Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats ciutadanes i grups estables en l'àmbit cultural durant l'any 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions a entitats ciutadanes i grups estables, per tal de donar suport a les
activitats que realitzin les associacions sense ànim del lucre del municipi. Així mateix, aquestes bases tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions
a les entitats per part de l'ajuntament de Castelló d'Empúries.
Les activitats subvencionades faran referència al següent àmbit:
- CuLTuRaL
2. BENEFICIaRIs
Podran sol·licitar subvencions: les Entitats Ciutadanes i Grups Estables (grups de persones físiques) sense ànim de lucre
que promoguin activitats culturals amb finalitat d'interès general per a les quals es demana la subvenció i que reuneixin els
requisits següents:
? Estar inscrits al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i Grups Estables de Castelló d'Empúries.
? Desenvolupar la seva activitat a Castelló d'Empúries, i tenir la seu oficial en el terme municipal.
? Treballar en els àmbits per als quals es demana subvenció.
? Disposar de l'estructura suficient per garantir el compliment dels objectius/activitats als quals es destinarà la subvenció.
? Estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte
no tributari.
? Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
? Haver justificat les subvencions rebudes en exercicis anteriors.
? No podran se beneficiaris de la subvenció les persones que es trobin en qualsevol supòsit dels establerts en l'art. 13 a la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
? No haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte d'altres administracions o entitats.
3. SOL·LICITUDS
3.1. Lloc: Les entitats hauran de presentar les sol·licituds de subvenció als registres d'entrada municipals de l'Ajuntament
de Castelló d'Empúries (OMAC del Centre Històric i OMAC d'Empuriabrava). Així mateix, també podran presentar-les per
qualsevol altre mitjà dels previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
3.2. Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
3.3. Documentació: Els peticionaris hauran de presentar els següents documents segons annexos que formen part de les presents bases:
a) Model normalitzat en què es sol·liciti la subvenció que inclou una declaració responsable de:
? no haver obtingut subvencions per a la mateixa finalitat
? compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur
? complir les condicions de la subvenció.
? estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte
no tributari.
? conforme l'entitat disposa d'una assegurança de responsabilitat civil (exclosos els grups estables).
? estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
? estar inscrit al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i Grups Estables.
b) Programa detallat de l'activitat o activitats anuals a realitzar i per a la qual se sol·licita subvenció, les dates de realització,
el lloc on es portarà a terme, objectius i pressupost estimatiu d'ingressos i de despeses previstes.
c) Número de compte bancari del beneficiari per al cobrament de la subvenció. Aquest número es justificarà amb el full de
dades bancàries del beneficiari degudament formalitzat per a l'entitat financera corresponent.
? En el cas de Grups Estables (grup de persones), a més de la documentació que figura en l'apartat anterior, s'haurà de
presentar un document en virtut del qual les persones que formen part del grup declaren la seva pertinència a aquest i
nomenen una persona que els representi, que accepta els drets i deures inherents a aquesta representació.
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud.
Les Bases Específiques reguladores d'aquesta Convocatòria de Subvencions es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament:
http://www.castello.cat.
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l'Ajuntament reclamarà la rectificació o la informació necessàries.
Si en el termini de deu dies hàbils l'interessat no fa la rectificació demanada, se'l tindrà per desistit en la seva petició.
Excepcionalment, quan hi concorrin circumstàncies objectives que aconsellin una resolució urgent, l'ajuntament de Castelló
d'Empúries, pot concedir la subvenció fora dels terminis previstos, sempre que hi hagi dotació pressupostària, el peticionari
reuneixi els requisits previstos, s'emeti informe tècnic justificatiu, i l'acord sigui adoptat per l'òrgan competent.
4. IMPORT DE La suBVENCIÓ
La dotació màxima a subvencionar és de 7.000,00 euros, que es financen amb càrrec a la partida pressupostària número 10 224
48005 corresponent a ?Convocatòria de subvencions?, del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2016.
L'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions
públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'obra o activitat subvencionada.
Com a regla general, l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'obra o activitat subvencionada. En els casos
en què s'ultrapassi aquest límit, en l'expedient s'haurà de justificar la necessitat de fer-ho.
5. aCTIVITaTs OBJECTE DE suBVENCIÓ
Les activitats subvencionades han de correspondre a l'àmbit d'activitat de la Regidoria de Cultura de l'ajuntament de Castelló d'Empúries, i enquadrades en els tipus següents:
a. activitats de difusió cultural.
