Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació de decrets dictats per la Presidència durant el mes de novembre de 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Relació de Decrets dictats pel President de la Diputació de Lleida, durant el mes de novembre, als efectes
del que es disposa en l'article 196 del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
NÚM.
DATA
RESUM
4582
02-11-16
Modificar Decret número 4136, de 4/10/2016, d'atorgament de subvenció a Hera Osteoporosi-Menopausa, Associació Dones, per a l'inici de les
activitats de l'entitat, en el sentit d'autoritzar el lliurament d'una bestreta per un import de 3.500,00 euros.
4583
02-11-16
Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial instada contra Diputació de Lleida per l'entitat, Caser Seguros, per manca de legitimació
passiva de la Diputació de Lleida.
4584
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Puigverd de Lleida una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del
servei d'informació de la campanya agrària, 2016, per un import de 6.152,53 euros.
4585
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del
servei d'informació de la campanya agrària, 2016, per un import de 1.596,78 euros.
4586
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Mollerussa una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària, 2016, per un import de 1.884,76 euros.
4587
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Miralcamp una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació i per centres d'allotjament de temporers de la campanya agrària 2016, per un import de 1.697,59 euros.
4588
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Massalcoreig una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària, 2016, per un import de 1.527,84 euros.
4589
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Corbins una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació i per centres d'allotjament de temporers de la campanya agrària, 2016, per un import de 6.246,46 euros.
4590
02-11-16
Donar conformitat a la sol·licitud del CC de l'Alt Urgell relativa a la pròrroga per a la presentació de la justificació de l'actuació 201503868.
4591
02-11-16
Estimar la reducció del cost de l'actuació de la subvenció atorgada al Centre d'Estudis Porcins de Catalunya, d'acord amb el Conveni-ajut per a
fomentar les activitats de recerca 2015.
4592
02-11-16
Designar com a president delegat de la Comissió Informativa de Finances i Gestió de Tributs del dia 7/11/2016, l'Il·ltre. Sr. Jordi Latorre.
4593
02-11-16
Autoritzar l'inici d'expedient de revocació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Verdú, anualitat 2014, per no haver justificat l'actuació.
4594
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Aitona una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 1.412,09 euros.
4595
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Soses una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de temporers de la
campanya agrària 2016, per un import de 6.508,33 euros.
4596
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torrelameu una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 2.826,59 euros.
4597
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torres de Segre una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de
temporers de la campanya agrària de 2016, per un import de 9.211,11 euros.
4598
02-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Vilanova de la Barca una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del
servei d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 2.960,04 euros.
4599
02-11-16
Atorgar a l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'acollida
de temporers de la campanya agrària 2016, per un import de 46.734,07 euros.
4600
02-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari, laboral i membres electes, per un import de 1.439,46 euros.
4601
02-11-16
Autoritzar l'assistència a curs i el pagament de les despeses corresponents, personal de la Corporació.
4602
02-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/299, de 26/10/2016, per un import de 13.260,00 euros.
4603
02-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/300, de 26/10/2016, per un import de 1.548,80 euros.
4604
02-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/301, de 26/10/2016, per un import de 7.700,44 euros.
4605
02-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/298, de 26/10/2016, per un import de 9.440,81 euros.
4606
03-11-16
Aprovar acció social, relació número 201600176, per un import de 9.047,80 euros.
4607
03-11-16
Fer efectius els components fix i variables, Grups Polítics, novembre 2016.
4608
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Penelles per a la rehabilitació de
lavabos de l'edifici sociocultural, ?La Germandat,? per un import de 14.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4609
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Josa i Tuixén per a l'arranjament
de la teulada del centre cívic, per un import de 23.000,00 euros.
4610
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida per a les Jornades de l'Oficina de Desenvolupament i
Cooperació, per un import de 425,00 euros.
4611
03-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 80% de la subvenció a Vols-Voluntariat Solidari, per a la millora a l'educació del centre
secundària Cinkasse, a través de la construcció de bloc administratiu i edifici de 10 aules escolars, per un import de 7.382,38 euros.
4612
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font per a la millora de la gestió, tractament i
abastament d'aigua potable a Gimenells i Santa Maria de Gimenells, per un import de 24.457,41 euros.
4613
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Artesa de Segre per a la millora a les infraestructures de distribució
Vernet i sistemes de tractament i potabilització a Montargull i Vall-llebrera, per un import de 24.999,30 euros.
4614
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alt Àneu per a la millora en la gestió dels dipòsits municipals de Son i
instal·lació de cabalímetres, per un import de 16.392,32 euros.
4615
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Avellanes i Santa Linya per a la reparació, millora i adaptació de la
xarxa de distribució d'aigua potable al nucli de Tartareu, per un import de 14.345,77 euros.
4616
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Pobla de Segur per al subministrament d'equips per al tractament de
l'aigua potable, per un import d'11.422,97 euros.
4617
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llimiana per a la millora a la xarxa d'aigua d'ús públic, per un import
de 19.950,43 euros.
4618
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torà per al sistema de cloració salí automàtic, per un import de
20.891,98 euros.
4619
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de la Barca per a la millora en infraestructures de distribució
d'aigua a diferents carrers, per un import de 9.520,53 euros.
4620
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almatret per a diferents actuacions en la gestió d'aigua d´ús públic, per
un import de 8.488,53 euros.
4621
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Lles per a la instal·lació d'un equip de cloració en la xarxa d'aigua
potable al nucli de Travesseres, per un import de 3.722,86 euros.
4622
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Portella per a la instal·lació de xarxa de distribució d'aigua potable,
per un import de 12.000,00 euros.
4623
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almatret per a l'arranjament de diferents camins, per un import de
35.000,00 euros.
4624
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a l'arranjament del cementiri de Rocafort de
Vallbona, per un import de 14.000,00 euros.
4625
03-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Algerri per a la campanya de recerca i localització de fuites a la xarxa
d'aigua potable, per un import de 6.839,52 euros.
4626
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, ( municipi de Castellar de la Ribera), per un import de 20.000,00 euros.
4627
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Biosca), per un import de 20.000,00 euros.
4628
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Riner), per un import de 20.000,00 euros.
4629
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Llobera), per un import de 20.000,00 euros.
4630
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Lladurs), per un import de 20.000,00 euros.
4631
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Pinell), per un import de 20.000,00 euros.
4632
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi de Clariana), per un import de 20.000,00 euros.
4633
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, per a la
reparació de canonada de Riulacó, (municipi d'Olius), per un import de 20.000,00 euros.
4634
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de l'Albi, per a la renovació de la
xarxa general de subministrament d'aigua potable al municipi, per un import de 20.000,00 euros.
4635
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd d'Agramunt per a la
substitució de la xarxa d'abastament d'aigua a diversos carrers, per un import de 20.000,00 euros.
4636
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Coma i la Pedra per a la millora
en la gestió de l'aigua al nucli de la Coma, per un import de 19.865,21 euros.
4637
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Anglesola per a la construcció de
col·lector d'aigües residuals, per un import de 40.000,00 euros.
4638
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd de Lleida per actuacions
al vas i sistema de cloració de les piscines municipals, per un import de 8.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4639
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Granyena de Segarra per a la
millora d'infraestructura del servei d'abastament d'aigua potable, per un import de 15.345,95 euros.
4640
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llavorsí per a la nova captació pel
subministrament d'aigua potable al nucli d'Aidí, per un import de 20.000,00 euros.
4641
03-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Agramunt per a les millores als
dipòsits d'Agramunt i agregats, per un import de 21.850,74 euros.
4642
03-11-16
Aprovar acció social, relació número 201600179, per un import de 15.041,86 euros.
4643
03-11-16
Aprovar el pagament d'hores extraordinàries, personal funcionari per un import de 1.221,56 euros.
4644
03-11-16
Aprovar el pagament d'hores extraordinàries, personal funcionari per un import de 293,03 euros.
4645
03-11-16
Aprovar el pagament d'endarreriments de triennis, personal funcionari, per un import de 233,96 euros.
4646
03-11-16
Aprovar el pagament d'ajuts escolars per un import de 147.490,36 euros.
4647
03-11-16
Autoritzar la delegació de l'execució de l'actuació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Tírvia, per al programa d'arrendaments i
subministraments, a favor de l'entitat municipal, Societat Municipal de Distribució Elèctrica de Tírvia SL.
4648
03-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari i laboral, per un import de 2.165,01 euros.
4649
04-11-16
Atorgar a l'EMD de Civis una subvenció per a la reforma de l'església de Sant Romà, per un import de 10.000,00 euros.
4650
04-11-16
Atorgar al CC de l'Urgell una subvenció per a les obres d'urbanització complementàries de la zona exterior del Castell de Maldà, per un import
de 8.000,00 euros.
4651
04-11-16
Atorgar a l'EMD d'Os de Civís una subvenció per a les obres de rehabilitació de la coberta i zona exterior de l'església de Sant Pere d'Os de
Civís per un import de 10.000,00 euros.
4652
04-11-16
Atorgar a l'Associació Amics Conca de Tremp una subvenció per viatge cultural, per un import de 330,00 euros.
4653
04-11-16
Atorgar a Enric Ribera una subvenció per al Llibre de la Cuina de la Segarra, per un import de 2.850,00 euros.
4654
04-11-16
Atorgar a l'Associació de Festes del C/ de Sant Magí de Guissona una subvenció per a la festa del carrer, per un import de 100,00 euros.
4655
04-11-16
Atorgar a la Fundació Privada Aspros, una subvenció per a les despeses de l'orquestra Julià Carbonell, Concert Homenatge a Emili Pujol, per
un import de 1.925,00 euros.
4656
04-11-16
Atorgar a la Federació de Cases Regionals de Lleida una subvenció per a les Jornades Culturals intercentres, per un import de 3.000,00 euros.
4657
04-11-16
Atorgar a l'Associació Diabetis de Catalunya, -Delegació de Lleida-, una subvenció per al funcionament de l'ADC Lleida i educació
diabetològica i nutricional, per un import de 7.000,00 euros.
4658
04-11-16
Atorgar a la Federació de Comerç de Lleida, ?FECOM?, una subvenció per al Projecte: ?Oberts a la salut?, per un import de 7.000,00 euros.
4659
04-11-16
Atorgar a l'Associació de Dones de Vila-sana una subvenció per curs de microgimnàstica, per un import de 1.000,00 euros.
4660
04-11-16
Atorgar al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícoles, una subvenció per a les despeses del Projecte: ?Els bacteris
fitopatogèns són ja una amenaça important??, per un import de 1.000,00 euros.
4661
04-11-16
Atorgar a l'Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales INTRESS, una subvenció per a les despeses del Projecte d'activitats de lleure a Oliana
per a persones amb diagnòstic de trastorn mental, per un import de 3.000,00 euros.
4662
04-11-16
Atorgar a la Fundació Renal, Jaume Arnó, una subvenció per al Projecte Salut Accessible, per un import de 6.000,00 euros.
4663
04-11-16
Atorgar a la Federació de Persones Sordes de Catalunya una subvenció per al servei d'interpretació de la llengua de signes a la província de
Lleida, per un import de 8.000,00 euros.
4664
04-11-16
Atorgar a l'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi del Palau d'Anglesola una subvenció per a les despeses d'organització del XXI I Cros
Comarcal Vila del Palau, per un import de 2.000,00 euros.
4665
04-11-16
Atorgar a la Creu Roja Espanyola una subvenció per al Projecte ?Enfortiment de l'acció?, per un import de 60.000,00 euros.
4666
04-11-16
Atorgar a la Federació Esportiva Catalana dels Paralítics Cerebrals una subvenció per al Projecte ?Fent Esport 2016?, per un import de 7.000,00
euros.
4667
04-11-16
Atorgar al Club Patinatge Artístic la Seu d'Urgell una subvenció per a les despeses del Festival ?Rock català?, per un import de 2.000,00 euros.
4668
04-11-16
Atorgar al CC del Pallars Sobirà una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, 2016, per un import
de 3.666,07 euros.
4669
04-11-16
Atorgar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya una subvenció per a la 5a Conferència internacional sobre formació forestal, per un import
de 3.000,00 euros.
4670
04-11-16
Atorgar al Consorci Forestal de Catalunya una subvenció per al Programa de promoció, difusió i suport a la gestió forestal sostenible a les
terres de Lleida, per un import de 15.000,00 euros.
4671
04-11-16
Aprovar Proposta de pagament dels interessos de préstecs per inversions concertats per entitats locals i subvencionat per la Diputació de Lleida
dins el Pla de finançament d'interessos, per un import de 2.751,53 euros.
4672
04-11-16
Autoritzar l'assistència a curs i el pagament de les despeses corresponents, personal de la Corporació.
4673
07-11-16
Aprovar el pagament d'ajuts escolars, per un import de 5.544,28 euros.
