Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte acords Junta de Govern núm. 42/2016, de 30 de desembre
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
D'acord amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'article 145 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril; es fan públiques les resolucions que ha adoptat, per unanimitat, la Junta de Govern en
sessió ordinària de 30 de desembre de 2016 (42/2016), fent constar, en el seu cas, el caràcter d'urgents.
Identificació de la sessió:
Número: 42/2016
Caràcter: ordinari
Data: 30 de desembre, divendres
Horari: de 13.00 a 13.40 hores
Lloc: Sala de comissions del Palau de la Diputació
Assisteixen:
Sr. Joan Reñé i Huguet, president
Sra. Rosa M. Perel ó i Escoda, vicepresidenta primera
Sra. Rosa Pujol i Esteve, vicepresidenta segona
Sr. Gerard Sabarich i Fernàndez-Coto, vicepresident tercer
Sr. Jordi Latorre i Sotus, vicepresident quart
Sr. Ramon Bernaus i Abel ana, secretari general
Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora de fons.
Sra. Marlen Minguel i Ortiz, coordinadora general
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que assisteixen els cinc
diputats que formen part d'aquesta Junta de Govern, acomplint-se el previst als art, 32 i 35 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 113.1.c) del Real decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'acta de la reunió ordinària de 19 de desembre de 2016 (núm.
41/2016) l'esborrany de la qual s'havia remès amb antelació als senyors diputats.
Es fa constar que ha estat exposat al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació un exemplar de l'acta, d'acord
amb el que disposa el ROF i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat dels actes corporatius.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS PATRIMONIALS I CONTRACTACIÓ
2. Liquidació del contracte relatiu al ?Projecte de rehabilitació superficial del ferm de la carretera LV-7021a.
Travessera urbana d'Aspa. Pk 0+000 a 0+890?, i devolució de la garantia definitiva.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Primer. Aprovar la liquidació del contracte relatiu al ?Projecte de rehabilitació superficial del ferm de la
carretera LV-7021a. Travessera urbana d'Aspa. PK. 0+000 a 0+890 (Exp. 75/14)?.
Segon. Acordar la devolució de la garantia definitiva, per import total de 5.150,65 euros, constituïda
mitjançant Carta de Pagament núm. 320150001812, de 5 de maig de 2015, a l'empresa B. Biosca, SL (NIF:
B-25250598).
3. Liquidació del contracte relatiu al ?Projecte constructiu. Mil ora local. Correcció de revolts a la carretera
LV-4241 de Solsona a Coll de Jou. Pk 7+500 a 8+810. Tram: Lladurs?, i devolució de la garantia definitiva.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte relatiu al ?constructiu. Millora local. Correcció de revolts a la
carretera LV-4241 de Solsona a Coll de Jou. Pk 7+500 a 8+810. Tram: Lladurs (Exp. 32/14)?.
Segon. Acordar la devolució de la garantia definitiva, per import total de 18.971,00 euros, constituïda
mitjançant Carta de Pagament núm. 320140003787, de 18 de novembre de 2014, a l'empresa ACSA Obras
e Infraestructuras, SAU (NIF: A-08112716).
4. Liquidació del contracte relatiu al ?Projecte reduït. Desglossat núm. 2. Reforçament del ferm a les
travesseres urbanes de La Sentiu de Sió, Montgai, Butsènit, Les Ventoses, Pradell i Preixens. Tram:
LV-3025c Butsènit d'Urgel . Pk 0+000 a 1+220?, i devolució de la garantia definitiva.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte relatiu al ?Projecte reduït. Desglossat núm. 2. Reforçament del
ferm a les travesseres urbanes de La Sentiu de Sió, Montgai, Butsènit, Les Ventoses, Pradell i Preixens.
Tram: LV-3025c Butsènit d'Urgel . PK. 0+000 a 1+220? (Exp. 2/13).
Segon. Acordar la devolució de la garantia definitiva, per import total de 5.807,38 euros, constituïda
mitjançant Carta de Pagament núm. 320130001420, de 27 de març de 2013, a l'empresa ACSA Obras e
Infraestructuras, SAU (NIF: A-08112716).
5. Liquidació del contracte relatiu al ?Projecte constructiu. Mil ora local. Eixamplament de calçada i
construcció de voreres en la zona urbana. Carretera LV-9047, de Balaguer (C-12) a la C-13 (Camarasa). PK
9+180 a 9+280. Tram: Travessera urbana de Sant Llorenç de Montgai?, i devolució de la garantia definitiva.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte relatiu al ?Projecte constructiu. Millora local. Eixamplament de
calçada i construcció de voreres en zona urbana. Carretera LV-9047 de Balaguer (C-12) a la C-13
(Camarasa). PK. 9+180 a 9+280. Tram: Travessera urbana de Sant Llorenç de Montgai? (Exp. 32/12).
