Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació del decret BC 12/2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
Per Decret d'Alcaldia núm. 12, de 10 de gener de 2017, s'ha resolt declarar la caducitat de les inscripcions i
aprovar la baixa en el Padró municipal d'habitants de Balaguer dels ciutadans estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent, per haver transcorregut el termini de dos anys sense que hagin
formalitzat la renovació de la inscripció padronal a la qual estan obligats de conformitat amb el que disposa
l'article 16 de la Llei 71/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener,
sobre drets i l ibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
La relació nominal i integra de les referides persones s'ha fet pública al tauler d'anuncis municipal.
La qual cosa s'exposa al públic per a general coneixement i als efectes escaients.
Balaguer, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné