Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de l' ordenança fiscal de l'ICIO per a l'exercici 2017 i següents
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de 2016 va aprovar provisionalment la modificació de la
següent ordenança fiscal: Impost sobre béns immobles.
Atès que s'ha publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província núm. 203, de 21 d'octubre de 2016,
transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions,
l'acord provisional ha esdevingut definitiu de forma automàtica i es publica el text íntegre de les
modificacions que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017 :
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 1r. Fet imposable
L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual està
constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la
qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent l icència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta
l icència, o per a la qual s'exigeixi la presentació d'una declaració responsable o comunicació prèvia, sempre
que l'expedició de la l icència o l'activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.
Article 2n. Actes subjectes
Entre d'altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les obres següents:
a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o
rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, aerogeneradors i instal·lacions
fotovoltaiques o similars.
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses
subministradores de serveis públics, entre les quals s'inclouen tant l'obertura de cales, rases o pous, la
col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del
paviment o voreres, com totes les obres que s'efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'al ò
que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
e) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les obres
de vialitat i d'infraestructures i altres actes d'urbanització, l evat que aquests actes estiguin detal ats i
programats com a obres a executar en un projecte d'urbanització degudament aprovat o d'edificació
autoritzat.
f) La nova implantació, l'ampliació o la modificació de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis
d'interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres de similars i la col·locació d'antenes o
dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
g) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
h) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a aparcaments, a
activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d'interès general o a qualsevol altre ús a què es
destini el subsòl.
i) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
j) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
l) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
m) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el planejament
urbanístic o les ordenances municipals subjectin a l icència urbanística o d'obres, a declaració responsable o
a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d'instal·lacions o d'obres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin
propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l'immoble en què
es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació
o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent
tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin les corresponents
l icències o presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que
realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en
territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament al moment de sol·licitar la
preceptiva l icència d'obres o urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en
qualsevol cas, abans de l'inici de la construcció, la instal·lació o l'obra.
Article 4t. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general
tributària i a l'ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l'ordenança general.
Article 5è. Beneficis fiscals d'aplicació preceptiva

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual
sigui propietari l'Estat, les Comunitats autònomes o les entitats locals que, tot i estar subjectes a l'impost,
estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament
de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se'n porti a terme per organismes
autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
No es preveuen.
Article 7è. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o
obra. S'entén per tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquel a.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al
desenvolupament de l'activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte
d'obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.
3. No formen part de la base imposable
- L'Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic
local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l'elaboració del projecte i la direcció
tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l'existència i quantia d'aquest concepte estiguin
acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici empresarial
dels diferents industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o obra.
4. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
5. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no se n'hagi
sol·licitat o obtingut la l icència o no s'hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia
corresponents.
Article 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 2 per 100, a excepció de les obres de construcció de locals destinats a
explotacions agrícoles o ramaderes, construcció de tanques agrícoles que serà del 1 per 100.
Es determina una quota mínima de l'impost de 20 euros ( sempre que el resultant d'aplicar a la base el tipus
de gravamen no arribi a aquest import).
Article 9è. Règim de declaració i d'ingrés
1. S'estableix l'autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb
motiu de la concessió de la l icència preceptiva o de la presentació de la declaració responsable o
comunicació prèvia, o de l'inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s'hagin realitzat els tràmits
esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte,
determinar-ne l'import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d'una l icència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació
prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l'impost
haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
comunicació prèvia, el projecte d'obres i el pressupost d'execució material estimat. Aquest pressupost haurà
d'estar visat pel col·legi oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. L'ingrés a compte resultant de l'autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es sol·liciti la
l icència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia serà el resultat d'aplicar el tipus
impositiu a la base del pagament a compte.
La base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l'obligat tributari, que
ha d'estar visat prèviament pel col·legi oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4. L'import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d'ingrés a compte, s'haurà de fer efectiu des del
moment en què es sol·liciti la l icència preceptiva o es presenti la declaració responsable o la comunicació
prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l'activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer
l'ingrés del pagament provisional a compte de l'ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació
de la concessió de la l icència o de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la modificació per
l'Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació complementària, la base de la
qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l'annex d'aquesta ordenança al projecte modificat i
l'import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l'import dels
ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els
mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l'import diferencial es determinarà de la
mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos s'han d'acomplir els terminis i requisits indicats en
els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les autoliquidacions
precedents.
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la l icència preceptiva ni presentada la declaració
responsable o la comunicació prèvia, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, l'Ajuntament practicarà una
liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà d'acord amb el que es preveu a l'apartat 3
anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament, l'interessat haurà de
presentar un pressupost, visat prèviament pel col·legi oficial corresponent quan això constitueixi un requisit
preceptiu.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament una declaració
del cost real i efectiu d'aquel es, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final
d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la l icència d'obres o la data
màxima de finalització de les obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau, l'Ajuntament practicarà la
liquidació corresponent.
En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a
l'article 31 de la Llei general tributària.

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d'abonar-lo en els
terminis establerts a l'article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament
sense que s'hagi efectuat l'ingrés del deute s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels
interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
10. La liquidació a que es refereix l'apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de verificació de dades,
de comprovació limitada o d'inspecció que siguin procedents.
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l'import satisfet a compte de l'impost, per no haver iniciat
o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, hauran d'anar
acompanyades d'un informe emès pels serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament, en el qual es faci
constar l'acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l'execució de la construcció, instal·lació o obra,
així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l'article 103.1.b) del Text refós de la l ei
reguladora de les hisendes locals.
Article 10è. Actuacions inspectores i règim sancionador
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei general
tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu a la Llei general
tributària i a l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquel s en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, començarà a
regir el dia 1 de gener de l'any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles que no s'han modificat restaran vigents.
Contra el present acord definitiu en via administrativa, podeu interposar, recurs contenciós administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP de Lleida.
Conca de Dalt, 21 de novembre de 2016
L'alcalde, Martí Cardona i Rocafort