Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de crèdit 9/2016-transferència entre partides
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9 del pressupost de l'exercici 2016 s'exposa al
públic durant el termini de 15 dies hàbils, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
oportunes, si s'escau.
Montferrer, 9 gener de 2017
L'alcalde, Albert Marquet Lacaya