Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ampliació d'unes explotacions ramaderes
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Sr.Joan Bonsfil s Garriga, ha sol·licitat l icència ambiental per l'ampliació d'una explotació ramadera
porcina d'engreix, al pol. 13 parc. 49 de la finca Cal Sala del terme municipal de Pinós.
La societat Cunicos SCP, ha sol·licitat l icència ambiental per l'ampliació d'una explotació ramadera porcina
d'engreix, al pol. 16 par.36 de la finca Cos del terme municipal de Pinós.
En compliment del que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, es sotmet els projectes juntament amb EIA, a
informació pública durant el termini d'un mes, des de la publicació d'aquest edicte.
Pinós, 22 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Casellas i Palà