Segon. Acordar devolució de la garantia definitiva, per import total de 7.677,18 euros, constituïda mitjançant
Carta de Pagament núm. 320120006731, d'11 de desembre de 2012, a l'empresa ACSA Obras e
Infraestructuras, SAU (NIF: A-08112716).

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
6. Liquidació del contracte relatiu al ?Projecte reforçament del ferm de la Ronda dels Comtes de Barcelona,
de Tàrrega?, i devolució de la garantia definitiva.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte relatiu al ?Projecte de reforçament del ferm de la Ronda dels
Comtes de Barcelona, de Tàrrega? (Exp. 55/14).
Segon. Acordar la devolució de la garantia definitiva, per import total de 6.167,28 euros, constituïda
mitjançant Carta de Pagament núm. 320140004420, de 19 de desembre de 2014, a l'empresa Sorigue, SA
(NIF: A-25007832).
7. Aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment de licitació, per a l'adjudicació del
?Projecte d'equipament mobiliari per al laboratori de l'edifici de serveis hospitalaris veterinaris (SHV) en el
campus de l'ETSEA, de la UdL a Lleida?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment de licitació, convocant
procediment obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació i tramitació d'urgència, per a l'adjudicació del
?Projecte d'equipament mobiliari per al laboratori de l'edifici de serveis hospitalaris veterinaris (SHV) en el
campus de l'ETSEA, de la UdL a Lleida? (Exp. 52/16), amb un pressupost de 136.066,70 euros, més
28.574,01 euros d'IVA (Total: 164.640,71 euros). El Valor Estimat del contracte és de 136.066,70 euros,
sense incloure l'IVA.
Segon. Declarar la urgència del procediment de licitació, d'acord amb els criteris establert en l'article 112 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Tercer. Anunciar la licitació al Butl etí Oficial de la Província, atorgant un termini de vuit (8) dies naturals, per
a la presentació de propostes. Així mateix, es publicarà en el Perfil del contractant de la Diputació de Lleida.
Quart. Aprovar la despesa, per import de 164.640,71 euros, d'acord amb l'informe de la Intervenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2016.049.311.6230000 N. Operació 220160027729.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS
8. Sol·licitud de pròrroga en el termini d'execució de l'obra ?Camí d'accés a Baiasca, des de la C-13. Pas
provisional entre el Pk 6+800 al Pk 7+150. TM de Llavorsí?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Acordar l'ampliació del termini d'execució de les obres del ?Projecte reduït. Camí d'accés a Baiasca, des de
la C-13. Pas provisional entre el PK 6+800 al pk 7+150. Tm de Llavorsí?, fins al 15 de febrer de 2017.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS
9. Aprovació de la certificació núm. 2 i final del contracte relatiu a la ?Instal·lació de la climatització de la sala
polivalent del Palau de la Diputació de Lleida?.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar la certificació número 2 i final del contracte relatiu a la ?Instal·lació de la climatització de la sala
polivalent del Palau de la Diputació de Lleida?, per import de 32.287,29euros, i reconèixer l'esmentada
quantitat a favor de l'empresa Tècniques Energètiques Urgel , SLU (NIF B-25468562), adjudicatària de les
obres.
10. Aprovació de l'Acta de preus contradictoris i de la certificació núm. 6 i final del contracte relatiu al
?Projecte constructiu, condicionament, eixamplament i mil ora de la carretera LV-5055, de la N-230 a
Vilamòs. Pk 0+000 a l'1+200. Tram: Eth Pont d'Arròs?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar l'Acta de preus contradictoris i la certificació núm. 6 i final del contracte relatiu al ?Projecte
constructiu, condicionament, eixamplament i mil ora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamòs. Pk
0+000 a l'1+200. Tram: Eth Pont d'Arròs?, per import de 52.509,81 euros i reconèixer l'esmentada quantitat a
favor de l'empresa José Antonio Romero Polo, SA (NIF A-25036880), adjudicatària de les obres.
11. Aprovació de l'Acta de preus contradictoris i de la certificació núm. 9 i final del contracte relatiu al
?Projecte construcció del nou consultori mèdic a Ivars d'Urgel ?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar l'Acta de preus contradictoris i la certificació núm. 9 i final del contracte relatiu al ?Projecte
construcció del nou consultori mèdic a Ivars d'Urgel ?, per import de 54.039,04 euros i reconèixer
l'esmentada quantitat a favor de l'empresa Simó Farnell, SL (NIF B-25035296), adjudicatària de les obres.
