Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del DUPROCIM
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, va adoptar l'acord
d'aprovar inicialment el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d'Agramunt, d'acord amb el
que disposa l'art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta i sotmetre'l a informació pública per un termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de
la publicació al BOP de Lleida i al tauler d'anuncis.
Transcorregut el citat termini sense que s'hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat
definitivament el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d'Agramunt sense necessitat
d'adoptar cap altre acord de forma expressa.
El que es fa públic per a general coneixement.
Agramunt, 28 de desembre de 2016
L'alcalde, Bernat Solé Barril