Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a llibres de text i material escolar destinat a famílies amb fills en edat escola-rització obligatòria, per al curs 2016-2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALONGE
Administració pública: AJUNTAMENT DE CALONGE
Codi administració pública: L01170340
Òrgan: AJUNTAMENT DE CALONGE
Codi òrgan: L01170340
Id Anunci: 7907
Codi convocatòria: 319789
Ref. convocatòria: 2420/2016
Des Convocatòria: Convocatòria ajuts destinats a llibres de text i
material escolar per a les famílies amb fills en edat d'escolarització
obligatòria (curs 2016-2017)
Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de
2016 per la qual es convoquen ajuts destinats a llibres de text i material escolar per a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t ESO)
De conformitat amb el previst en els articles 173.3.b i 20.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades Nacional de subvencions (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris
L'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t ESO) que estigui escolaritzat i empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6
mesos, que s'aculli als programes de socialització de llibres de text
i que no superi el llindar màxim de la renda que s'estableix en les
bases (publicades BOP Girona núm. 180 de 20/09/2016), a partir
dels criteris que es detallen al punt 6 de les mateixes.
Segon. Objecte.
Regularització de l'atorgament d'ajuts econòmics destinats a minorar les quotes que assumeixin les famílies en concepte de socialització de llibres de text i de material escolar de les escoles de primària
i del Institut del municipi, segons les condicions que és determinen
en les bases.
Tercer. Bases reguladores.
BOP Girona nº 180 de 20 de setembre de 2016 Edicte de l'aprovació
definitiva de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts
per a llibres de text i material escolar destinat a les famílies en edat
d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t ESO)
Quarta . Quantia
El crèdit màxim a distribuir en aquesta convocatòria és de 4.500 ?,
que és finançaran amb càrrec a la partida 12.3261.48000 (subvencions Ensenyament) del pressupost de l'exercici 2016.
Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuts s'estableix
del 21 al 31 d'octubre de 2016 a l'àrea de Cultura de l'ajuntament de
Calonge. Les persones interessades hauran de demanar cita prèvia a
l'Àrea de Cultura, que els assignarà dia, lloc i hora per presentar-la.
Calonge, 13 d'octubre de 2016
Joan Caner Fernández
Alcalde accidental