Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria per la contractació d'un tècnic esportiu i data d'examen
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per resolució d'Alcaldia, es va aprovar la relació definitiva d' aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la contractació, en règim de personal laboral fix, d'una plaça de tècnic esportiu vacants
en la plantilla, del tenor literal següent:
Decret 1/2017 de 10 de gener
Identificació de l'expedient
Resolució d'Alcaldia que aprova la l ista definitiva d' admesos i exclosos.
Atesa la Resolució d'Alcaldia de data 13 de desembre de 2016, en la qual s'aprovava la l ista provisional d'
admesos i exclosos de la convocatòria en relació amb les proves de selecció de personal laboral per a
cobrir, en règim de personal laboral d'una plaça de tècnic esportiu vacants en la plantil a municipal.
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la l ista provisional d'aspirants no s'han presentat
al·legacions pels aspirants de la convocatòria.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria en el Ple ordinari de
l'Ajuntament del Pont de Suert de data 17 de novembre de 2016, i en virtut de l'article 20 del Reial Decret
364/1995, de 10 de març, pel que s' aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de
l'
 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Secretari: En Cristóbal Blancas León.
Suplent: En Jose Antonio Túnica Barrabés.
Tercer. La realització del exercicis començarà el dia 7 de febrer de 2017, a les 9.30 hores, a l'Ajuntament del
Pont de Suert. Els aspirants presentaran la documentació identificativa corresponent.
La crida per a posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació en el tauler d'edictes de la Corporació; en
aquest supòsit, l'òrgan de selecció publicarà els anuncis de la celebració de les successives proves en els
locals on s'hagi celebrat la prova anterior, amb dotze hores, almenys, d'antelació a l' inici d'aquest, si es
tracta del mateix exercici, o de vint-i-quatre dies, si es tracta d'un de nou.
Quart. Publicar en el Butl etí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, la l ista
definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, així com la designació del tribunal i la
data de convocatòria per al primer exercici.
Fet que es publica, de conformitat amb el que disposa l'article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març,
pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'