Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació definitiva admesos i exclosos Economista
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret de Presidència núm. 5602, de 15 de desembre de 2016, s´aprova i es fa pública la relació
provisional de persones admeses i excloses, del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir
interinament, una plaça de d'economista per a la Intervenció, subgrup A1, escala administració especial,
subescala tècnica superior, vacant a la plantil a de la Diputació de Lleida. (convocatòria núm. 16/02)
La relació de persones admeses i excloses és definitiva, ja que no s´ha presentat cap reclamació.
1.Objecte de la convocatòria
Procés selectiu mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de d'economista per a la
Intervenció, subgrup A1, escala administració especial, subescala tècnica superior, vacant a la plantil a de la
Diputació de Lleida. (BOP núm. 205 de 25 d´octubre de 2016)
2. Relació definitiva de persones admeses i excloses
Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, es publiquen només els tres darrers números del DNI i la l etra del NIF
2.1. La relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius de l'exclusió:
ASPIRANTS ADMESOS
DNI
NÚMERO DE REGISTRE 2016
453R
10594
421H
10621
970P
10655
513A
10758
032J
10921
895C
10980
999K
10984
478F
11034
899R
11048
021C
11065
637Q
11078
733Y
11092
958R
11104
957A
11211
ASPIRANTS EXCLOSOS
DNI
NÚMERO DE REGISTRE 2016
MOTIU
019C
11074
No compulsa DNI
182X
11084
Manca titulació (és diplomat)
208R
11205
No compulsa documentació
896S
11273
Manca DNI/ No compulsa documentació

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
2.2. La relació d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de l engua catalana:
ASPIRANTS EXEMPTS PROVA DE CATALÀ
DNI
NÚMERO DE REGISTRE 2016
453R
10594
421H
10621
970P
10655
513A
10758
032J
10921
895C
10980
999K
10984
478F
11034
899R
11048
021C
11065
637Q
11078
733Y
11092
958R
11104
957A
11211
3. Aprovar els integrants de la Comissió de selecció:
Presidenta: Sra. M. Teresa Torrejón Blanch, interventora de la Diputació de Lleida.
Substitut: Sr. Emili Toran Montserrat, tresorer de la Diputació de Lleida.
Vocal 1: Sr. Josep Antoni Añón Folch, viceinterventor de la Diputació de Lleida.
Substitut: Sr. Alex Balagué Lacruz, vicetresorer de la Diputació de Lleida.
Vocal 2: Sra. Eva Lamarca Santandreu, economista de la Diputació de Lleida.
Substituta: Sra. M. Eugènia Domingo Serra, tècnica d'administració general de la Diputació de Lleida.
Vocal 3: Sr. Anselm Bartolomé Anfruns, recaptador de l'OAGRTL.
Substitut: Sr. Ramon Cornadó Quibus, recaptador de l'OAGRTL.
Vocal 4: Sr. Jordi Azuara Casada, cap de servei de Joc i Espectacles de la Delegació del Govern de Lleida,
a proposta l'EAPC.
Substituta: Sra. Rosa Ordi Gomà, cap de secció de Secretaria del Departament de Trebal , Afers Socials i
Famílies, ST de Benestar i Família a Lleida, a proposta de l'EAPC.
Com a secretaria de la Comissió amb veu i sense vot: Sra. Montserrat Chaubel Cabrera.
Substituta: Sra. M. Teresa Merino Mora.
4. Fixar la data, hora i l oc de l´exercici teòric, que tindrà l oc el dia 17 de gener de 2017, a les 10,00 hores, a
la Sala Polivalent de la Diputació de Lleida (C. Carme, 26, primera planta, Lleida).
Els aspirants s´han de presentar a les proves amb el DNI.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Lleida, 11 de gener de 2017
El president, Joan Reñé Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana