Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal dins del programa de Garantia Juvenil
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d'Alcaldia número 525/2016, de 15 de novembre, i per tal de donar compliment a la resolució del
Departament de Trebal , Assumptes Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, s'ha acordat la
contractació en pràctiques del Sr. Fidel Llubes Gómez, com a Informàtic de l'àrea administrativa municipal
de Térmens, beneficiari del Programa de Garantia Juvenil, durant un període de 6 mesos, d'acord amb les
condicions establertes en l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, cofinançat per la iniciativa d'Ocupació Juvenil i
el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.
Ho mana i signa l'alcaldessa, Concepció Cañadel Salvia, a Térmens, el 17 de novembre de 2016, del que,
com a secretària interventora acctal. en dono fe.