Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de Modificació de Crèdits número 4 del Pressupost per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Als efectes d'al ò que preveu l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al qual se remet l'article 177.2 de
l'esmentat Text refós i l'article 20.1 i 38.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, estarà a disposició del
públic l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici de
2016.
Els interessats que estiguin legitimats segons al ò que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels
motius taxativament enumerats en l'apartat 2 de l'esmentat article, podran presentar reclamacions amb
subjecció als següents tràmits:
A) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butl etí Oficial de la Província.
B) Oficina de Presentació: Registre General de l'Ajuntament de Rossel ó.
C) Òrgan davant el que es reclama: Ple de l'Ajuntament de Rosselló.
La present modificació esdevindrà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'hagués
presentat cap reclamació.
Rossel ó, 3 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Abad Fernández