Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 5
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament dels Omel ons en sessió ordinària de 10 de maig de 2012 va aprovar provisionalment la
modificació de l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de de cementiri.
Atès que es va publicar l'anunci en el tauler d'anuncis i en el Butl etí Oficial de la Província núm. 83 de 16 de
juny de 2012 i atès que ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Reguladora de la taxa de cementiri
Es modifica la quota a pagar, segons el redactat següent:
Article 5. Quota tributària
Nínxols perpetus: 700 euros
Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal poden els interessats interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en
el Butl etí Oficial de la Província, tal com assenyala l'article 19.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei d'hisendes locals.
Els Omel ons, 9 de gener de 2017
L'alcalde, Jordi Gaya Masana