Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte acords Ple núm. 11/2016, de 30 de desembre
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
D'acord amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim
local, l'article 145 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 196 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre; es fan públiques les resolucions que ha
adoptat el Ple d'aquesta Corporació en sessió ordinària de 30 de desembre de 2016 (Núm. 11/2016), fent
constar el resultat de les votacions.
Identificació de la sessió
Número: 11/2016
Caràcter: ordinari
Data: 30 de desembre, divendres
Horari: d'11.00 a 11.50 hores
Lloc: Saló de sessions del Palau de la Diputació
Hi assisteixen:
Joan Reñé Huguet, president
Rosa Mª Perel ó Escoda, vicepresidenta primera
Maria Rosa Pujol Esteve, vicepresidenta segona
Gerard Sabarich Fernández-Coto, vicepresident tercer
Jordi Latorre Sotus, vicepresident quart
Albert Bajona Mascaró, diputat
Eloi Bergós Farràs, diputat
Francesc Boya Alòs, diputat
Josep Ramon Branzuela Almacel as, diputat
Francesc Josep Cerdà Esteve, diputat
Enric Colom Sandiumenge, diputat
Jaume Gilabert Torruel a, diputat
Marta Huguet Mas, diputada
Josep Ramon Ibarz Gilart, diputat
Joel Jové Martí, diputat
Maria Dolores López Aguilar, diputada
Núria Marín Casas, diputada
Sara Mestres Llusà, diputada
Enric Mir Pifarré, diputat
Rosa Maria Mora Val s, diputada
Antoni Navinés Miró, diputat
Ángeles Ribes Duarte, diputada
Miquel Serra Gòdia, diputat
Joan Talarn Gilabert, diputat
Joan Ubach Isanta, diputat
Ramon Bernaus Abel ana, secretari general
Teresa Torrejón Blanch, interventora de fons

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
M. del Rosario Rodríguez Ros, oficial major l etrat
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que assisteixen els
vint-i-cinc diputats que, de fet i de dret, componen la Diputació, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta anterior.
Per unanimitat de tots els membres assistents s'aprova l'acta del Ple ordinari de 24 de novembre de 2016
l'esborrany de la qual s'havia tramès amb antelació als senyors diputats.
A efectes del que disposa el ROF i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat dels actes
corporatius, es fa constar que un exemplar d'aquestes actes ha estat exposat en el tauler d'anuncis
d'aquesta Corporació.
CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA
2. Acceptació de la renúncia a l'acta de Diputat, per part de l'Il·ltre. Sr. Miquel Serra i Gòdia.
Als efectes de donar compliment al que disposa l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, el Ple de la
Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda acceptar la renúncia formulada per l'Il·ltre. Sr.
Miquel Serra i Gòdia, diputat provincial per Esquerra Republicana de Catalunya, elegit en virtut de les
eleccions locals del dia vint-i-quatre de maig de dos mil quinze, pel Partit Judicial de Lleida, amb efectes del
trenta de desembre de 2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
4. Aprovació de la convocatòria del Programa d'ajuts per al funcionament de les Llars d'Infants Públiques, de
titularitat municipal, curs 2015-2016.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència de subvencions del programa
d'ajuts per al funcionament de les Llars d'infants de titularitat municipal, curs 2015-2016, el contingut de la
qual es transcriu a continuació del acords, la determinació bàsica de la qual figura a l'expedient i es dóna
per reproduïda.
Segon. Autoritzar la despesa plurianual per import de 3.197.000,00 euros, d'acord amb la distribució
d'anualitats i quanties que tot seguit s'assenyala, en aplicació de les previsions EXCEPCIONALS derivades
de l'article 174, apartats 3 i 5 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals:
- 297.000,00 euros a càrrec l'aplicació pressupostària 2016.040.323.4620000 del pressupost de la Diputació
de Lleida de l'any 2016.
- 2.900.000,00 euros a càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost de l'anualitat 2017.
La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l'anualitat 2016, per import de 297.000,00 euros a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2016.040.323.4620000, del pressupost de la Diputació de Lleida.
Quart. Aprovar l'extracte de la present convocatòria (annex) i disposar la seva publicació al Butl etí Oficial de
la Província de Lleida a traves de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i al Tauler d'anuncis
de la seu electrònica de la Diputació de Lleida.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, per al
desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera local 2017.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 12 diputats de
CiU, els 5 diputats d'ERC i el diputat de la CUP, el vot en contra de la diputada de C's i l'abstenció dels 3
diputats del PSC, la diputada del PP i el diputat d'UA, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al desenvolupament
del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017, el text del qual figura a l'expedient i es dóna per
reproduït.
Segon. Aprovar la relació de crèdits susceptibles d'incloure en el Pla Extraordinari d'Assistència Financera
Local 2017 en l'àmbit de la Diputació de Lleida, que s'incorporen com annex al Conveni.
