Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del padró fiscal corresponent al consum d'aigua
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per decret d'alcaldia, es va aprovar els padrons fiscals, corresponents al consum de l'aigua, que tot seguit
es detallen i els quals s'exposen al públic per a que tota persona interessada pugui consultar i formular les
al·legacions i peticions que consideri oportunes d'acord amb les prescripcions legals que tot seguit es
descriuen en els punts següents:
Primer. Aprovar, d'acord amb l'ordenança fiscal núm.13, els padrons cobratoris corresponent als consums
d'aigua, que tot seguit es detal a:
3ER TRIMESTRE/2016
ASSENT COMPTABLE
IMPORT AIGUA
IMPORT IVA AIGUA
IMPORT CANON
IMPORT IVA CANON
TOTAL
6.742,00
674,20
9.790,60
979,24
18.186,04
Segon. El període de cobrança, en voluntària es durà a terme en els següents terminis, establerts en el
període de cobrança , el qual fou aprovat pel Ple de la corporació en data 4 d'abril de 2016 i publicat en el
BOP núm. 88 el dia 9 de maig de 2016.
3r trimestre de 2016 a partir del 20 d'octubre al 20 de desembre de 2016
Tercer. Sotmetre aquest padró a exposició pública mitjançant edicte exposat en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i al BOP, per un termini d'un mes, comptats des de l'endemà de la darrera publicació, amb la
finalitat que tota persona que vulgui presentar al·legacions pugui fer-ho en horari d'oficina.
Quart. Contra l'acte d'aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà formular davant del mateix
òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes, a comptar
des de l'endemà de la finalització del termini d'exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals.
Cinquè. Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb l'establert en els art.68 i
següents del Reglament general de recaptació, aprovat per Real Decret 939/2005 de 29 de juliol i que
desenvolupa la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributaria i la Llei 47/2003 de 26 de novembre
general pressupostaria.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general tributària i l'article 14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, en el termini d'un més a comptar des de l'endemà de la finalització del termini d'exposició al públic del
padró fiscal..
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un més des de la seva interposició sense que es
notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació dels recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Lleida o davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acord

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
resolutori del recurs i si no es notifiques cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar de la data
d'interposició del recurs.
Montoliu de Lleida, 23 de novembre de 2016
L'Alcalde