Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del calendari fiscal per l'any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament d'Oliana, en sessió plenària de data 30 de desembre de 2016, va aprovar per l'any 2017, el
calendari de pagament de tributs en període voluntari, corresponents a deutes de venciment periòdic i
notificació col·lectiva, que tot seguit es detal a:
TRIBUT
PERÍODE DE PAGAMENT
Taxa Escola Municipal de música gener
Del 30 de gener al 30 de març de 2017
Taxa Escola Municipal de música febrer
Del 24 de febrer al 24 d'abril de 2017
Taxa Escola Municipal de música març
Del 30 de març al 30 de maig de 2017
Taxa Escola Municipal de música abril
Del 27 d'abril al 27 de juny de 2017
Taxa Escola Municipal de música maig
Del 30 de maig al 31 de juliol de 2017
Taxa Escola Municipal de música juny
Del 29 de juny al 29 d'agost de 2017
Taxa Escola Municipal de música setembre
Del 28 de setembre al 28 de novembre de 2017
Taxa Escola Municipal de música octubre
Del 27 d'octubre al 27 de desembre de 2017
Taxa Escola Municipal de música novembre
Del 29 de novembre de 2017 al 29 de gener de 2018
Taxa Escola Municipal de música desembre
Del 19 de desembre de 2017 al 19 de febrer de 2018
Taxa Llar d'Infants gener
Del 30 de gener al 30 de març de 2017
Taxa Llar d'Infants febrer
Del 24 de febrer al 24 d'abril de 2017
Taxa Llar d'Infants març
Del 30 de març al 30 de maig de 2017
Taxa Llar d'Infants abril
Del 27 d'abril al 27 de juny de 2017
Taxa Llar d'Infants maig
Del 30 de maig al 31 de juliol de 2017
Taxa Llar d'Infants juny
Del 29 de juny al 29 d'agost de 2017
Taxa Llar d'Infants juliol
Del 28 de juliol al 30 d'octubre de 2017
Taxa Llar d'Infants setembre
Del 28 de setembre al 28 de novembre de 2017
Taxa Llar d'Infants octubre
Del 27 d'octubre al 27 de desembre de 2017
Taxa Llar d'Infants novembre
Del 29 de novembre de 2017 al 29 de gener de 2018
Taxa Llar d'Infants desembre
Del 19 de desembre de 2017 al 19 de febrer de 2018
Taxa Instal·lacions Esportives gener
Del 9 de gener al 9 de març de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives febrer
Del 8 de febrer al 10 d'abril de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives març
Del 9 de març al 9 de maig de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives abril
Del 7 d'abril al 7 de juny de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives maig
Del 8 de maig al 10 de juliol de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives juny
Del 9 de juny al 9 d'agost de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives juliol
Del 7 de juliol al 7 de setembre de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives agost
Del 9 d'agost al 9 d'octubre de 2016
Taxa Instal·lacions Esportives setembre
Del 8 de setembre al 8 de novembre de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives octubre
Del 9 d'octubre al 11 de desembre de 2017
Taxa Instal·lacions Esportives novembre
Del 9 de novembre de 2017 al 9 de gener de 2018
Taxa Instal·lacions Esportives desembre
Del 11 de desembre de 2017 al 12 de febrer de 2018
Taxa de Cementiri Municipal
Del 23 de novembre de 2017 al 23 de gener de 2018

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
El pagament es durà a terme mitjançant domiciliació bancària en els comptes oberts en les entitats de crèdit,
a aquest efecte, rebent de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant del pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb l'establert amb l'article 28
de la Llei 58/2003, General Tributària. Es satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5% fins que no hagi
estat notificada la providència de constrenyiment. Després d'aquesta data, s'exigirà el recàrrec del 10% de
l'import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins els terminis establerts en la
providència de constrenyiment. Transcorreguts aquests terminis serà exigible el recàrrec ordinari del 20% de
l'import del deute més els interessos de demora.
L'alcalde, Miquel Sala Muntada