Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública dels padrons fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Edicte d'exposició al públic i de notificació col·lectiva del padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua i
cànon, cementiri, escombraries, clavegueram i entrada de vehicles.
Aprovat provisionalment per Decret d'Alcaldia de 10 de gener de 2017 el padró fiscal corresponent al segon
semestre de l'exercici 2016 de la taxa de subministrament d'aigua, i el cànon de l'aigua, i el padró fiscal de
l'exercici 2017 de cementiri, d'escombraries, de clavegueram i d'entrada de vehicles, als efectes de la seva
notificació col·lectiva, en els termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, com de la submissió dels mateixos a tràmit d'informació pública, per mitjà del
present anunci, s'exposen al públic en el Butl etí Oficial de la Província de Lleida i al tauler municipal
d'edictes, pel termini d'un mes, a fi que qui es consideri interessat pugui formular les observacions,
al·legacions o reclamacions que tingui per convenients, a la secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina
(Plaça Prat de la Riba, 16 de Montgai, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores).
Contra l'acte d'aprovació del citat padró es podrà interposar recurs previ de reposició davant l'Alcaldia en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de finalització del termini d'exposició pública, d'acord amb
el que estableix l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
El termini de pagament en període voluntari, serà el que estableixi l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida.
Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, de
conformitat amb els articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el qual
determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si s'escau,
de les costes del procediment de constrenyiment.
Montgai, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Jaume Gilabert i Torruella