Tercer. Condicionar les obligacions econòmiques que assumeix la Diputació de Lleida en aquest conveni, a
la seva signatura per la Generalitat de Catalunya, acte que justificarà l'aprovació de la modificació de crèdit
adient per poder imputar pressupostàriament els drets i obligacions que se'n derivin.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACCIÓ TERRITORIAL
6. Ratificació del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, en matèria de formació per a càrrecs públics locals, les policies locals i el personal
d'emergències i protecció civil.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda
Primer i únic. Ratificar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya en matèria de formació per a càrrecs públics locals, les policies locals i el personal
d'emergències i de protecció civil, el text del qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
7. Aprovació de l'acord de dissolució i liquidació del Consorci de la Llotja de Bel puig.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda
Primer. Aprovar la dissolució i la liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig en els termes fixats en l'acord del
Consell plenari del Consorci, de 29 de novembre 2016.
Segon. Aprovar la cessió, en forma global, dels actius i passius derivats de la liquidació de l'esmentat
Consorci a l'Ajuntament de Bellpuig; tenint en compte que el dit Ajuntament continuarà amb la gestió de les
activitats pròpies de la Llotja a partir de la dissolució del Consorci.
8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda
Primer. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci ?Centre Tecnològic Forestal de Catalunya?, el text
dels quals figura a l'expedient i es dóna per reproduït.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Segon. Facultar a la Presidència, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Tercer. Encarregar al Consorci ?Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en nom de la Diputació de Lleida,
l'execució dels tràmits d'informació pública de l'expedient.
En el supòsit que durant el termini d'informació pública no se presentin al·legacions i/o reclamacions, l'acord
esdevindrà definitiu.
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat de la UNED de la Seu
d'Urgel .
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci ?Centre Associat a la UNED de La Seu
d'Urgel ?, el text dels quals figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon. Facultar a la Presidència, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Tercer. Encarregar al Consorci ?Centre Associat a la UNED de La Seu d'Urgel ?, en nom de la Diputació de
Lleida, l'execució dels tràmits d'informació pública de l'expedient, una vegada aprovat definitivament.
En el supòsit que durant el termini d'informació pública no se presentin al·legacions i/o reclamacions, l'acord
esdevindrà definitiu.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.
10. Aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Consell
Comarcal de l'Urgell i el Servei Català de la Salut, per a l'actualització d'infraestructures sanitàries al
municipi d'Agramunt.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Consel
Comarcal de l'Urgell i el Servei Català de la Salut, per a l'actualització d'infraestructures sanitàries al
municipi d'Agramunt, el text del qual es figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon. Autoritzar la despesa per import de 538.385,80 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016
049 311 7500000, del pressupost de la Diputació de Lleida.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS
11. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al mes de novembre de 2016
Es dóna compte al Ple de l'informe d'Intervenció de 14 de desembre de 2016, referent al període mig de
pagament a proveïdors, corresponent al mes de novembre de 2016, derivat de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
organismes autònoms, relatius a les despeses de personal, despesa corrent, transferències, Tresoreria i de
l'Organisme Autònom de Gestió o Recaptació de Tributs Locals, corresponents al control financer 2015.
13. Acceptació de la delegació, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributs Locals,
efectuada per l'Ajuntament de Guimerà, de les facultats d'aquest ens local en matèria de recaptació, en via
executiva, de les contribucions especials i les despeses d'execució subsidiària d'obres
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals, de les facultats que té atribuïdes l'Ajuntament de Guimerà en matèria recaptació, en via
executiva, dels següents ingressos de dret públic:
- Execució subsidiària d'obres.
- Contribucions especials.
14. Acceptació de la delegació, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
efectuada per l'EMD de Fontl onga-Ametlla, de les facultats d'aquest ens local en matèria de recaptació, en
via voluntària i executiva, de diverses taxes
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals, de les facultats que té atribuïdes l'Ajuntament de Guimerà en matèria recaptació, en via
executiva, dels següents ingressos de dret públic:
- Taxa pel subministrament d'aigua.
- Taxa per la prestació del servei de recol ida d'escombraries i altres residus urbans.
- Taxa pel servei de clavegueram.
15. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA
b) Ratificació decrets de la Presidència.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda ratificar els següents decrets:
- Decret núm. 4983, de 22 de novembre de 2016, pel qual es modifica el pacte tercer del Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs per a l'ampliació del CAP, en el sentit
d'estimar la reducció del cost de l'actuació i, en conseqüència, l'import de la subvenció, que passa a ser de
594.280,11 euros.
- Decret núm. 5615, de 15 de desembre de 2016, de desestimació del recurs interposat per l'Ajuntament de
Biosca contra la resolució de la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de 6 d'octubre de 2016, de
denegació de sol·licitud de subvenció dins la línia d'Ajuts per a la ?Restauració i remodelació del patrimoni
cultural 2016?.
- Decret núm. 5616, de 15 de desembre de 2016, de desestimació del recurs interposat per l'Ajuntament de
Sort contra la resolució de la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de 6 d'octubre de 2016, de
denegació de sol·licitud de subvenció dins la línia d'Ajuts per a ?Equipaments Culturals (Béns Immobles)
2016?.
Lleida, 2 de gener de 2017