B. activitats d'interès general en el context local.
C. Iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular.
D. activitats d'animació socio-culturals
6. CRITERIs PER a L'assIGNaCIÓ DE suBVENCIONs
Les propostes presentades seran avaluades per a Comissió Qualificadora de la Regidoria de Cultura d'acord amb el barem
màxim de 10 punts distribuïts segons els següents criteris:
? La projecció i interès general per al conjunt de la població de Castelló d'Empúries = fins a 2 punts
? Repercussió social i nivell de participació = fins a 2 punts
? Activitats de recuperació, difusió i d'aspectes vinculats a la Cultura Popular i Tradicional = fins a 2 punts
? El caràcter innovador de l'activitat = fins a 1 punt
? Programes estables i amb continuïtat = fins a 1 punt
? Activitats que complementin l'oferta cultural programada per l'Ajuntament = fins a 1 punt
? Activitats que afavoreixin la integració, atenció a la diversitat i les relacions intergeneracionals = fins a 1 punt
7. ÒRGaNs COMPETENTs.
1. Instrucció: el Departament de Cultura de l'ajuntament de Castelló d'Empúries.
2. Debat, anàlisi i proposta: la Comissió Qualificadora.
3. Resolució de la concessió: L'òrgan competent de l'ajuntament que en funció de la quantitat subvencionada de conformitat amb els articles 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985.
8. PROCEDIMENT
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparança de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una relació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dintre del crèdit
disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. La consegüent proposta d'atorgament
de subvenció se sotmetrà a coneixement d'una comissió qualificadora que la validarà i la sotmetrà a coneixement de la Junta
de Govern Local per a la seva aprovació.
La comissió qualificadora estarà formada per:
President:
L'alcalde.
Vocal 1:
Regidora de Cultura.
Vocal 2:
Responsable del Departament de Cultura.
secretària: La de la corporació.
9. REsOLuCIONs
La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, que s'adoptarà en el termini
màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a presentar sol·licituds i es farà d'acord amb
l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. sense perjudici de l'anterior i de l'obligació de
l'Ajuntament de resoldre de forma expressa totes les sol·licituds presentades, una vegada transcorreguts 6 mesos des de l'inici
del procediment, sense haver rebut la notificació de la resolució als interessats, s'ha entendre la petició desestimada per silenci
administratiu.
10. TERMINI D'EXECuCIÓ DELs PROJECTEs
Els projectes presentats s'han de desenvolupar, preferentment, de l'1 de gener al 31 de desembre de l'exercici corresponent.
Les entitats poden presentar sol·licituds un cop a l'any, dintre del termini de convocatòria i per un sol projecte o bé per una
programació anual.
11. aCCEPTaCIÓ DE La suBVENCIÓ
Els beneficiaris de la subvenció hauran de signar l'acceptació de la subvenció aprovada per l'òrgan corresponent, en el termini
de dos mesos a comptar des de la notificació de l'acord de la seva concessió.
12. OBLIGACIONS DEL SOL·LICITANT
L'entitat o el col·lectiu que demani la subvenció s'haurà de comprometre a oferir, com a mínim, una activitat gratuïta a la
Regidoria de Cultura dintre de la seva programació anual.
En tota la documentació impresa o emesa de publicitat per mitjans escrits o audiovisuals es farà constar el lema ?amb la collaboració de l'ajuntament de Castelló d'Empúries?.
a tal efecte, aquesta Regidoria lliurarà un original del logotip que caldrà reproduir exactament en tot el material imprès de
propaganda (cartells, pancartes, programes de mà, vestuari, etc.).
13. FORMa DE PaGaMENT I JusTIFICaCIÓ
La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació requerida a la
convocatòria i desprès de la resolució de la Junta de Govern Local.
Es podran efectuar bestretes o pagaments a compte, fins a un límit del 70% de la subvenció atorgada, a mesura que es vagin
presentant justificants de part de l'obra o activitat efectuada.
El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s'efectuarà en casos puntuals que s'hauran d'explicitar en l'acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s'hagi establert en l'acte de
concessió.
En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors, per assegurar que
s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i, que es compleixen els objectius de la subvenció.
Per a justificar les subvencions rebudes, les entitats beneficiàries hauran de presentar el model de justificació que s'inclou
en l'ANNEX 1 i presentar una relació de factures, originals o bé compulsades, segons model normalitzat, que justifiquin les
despeses generades durant l'execució del projecte o programa subvencionat, abans del 15 de desembre de l'any corresponent
al de l'atorgament de la subvenció, així com aquells requisits de justificació establerts a l'ordenança general reguladora de
l'atorgament de subvencions a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries vigent. En la convocatòria específica de la subvenció es
podran exigir requisits addicionals de justificació segons la naturalesa de la subvenció.
Caldrà també aportar una memòria del projecte subvencionat així mateix documentació impresa del projecte subvencionat on
aparegui el logotip de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries com a col·laborador i una liquidació del pressupost de l'entitat
o associació.
En el cas que una entitat no justifiqui correctament la subvenció rebuda haurà de procedir al reintegrament de la part no justificada d'acord amb el percentatge subvencionat de l'activitat.
L'entitat beneficiària tindrà l'obligació de retornar la subvenció concedida per l'Ajuntament quan:
a. S'hagin falsejat les condicions exigides per aquestes bases, o bé quan s'hagin amagat aquelles que haguessin impedit
la seva concessió.
b. Per incompliment total de l'objectiu de l'activitat o del projecte.
c. Per incompliment del deure de justificar en els terminis establerts, sempre que no s'hagi sol·licitat una pròrroga degudament motivada i l'hagi aprovat l'òrgan competent.
d. Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer.
e. altres supòsits establerts a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
En cas de no fer efectiu el reintegrament, l'entitat no es podrà presentar a una nova convocatòria d'atorgament fins que no
hagi solventat aquesta causa d'exclusió.
14. sEGuIMENT I aVaLuaCIÓ
Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de comunicar a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
L'ajuntament de Castelló d'Empúries pot fer auditories o altres comprovacions a l'empara d'aquestes bases, a les entitats que
hagin rebut subvenció.
Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a peticions posteriors, no essent invocables
com a precedent.
L'ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les
actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.
15. DIsPOsICIÓ FINaL
En tot el no previst en aquesta normativa serà d'aplicació l'ORDENaNÇa GENERaL REGuLaDORa DE L'aTORGaMENT
DE SUBVENCIONS A L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES aprovada definitivament pel ple de l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries, en sessió ordinària de 25/03/2010, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local
pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
Castelló d'Empúries, 4 de juliol de 2016
Salvi Güell i Bohigas
alcalde
suBVENCIONs INFERIORs a 60.000 ?
COMPTE JusTIFICaTIu
1. DaDEs DE L'aCTIVITaT suBVENCIONaDa
Núm. Expedient
Import justificat
activitat subvencionada
Cost total de l'activitat
Import de la subvenció
Àrea/Servei/Oficina concedent
Mètode / Forma Concessió subv.
Concurrència / Competitiva Concessió Directa
Exercici / aplicació Pressupostària
2. DaDEs DEL/DE La BENEFICIaRI/ÀRIa
Nom i cognoms de qui subscriu
NIF
Càrrec amb el què actua
Nom o raó social de l'entitat
CIF
Adreça
CPostal / Municipi
Telèfon / Fax
Correu electrònic
Documents que integren el present compte justificatiu:
Memòria de l'actuació (aNNEX a).
Memòria econòmica justificativa de l'activitat subvencionada comprensiva de:
Relació de despeses de l'activitat (aNNEX B)
Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència (ANNEX C)
Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa que
siguin obtinguts directament per l' ajuntament de Castelló d' Empúries, o declaració responsable, en els supòsits previstos en
l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. (aNNEX D)
3. CERTIFICaT
La persona sotasignant certifica:
Primer. Que s'han realitzat o executat les activitats o les inversions derivades de l'objecte subvencional amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen en els annexos adjunts.
Segon. Que l' import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida, la qual ha
estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.
Tercer. Que el cost d'actuació subvencionada ha estat de _______________ ?, que es detalla en la relació de despeses que
s'adjunta (aNNEX B).
Quart. Que els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a l'activitat subvencionada) no s'han
fet servir ni es faran servir per a justificar cap altra subvenció.
Cinquè. Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s'ha inclòs l'IVA deduïble.
Mod. Compte Justificatiu Subvencions
sisè. Que l'entitat ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció segons la memòria d'actuació que s'adjunta
(aNNEX a).
setè. Que la quantia de l'aportació efectuada per l' ajuntament de Castelló d' Empúries, conjuntament amb les altres fonts
específiques de finançament de l'actuació que consten a la relació d'altres ingressos, no supera el cost total de la mateixa.
Vuitè. Que les factures i / o documents acreditatius de la despesa de l'actuació o de les actuacions han estat revisats pel responsable econòmic ? financer de l'entitat i s'ha procedit a la corresponent comptabilització en els llibres de comptabilitat de
la mateixa dins de l'exercici econòmic de l'any 20 ___.
