Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Decret núm. 1/2017
Atesa la baixa voluntària de l'auxiliar de la biblioteca municipal d'Artesa de Segre, el Sr. Kevin Andrés Aguiar
i Ramirez, amb data 31 de desembre de 2016.
Atès que cal donar una continuïtat a la plaça d'auxiliar de la biblioteca municipal d'Artesa de Segre, atenent
que cal atendre necessitats inajornables per al bon funcionament dels serveis públics essencials, d'acord
amb el que disposa la Llei 48/2015 de 29 de octubre, de pressupostos prorrogats de l'Estat per l'any 2017.
De conformitat amb l'article 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, així com els articles 94.3 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vist el que disposa l'article 15 del Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del Decret 214/1990, en relació als
supòsits en que, excepcionalment, es pot contractar personal laboral amb caràcter no permanent per raons
d'urgència, d'acord amb la legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a realitzar.
Atès el que disposa l'article 15.1 apartat b, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova la Llei de l'Estatut dels treballadors i el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que
desenvolupa el dit article, quant a la realització de contractes de durada determinada.
En ús de les facultats que m'atorga l'article 21.1.h), de la Llei de bases del règim local i l'article 53.1.i), del
DL 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Resolc:
Primer: Contractar per urgència a la Sra. Gloria Molina i Mateos, mitjançant un contracte d'interinatge a
temps parcial fins a la cobertura de la plaça, com a auxiliar de la biblioteca municipal d'Artesa de Segre.
Segon Disposar aquesta despesa en la partida 2017.1 3321-131.00 del pressupost municipal prorrogat.
Tercer: Notificar a la Sra. Gloria Molina i Mateos la present resolució.
Quart: Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a la web municipal i al tauler
d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè: Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Ho mana i signa el senyor alcalde a Artesa de Segre, 4 de gener de 2017
L'alcaldessa en funcions, Àfrica Reig i Gregori
Davant meu. La secretària accidental, Marta Blanch i Serralta