4674
07-11-16
Aprovar el pagament d'hores extraordinàries, personal funcionari per un import de 1.259,50 euros.
4675
07-11-16
Aprovar el pagament de quilometratge, membres electes, per un import de 3.565,80 euros
4676
07-11-16
Aprovar el pagament de quilometratge, membres electes per un import de 2.054,40 euros.
4677
07-11-16
Aprovar secretaries delegades per un import de 125,52 euros.
4678
07-11-16
Aprovar secretaries delegades per un import de 167.36 euros.
4679
07-11-16
Aprovar secretaries delegades per un import de 209,20 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4680
07-11-16
Aprovar el pagament d'endarreriments personal funcionari, per un import de 153,60 euros.
4681
07-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Arbeca per a la impermeabilització d'emergència de les piscines
municipals, per un import de 25.000,00 euros.
4682
07-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alfarràs per a l'adequació de camp de futbol, per un import de
20.000,00 euros.
4683
07-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer per al canvi de canonada de la xarxa d'aigua
potable, per un import de 20.000,00 euros.
4684
07-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues per a l'asfaltat i construcció de mur de contenció
d'escullera, per un import de 10.000,00 euros.
4685
07-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Ivars de Noguera per al paviment i mur de contenció de la costa de la
sèquia, per un import de 10.000,00 euros.
4686
07-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari i eventual, per un import de 424,61 euros.
4687
07-11-16
Acordar la pròrroga de contracte d'agent d'ocupació i desenvolupament local.
4688
07-11-16
Aprovar premi especial a l'antiguitat personal Corporació.
4689
07-11-16
Aprovar el pagament de dietes personal laboral per un import de 23,73 euros.
4690
07-11-11
Atorgar a l'Ajuntament de Navès una subvenció per a les despeses d'adequació de la pista de l'escola, per un import de 2.000,00 euros.
4691
07-11-11
Atorgar a l'Ajuntament d'Artesa de Lleida una subvenció per als equipaments per al poliesportiu, per un import de 4.000,00 euros.
4692
07-11-11
Atorgar a l'Ajuntament de Tremp una subvenció per a l'adquisició de material esportiu per als equipaments municipals, any 2016, per un
import de 4.000,00 euros.
4693
07-11-11
Atorgar a l'Ajuntament de Pont de Suert una subvenció per a l'adequació de l'espai per a la trobada 4x4, per un import de 9.000,00 euros.
4694
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Arbeca per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
4695
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alfarràs per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
4696
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castellnou de Seana per al servei de socorristes, 2016, per un import de
7.500,00 euros.
4697
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Cabó per a la construcció de trams de camí de la Solana de Cabó i
millora de corbes, per un import de 20.000,00 euros.
4698
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Talavera per a les millores en la xarxa de camins municipals, per un
import de 180.000,00 euros.
4699
08-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Ciutadilla per al servei de
socorristes, 2016, per un import de 4.303,73 euros.
4700
08-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Granja d'Escarp per a la xarxa
d'abastament d'aigua a la Travessia del Segrià, per un import de 14.000,00 euros.
4701
08-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de les Oluges, per a la millora i canvi
parcial de traçat de camí, per un import de 30.000,00 euros.
4702
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer per a la reforma i adequació de locals social i cultural,
per un import de 12.000,00 euros.
4703
08-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al CC de l'Alta Ribagorça per a l'ampliació i reforma del Cap de Pont de Suert, per un
import de 5.611,58 euros.
4704
08-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD d'Arròs e Vila per a les obres d'emergència al
Pont d'Arròs per al subministrament d'aigua, per un import de 7.500,00 euros.
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 80% de la subvenció a la Fundació Privada, Centre d'Iniciatives Solidàries Angel Olaran,
4705
08-11-16
per al Projecte ?Protecció infantil i enfortiment institucional mitjançant l'atenció i suport a orfes i nenes vulnerables a Wukro?, per un import
de 5.745,15 euros.
4706
08-11-16
Aprovar locomoció personal directiu, per un import de 1.759,20 euros.
4707
08-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari i directiu, per un import de 1.700,95 euros.
4708
08-11-16
Acordar l'assignació temporal i puntual de tasques a personal de manteniment del Complex la Caparrella.
4709
08-11-16
Atorgar al CC del Pallars Sobirà una subvenció per al finançament del Servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici
2016, per un import de 4.039,55 euros.
4710
08-11-16
Autoritzar la delegació de l'execució de l'actuació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sudanell per al Programa d'arrendaments i
subministraments, a favor de l'entitat municipal, Elèctrica Sudanell, SL.
4711
08-11-16
Atorgar al CC del Solsonès una subvenció per al finançament del servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per
un import de 9.327,68 euros.
4712
09-11-16
Atorgar al CC de les Garrigues una subvenció per al finançament del servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016,
per un import de 12.706,21 euros.
4713
09-11-16
Atorgar al CC de la Noguera una subvenció per al finançament del servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016,
per un import de 16.745,76 euros.
4714
09-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Lleida una subvenció per al finançament del servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
2016, per un import de 50.000,00 euros.
4715
09-11-16
Atorgar al CC de l'Alta Ribagorça una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un
import de 2.016,86 euros.
4716
09-11-16
Atorgar al CC del Solsonès una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un import
de 6.965,53 euros.
4717
09-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a la pavimentació d'un tram de carrer, per un
import de 12.000,00 euros.
4718
09-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Rialp per a les obres d'urbanització per a la connexió dels habitatges
tutelats a la xarxa viària, per un import de 40.000,00 euros.
4719
09-11-16
Atorgar a l'Asociación de Ayuda al Marginado, ?Lliures per a lliberar?, de Lleida, una subvenció per a les despeses de la integració a través de
l'esport, per un import de 5.000,00 euros.
4720
09-11-16
Atorgar a la Societat de Caçadors de Solsona una subvenció per a la Fira del Caçador, Mostra d'Animals i productes relacionats amb la caça, per
un import de 1.500,00 euros.
4721
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/302, de 02/11/2016, per un import de 31.312,21 euros.
4722
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/303, de 02/11/2016, per un import de 36.057,11 euros.
4723
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/304, de 02/11/2016, per un import d'11.646,09 euros.
4724
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/306, de 02/11/2016, per un import de 55.117,71 euros.
4725
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/307, de 08/11/2016, per un import de 44.367,22 euros.
4726
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/308, de 08/11/2016, per un import de 22.568,20 euros.
4727
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/309 de 08/11/2016, per un import d'11.468,72 euros.
4728
09-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/310 de 08/11/2016, per un import de 7.629,13 euros.
4729
09-11-16
Aprovar certificació 4a, Projecte bàsic i d'execució d'un nou edifici de serveis hospitalaris veterinaris en el Campus ETSEA, de la UdL, a favor
d'UTE Campus ETSEA, per un import de 94.670,56 euros.
4730
09-11-16
Aprovar certificació 8a, Projecte de construcció del nou consultori mèdic a Ivars d'Urgell, a favor de Simó Farnell, SL, per un import de
60.191,89 euros.
4731
09-11-16
Aprovar certificació 22a, Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida, incloses a la Zona 2, a favor
d'UTE Zona 2 i M. y J. Grúas.SA, Aridos Romá SAU-UTE, per un import de 23.183,55 euros.
4732
09-11-16
Aprovar certificació 22a, Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida, incloses a la Zona 3, a favor
d'UTE Zona 3, Romero Polo SAU i Cervós SA, UTE, per un import d'11.586,28 euros.
4733
09-11-16
Aprovar certificació 22a, Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida, incloses a la Zona 1, a favor
d'UTE Zona 1, Lleida, B. Arnó e Hijos, SAU i Sorigué, ACSA, per un import de 340.433,38 euros.
4734
09-11-16
Aprovar certificació 1a, Redacció projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-9123, de la C-1412b a Sant Serni, tram Gavet
de la Conca, a favor d'Enginyeria Inalba, SL, per un import de 4.115,51 euros.
4735
09-11-16
Aprovar certificació 1a, Redacció projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamós, a favor
d'Auding Intraesa SA, per un import de 4.343,90 euros.
4736
09-11-16
Aprovar certificació 2a, Elaboració del Pla d'actuació davant situacions de crisi a la Diputació de Lleida, a favor d'Autoritas Consulting, SA, per
un import de 17.850,16 euros.
4737
09-11-16
Aprovar certificació 9a, ?2a pròrroga del contracte relatiu al servei de vigilància i seguretat als edificis de la Diputació de Lleida, a favor de
Phoenix, Vigilància y Seguridad, SA, per un import de 17.773,10 euros.
4738
09-11-16
Aprovar certificació 2a, Obres complementàries número 1 del Projecte de condicionament de la carretera LV-7021, d'Artesa de Lleida al Cogul,
a favor de B. Arnó e hijos, SA, per un import de 15.309,66 euros.
4739
09-11-16
Aprovar certificació 22a, Contractació integral i unificada dels serveis avançats de les comunicacions de la Diputació de Lleida, a favor d'UTE
CCCXXXI I Telefònica de España, SAU Telefónica Móviles, España SAU, per un import de 35.493,43 euros.
4740
09-11-16
Aprovar certificació 11a, Desglossat número 1, Projecte de condicionament, eixamplament i millora de la carretera LV-4036, de la N-260 a Lles
de Cerdanya, fase I , a favor d'ACSA, Obras e Infraestructures, per un import de 219.479,27 euros.
4741
09-11-16
Aprovar certificació 1a, Redacció projecte constructiu. Condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera C-149 de
Solsona a Pinell del Solsonès, tram Solsona-Olius, a favor de DOPEC SL, per un import de 4.610,10 euros.
4742
09-11-16
Aprovar certificació 1a, Redacció projecte constructiu. Condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-3201,
de Guissona a Sant Guim de la Plana tram Guissona-Sant Guim de la Plana, a favor de TEC Cuatro, SA, per un import de 4.605,26 euros.
4743
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alpicat una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 1.281,60 euros.
4744
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alcarràs una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de temporers de la
campanya agrària 2016, per un import de 8.717,63 euros.
4745
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de les Borges Blanques una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del
servei d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 2.265,87 euros.
4746
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Albesa una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 2.530,59 euros.
4747
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alcoletge una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de temporers de la
campanya agrària, 2016, per un import de 4.334,06 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4748
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alcoletge una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per a les oficines municipals del servei
d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 2.224,95 euros.
4749
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Artesa de Lleia una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de
temporers i per a les oficines municipals del servei d'informació de la campanya agrària 2016, per un import de 4.707,98 euros.
4750
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Bellpuig una subvenció per a les despeses dels col·laboradors socials per als centres d'allotjament de temporers de
la campanya agrària 2016, per un import de 4.346,22 euros.
4751
10-11-16
Atorgar al CC de la Noguera una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un
import de 20.308,26 euros.
4752
10-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 75% de la subvenció al CC de l'Urgell, d'acord amb el Conveni de col·laboració, places SAT,
per un import de 52.777,50 euros.
4753
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castell de Mur per a la neteja de camins, per un import de 8.712,00
euros.
4754
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Meià per al Projecte d'adequació i millora de zona lúdica
esportiva, per un import de 8.000,00 euros.
4755
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club Atletisme 100x100 Fondiste de Tàrrega per a la XV Mitja Marató i 10 Km Ciutat de
Tàrrega, per un import de 2.000,00 euros.
4756
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Preixens per a la distribució d'aigua en alta de Pradells a Ventoses, per
un import de 35.000,00 euros.
4757
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Ramon per a la pavimentació d'accessos al nucli de Viver de
Segarra, per un import de 20.000,00 euros.
4758
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Avellanes i Santa Linya per a la substitució de xarxa de clavegueram, a
la carretera de les Avellanes a Santa Linya, per un import d'11.000,00 euros.
4759
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club Patinatge Artístic la Seu d'Urgell, per al Campionat d'Iniciació 2016, 2a Volta, per
un import de 1.000,00 euros.
4760
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida per activitats pràctiques fora del campus del Màster Enginyeria
de Forests, per un import de 3.000,00 euros.
4761
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Llar de Jubilats de Montgai per a la Festa dels Jubilats, 2016, per un import
de 750,00 euros.
4762
10-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Centre Europeu d'Empreses i Innovació Lleida, com a aportació ordinària 2016, per un
import de 65.385,00 euros.
4763
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcoletge per a la rehabilitació de la
coberta del cementiri, per un import de 12.000,00 euros.
4764
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida per al seminari sobre
identitat, interculturalitat i art africà, per un import de 325,00 euros.
4765
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Agrupació Excursionista Catalunya per a la Cursa
d'alta muntanya, La Ribalera, 2016, per un import de 2.000,00 euros.
4766
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al Club Esportiu Futbol Aitona, per a les despeses
esportives, any 2016, per un import de 4.000,00 euros.
4767
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de Palau d'Anglesola, per al
condicionament de carrers, fase 1, per un import de 49.000,00 euros.
4768
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de .la Barca per a la
pavimentació de carrer, per un import de 40.000,00 euros.
4769
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de Torrebesses per a l'arranjament de
mur, per un import de 10.000,00 euros.
4770
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, per al
condicionament i millora d'espais urbans, per un import de 20.000,00 euros.
4771
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de la Coma i la Pedra per a la
pavimentació de la pista del pati de l'escola, per un import de 9.000,00 euros.
4772
10-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de subvenció a l'Ajuntament de la Coma i la Pedra per al sistema
d'interceptors lineals al sector I I, per un import de 19.000,00 euros.
4773
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Llimiana un ajut en espècie consistent a l'entrega d'estudi hidrològic d'un pou al nucli dels Obacs de Llimiana, el
cost del qual, és de 2.238,50 euros.
4774
10-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Cervera una subvenció per a les despeses d'arranjament de camins municipals, per un import de 30.000,00 euros.
4775
10-11-16
Acordar la tramesa de l'expedient administratiu corresponent al recurs contenciós administratiu abreujat, número 369/2016, instat contra
Diputació de Lleida per Transportes Verdes Ramon, SL, en matèria de responsabilitat patrimonial.
4776
10-11-16
Acordar la personació de la Diputació de Lleida en les actuacions corresponents al procediment judicial, número 972/2016.
4777
11-11-16
Atorgar a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell una subvenció per a ?Inversió campímetre?, per un import de 23.141,25 euros.
4778
11-11-16
Aprovar la revocació definitiva de subvenció directa i/o excepcional, de salut pública, anualitat 2014, a entitat, per no haver justificat l'actuació.
4779
11-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Aitona una subvenció per a l'adequació de camins, al terme municipal, per un import de 25.000,00 euros.
4780
11-11-16
Atorgar al CC de l'Alta Ribagorça una subvenció per al subministrament de sal per al manteniment hivernal de carreteres de l'Alta Ribagorça,

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
temporada 2015/2016, per un import de 35.231,15 euros.
4781
11-11-16
Atorgar al CC de l'Alta Ribagorça una subvenció per a les despeses de manteniment de camí rural de Castellars a Erta, per un import
d'11.251,38 euros.
4782
11-11-16
Aprovar proposta de la Junta de Mèrits relativa al reconeixement d'estadis de promoció personal funcionari
4783
11-11-16
Atorgar a la Federació Catalana Vaca Bruna dels Pirineus, una subvenció per a les despeses de les tasques de funcionament del Centre de
Testatge de Bon Repòs, per un import de 18.000,00 euros.
4784
11-11-16
Atorgar a l'Associació Comarcal Urgell, ajuda al Minusvàlid ACUDAM, una subvenció per a les despeses de direcció d'obra, coordinació i
redacció del projecte de les obres de la residència, per un import de 25.000,00 euros.
4785
17-10-16
Atorgar a la Llar de Jubilats Sant Miquel Arcàngel d'Alcoletge una subvenció per a la Festa de la Gent Gran: homenatge i nominació als
socis/sòcies que fan 85 anys, per un import de 1.000,00 euros.
4786
11-11-16
Atorgar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya una subvenció per a les despeses de renovació del lloguer d'un equip de cardioprotecció
(DEA), per un import de 1.000,00 euros.
4787
11-11-16
Atorgar a l'Associació Pagesi Criadors Shivau Ispan Breton una subvenció per a les despeses del Concurs Nacional de Cavall Pirinenc Català,
2016, per un import de 3.000,00 euros.
4788
11-11-16
Atorgar a l'Associació de Dones de Castelló de Farfanya una subvenció per visita cultural, per un import de 600,00 euros.
4789
11-11-16
Atorgar a l'Associació de Dones les Llobes del Vilosell una subvenció per sortida cultural, per un import de 700,00 euros.
4790
11-11-16
Atorgar a l'Associació Ecològico Cultural de Magraners una subvenció per a la impressió de maquetació de revista ?Pessebre 2016?, per un
import de 800,00 euros.
4791
11-11-16
Atorgar a l'Associació Ecològico Cultural de Magraners una subvenció per a les despeses de transport, muntatge i assegurança envelat del
pessebre, per un import de 1.800,00 euros.
4792
11-11-16
Atorgar a l'Associació Aula d'extensió universitària de la Gent Gran de Tremp una subvenció per a les despeses del curs 2016-2017, per un
import de 1.500,00 euros.
4793
11-11-16
Atorgar a l'Associació Festa de Moros i Cristians una subvenció per a les despeses d'adquisició i arranjament de vestuari històric, per un import
de 4.000,00 euros.
4794
11-11-16
Atorgar al Grup Estudis Llengua i Literatura Ponent i Pirineu una subvenció per a les activitats lingüístic-literàries de les terres de Ponent i del
Pirineu, per un import de 5.000,00 euros.
4795
11-11-16
Aprovar expedient de modificacions pressupostàries per transferència de crèdits, número 18/2006.
4796
11-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 75% de la subvenció al CC del Pallars Sobirà, d'acord amb el Conveni, places SAT, per un
import de 79.166,25 euros.
4797
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Guingueta d'Àneu, per a l'arranjament del ferm de camí, per un import
de 21.000,00 euros.
4798
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell, per al 2n. Desglossat del projecte de pavimentació i
millora del camí de les Gangues, per un import de 45.000,00 euros.
4799
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Gestió de Serveis Sanitaris, CCT, d'acord amb el Conveni d'actualització
d'infraestructures sanitàries, per un import de 380.653,40 euros.
4800
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a la substitució d'un tram de la xarxa de clavegueram de
carrer, per un import de 14.000,00 euros.
4801
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Algerri per a l'adaptació i millora de l'escola de Sant Blai, per un import
de 15.000,00 euros.
4802
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a les millores i adequacions a la llar
municipal, per un import de 40.000,00 euros.
4803
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellvís per a l'arranjament de la sala d'exposicions de la 2a planta, per
un import de 18.000,00 euros.
4804
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castell de Mur per a la reconstrucció del mur que delimita amb el
cementiri, per un import de 19.000,00 euros.
4805
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellvís per a diferents actuacions a l'edifici de l'ajuntament, per un
import de 54.000,00 euros.
4806
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenc+ió a l'Ajuntament de Vallbona de les Monges per a la rampa d'accés al pàrquing
d'autocaravanes i autobusos a la zona turística de la població, per un import d'11.000,00 euros.
4807
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella per a l'arranjament i ampliació del cobert municipal, per un
import de 12.800,00 euros.
4808
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella per a l'enrajolament de solera i platges a les piscines
municipals, per un import de 9.200,00 euros.
4809
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castellserà per a la construcció de mur perimetral a la deixalleria
municipal, per un import de 20.000,00 euros.
4810
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Granja d'Escarp per a la pavimentació de travessia, per un import de
40.000,00 euros.
4811
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella per a l'enrajolament de sala multi usos, de les escoles
municipals, per un import de 4.000,00 euros.
4812
11-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella per a la sectorització de xarxa de subministrament d'aigua

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
potable, per un import de 17.150,38 euros.
4813
11-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Ivars de Noguera per a
l'arranjament de camins malmesos per les plujes de 02/11/2015, per un import de 20.000,00 euros.
4814
11-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castellserà per a la pavimentació i
dotació de clavegueram a carrers, per un import de 25.000,00 euros.
4815
11-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alpicat per al projecte de
senyalització i rutes, per un import de 35.000,00 euros.
4816
11-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torrebesses per a la recuperació de
la fossa sèptica municipal, per un import de 9.000,00 euros.
4817
11-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari i laboral, per un import de 2.911,27 euros.
4818
11-11-16
Declarar l'emergència de l'actuació del Projecte reduït. Camí d'accés a Baiasca des de la C-13, aprovar el pressupost per un import de
57.851,23 euros més IVA i autoritzar l'inici immediat de les obres.
4819
11-11-16
Aprovar guàrdies personal funcionari per un import de 1.223,61 euros.
4820
11-11-16
Aprovar guàrdies personal funcionari per un import de 1.291,75 euros.
4821
11-11-16
Acordar la concessió de bestreta reintegrable, personal funcionari.
4822
14-11-16
Atorgar a l'Associació Leader de Ponent una subvenció per als honoraris tècnics de realització del Projecte FEDER-Ponent, Actiu per un import
de 51.000,00 euros i autoritzar el lliurament de bestreta per un import del 80% de la subvenció.
4823
14-11-16
Acceptar la renúncia del CC de l'Urgell a subvenció atorgada.
4824
14-11-16
Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Agramunt a subvenció atorgada.
4825
14-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Aitona un ajut en espècie consistent en la col·laboració en la direcció de les obres del ?Projecte de pavimentació i
arranjament del talús de carrer, el cost del qual és de 3.509,00 euros, IVA inclòs.
4826
14-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alpicat un ajut en espècie consistent en l'entrega del Projecte d'execució de la rehabilitació d'edifici i sala. Àmbit:
instal·lacions, el cost del qual és de 14.278,00 euros.
4827
14-11-16
Atorgar al CC de l'Urgell una subvenció per a les despeses del Servei de Transport Escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de
52.100,00 euros.
4828
14-11-16
Atorgar al CC de la Noguera una subvenció per al finançament del servei del transport escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de
40.900,00 euros.
4829
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Grup Sardanista Balàfia per a la cloenda dels cursets i ballada amb cobla, per un
import de 1.300,00 euros.
4830
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al CC de l'Alta Ribagorça per a la millora de l'escorxador del Pont de Suert, per un import
de 6.000,00 euros.
4831
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Baldomar per a la reforma i adequació de la coberta i els acabats interiors de
l'antic consultori mèdic per a sala d'activitats, per un import de 9.000,00 euros.
4832
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Excursionista Montanha Aran Club, per a les despeses d'organització i serveis
dels programes d'esports d'hivern per a la integració de persones amb discapacitat, per un import de 10.000,00 euros.
4833
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'AMPA, Alumnes Zona Escolar Rural del Solsonès, per a l'esquí escolar, per un import de
1.000,00 euros.
4834
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Lérida, per al llibre commemoratiu del 90
aniversari del col·legi, per un import de 2.000,00 euros.
4835
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Centre de Recursos Pedagógicos del Pallars Jussà per a xerrades a centres, per un
import de 2.000,00 euros.
4836
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club de Bitlles Almenar per al Campionat i trobada de bitlles, any 2016, per un import
de 800,00 euros.
4837
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Organyà per a la pavimentació de carrer, per un import de 14.000,00
euros.
4838
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almacelles per a la plantació d'arbres en diversos carrers, per un import
de 10.000,00 euros.
4839
15-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà, per al desbrossament dels camins municipals, per un
import de 12.010,76 euros.
4840
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de la Gent Gran Sants Cosme i Damià
per a les despeses de podòleg, per un import de 700,00 euros.
4841
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de la Gent Gran Sants Cosme i Damià
per a la gimnàstica per a la gent gran, per un import de 800,00 euros.
4842
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Escola de Futbol Artesa Club Esportiu, per a les
despeses de la temporada 2015-2016, per un import de 2.000,00 euros.
4843
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Montornès de Segarra, per ?lo
Cercacurts? 9è Festival de curtmetratges, 2015, per un import de 4. 000,00 euros.
4844
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alt Àneu per a la pavimentació de
tram urbà, per un import de 15.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4845
15-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Avellanes i Santa Linya per a
l'ampliació de la xarxa d'aigües pluvials, per un import de 15.000,00 euros.
4846
15-11-16
Aprovar la concessió de permís per maternitat, personal funcionari.
4847
15-11-16
Aprovar l'assistència a curs i el pagament de les despeses corresponents personal de la Corporació.
4848
15-11-16
Modificar la data de celebració del ple ordinari del mes de novembre, previst per al dia 18/11/2016, que passa a convocar-se per al dia
24/11/2016.
4849
15-11-16
Aprovar a l'Ajuntament d'Alpicat un ajut en espècie consistent en l'entrega del projecte d'execució de la rehabilitació de l'edifici de Cal Negre,
el cost del qual és de 21.477,50 euros.
4850
15-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torregrossa un ajut en espècie consistent en l'entrega de l'estudi del càlcul hidràulic per al desguàs de l'aigua de
pluja de la zona alta del nucli de Torregrossa, l'import del qual és de 10.285,00 euros.
4851
15-11-16
Aprovar acció social, relació número 201600183, per un import de 10.754,38 euros.
4852
16-11-16
Traspassar, dins els crèdits previstos al Pressupost de la Diputació per aportacions a OA, a favor de la Fundació Pública. IEI, la quantitat de
1.508.636,80 euros.
4853
16-11-16
Traspassar, dins els crèdits previstos al Pressupost de la Diputació per aportacions a OA, a favor del Patronat Intercomarcal de Turisme, la
quantitat de 2.613.171,43 euros.
4854
16-11-16
Traspassar, dins els crèdits previstos al Pressupost de la Diputació per aportacions a OA, a favor de l'OAGRTL, la quantitat de 384.242,83 euros.
4855
16-11-16
Traspassar, dins els crèdits previstos al Pressupost de la Diputació per aportacions a OA, a favor del Patronat de Promoció Econòmica la
quantitat de 1.545.744,25 euros.
4856
16-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 75% de la subvenció a l'Associació de Salut Mental Pallars per a l'atenció social,
assessorament i suport a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, per un import de 6.963,75 euros.
4857
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Vila i Vall de Castellbó, per a la reforma de l'edifici de la centraleta elèctrica,
per un import de 20.000,00 euros.
4858
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD d'Aransa, per a l'adquisició d'estufes de pèl·let de calefacció per al local social,
per un import de 4.700,00 euros.
4859
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd d'Agramunt per a la substitució de xarxa de clavegueram, per
un import de 30.000,00 euros.
4860
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tremp per a la reparació del parquet del pavelló del Juncar, 2016, per
un import de 17.000,00 euros.
4861
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament dels Omells de na Gaia per a la reforma elèctrica del comptatge de
subministrament a la sala polivalent, bar, magatzem, depuradora i altres, per un import de 10.000,00 euros.
4862
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Penelles per a l'adquisició d'equipament per al consultori mèdic, per un
import de 8.890,62 euros.
4863
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Artesa de Segre per a l'adquisició d'aparells desfibril·ladors, per un
import de 7.000,00 euros.
4864
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Coral Polifònica de Tremp, per al Concert de les Estrelles, per un import de 3.000,00
euros.
4865
16-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Coral Sant Ramon, per a la commemoració del 15è aniversari de l'entitat,
per un import de 3.000,00 euros.
4866
16-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd d'Agramunt per a
l'arranjament d'edifici per al tractament d'aigua, per un import de 18.000,00 euros.
4867
16-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de Sordcecs de Catalunya per al servei
d'atenció a persones sordecegues de la província, per un import de 2.000,00 euros.
4868
16-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de Veïns Cor de Maria -Sant Eoli
Tàrrega- per a la festa del barri, per un import de 1.200,00 euros.
4869
16-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Creu Roja Espanyola per a la iniciació als primers
auxilis i actuació en emergències als centres escolars, per un import de 9.000,00 euros.
4870
16-11-16
Aprovar certificació 1a i única de l'obra DL-2012/1595, de l'Ajuntament de Seròs, ?Arranjament dels camins i carrers?, i la transferència de
l'import de 13.558,60 euros.
4871
16-11-16
Atorgar al CC de l'Urgell una subvenció per al finançament del servei de teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis socials, exercici 2016, per un
import de 734,46 euros.
4872
16-11-16
Atorgar al CC de l'Urgell una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un import
de 18.853,77 euros.
4873
16-11-16
Atorgar al CC de la Noguera una subvenció per a les despeses del servei preventiu i assistencial per a col·lectius vulnerables en cas
d'emergències a la Noguera, per un import de 13.072,88 euros.
4874
16-11-16
Aprovar l'inici d'expedient de revocació de subvencions de la convocatòria d'ajuts al funcionament i administració dels consultoris mèdics,
anualitat 2015, per no haver justificat correctament l'actuació.
4875
16-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Almacelles un ajut en espècie consistent en l'execució de les obres del Projecte reduït de millora del camí de Llengua
Aixuta al municipi, els cost del qual, és de 40.000,00 euros.
4876
16-11-16
Aprovar import seguretat social Diputació de Lleida, setembre 2016.
4877
17-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 80% de la subvenció a l'Associació Leader de Ponent, per als honoraris tècnics de

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
realització del Projecte Feder-Ponent actiu, per un import de 40.800,00 euros.
4878
17-11-16
Aprovar proposta d'autorització de despeses Intervenció TGEM Ingenieria, SL, per un import de 5.820,00 euros.
4879
17-11-16
Aprovar la deducció d'havers de la nòmina corresponent, a personal funcionari, per superar el límit de dies d'absència sense baixa mèdica, per
un import de 66,68 euros.
4880
17-11-16
Atorgar al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, una subvenció per a l'adquisició de producte per al control de la mosca
negra al riu Segre i al riu Cinca, campanya 2016, per un import de 40.000,00 euros.
4881
17-11-16
Atorgar al CC de l'Alt Urgell una subvenció per a les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un
import de 10.746,36 euros.
4882
17-11-16
Aprovar l'abonament de curs, personal Corporació.
4883
17-11-16
Atorgar al CC del Segrià una subvenció per al finançament del servei de Teleassistència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per
un import de 33.785,31 euros.
4884
17-11-16
Atorgar al CC del Segrià una subvenció per a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, exercici 2016, per un import de 36.656,54 euros.
4885
17-11-16
Atorgar al CC de la Segarra una subvenció per a les despeses del servei de menjador escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de
28.346,60 euros.
4886
17-11-16
Anul·lar Decret número 4485,de 27/10/2016, de designació de personal de la Corporació per formar part de tribunal de selecció de personal,
per error material.
4887
17-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Protocol, per un import de 778,04 euros.
4888
18-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Protocol, per un import de 493,96 euros.
4889
18-11-16
Aprovar proposta de pagament dels interessos de préstecs per a inversions concertats per entitats locals i subvencionat per la Diputació de
Lleida dins el Pla de Finançament d'interessos, per un import de 4.428,14 euros.
4890
18-11-16
Aprovar proposta de reintegrament parcial de subvenció atorgada a l'Ajuntament de Barbens, per Aura 2012, com a conseqüència de
l'actualització de l'actuació.
4891
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Raimat per tancament metàl·lic i mur de contenció del frontó, per un import de
3.000,00 euros.
4892
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a l'arranjament dels serveis higiènics del poliesportiu
municipal, per un import de 24.700,00 euros.
4893
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a la millora de paviment de carrer, per un import de
45.000,00 euros.
4894
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a la pavimentació de vorera, per un import de 20.000,00
euros.
4895
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Portella per a l'arranjament de l'entrada a l'escola, per un import de
5.000,00 euros.
4896
18-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Montellà i Martinet per a les Fires de Primavera i de Tardor del Baridà,
per un import de 1.600,00 euros.
4897
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Foradada, per al 3r Trail lo Bunker,
per un import de 1.000,00 euros.
4898
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tremp per a l'adquisició d'una
màquina escombradora, per un import de 25.000,00 euros.
4899
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per al condicionament i
millora de la gespa del camp de futbol municipal, per un import de 20.000,00 euros.
4900
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Vilosell per a la pavimentació de
camí, per un import de 25.000,00 euros.
4901
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alpicat per al Projecte de millora de
camí, per un import de 46.763,30 euros.
4902
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al Club de Bitlles Miralcamp, per al 25è Aniversari de
l'entitat com a club federat, per un import de 2.500,00 euros.
4903
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Esportiva Catalunya Aventura, per a
l'organització de la IX Cursa i Caminada de Muntanya, per un import de 2.500,00 euros.
4904
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Artesa de Lleida per a la I I Cursa i
Caminada Solidària per la Marató de TV3, per un import de 1.500,00 euros.
4905
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilaller per a les Fires de Tots Sants
i del Cep, per un import de 1.600,00 euros.
4906
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alpicat per a la Fira del Circ. ?Circ
Picat?, per un import de 2.800,00 euros.
4907
18-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al CC de l'Alt Urgell per a la Fira de les
Trementinaires, per un import de 3.000,00 euros.
4908
18-11-16
Aprovar dietes i locomoció personal funcionari, per un import de 621,60 euros.
4909
18-11-16
Iniciar expedient per a la contractació del Modificat número 1 del desglossat número 1. Projecte constructiu. Condicionament, eixample i
millora de la carretera LV-4036, de la N-260, Martinet a Lles de Cerdanya, Fase I .

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4910
18-11-16
Aprovar certificació 1a, de l'obra DL-2012/1543 de l'Ajuntament de Cubells, ?Rehabilitació dels graners per a equipament multifuncional a
Cubells?, i la transferència de l'import de 9.631,41 euros.
4911
18-11-16
Aprovar certificacions 3a i 4a, de l'obra DL-2012/1392 de l'Ajuntament de Ponts, ?Urbanització de plaça?, i la transferència dels imports
corresponents.
4912
18-11-16
Aprovar certificacions 4a i 5a, de l'obra DL-2012/628 de l'Ajuntament d'Àger, ?Abastament d'aigua, sanejament i pavimentació de carrer,? i la
transferència dels imports corresponents.
4913
21-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pinós per a la instal·lació de
sistema de sanejament al Santuari de Pinós, per un import de 14.182,76 euros.
4914
21-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torregrossa per a les reformes de la
biblioteca municipal, per un import de 15.000,00 euros.
4915
21-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Cabanabona per a l'arranjament i
millora del cementiri del nucli de Vilamajor per un import de 16.000,00 euros.
4916
21-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torrefarrera d'acord amb el
Conveni de col·laboració per a l'execució de les obres del complex esportiu del Segrià, per un import de 40.000,00 euros.
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 60% de la subvenció a l'Associació per a l'orientació, formació treballadors estrangers,
4917
21-11-16
d'acord amb el Conveni per a l'orientació, formació i inserció dels treballadors estrangers, (CITE-COMC), any 2016, per un import de 28.800,00
euros.
4918
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la UNED de la Seu d'Urgell per a les despeses no derivades dels serveis acadèmics, per
un import de 21.913,81 euros.
4919
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Massoteres per a la pavimentació de carrer, fase 2, segon tram, per un
import de 18.000,00 euros.
4920
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Navès per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici de
l'ajuntament, per un import de 25.000,00 euros.
4921
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilagrassa per a l'adequació del vial d'accés al centre educatiu i
equipaments, per un import de 50.000,00 euros.
4922
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Granadella per adequació de calderes i protecció contra incendis al
centre cívic, per un import de 50.000,00 euros.
4923
21-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó una subvenció per a la reforma de l'antiga casa de la vila, per un import de 30.000,00 euros.
4924
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Maials per a l'arranjament de tram de camí i renovació del col·lector
d'aigües pluvials, per un import de 9.492,23 euros.
4925
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella, d'acord amb el Conveni per al Projecte del consultori mèdic
municipal, per un import de 3.089,45 euros.
4926
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Soses per a l'ampliació, millores i reforma de zona d'equipaments, per
un import de 20.000,00 euros.
4927
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Soses per a la rehabilitació de la llar d'Infants municipal, el Jardí de la
Mainada, per un import de 20.000,00 euros.
4928
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sanaüja per a la pavimentació de passeig i tram de l'escola, per un
import de 25.000,00 euros.
4929
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Penelles per a la portada d'aigua al nucli d'Almassor, per un import de
12.000,00 euros.
4930
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Penelles per a l'adequació de l'aula de P1 i P2, per un import de
7.000,00 euros.
4931
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcarràs per al programa de programació d'hàbits saludables-programa
Nereu, per un import de 22.000,00 euros.
4932
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Lladurs per a la millora de l'equipament municipal, Escola de Torrents,
per un import de 24.803,25 euros.
4933
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la reforma del paviment de diferents places, per
un import de 20.640,79 euros.
4934
21-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilagrassa pe a la xarxa de subministrament d'aigua potable a
parcel·la industrial 3-224, per un import de 25.000,00 euros.
4935
21-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Balaguer una subvenció per a l'adquisició d'una cadira robotitzada per a l'accés a piscina municipal de persones
amb mobilitat limitada, per un import de 5.000,00 euros.
4936
21-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Balaguer una subvenció per a l'adquisició de taula de ping-pong, per un import de 1.900,00 euros.
4937
21-11-16
Iniciar expedient per a la contractació del servei de vigilància i seguretat als edificis de la Diputació de Lleida, per un import de 605.813,94
euros, IVA inclòs.
4938
21-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torrelameu una subvenció per completar l'enllumenat del circuit de trial de motos, per un import de 2.000,00 euros.
4939
21-11-16
Aprovar la relació provisional d'admesos i exclosos, relativa a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a proveir
interinament una plaça de tècnic/a grau mig control financer, Intervenció.
4940
21-11-16
Aprovar el pagament d'hores extraordinàries, personal funcionari per un import de 807,95 euros.
4941
22-11-16
Atorgar a l'Associació de voluntariat al servei d'acolliment residencial d'urgència, ?la Dona Samaritana? una subvenció per a les despeses del

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Projecte d'acollida a dones vulnerables i als seus fills, per un import de 15.000,00 euros.
4942
22-11-16
Atorgar a la Fundació Renal Jaume Arnó una subvenció per a les despeses del projecte ILERVAS, any 2015, per un import de 2.860,12 euros.
4943
22-11-16
Atorgar a la Llar de Jubilats de Sant Sebastià d'Alfés una subvenció per a l'homenatge als 25 anys de la fundació, per un import de 1.500,00
euros.
4944
22-11-16
Atorgar a Aeroports Públics de Catalunya, SLU, una subvenció per al Festival Lleida Air Challenge, per un import de 30.000,00 euros.
4945
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Cubells per a les despeses del consultori mèdic, per
un import de 5.000,00 euros.
4946
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament dels Torms per a les despeses de funcionament i
administració del consultori mèdic, per un import de 674,50 euros.
4947
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de la Floresta per a les despeses de manteniment i
funcionament del consultori mèdic, per un import de 2.318,00 euros.
4948
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Verdú per a les despeses de manteniment i
conservació del consultori mèdic, 2016, per un import de 5.000,00 euros.
4949
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de la Portella per a les despeses de funcionament del
consultori mèdic, 2016, per un import de 5.000,00 euros.
4950
22-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Torrebesses per a les despeses del consultori mèdic,
2016, per un import de 5.000,00 euros.
4951
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Josa del Cadí per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per
un import de 1.500,00 euros.
4952
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Josa de Raimat per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 1.650,00 euros.
4953
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD del Talladell per les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per un
import de 1.650,00 euros.
4954
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Vila i Vall de Castellbó, per a les despeses d'arrendaments i subministraments,
2016, per un import de 1.650,00 euros.
4955
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Belianes, per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 5.028,75 euros.
4956
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Camarasa per al servei de socorristes 2016, per un import de 7.500,00
euros.
4957
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Guimerà per al servei de socorristes 2016, per un import de 7.500,00
euros.
4958
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Ivars de Noguera per al servei de socorristes 2016, per un import de
7.500,00 euros.
4959
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Juncosa per al servei de socorristes 2016, per un import de 7.500,00
euros.
4960
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de l'Albi per al servei de socorristes 2016, per un import de 7.500,00 euros.
4961
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-sana, com a diferència aportació any 2015, per un
import de 12.470,71 euros.
4962
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sanaüja per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 5.030,98 euros.
4963
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcarràs per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 14.159,94 euros.
4964
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torrefarrera per a les despeses d'arrendaments i subministraments,
2015, per un import d'11.453,80 euros.
4965
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tornabous per a l'adequació de tancaments i calefacció a l'escola
Espígol, per un import de 5.119,27 euros.
4966
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Baix Pallars per a la reparació de paviment i proteccions a carrer, per
un import de 20.666,13 euros.
4967
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Granadella per a les despeses d'arrendaments i subministraments,
2016, per un import de 5.717,03 euros.
4968
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Soleràs per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 4.794,56 euros.
4969
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Rialp per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per
un import de 7.750,89 euros.
4970
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Talarn per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per
un import de 5.827,96 euros.
4971
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Prullans per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016,
per un import de 7.803,01 euros.
4972
22-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Algerri per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per
un import de 5.167,72 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
4973
22-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Fontllonga-Ametlla per al dipòsit
regulador d'aigua potable, 1a fase, per un import de 5.000,00 euros.
4974
22-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell per al servei de
socorristes 2016, per un import de 7.500,00 euros.
4975
22-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castelldans per al servei de
socorristes 2016, per un import de 6.956,22 euros.
4976
22-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de l'Albagés per al servei de
socorristes 2016, per un import de 5.846,72 euros.
4977
22-11-16
Aprovar dietes personal funcionari per un import de 1.305,10 euros.
4978
22-11-16
Aprovar proposta de venciment de triennis, personal de la Corporació.
4979
22-11-16
Aprovar el pagament d'hores extraordinàries, personal funcionari per un import de 208,14 euros.
4980
22-11-16
Aprovar el pagament de guàrdies, personal funcionari per un import de 1.291,75 euros.
4981
22-11-16
Aprovar la modificació del Decret núm. 4397, de 20-10-2016, d'atorgament de subvenció a l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer, quant a l'import
de la subvenció que passa de 17.000,00 euros, a 14.000,00 euros.
4982
22-11-16
Atorgar al CC del Segrià una subvenció per a les despeses del servei del transport escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de
12.500,00 euros.
4983
22-11-16
Estimar la reducció del cost de l'actuació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament d'Alcarràs, per a les despeses del Conveni de col·laboració
per a l'ampliació del CAP, que passa de 595.309,38 euros a 594.280,11 euros.
4984
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Montgai una subvenció per al manteniment de les potabilitzadores de Montgai i Butsénit, anualitat 2016, per un
import d'11.000,00 euros.è
4985
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament dels Alamús una subvenció per a les despeses de la potabilitzadora municipal 2016, per un import de 8.000,00 euros.
4986
22-11-16
Atorgar al Casal d'Avis de Vinaixa una subvenció per a la gimnàstica de la gent gran, per un import de 750,00 euros.
4987
22-11-16
Atorgar a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega una subvenció per a les despeses dels premis Cambra 2016, per un import de
2.000,00 euros.
4988
22-11-16
Atorgar a la Federació Catalana d'Associacions de familiars de Malalts Mentals una subvenció per al Projecte: ?Activa't per la salut mental,? per
un import de 24.000,00 euros.
4989
22-11-16
Atorgar a l'Associació Mamapop una subvenció per a la Producció d'espectacle i producció-edició del DVD, Concert MAMAPOP, 2016, per un
import de 15.010,00 euros.
4990
22-11-16
Atorgar a l'Associació Pares Alumnes i Exalumnes Escola Pública el Roser, una subvenció per a les despeses de les colònies curs 2015-2016, per
un import de 1.500,00 euros.
4991
22-11-16
Acceptar la renúncia de la Fundació 700 Aniversari, UdL, a subvenció atorgada.
4992
22-11-16
Acceptar la renúncia del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a subvenció atorgada.
4993
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Barbens una subvenció per a la rehabilitació de la coberta de l'església de l'Assumpció, fase, 2, per un import de
30.000,00 euros.
4994
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Senterada una subvenció per a la millora del sistema de sanejament i depuració de la piscina, fase 1, per un import
de 24.000,00 euros.
4995
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Penelles una subvenció per a l'arranjament i millora de l'alberg municipal, per un import de 4.000,00 euros.
4996
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torrelameu una subvenció per a la reforma i instal·lació de la veu pública de la megafonia del poble, per un import
de 10.000,00 euros.
4997
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Foradada una subvenció per a la neteja i accessibilitat del búnquer de Foradada, per un import de 7.800,00 euros.
4998
22-11-16
Atorgar a l'EMD de Sorpe una subvenció per a les despeses de reconstrucció de mur de pedra de contenció del pati de l'església de Sant Pere,
per un import de 20.000,00 euros.
4999
22-11-16
Atorgar a l'EMD de Canalda una subvenció per a les despeses de col·locació de fites al terme municipal, per un import de 2.200,00 euros.
5000
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Omells de na Gaia una subvenció per a les despeses de reposició de tram de clavegueram, per un import de 5.900,00
euros.
5001
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Aspa una subvenció per a les despeses de senyalització urbana del municipi, per un import de 4.000,00 euros.
5002
22-11-16
Atorgar a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques una subvenció per al Directori d'Institucions 2016, per un import de 9.000,00 euros.
5003
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament del Sudanell una subvenció per a la remodelació de l'equip audiovisual de la sala de ball, per un import de 6.000,00
euros.
5004
22-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Soriguera una subvenció per obres a la plaça de Baro, per un import de 8.000,00 euros.
5005
22-11-16
Modificar Decret número 2570, d'1 de juny de 2016, d'atorgament de subvenció a l'Ajuntament d'Almacelles en el sentit d'autoritzar el
lliurament d'una bestreta per un import del 80% de la subvenció.
5006
22-11-16
Aprovar expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdits, número 19/2016.
5007
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, per al servei de socorristes, 2016, per un import
de 7.500,00 euros.
5008
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Golmés per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5009
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Cubells per al servei de socorristes, 2016, per un import de 8.500,00
euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5010
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Juneda per al servei de socorristes, 2016, per un import de 8.500,00
euros.
5011
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pobla de Cérvoles per al servei de socorristes, 2016, per un import de
7.000,00 euros.
5012
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellvís per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5013
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Palau d'Anglesola per al servei de socorristes, 2016, per un import de
7.500,00 euros.
5014
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues, per al servei de socorristes, 2016, per un import
de 7.500,00 euros.
5015
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Foradada, per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5016
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llardecans per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5017
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Maials per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5018
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Portella per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5019
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de les Borges Blanques per al servei de socorristes, 2016, per un import de
8.500,00 euros.
5020
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Parròquia de Santa Maria de Gardeny per a la restauració de retaule oratori. Mare de
Déu de l'Acadèmia, per un import de 10.800,00 euros.
5021
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al CC de l'Alt Urgell per a les despeses de finançament dels serveis socials bàsics de
teleassistència, per un import d'11.440,98 euros.
5022
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Balaguer per a la 2a fase de l'escorxador municipal, moll de càrrega,
per un import de 110.000,00 euros.
5023
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Algerri per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5024
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Floresta per al servei de socorristes, 2016, per un import de 4.500,00
euros.
5025
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almenar per al servei de socorristes, 2016, per un import de 8.500,00
euros.
5026
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-sana com a aportació ordinària any 2016, per un
import de 88.269,83 euros.
5027
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Juncosa per a la reforma d'equipament municipal, per un import de
25.000,00 euros.
5028
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tremp una subvenció per a la reforma i millora de la coberta de
pavelló, any 2016, per un import de 12.000,00 euros.
5029
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de les Borges Blanques per a la construcció de nova coberta per al pavelló
central-oest del cementiri municipal, per un import de 30.000,00 euros.
5030
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sarroca de Bellera per a la construcció urgent de mur de contenció, per
un import de 15.000,00 euros.
5031
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fondarella per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5032
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Linyola per al servei de socorristes, 2016, per un import de 7.500,00
euros.
5033
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellaguarda per al servei de socorristes, 2016, per un import de
7.054,72 euros.
5034
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Salàs de Pallars, per al servei de socorristes, 2016, per un import de
4.500,00 euros.
5035
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-Sana per a la diferència d'aportació ordinària, 2016,
per un import de 10.598,17 euros.
5036
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Boira Bike, SCP, per a la 2a Ruta de la Boira i Fira Lifara, per un import de 1.500,00
euros.
5037
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a les despeses d'arrendaments i
subministraments, 2016, per un import de 6.419,59 euros.
5038
23-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD de Sucs per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016, per un
import de 1.650,00 euros.
5039
23-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament de la subvenció a l'Agrupació d'entitats per l'atenció al minusvàlid, per a les despeses
derivades del Conveni de col·laboració, any 2016, per un import de 52.500,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5040
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puiggròs per al servei de socorristes
2016, per un import de 7.078,38 euros.
5041
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, a justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Poal per al servei de socorristes
2016, per un import de 7.224,00 euros.
5042
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Puigverd de Lleida per al servei de
socorristes 2016, per un import de 7.500,00 euros.
5043
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almatret per al servei de socorristes,
2016, per un import de 7.500,00 euros.
5044
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alins per al servei de socorristes,
2016, per un import de 4.500,00 euros.
5045
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Cogul per al servei de socorristes,
2016, per un import de 6.342,00 euros.
5046
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Fundació 700 Aniversari, UdL, per al X Seminari
Nacional Profesores de Enfermería del Adulto, per un import de 1.675,00 euros.
5047
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida -Escola Politècnica
Superior-, per a la V Edició First Lego Leaguer Ileida, per un import de 3.100,00 euros.
5048
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida -ICE de la UdL-, per al
Mercat de tecnologia de Lleida, 2016, per un import de 1.150,00 euros.
5049
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, per al
servei de socorristes 2016, per un import de 7.500,00 euros.
5050
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bovera per al servei de socorristes,
2016, per un import de 6.389,92 euros.
5051
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de l'Espluga Calba per al servei de
socorristes, 2016, per un import de 6.342,00 euros.
5052
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Arres per al sistema de cloració i
control de l'aigua potable en els nuclis d'Arres de Jos i Sus, per un import de 19.999,88 euros.
5053
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació la justificació i el pagament de la subvenció a l'EMD d'Arrós e Vila, per al soterrament de
canonada de polietilè del dipòsit de Vila al d'Arrós, per un import de 2.500,00 euros.
5054
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Fígols i Alinyà, per a l'arranjament
de mur de contenció, al nucli de Llobera. per un import de 12.000,00 euros.
5055
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alguaire per al subministrament i
muntatge de suports i cablejat aeri per a una instal·lació d'enllumenat públic, per un import de 24.000,00 euros.
5056
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Navès per a la pavimentació de
camins, per un import de 30.000,00 euros.
