Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Calñendari de cobrança en voluntària exercici 2018
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per decret d'alcaldia de 10 de gener de 2017 s'ha aprovat el calendari de cobrança de la recaptació en
voluntària dels impostos i taxes de cobrament periòdic, corresponent al subministrament d'aigua potable i
clavegueram del primer, segon, tercer i quart trimestre de 2018, recollida de brossa domiciliària i
conservació del cementiri de l'exercici 2018.
De l'1 d'abril al 31 de maig de 2018
Padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua i clavegueram, 1r trimestre 2018
De l'1 de juliol al 31 d'agost de 2018
Padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua i clavegueram, 2n trimestre 2018
De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2018
Padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua i clavegueram, 3r trimestre 2018
De l'1 de gener al 28 de febrer de 2019
Padró fiscal de la taxa de subministrament d'aigua i clavegueram, 4t trimestre 2018
De l'1 de juliol al 31 d'agost de 2018
Padró fiscal de la taxa de recollida de brossa domiciliària, exercici 2018
De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2018
Padró fiscal de la taxa de manteniment de cementiri, exercici 2018
El pagament es podrà efectuar mitjançant presentació, en qualsevol entitat bancària, del document cobratori
expedit per l'ajuntament. El document serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no
recepció del document, o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament dins del
termini fixat. Els contribuents que hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. En aquest sentit se satisfarà el
recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment.
Notificada aquesta, s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l'import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de
constrenyiment. Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de
constrenyiment ordinari, que serà del 20% de l'import del deute no ingressat més els interessos de demora.
El calendari de cobrança s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte al Butl etí Oficial de la Província i està a disposició dels interessats a la Secretaria de l'ajuntament, en
hores d'oficina.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, durant el període d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització del

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
termini d'exposició al públic. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà
de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el
termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi d'entendre desestimat. Tot això
d'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Guimerà, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Salvador Balcel s Busquets