12. Aprovació de l'Acta de preus contradictoris i de la certificació núm. 1 del contracte relatiu a la ?Reparació
estructural de dues obres de fàbrica ubicades al Pk 9+200 de la LV-1003 i al Pk 0+600 de la L-203?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar l'Acta de preus contradictoris i la certificació núm. 1 del contracte relatiu a la ?Reparació estructural
de dues obres de fàbrica ubicades al Pk 9+200 de la LV-1003 i al Pk 0+600 de la L-203?, per import de
99.200,20 euros i reconèixer l'esmentada quantitat a favor de l'empresa Serboniu, SL (NIF B-25593666),
adjudicatària de les obres.
13. Aprovació de l'Acta de preus contradictoris i de la certificació núm. 6 i final del contracte relatiu al
?Projecte de rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera C-230a, de Lleida a Llardecans,
del Pk 9+120 al 14+800. Tram: Sudanell-Torres de Segre?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar l'Acta de preus contradictoris i la certificació núm. 6 i final del contracte relatiu al ?Projecte de
rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera C-230a, de Lleida a Llardecans, del Pk 9+120
al 14+800. Tram: Sudanell-Torres de Segre?, per import de 50.578,06 euros i reconèixer l'esmentada
quantitat a favor de l'empresa José Antonio Romero Polo, SA (NIF A-25036880), adjudicatària de les obres.
14. Aprovació de de la certificació núm. 5 i final del contracte relatiu al ?Projecte de rehabilitació del ferm a la
LV-3344, de Bellpuig al Relleu de Castel serà. Pk 0+000 al 4+450. Tram: Bel puig-Ivars d'Urgel ?.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar la certificació núm. 5 i final del contracte relatiu al ?Projecte de rehabilitació del ferm a la LV-3344,
de Bellpuig al Rel eu de Castellserà. Pk 0+000 al 4+450. Tram: Bel puig-Ivars d'Urgel ?, per import de
158.242,76 euros i reconèixer l'esmentada quantitat a favor de l'empresa Roma Infraestructures i Serveis,
SAU (NIF A-25012386), adjudicatària de les obres.
15. ASSUMPTES D'URGÈNCIA, PRECS I PREGUNTES
De conformitat amb l'article 34 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en relació amb el núm. 3 de l'article 90 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d'abril; i en
especial amb el punt d) núm. 3 de l'art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals, aprovat
per Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre; 103.3 del Text refós esmentat i 47.2 del Decret legislatiu
781/86, de 18 d'abril, per raons d'urgència es proposa a la Junta de Govern, que ho accepta, el coneixement
dels següents assumptes:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA
15.1. Ratificació del decret núm. 5830, de 28 de desembre de 2016, de modificació d'acord adoptat per la
Junta de Govern de 7 d'abril de 2015.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les facultats delegades pel Ple de la
Corporació en sessió d'11 de juliol de 2015, acorda ratificar el Decret núm. 5830, de 28 de desembre de
2016, mitjançant el qual es modifica el punt primer de l'acord adoptat per la Junta de Govern de 7 d'abril de
2015, de concessió de subvenció a Gestió de Serveis Sanitaris CCT, en el sentit d'estimar la reducció del
cost de l'actuació i en conseqüència, de l'import de la subvenció atorgada.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS PATRIMONIALS I CONTRACTACIÓ
15.2. Aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment de licitació, per a l'adjudicació del
?Projecte d'equipament científic-tècnic per al laboratori i sala de necròpsies de l'edifici de Serveis
Hospitalaris Veterinaris (SHV) en el campus de l'ETSEA de la UdL a Lleida?.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la Presidència mitjançant Decret núm. 4263, de 8
de setembre de 2015, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment de licitació, convocant
procediment obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació i tramitació d'urgència, per a l'adjudicació del
?Projecte d'equipament científic-tècnic per al laboratori i sala de necròpsies de l'edifici de Serveis
Hospitalaris Veterinaris (SHV) en el campus de l'ETSEA de la UdL a Lleida? (Exp. 53/16), amb un pressupost
de 118.399,87 euros, més 24.863,98 euros d'IVA (Total: 143.263,85 euros). El Valor Estimat del contracte és
de 118.399,87 euros, sense incloure l'IVA.
Segon. Declarar la urgència del procediment de licitació, d'acord amb els criteris establert en l'article 112 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Tercer. Anunciar la licitació al Butl etí Oficial de la Província, atorgant un termini de vuit (8) dies naturals, per
a la presentació de propostes. Així mateix, es publicarà en el Perfil del Contractant de la Diputació de Lleida.
Quart. Aprovar la despesa, per import de 143.263,85 euros, d'acord amb l'informe de la Intervenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2016.049.311.6230000 N. Operació 220160027601.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Lleida, 3 de gener de 2017
El secretari general, Ramón Bernaus i Abellana
Vist i plau. El president, Joan Reñé i Huguet