Novè. Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Desè. Que als efectes d'acreditar el que es declara, autoritza a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries a sol·licitar a l'Agència
Estatal d'administració Tributària i a la Tresoreria de la seguretat social les dades relatives a l'estat d'acompliment de les
seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
Onzè. Que ens comprometem a comunicar a l' Ajuntament de Castelló d'Empúries, qualsevol modificació que es produeixi
respecte a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin un augment de les subvencions rebudes o una
disminució de les despeses incloses al cost de l'actuació.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Sr. President/a o responsable de l'Entitat.
_________________________________, _____ de _________________ de 20___.
Signatura del responsable econòmic ? financer i
Vistiplau
segell de l'entitat
signatura del President / Responsable

Càrrec, Nom i cognoms de la persona que signa:
Nom i cognoms de la persona que signa:
Mod. Compte Justificatiu Subvencions
aNNEX a
MEMÒRIa DE L'aCTuaCIÓ
1. DEsCRIPCIÓ DE LEs aCTIVITaTs REaLITZaDEs
2. REsuLTaTs OBTINGuTs
3. DEsVIaCIONs REsPECTE aL PREssuPOsT PREVIsT
Mod. Compte Justificatiu Subvencions
4. CONCLusIONs
_________________________________, _____ de _________________ de 20___.
Signatura del responsable econòmic ? financer i
segell de l'entitat
Càrrec, Nom i cognoms de la persona que signa:
Mod. Compte Justificatiu Subvencions
aNNEX B
RELaCIÓ DE DEsPEsEs
Núm. Factura Data factura Proveïdor -
Data
Import*
/ nòmina
Receptor
CIF / NIF
Concepte
Despesa
pagament
Import*
% imputat
subvenció
imputat
Total / suma


_________________________________, _____ de _________________ de 20___.
Signatura del responsable econòmic ? financer i
segell de l'entitat
Càrrec, Nom i cognoms de la persona que signa:

Mod. Compte Justificatiu Subvencions
aNNEX C
RELaCIÓ D'INGREssOs REBuTs
aLTREs INGREssOs O suBVENCIONs REBuDEs aMB La MaTEIXa FINaLITaT
Concedent
NIF
Import
Total
DECLaRaCIÓ D'INEXIsTÈNCIa D'aLTREs INGREssOs
El/La sotasignat declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de
qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançar en tot o en part la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per
part de l' ajuntament de Castelló d' Empúries (si no es consignen altres ingressos s'entendrà signada la declaració de la seva
inexistència).
_________________________________, _____ de _________________ de 20___.
Signatura del responsable econòmic ? financer i
segell de l'entitat
Càrrec, Nom i cognoms de la persona que signa:
Mod. Compte Justificatiu Subvencions
aNNEX D
DECLaRaCIÓ REsPONsaBLE sOBRE OBLIGaCIONs TRIBuTÀRIEs I aMB La sEGuRETaT sOCIaL
(Nom) ________________________________________________________________________
DECLaRa sota la seva responsabilitat, que l'entitat a la qual representa [empleneu les lletres a o B]
a. NO EsTÀ OBLIGaDa a La PREsENTaCIÓ DE: [marqueu el que correspongui]
Certificat positiu de l'Agència Tributària, donat que:
No exerceix activitat subjecta a l'IaE
No està obligada a la presentació de la declaració de l'Impost de societats.
No està obligada a la presentació de declaracions de l'IVa
No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a professionals
Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, donat que:
No té treballadors/res
No està inscrita en cap règim de la seguretat social
B. Es TROBa aL CORRENT DE LEs sEVEs OBLIGaCIONs TRIBuTÀRIEs I aMB La sEGuRETaT sOCIaL i que
aquesta declaració substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius en tant que: [marqueu el que
correspongui]
És beneficiària d'una subvenció destinada a finançar projectes d'investigació
És beneficiària d'una subvenció d'import no superior a 3.000 ?
Es tracta d'una entitat sense afany de lucre i la subvenció està destinada a finançar projectes o programes d'acció social o cooperació internacional (s'inclouen en aquest apartat les federacions, confederacions
o agrupacions de les anteriors entitats
_________________________________, _____ de _________________ de 20___.
Signatura del responsable econòmic ? financer i
segell de l'entitat
Càrrec, Nom i cognoms de la persona que signa:
Mod. Compte Justificatiu Subvencions