Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de la venta ambulant
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment del que disposa l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) s'anuncia que el Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària de data 18 de novembre de 2016 ha aprovat provisionalment l'Ordenança reguladora
de la venta ambulant.
De conformitat amb al ò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 17.1 del TRLRHL, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'expedient complert s'exposa al públic en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l'anunci d'exposició en el BOPL.
Durant el període d'exposició pública de les ordenances els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l'article 18 del TRLRHL, podran examinar els expedients i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d'altre acord plenari.
Soses, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Isidre Mesal es Mayora