Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'expedient de Modificació de Crèdits número 3 del Pressupost corresponent a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Transcorregut el termini reglamentari a l'edicte publicat en el BOP número 156 , de data 16 d'agost de 2016,
relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3 del pressupost corresponent a
l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Rossel ó, finançat amb baixes/anul·lacions de partides de despesa i
romanent de Tresoreria per despeses generals, no havent-se presentat cap reclamació, l'acord inicial queda
elevat a definitiu.
La quantitat definitiva dels capítols modificats és la següent:
CONSIGNACIÓ
INCREMENT DE
MINORACIÓ DE
CONSIGNACIÓ
DESPESES
ANTERIOR
CRÈDIT
CRÈDIT
RESULTANT
Capítol I
661.450,00
25.160,00
686.610,00
Capítol II
1.173.020,00
7.500,00
10.000,00
1.170.520,00
Capítol III
21.800,00
21.800,00
Capítol IV
205.800,00
205.800,00
Capítol V
20.138,41
20.138,41
0,00
Capítol VI
389.663,82
26.640,73
416.304,55
Capítol IX
69.000,00
69.000,00
Total
2.540.872,23
59.300,73
30.138,41
2.570.034,55
CONSIGNACIÓ
INCREMENT DE
MINORACIÓ DE
CONSIGNACIÓ
INGRESSOS
ANTERIOR
CRÈDIT
CRÈDIT
RESULTANT
Capítol I
1.047.000,00
1.047.000,00
Capítol II
10.000,00
10.000,00
Capítol III
453.300,00
453.300,00
Capítol IV
691.964,88
691.964,88
Capítol V
29.500,00
29.500,00
Capítol VI
20.000,00
20.000,00
Capítol VII
158.853,53
158.853,53
Capítol VIII
130.253,82
29.162,32
159.416,14
Total
2.540.872,23
29.162,32
0,00
2.570.034,55
En compliment de l'establert a l'article 169.1, per remissió de l'article 177.2 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa
públic l'edicte d'aprovació definitiva d'aquests expedients de modificació de crèdits 3/2016, perquè els
interessats puguin interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a la publicació d'aquest edicte.
Rossel ó, 2 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Abad Fernánde