Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 01/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat definitivament en no haver-se produït reclamacions, l'expedient de modificació de crèdits núm.
01/2016 que afecta al pressupost de 2016, en compliment de l'article 169.3 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa
públic l'estat final per Capítols, del pressupost d'ingressos i despeses:
INGRESSOS
CAPÍTOL
PREV. INICIAL
MAJORS INGRES.
PREVISIÓ FINAL
1
154.057,06
7.398,68
161.455,74
2
9.000,00
0,00
9.000,00
3
121.450,00
0,00
121.450,00
4
147.704,88
19.919,96
167.624,84
5
3.300,00
21.777,00
25.077,00
7
12.000,00
5.127,02
17.127,02
Total
447.511,94
54.222,66
501.734,60
DESPESES
CAPÍTOL
PREV. INICIAL
MODIFICACIONS
PREVISIÓ FINAL
1
167.401,94
0,00
167.401,94
2
221.350,00
10.787,08
232.137,08
3
300,00
0,00
300,00
4
13.460,00
30.856,76
44.316,76
6
44.000,00
12.578,82
56.578,82
7
1.000,00
0
1.000,00
Total
447.511,94
54.522,66
501.734,60
D'acord amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals , en relació amb l'article 171.1 de la mateixa, contra l'aprovació
definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació en el Butl etí Oficial.
Conca de Dalt, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Martí Cardona i Rocafort