Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com que durant el termini d'exposició al
públic no s'han presentat al·legacions, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació
inicial de l'Ajuntament de Tornabous, adoptat en data 3 de novembre de 2016, sobre transferència de crèdits
entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despeses que no afecten a baixes i altes de crèdits de
personal, que es publica resumit per capítols.
ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES
13000
Retribucions bàsiques
6.701,62
323
16209
Altres despeses socials
164,65
323
21000
Infraestructures i bens naturals
611,10
160
21203
Edificis i altres construccions
480,35
323
22100
Energia elèctrica
215,73
323
226091
Festes populars: Tornabous
2.035,77
338
226092
Festes populars: La Guàrdia
500,40
338
226093
Festes populars: El Tarròs
452,00
338
22700
Neteja i acondicionament: Servei Urgel
2.730,39
1623
22701
Neteja i acondicionament
1.329,44
323
227991
Altres treballs empreses
2.166,51
151
227991
Altres treballs: serveis laborals
1.289,05
172
46200
Transferències a Altres entitats
300,00
338
63207
Edificis i altres construccions tuberia
18.070,96
161

Total suplements
37.047,97
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
13000
Retribucions bàsiques
7070,76
920
22700
Neteja i acondicionament: Recollida
2.272,75
1621
22700
Neteja i acondicionament: Urgel
459,55
1622
50000
Fons de contingencia
9.045,76
929
62301
Energia Sostenible
10.705,88
165
63201
Arranjament piscines
1.415,70
342
63206
Esglèsia del Tarròs
6.077,57
920

Total transferencies
37.047,97
Contra aquest Acord, en virtut de l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i
terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta
jurisdicció.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Sense perjudici que, d'acord amb el que estableix l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest
recurs no suspendrà l'efectivitat de l'acte o acord que s'impugna.
Tornabous, 9 de gener de 2017
L'alcalde, Amadeu Ros i Farré