Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte de la convocatòria en la BDNS de subvencions a entitats i asso-ciacions de Mieres any 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MIERES
administració Pública: aJuNTaMENT DE MIERES
Codi administració Pública: L01171058
Òrgan: aJuNTaMENT DE MIERES
Codi Òrgan: L01171058
Id anunci: 6710
Codi Convocatòria: 316372
Ref Convocatoria:. Mieres
Des Convocatoria: Subvencions a entitats y associacions de Mieres
_2016
En data 9 de setembre de 2016 mitjançant Resolució de l'Alcaldia
s'ha aprovat la convocatòria de subvencions de l'any 2016 destinades a finançar les activitats de les entitats, associacions i col·lectius
del municipi de Mieres, que tinguin per objecte fomentar, promoure
i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d'integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i associacionisme; tot de conformitat amb
les bases aprovades pel Ple de data 27 de maig de 2016 i publicades
íntegrament en el BOP de data 8 d'agost de 2016.
Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran
de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el següent període: De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre
de 2016.
Requisits dels beneficiaris/àries
Seran les persones jurídiques de l'àmbit associatiu municipal, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es
detallen:
Persones jurídiques que tinguin la seu social a Mieres i que estiguin
inscrites al Registre municipal d'associacions.
Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim
de lucre.
La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de
presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents
que s'indiquen a l'article següent.
Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que incorpora una declaració
responsable subscrita pel representant legal, i una breu descripció
del projecte i/o activitat per la qual se sol·licita la subvenció i pressupost previst.
El model normalitzat de sol·licitud podran trobar-se al Registre General de l'Ajuntament de Mieres situat al carrer Curreró 5 o a través
de la pàgina web: www.mieres.cat.
Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir
de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 30 d'octubre
de l'any 2016.
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat pel representant
legal de l'entitat.
Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva, no obstant s'examinaran individualment les sollicituds entrades, per ordre de petició i es resoldran per ordre d'entrada fins a esgotar, si s'escau el crèdit pressupostari.
Acord que es fa públic per a general coneixement.
Mieres, 12 de setembre de 2016
Jordi Jové Perich
Secretari interventor habilitat