Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial d'una memòria valorada
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d'Alcaldia de 3 de gener de 2017, s'ha resolt aprovar inicialment la memòria valorada de
l'actuació ?Arranjament del camí de Les Avel anes a Vilanova de la Sal? i sotmetre'l a informació pública per
un termini de 30 dies, a partir del dia de la publicació al BOP.
Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord de forma expressa.
Es fa públic per a general coneixement, i es consultar a les oficines municipals de dil uns a divendres en
horari de 9.00 a 14.00 h.
Les Avellanes, 10 de gener de 2017
L'alcaldessa, Lidia Ber Salmons