5057
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Balaguer per al programa
d'activitats orientades a la promoció d'hàbits saludables, per un import de 40.000,00 euros.
5058
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Solsona per a la I Jornada relativa
a l'atenció a la gent gran, per un import de 1.438,08 euros.
5059
23-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a CC del Segrià per a les despeses de manteniment de
la xarxa de camins locals, 2015, per un import de 21.949,99 euros.
5060
23-11-16
Aprovar tribunals, dietes i locomoció personal funcionari per un import de 982,82 euros.
5061
23-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Vall de Cardós una subvenció per a les despeses del menjador escolar del centre ?Minairons?, curs 2015-2016, per
un import de 4.519,80 euros.
5062
23-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Sort una subvenció per a les despeses del menjador escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de
19.551,80 euros.
5063
23-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alins una subvenció per a les despeses del menjador escolar del centre escolar, curs 2015-2016, per un import de
5.524,20 euros.
5064
23-11-16
Atorgar al CC del Pallars Sobirà una subvenció per a les despeses de finançament del servei del transport escolar no obligatori, curs 2015-2016,
per un import de 41.000,00 euros.
5065
23-11-16
Acceptar sol·licitud de l'Ajuntament de Vilanova de Meià relativa al canvi d'actuació, expedient 201600953.
5066
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/313, d'11/11/2016, per un import de 20.313,79 euros.
5067
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/318, de 14/11/2016, per un import de 20.061,33 euros.
5068
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/319, de 14/11/2016, per un import de 45.238,24 euros.
5069
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/320, de 14/11/2016, per un import de 5.833,52 euros.
5070
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/323, de 16/11/2016, per un import de 16.908,28 euros.
5071
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/324, de 16/11/2016, per un import de 28.221,94 euros.
5072
23-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/327, de 16/11/2016, per un import de 8.310,33 euros.
5073
23-11-16
Aprovar certificació 3a, Primera pròrroga del servei de prevenció de riscos laborals de la Diputació de Lleida, agost-2016-agost 2017, a favor
de Sociedad de Prevención de Nueva Activa, SLU, per un import de 7.316,79 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5074
23-11-16
Aprovar certificació 8a, Projecte de condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-3025, del Rel eu de
Castellserà a Preixens, tram Castellserà, a favor d'ACSA, Obras e Infraestructuras, SA, per un import de 112.244,26 euros.
5075
23-11-16
Aprovar certificació 23a, Contractació integral i unificada dels serveis avançats de les comunicacions de la Diputació de Lleida, a favor d'UTE,
TDE-TME CCCXXXI I, Telefónica de España i Telefónica Móviles, per un import de 35.493,43 euros.
5076
23-11-16
Aprovar certificació 6a, Projecte de condicionament de la carretera LV-7021, d'Artesa de Lleida al Cogul, a favor de Benito Arnó e Hijos, SA, per
un import de 1.005,09 euros.
5077
23-11-16
Aprovar certificació 9a, Projecte de construcció i reforma del consultori mèdic del Palau d'Anglesola, a favor de M. y J. Grúas, SA, per un import
de 20.585,43 euros.
5078
23-11-16
Aprovar certificació 10a, 2a Pròrroga del contracte relatiu al servei de vigilància i seguretat als edificis de la Diputació de Lleida, 2016, a favor
de Phoenix Vigilància y Seguridad, SA, per un import de 17.747,98 euros.
5079
23-11-16
Aprovar proposta d'autorització de despeses Intervenció, Estudis i Projectes d'urbanisme i obres públiques, per un import de 10.285,00 euros.
5080
23-11-16
Acceptar la renúncia de la Parròquia Sant Jaume de Mollerussa, a subvenció atorgada.
5081
23-11-16
Atorgar a la Fundació la Fira de Lleida una subvenció per a les activitats firals, any 2016, per un import de 36.000,00 euros.
5082
24-11-16
Iniciar expedient per a la contractació mitjançant procediment obert, del Projecte d'equipament mobiliari per a laboratori de l'edifici de serveis
Hospitalaris veterinaris, en el Campus del ETSEA de la UdL, amb un pressupost de 164.640,71 euros, IVA inclòs.
5083
24-11-16
Nomenar interinament, per substitució de la titular, la Sra. Àurea Fornells, com a professora d'EGB de les Escoles Especials.
5084
24-11-16
Acordar la concessió de llicència per assumptes propis sense retribució, personal de la Corporació.
5085
24-11-16
Atorgar a l'Associació GZL Cultura, una subvenció per al Projecte: ?Paraules de la terra?, per un import de 800,00 euros.
5086
24-11-16
Atorgar a la Coral Joia de Maig una subvenció per a l'adquisició de piano elèctric per a la realització de concerts, per un import de 1.300,00
euros.
5087
24-11-16
Atorgar a l'AMPA, Escola Santa Maria de Castelló de Farfanya una subvenció per a l'ampliació d'equipaments informàtics, per un import de
600,00 euros.
5088
24-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 100% de la subvenció al CC de l'Alta Ribagorça per a les despeses dels serveis socials bàsics
de prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de serveis socials, per un import de 2.016,86 euros.
5089
24-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció al Conselh Generau d'Aran, d'acord amb el Conveni de col·laboració,
per a la restauració del patrimoni arquitectònic i béns culturals, any 2015, per un import de 47.000,00 euros.
5090
24-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Belianes per a les despeses de manteniment i
gestió del consultori mèdic, 2016, per un import de 4.275,00 euros.
5091
24-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Granyena de les Garrigues Belianes per a les
despeses de funcionament i administració del consultori mèdic, 2016, per un import de 437,00 euros.
5092
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Guimerà per a les obres de renovació de les escales, paviment i serveis
a la travessera del portal, per un import de 14.398,95 euros.
5093
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Menàrguens per a la reparació de deficiències a l'estació de tractament
d'aigües potables, per un import de 15.000,00 euros.
5094
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Granyena de les Garrigues per a la restauració i rehabilitació de
l'Església Romànica de Sant Miquel, fase 2, per un import de 35.000,00 euros.
5095
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer per al revestiment de la piscina gran, per un
import de 40.000,00 euros.
5096
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Meià per a la rehabilitació de la 3a planta del casal
municipal, com a sala polivalent i centre de salut física, per un import de 7.000,00 euros.
5097
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tarroja de Segarra per paviments parcials de plaça, per un import de
25.000,00 euros.
5098
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs per a la substitució de tram de conducció d'aigua
potable, per un import de 20.000,00 euros.
5099
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vinaixa per a l'adequació d'immoble afectat a servei públic, per un
import de 25.000,00 euros.
5100
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llimiana per a la reconstrucció de mur de contenció de la paret de
pedra de sota la piscina municipal, per un import de 20.000,00 euros.
5101
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Ciutadilla per a la reconstrucció de mur de contenció i pavimentació
d'avinguda, 1a fase, A, per un import de 50.000,00 euros.
5102
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer per a
l'adequació i millora de la planta potabilitzadora per a l'abastament municipal a nuclis, per un import de 40.000,00 euros.
5103
24-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Fundació Renal Jaume Arnó, d'acord amb el Conveni de col·laboració per al
desenvolupament del Projecte Ilervas, any 2015, per un import de 57.571,15 euros.
5104
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Universitat de Lleida per al Màster en Hisendes
Locals i Autonòmiques, I I Edició, per un import de 6.446,19 euros.
5105
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Térmens per a la inversió de
reposició de piscina gran municipal, per un import de 50.000,00 euros.
5106
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tàrrega per a la urbanització de la
Rambla del Canalet, per un import de 100.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5107
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Solsona per a la renovació i millora
de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del Tossal, per un import de 10.000,00 euros.
5108
24-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Prullans per a l'abastament
d'aigua potable a Ardóvol, per un import de 20.000,00 euros.
5109
24-11-16
Atorgar a la Unió Esportiva Balàfia una subvenció per a l'organització del I I Torneig Memorial Josep Calderó, d'alevins, per un import de
1.000,00 euros.
5110
24-11-16
Atorgar a Lluís Garrofé una subvenció per a les despeses d'expedició al Kilimanjaro, per un import de 2.000,00 euros.
5111
24-11-16
Atorgar a Daniel Marzo una subvenció per a les despeses de preparació i participació en competicions nacionals i internacionals de piragüisme
eslàlom, aigües braves, temporada 2015-2016, per un import de 3.000,00 euros.
5112
24-11-16
Atorgar a la Federació Catalana de Caça R.T. Lleida una subvenció per als campionats provincials, 2016, per un import de 3.000,00 euros.
5113
24-11-16
Atorgar a Ernesto Val ejo una subvenció per al circuït Triatló Ironman Half Challenge 2016, per un import de 2.500,00 euros.
5114
24-11-16
Atorgar al Col·lectiu Bordeta.NET una subvenció per a les despeses de la IV Cursa de Sant Miquel, per un import de 2.000,00 euros.
5115
24-11-16
Atorgar a l'Associació de les Valls de Cardós una subvenció per a la Cursa de les Valls de Cardós, per un import de 1.500,00 euros.
5116
24-11-16
Atorgar al Centre Excursionista de Linyola una subvenció per a la Cursa del Cargol, 2016, per un import de 1.000,00 euros.
5117
24-11-16
Atorgar a Amics de les Bitlles de l'Albi una subvenció per al foment de les bitlles i l'exercici per a la gent gran, per un import de 900,00 euros.
5118
24-11-16
Atorgar al Club Futbol Sala Pardinyes una subvenció per a les despeses de la temporada 2015-2016, per un import de 2.000,00 euros.
5119
24-11-16
Atorgar al Club Esportiu Lleida Ski&Wake una subvenció per a les estades poliesportives de nàutica i aventura 2016, per un import de 5.000,00
euros.
5120
24-11-16
Atorgar al Club Deportiu Magraners una subvenció per a les despeses de la temporada 2015-2016, per un import de 2.000,00 euros.
5121
24-11-16
Atorgar al Club Àger Deportiu Montsec una subvenció per al 5è Torneig Internacional futbol Sala, ?`Àger-Balaguer-Os? any 2016, per un
import de 12.000,00 euros.
5122
24-11-16
Atorgar al Club Esportiu Zenith Vol lliure una subvenció per al IV Open Internacional d'Ala Delta Vila d'Àger i Campionat d'Espanya 2016, per
un import de 2.300,00 euros.
5123
24-11-16
Atorgar al Club Bitlles Aitona una subvenció per als equipaments esportius 2016, per un import de 450,00 euros.
5124
24-11-16
Atorgar al Club Futbol Sala Alcarràs una subvenció per a les despeses de la temporada 2015-2016, per un import de 1.000,00 euros.
5125
24-11-16
Atorgar al Club Futbol Balaguer una subvenció per a la celebració del Centenari de l'entitat, per un import de 8.000,00 euros.
5126
24-11-16
Atorgar al Club Sala Bellcaire una subvenció per a la temporada 2015-2016, 2a divisió territorial catalana Grup E, per un import de 2.000,00
euros.
5127
24-11-16
Atorgar al Club Escola de Futbol Cervera una subvenció per al X Torneig Ciutat Cervera, per un import de 3.000,00 euros.
5128
24-11-16
Atorgar al Club Esportiu Codina Futsal Cervera una subvenció per a les despeses de participació lliga de futbol sala, 1a territorial, temporada
2016-2017, per un import de 1.000,00 euros.
5129
24-11-16
Atorgar a AEE INS Josep Lladonosa una subvenció per als equips federats de Corgfbol, temporada 2015/2016, per un import de 2.000,00
euros.
5130
24-11-16
Atorgar al Club Futbol Rosselló una subvenció per a la Lliga 3a Catalana de futbol 2016-2017, per un import de 1.500,00 euros.
5131
24-11-16
Atorgar al Club Virtual d'Alpinisme una subvenció per al Ralli Internacional Climbing Marathon, 2016, per un import de 3.000,00 euros.
5132
24-11-16
Atorgar al Club Patí Térmens una subvenció per a les despeses de la temporada 2016, per un import de 1.000,00 euros.
5133
24-11-16
Atorgar al Club d'Escacs Vallfogona de Balaguer una subvenció per a diferents despeses de la temporada 2016, per un import de 2.000,00
euros.
5134
24-11-16
Acordar la consignació a la Caixa General de Dipòsits, de l'import corresponent a l'expedient expropiatori número 109, del projecte constructiu.
Condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica, carretera LV-3028. Relleu de Castellserà-Preixens.
5135
25-11-16
Atorgar a la Parròquia l'Assumpció de Maria de Vilanova de la Barca una subvenció per a la porta d'accés al pati de l'església parroquial, per
un import de 2.500,00 euros.
5136
25-11-16
Atorgar a la Llar de Jubilats Sant Joan de Maldà una subvenció per a l'adquisició d'ordinador portàtil i impressora, per un import de 700,00
euros.
5137
25-11-16
Atorgar a l'Associació Cultural dels Armats Pagesos de Lleida una subvenció per a la renovació de llances i manteniment de vestuari, per un
import de 3.000,00 euros.
5138
25-11-16
Atorgar al Monestir de Santa Maria Vallbona, una subvenció per a les despeses de direcció d'execució, control de qualitat i coordinador de
seguretat i salut en fase d'obra de les obres d'acabament i acabats del monestir, 3a fase, per un import de 39.815,86 euros.
5139
25-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Vilanova de Segrià una subvenció per a l'arranjament de zones esportives, per un import de 10.000,00 euros.
5140
25-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya una subvenció per a la dotació de xarxa de seguretat per al poliesportiu municipal, per un
import de 1.500,00 euros.
5141
25-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Salàs de Pallars una subvenció per a l'ampliació del cementiri municipal, per un import de 58.000,00 euros.
5142
25-11-16
Atorgar al CC la Noguera una subvenció per al servei de menjador escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import de 20.789,24 euros.
5143
25-11-16
Atorgar al Club Tir amb Arc Pardinyes una subvenció per al XXIV Trofeu Internacional Ciutat de Lleida Tir amb arc, per un import de 1.000,00
euros.
5144
25-11-16
Aprovar revocació definitiva dels ajuts a entitats esportives, anualitat 2015 (I I), del departament de Presidència -Esports-per no haver justificat
les actuacions.
5145
25-11-16
Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Solsona a subvenció atorgada.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5146
25-11-16
Aprovar la modificació del pressupost i de la subvenció atorgada a l'ONGD, ?Associació Amics de Cuba, Lleida?, per al projecte d'adquisició
d'equips mèdics per a institucions de salut pública de la província de la Habana.
5147
25-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Centre d'Estudis Porcins de Catalunya, d'acord amb el Conveni per al foment de les
activitats de recerca, 2015, per un import de 8.868,13 euros.
5148
25-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Espot per a la remodelació dels accessos al Parc Nacional al nucli urbà,
1a fase, per un import de 30.000,00 euros.
5149
25-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament dels Torms per a la finalització de la xarxa de clavegueram, per un import
de 7.000,00 euros.
5150
25-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilamòs per a la modificació de
l'enllumenat exterior a Era Bòrdeta, per un import de 26.000,00 euros.
5151
25-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd d'Agramunt per a la
pavimentació de camí del cementiri, per un import de 58.000,00 euros.
5152
25-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellpuig per al col·lector de
sanejament sector industrial, PAU-25, 1a fase, per un import de 50.000,00 euros.
5153
25-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a la pavimentació i
arranjament del talús de carrer, per un import de 73.404,61 euros.
5154
25-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb el Conveni per a la realització d'activitats
firals, any 2015, per un import de 10.000,00 euros.
5155
28-11-16
Aprovar acció social, relació número 201600208, per un import de 20.192,02 euros.
5156
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Odèn una subvenció per a l'Onzè Concurs de Gossos d'Atura al Montnou, 2016, per un import 1.500,00 euros.
5157
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Odèn una subvenció per al I Mercat del trumfo i la sal, per un import de 1.600,00 euros.
5158
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Castellserà una subvenció per a les activitats de la 12a edició de la Festa del Bandoler, per un import de 1.500,00
euros.
5159
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Castellserà una subvenció per a les activitats del Cicle Cultural Castellserà de Nit 2016, per un import de 2.500,00
euros.
5160
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Artesa de Lleida una subvenció per a la 11a Trobada del bestiari festiu i popular de Catalunya i 8è Festival d'enceses
del bestiari, 2016, per un import de 18.000,00 euros.
5161
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament dels Omells de na Gaia una subvenció per a les despeses del pintant dels equipaments municipals, per un import de
4.800,00 euros
5162
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Sudanell una subvenció per a la Carpa per a la Festa Major 2016, per un import de 2.000,00 euros
5163
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torrelameu una subvenció per a la urbanització de carrer, per un import de 20.000,00 euros
5164
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Torrelameu una subvenció per a l'asfaltat de carrer, per un import de 20.000,00 euros
5165
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu una subvenció per al Programa Nereu, 2016, per un import de 5.500,00 euros.
5166
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Agramunt una subvenció per al Programa Nereu, 2016, per un import de 9.000,00 euros.
5167
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Artesa de Segre una subvenció per al Programa Nereu, 2016-2017, per un import de 10.000,00 euros.
5168
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Sort una subvenció per al Programa Nereu, 2016-2017, per un import de 10.000,00 euros.
5169
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Almacelles una subvenció per al Programa Nereu, per un import de 7.500,00 euros.
5170
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Pont de Suert una subvenció per al Programa Nereu, per un import d'11.000,00 euros.
5171
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament d'Alcarràs una subvenció per al Programa Nereu, per un import de 18.000,00 euros.
5172
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Rialp una subvenció per al Projecte de salut per a la població de la 3a edat, per un import de 2.874,00 euros.
5173
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Tàrrega una subvenció per ?Envelliment actiu a través d'un programa d'horticultura terapèutica? , per un import de
7.500,00 euros.
5174
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Bellpuig una subvenció per ?Envelliment actiu a través d'un programa d'horticultura terapèutica?, per un import de
7.000,00 euros.
5175
28-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Solsona una subvenció per a l'adquisició de material per al cementiri municipal, per un import de 7.500,00 euros.
5176
28-11-16
Atorgar a l'Associació l'Estel una subvenció per a diferents serveis per a persones amb discapacitat, per un import de 3.380,00 euros, i
autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5177
28-11-16
Atorgar a l'Associació Alba una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per un import de 8.726,00 euros, i autoritzar el
lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5178
28-11-16
Atorgar a Hermanos Franciscanos Cruz Blanco-Llar Santa, una subvenció per a diferents serveis per a persones amb discapacitat, per un import
de 2.239,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5179
28-11-16
Atorgar a l'Associació d'Ocupació i esplai de Catalunya i la Torxa una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut per a persones
amb discapacitat, per un import de 3.282,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5180
28-11-16
Atorgar a l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut per a persones amb
discapacitat, per un import de 3.673,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5181
28-11-16
Atorgar a l'Associació Comarcal Urgell ajuda al Minusvàlid -Acudam-, una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut per a
persones amb discapacitat, per un import de 5.890,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5182
28-11-16
Atorgar al Centro Asistencial de Almacellas Hospital, una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb
discapacitat, per un import de 10.258,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5183
28-11-16
Atorgar a la Fundació Privada ASPROS una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb discapacitat, per un
import de 17.460,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5184
28-11-16
Atorgar a la Fundació Privada Ilersis una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb discapacitat, per un
import de 5.694,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5185
28-11-16
Atorgar a l'Associació Pro Minusvàlids -Solsona i comarca-, una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb
discapacitat, per un import de 3.412,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5186
28-11-16
Atorgar a l'Associació TALMA, Servei i suport a les persones, una subvenció per a les despeses del finançament del cost de serveis dins l'àmbit
de la salut, per un import de 3.869,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5187
28-11-16
Atorgar a la Fundació Privada Integra Pirineus, una subvenció per a les despeses del suport terapèutic a la integració laboral, per un import de
1.196,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5188
28-11-16
Atorgar a l'Associació Pro Minusvàlids -Psíquics Alt Urgell- una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb
discapacitat, per un import de 1.945,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5189
28-11-16
Atorgar a la Fundació Privada ASPAMIS una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut per a persones amb discapacitat, per un
import de 9.052,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5190
28-11-16
Atorgar a l'Olivera, SCCL una subvenció per a diferents serveis dins l'àmbit de la salut, per a persones amb discapacitat, per un import de
1.913,00 euros, i autoritzar el lliurament d'una bestreta del 70% de l'import de la subvenció.
5191
28-11-16
Atorgar a la Federació Catalana de Piragüisme una subvenció per a la promoció del piragüisme lleidatà (IV Descens popular del Segre), per un
import de 3.000,00 euros.
5192
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de la Barca per a les despeses d'arrendaments i
subministraments, 2016 per un import de 5.662,72 euros.
5193
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de la Floresta per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016
per un import de 4.554,30 euros.
5194
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Aitona per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016 per
un import de 7.572,76 euros.
5195
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Miralcamp per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016
per un import de 5.861,63 euros.
5196
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó per a les despeses d'arrendaments i
subministraments, 2016 per un import de 15.502,85 euros.
5197
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Maials per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016 per
un import de 5.707,86 euros.
5198
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llardecans per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016
per un import de 5.315,65 euros.
5199
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Llobera per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2016
per un import de 5.595,85 euros.
5200
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tírvia per a les despeses d'arrendaments i subministraments, 2014, per
un import de 4.447,55 euros.
5201
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Irblleida Fundació Dr. Pifarré per al manteniment i actualització de la pàgina web de
suport metodològic a la recerca mèdica, per un import de 8.000,00 euros.
5202
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Generalitat de Catalunya ?ICS-, per a l'adquisició d'un Flap Panel per a Radiologia
del CAE Pla d'Urgell, per un import de 50.094,00 euros.
5203
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club Esportiu Lleida SKI&WAKE per al programa d'iniciació, perfeccionament i
tecnificació d'esquí Nàutic a les terres de Lleida, 2016, per un import de 5.000,00 euros.
5204
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Aran Salut, Servicios Asistenciaus Integrats, SL, per al servei Hèstia 2016, per un import
de 3.799,99 euros.
5205
28-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Lleida per al programa municipal de promoció d'hàbits saludables en
població infantil i juvenil, per un import de 45.000,00 euros.
5206
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al Parc del Segre SA, per ?Escanyabocs 2016?, per un
import de 3.000,00 euros.
5207
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Poal per a l'arranjament de la
façana de l'edifici de l'ajuntament, per un import de 17.000,00 euros.
5208
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al Club Futbol de Torrefarrera per a les despeses de la
temporada 2015-2016, per un import de 7.000,00 euros.
5209
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Escola de Futbol de Bellpuig per al Torneig
internacional de futbol base, XXI Edició, per un import de 3.000,00 euros.
5210
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Isona i Conc Dellà per ?Jazz i Vi,
festa del Vi 2015?, per un import de 1.155,27 euros.
5211
28-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al CC de la Noguera per al aplicatiu Hèstia 2016, per
un import de 3.799,99 euros.
5212
28-11-16
Estimar parcialment, sol·licitud d'accés a la informació pública instada per particular.
5213
29-11-16
Inadmetre a tràmit, per extemporània, reclamació de responsabilitat patrimonial instada contra Diputació de Lleida per l'entitat Equite Cía de

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Seguros.
5214
29-11-16
Atorgar a l'Associació Discapacitats d'Aran una subvenció per a les despeses dels serveis per a persones amb discapacitat, dins l'àmbit de la
salut, per un import de 1.359,00 euros, així com autoritzar el lliurament de bestreta per un import del 70% de la subvenció.
5215
29-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Llavorsí una subvenció per a les despeses del 30è Concurs de Gossos d'Atura del Pallars, 2016, per un import de
4.500,00 euros.
5216
29-11-16
Atorgar al CC de l'Urgell una subvenció per al Cicle d'entrevistes ?Som dones de l'Urgell?, per un import de 3.000,00 euros.
5217
29-11-16
Atorgar al CC de les Garrigues una subvenció per a la 27a Trobada de Gent Gran de les Garrigues 2016, per un import de 4.000,00 euros.
5218
29-11-16
Atorgar al CC de l'Alta Ribagorça una subvenció per al Centre de Formació d'adults de l'Alta Ribagorça 2016, per un import de 14.000,00
euros.
5219
29-11-16
Atorgar al CC del Pallars Sobirà una subvenció per a les despeses del servei de menjador escolar no obligatori, curs 2015-2016, per un import
de 5.524,20 euros.
5220
29-11-16
Atorgar a Alex Márquez una subvenció per a les despeses de participació al campionat del Mòn de Moto2, 2016, per un import de 50.000,00
euros.
5221
29-11-16
Atorgar al Club Esportiu Circuit el Terre d'Almenar una subvenció per a les despeses de participació en proves, any 2016, per un import de
8.000,00 euros.
5222
29-11-16
Atorgar a Joan Caballer una subvenció per a les despeses de participació en proves d'automobilisme, per un import de 2.000,00 euros.
5223
29-11-16
Atorgar a Gerardo Mateu una subvenció per a les despeses de participació en campionats d'atletisme, 2015-2016, per un import de 1.000.00
euros.
5224
29-11-16
Atorgar a Salvador Porras una subvenció per a les despeses de participació en campionats d'atletisme, 2015-2016, per un import de 1.000.00
euros.
5225
29-11-16
Atorgar a Club Esportiu Gos Àrtic una subvenció per a la Copa Gos Àtic de Muixing i Canicross 2015-2016, per un import de 6.000,00 euros.
5226
29-11-16
Atorgar a Montserrat Viles una subvenció per a les despeses de les Curses MX, de Motocròs, temporada 2016, d'Adrià Monné, per un import de
4.000,00 euros.
5227
29-11-16
Atorgar a Fondistes Racing de Cervera, una subvenció per a la Cursa Atlètica 2016, 16a edició, per un import de 2.000,00 euros.
5228
29-11-16
Atorgar a Jordi Marco una subvenció per a la temporada competitiva 2016, Curses, per un import de 1.500,00 euros.
5229
29-11-16
Atorgar a Clara Marcè una subvenció per a la participació en la copa de nacions universitària a Romania, Hípica, per un import de 1.000,00
euros.
5230
29-11-16
Atorgar a l'Associació Volei-Fistball de Lleida una subvenció per a les despeses de participació al Campionat d'Europa de Fistball 2016, per un
import 1.500,00 euros.
5231
29-11-16
Atorgar a Club Ciclista Multibike Lleida una subvenció per a les despeses de participació en curses de la temporada 2016, per un import de
1.000,00 euros.
5232
29-11-16
Atorgar a Club Esportiu Aspid una subvenció per a l'Escola de Tennis en Cadira de Rodes, 2016, per un import de 2.000,00 euros.
5233
29-11-16
Atorgar a Club Kayak Mitjana una subvenció per a les despeses de participació al Mundial de Raids d'aventura, de Xavi Rodriguez, any 2016,
per un import de 3.000,00 euros.
5234
29-11-16
Atorgar a Cristina Siegrist una subvenció per a les despeses de participació a la Copa Nacions Universitària a Romania Equitació, per un import
de 1.000,00 euros.
5235
29-11-16
Atorgar a la Federació Catalana de Motociclisme una subvenció per a les despeses dels campionats provincials de motociclisme de Lleida, per
un import de 9.500,00 euros.
5236
29-11-16
Atorgar al Club Tennis Taula Mollerussa una subvenció per a les despeses del CTT Mollerussa, temporada 2015-2016, per un import de
2.000,00 euros.
5237
29-11-16
Atorgar a Jesús Felip una subvenció per a les despeses de participació de Dani Marzo en les competicions de piragüisme eslàlom d'aigües
braves, 2015/2016, per un import 3.000,00 euros.
5238
29-11-16
Atorgar a Moto Club Segre una subvenció per a les despeses del Campionat d'Espanya de Motocròs a Bellpuig, 2016, per un import de 7.800,00
euros.
5239
29-11-16
Atorgar al Club Sedis Aeromodelisme una subvenció per a les XIX Remolcada Sedis, per un import de 1.000,00 euros.
5240
29-11-16
Atorgar al Club Bàsquet Pardinyes una subvenció per a les despeses de la temporada 2015-2016, per un import de 1.000,00 euros.
5241
29-11-16
Atorgar al Club Pàdel Indoor Lleida, una subvenció per a l'escola de menors de pàdel, per un import de 2.500,00 euros.
5242
29-11-16
Atorgar a Sícoris Club una subvenció per a les despeses del Campionat d'Espanya de Descens d'aigües braves, 2016, per un import de 3.000,00
euros.
5243
29-11-16
Atorgar a Sícoris Club una subvenció per a les despeses de Duatló Sícoris Club, per un import de 2.000,00 euros.
5244
29-11-16
Atorgar a Sícoris Club una subvenció per a les despeses de XXIV Hores esportives i culturals, per un import de 3.000,00 euros.
5245
29-11-16
Atorgar al Club Hoquei Cadí una subvenció per al Campionat d'Espanya patinatge artístic, categoria juvenil, 2016 a Alcoi, per un import de
1.000,00 euros.
5246
29-11-16
Atorgar al Club Hoquei Cadí una subvenció per al Campionat d'Espanya patinatge artístic, 2016 a la Corunya, per un import de 1.000,00 euros.
5247
29-11-16
Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Verdú per a l'adquisició de terreny, per un import de 18.635,93 euros.
5248
29-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de Dones les Àguedes de Torrelameu,
per a les despeses de servei d'autocar, per un import de 400,00 euros.
5249
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al CC de la Noguera per a la redacció del Projecte ?Astronomia i Megalitisme: els dòlmens
del Montsec?, per un import de 5.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5250
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Fibromialga i Síndrome Fatiga Crònica, per activitat terapèutica grupal, per
un import de 3.000,00 euros.
5251
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Veïns de Sant Domí per concert de música de cambra i ruta interpretació
patrimoni, per un import de 2.600,00 euros.
5252
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Xarxa d'Amics de la Cultura per a la XIV Trobada Gegantera, 2016, per un
import de 600,00 euros.
5253
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Avivit Nachshon Moscatel, per a la participació en competicions de golf, de Joel Moscatel,
per un import de 3.000,00 euros.
5254
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club Triatló Lleida, per a les despeses de l'entitat any 2015, per un import de 2.000,00
euros.
5255
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Rosa Alzamora per a la participació ABSA, CAPE EPIC 2016, per un import de 8.000,00
euros.
5256
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Segui per als serveis per a persones amb
discapacitat en l'àmbit de la salut, per un import de 1.101,90 euros.
5257
29-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Preixana per a la rehabilitació de la coberta i les patologies estructurals
de l'antiga casa dels mestres, per un import de 25.000,00 euros.
5258
29-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 60% de la subvenció a Hera Osteoporosi-Menopausa, Associació Dones, per a les activitats
de l'entitat, per un import de 2.100,00 euros.
5259
29-11-16
Aprovar expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdits, número 20/2016.
5260
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Protocol per un import de 300,00 euros.
5261
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Presidència, per un import de 88,96 euros.
5262
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Tresoreria, per un import de 190,66 euros.
5263
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Tresoreria, per un import de 996,54?.
5264
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Tresoreria, per un import de 935,34?.
5265
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Tresoreria, per un import de 241,62 euros.
5266
30-11-16
Aprovar proposta de despeses d'Intervenció, Kommad, SA, per un import de 8.430,00 euros.
5267
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Tresoreria, per un import de 853,55 euros.
5268
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Protocol per un import de 380,00 euros.
5269
30-11-16
Aprovar Bestreta de Caixa Fixa, Protocol per un import de 60,00 euros.
5270
30-11-16
Aprovar proposta de pagament d'interessos de préstecs per inversions concertats per entitats locals i subvencionats per la Diputació de Lleida,
dins el Pla de finançament d'interessos, per un import de 255,63 euros.
5271
30-11-16
Aprovar proposta de pagament del 15% pendent de la subvenció assignada al Projecte d'obres per danys en infraestructures municipals i
xarxa viària de les diputacions provincials, per un import de 3.971,04 euros.
5272
30-11-16
Estimar sol·licitud de l'Ajuntament de Tàrrega relativa a la pròrroga per a la presentació de justificants de subvenció atorgada.
5273
30-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Solsona una subvenció per a les despeses de pavimentació de camí, per un import de 10.000,00 euros.
5274
30-11-16
Atorgar a l'Ajuntament de Cubells una subvenció per als complements de la sala de vetlles, per un import de 40.000,00 euros.
5275
30-11-16
Acordar el trasllat provisional de personal, per a realitzar tasques de suport administratiu al Registre General de la Diputació de Lleida.
5276
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Puigverd de Lleida per obra al cementiri municipal, per un import de
20.000,00 euros.
5277
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació 201503424, del CC del Segrià.
5278
30-11-16
Atorgar al CC del Pla d'Urgell una subvenció per a les despeses derivades de les prestacions d'urgència social de l'Àrea Bàsica de Serveis
Socials, per un import de 19.645,67 euros.
5279
30-11-16
Aprovar el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2016, a favor del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per un import de
68.000,00 euros.
5280
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció de la subvenció a l'Ajuntament de Naut Aran per a les despeses de
funcionament i administració dels consultoris mèdics de Salardú i Arties, 2016, per un import de 4.750,00 euros.
5281
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Talavera per a les despeses de funcionament i
administració del consultori mèdic, per un import de 2.500,00 euros.
5282
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament del Soleràs per a les despeses de funcionament i
administració del consultori mèdic, per un import de 5.000,00 euros.
5283
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet per a les despeses de
funcionament i administració del consultori mèdic, per un import de 5.206,00 euros.
5284
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament de Maials per a les despeses de funcionament i
administració del consultori mèdic, 2016, per un import de 1.287,69 euros.
5285
30-11-16
Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del 50% de la subvenció a l'Ajuntament d'Arbeca per a les despeses de funcionament i
administració del consultori mèdic, per un import de 9.819,50 euros.
5286
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Club Esportiu Lleida SKI&WAKE, per al campionat d'Europa i Africa d'esquí Nàutic,
2016, per un import de 7.000,00 euros.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
5287
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació de familiars malats d'Alzheimer de Tàrrega i comarca, per a la continuïtat
de tallers d'estimulació cognitiva amb persones afectades per malalties neurodegeneratives, per un import de 24.000,00 euros.
5288
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació per al desenvolupament integral de la Vall de Corb, per ?Tros Food Val del
Corb?, per un import de 600,00 euros.
5289
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Lleidatana per a la Síndrome de Down per al Projecte d'ampliació de la seu
social, per un import de 25.000,00 euros.
5290
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Bellpuig per a la substitució del paviment del pati de l'escola bressol
municipal, per un import de 15.000,00 euros.
5291
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Peramola per actuacions per a la seguretat a les piscines municipals,
per un import de 12.000,00 euros.
5292
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pont de Suert per a la pavimentació de plaça, per un import de
30.000,00 euros.
5293
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pont de Suert per a l'arranjament de xarxa de sanejament de carrer,
per un import de 20.000,00 euros.
5294
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castellnou de Seana per a les despeses de manteniment i gestió del
consultori mèdic local, per un import de 10.000,00 euros.
5295
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Tornabous per a les despeses de manteniment i gestió del consultori
mèdic local, per un import de 9.120,00 euros.
5296
30-11-16
Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Artesa de Segre per a la instal·lació de bàscula municipal al polígon
industrial, per un import de 20.000,00 euros.
5297
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a Sedis Bàsquet, -Associació Esportiva-, per a les
despeses d'organització i activitats estades esportives 2016, per un import de 10.000,00 euros.
5298
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Associació Esportiva Correvinyes per a
l'equipament per al gimnàs, per un import de 1.295,63 euros.
5299
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a la Fraternidad Cristiana de enfermos y
minusválidos, per al 35è Concurs de narracions, excursió cultural i colònies d'estiu, per un import de 3.000,00 euros.
5300
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció al Club Esportiu Natació Balaguer, per a la VI
Travessia al Pantà de Sant Llorenç, per un import de 2.841,99 euros.
5301
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alfarràs per a la 23a Fira del Préssec
de Pinyana, per un import de 5.000,00 euros.
5302
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Soses per al servei de socorristes,
2016, per un import de 8.500,00 euros.
5303
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Almatret per a l'arranjament de
camí d'accés a les instal·lacions del servei d'abastament d'aigua al nucli urbà, per un import de 35.000,00 euros.
5304
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament del Soleràs per al servei de socorristes,
2016, per un import de 7.042,64 euros.
5305
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Talarn, per al servei de socorristes,
2016, per un import de 7.001,73 euros.
5306
30-11-16
Aprovar la modificació del cost de l'actuació, la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer per al servei de
socorristes, 2016, per un import de 6.205,00 euros.
5307
30-11-16
Aprovar sol·licitud de l'Ajuntament de Vila-sana, relativa al canvi de destinació de subvenció atorgada.
5308
30-11-16
Aprovar sol·licitud de l'Ajuntament d'Alfarràs relativa al canvi de destinació de subvenció atorgada.
5309
30-11-16
Aprovar certificació 5a de l'obra DL-2012/455 de l'Ajuntament de Lles de Cerdanya, ?Adequació de l'antiga rectoria per a destinar-la a
dependències municipals 3a fase,?, i la transferència de l'import de 1.766,51 euros.
5310
30-11-16
Aprovar expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdits, número 21/2016.
5311
30-11-16
Aprovar proposta d'autorització de despeses Intervenció, BEDAINE, SLU, per un import de 17.937,04 euros.
5312
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/331, de 23/11/2016, per un import de 117.701,33 euros.
5313
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/332, de 23/11/2016, per un import de 6.265,96 euros.
5314
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/333, de 23/11/2016, per un import de 14.864,85 euros.
5315
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/336, de 28/11/2016, per un import de 14.514,23 euros.
5316
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/337, de 28/11/2016, per un import de 28.582,83 euros.
5317
30-11-16
Aprovar el pagament, relació Q/2016/339, de 28/11/2016, per un import de 1.118,04 euros.
Lleida, 30 de desembre de 2016