Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de municipis per la música de les Garrigues
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment d'al ò que disposen l'article 17.4 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la l ei reguladora de les hisendes locals; l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; i l'article 178.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la l ei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'ajuntament en
sessió plenària ordinària de 11 de gener de 2016 aprovà provisionalment la modificació dels estatuts dels
articles 1, 3, 8, 14, 18 i 26 dels estatus de la mancomunitat de municipis per la música a les Garrigues.
Atès que s'ha publicat l'edicte d'aprovació inicial en el butl etí oficial de la província de Lleida núm. 180 de 19
de setembre de 2016, i atès que durant el termini d'informació pública no s'ha presentat cap al·legació, ni
reclamació, els acords provisionals, que s'especificaran seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar la modificació dels articles 1 i 22 dels estatus de la mancomunitat de municipis per la música
a les Garrigues en els següents extrems:
Article 1. Constitució
a) Els municipis d'Arbeca, Les Borges Blanques, Juneda, l'Albi, Puiggròs, Castelldans, Vinaixa, el Vilosel ,
Cervià de les Garrigues, l'Espluga Calba, els Omel ons i la Floresta s'han constituït voluntàriament en
Mancomunitat de Municipis per a la seva organització i prestació de forma mancomunada de l'ensenyament
de la música i la seva difusió a la comarca de les Garrigues.
b) Els demés municipis de les Garrigues podran adherir-se, si així ho acorden, a la Mancomunitat de
Municipis per a la Música a les Garrigues.
Article 22. Constitució de les meses
1. Per a la vàlida celebració de les sessions és necessària l'assistència d'un terç del nombre legal dels
membres que componen l'Assemblea general, que mai podrà ser inferior a tres.
2. Els assumptes s'aprovaran per majoria simple dels presents, decidint els empats el President amb el vot
de qualitat.
3. Es tindran en compte els quòrums fixats en els articles 118, 120 i 121 del DL 2/2002, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a l'adopció dels acords de
les matèries que s'hi estableixen.
Castel dans, 23 de novembre de 2016
Vistiplau. L'Alcalde