Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació fiscal de taxa de submixtrament d'aigua 4 trim.2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per decret d'Alcaldia núm. 4 de dia 10 de gener de 2017, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa de
subministrament d'aigua potable corresponent al 4art.trimestre de 2016.
El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
Butl etí Oficial de la Província.
Període voluntari de pagament: des del 16 de gener al 16 de febrer de 2017.
Forma de pagament: el pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat, mitjançant
transferència o ingrés a qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis.
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobratori que serà expedit per
l'Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no
recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament
del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquel s contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol?licitat la domiciliació bancària dels seus
rebuts rebran, de la corresponent entitat amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Període executiu de constrenyiment: transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s'exigirà el recàrrec d'apremi reduït que serà del 10 per
100 de l'import del deute no ingressat sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la
providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d'apremi ordinari, que serà
del 20 per 100 de l'import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Recursos: contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats podran formular recurs
de reposició davant d'aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar
de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Contra la desestimació dels recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la
notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini
de 6 mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi d'entendre desestimat. Tot això d'acord amb
l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària i l'article 14.2c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la
Llei de les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró.
Estaràs, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Ramon Torné Gomà