Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost per al exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat definitivament el pressupost d'aquest ajuntament per al exercici 2017, amb les seves bases
d'execució i plantil a de personal i la relació de l ocs de trebal , segons anunci al BOP núm. 215 de data
09/11/2016; al no haver-se presentat reclamacions en el corresponent període d'exposició pública. De
conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel RDL
2/2004, de 5 de març i l'article 20 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum del mateix:
CAP
DESPESES
IMPORT
CAP
INGRESSOS
IMPORT
I
Despeses del Personal
647.000,00 ?
I
Impostos directes
690.000,00 ?
I
Despeses en bens corrents i serveis
601.500,00 ?
I
Impostos indirectes
10.000,00 ?
I I
Despeses financeres
11.500,00 ?
I I
Taxes i altres ingressos
377.200,00 ?
IV
Transferències corrents
214.000,00 ?
IV
Transferències corrents
563.400,00 ?
VI
Inversions reals
196.200,00 ?
V
Ingressos patrimonials
22.600,00 ?
IX
Passius financers
15.000,00 ?
VI
Transferència de capital
22.000,00 ?
TOTAL
1.685.200,00 ?
TOTAL
1.685.200,00 ?
Plantil a de personal
LLOC DE TREBALL
CENTRE / SERVEI
CATEG.
CD
CE
JORNADA
TITULAR
PROVISIÓ I DURADA
Personal funcionari
Secretari-Interventor (Agrupació)
General
A2
18
N
34,00%
Parcial
Vacant
Concurs
Personal laboral
Director/a residencia d'avis
Residencia
A2
18
S
45,00%
Completa Laura Badia Miramunt
Contracte Interinatge
Arquitecte tècnic
General
A2
18
S
50,00%
Parcial
Vacant
Secretària-Interventora accidental
General
C2
18
S
100,00%
Completa Maria Agustí Feliu
Contracte Interinatge
Administratiu
General
C1
22
S
100,00%
Completa Joan Bureu Ginestà
Contracte Indefinit
Auxiliar administratiu.
General
C2
18
S
62,50%
Parcial
Marta Hospital Freixes
Contracte Indefinit
Auxiliar administratiu.
General
C2
18
S
62,50%
Parcial
Carme Cornet Martinez
Contracte Interinatge
Agutzil ? Os / Oficial 1ª
General
C2
18
S
100,00%
Completa Ioan Filip
Contracte interinatge
Agutzil - Gerb / Oficial 1ª
General
C2
18
S
50,00%
Parcial
Fernando Carvajal Cuevas
Contracte Indefinit
Brigada d'obres /Oficial 2ª
General
AP
14
S
100,00%
Completa Felip Fontova Corsà
Contracte Interinatge
Neteja
General
AP
13
N
40,00%
Parcial
Imma Freixes Troses
Cuinera
Menjador escolar
AP
13
S
70,50%
Parcial
Maria Mora Gregori
Contracte interinatge
Cuidador
Menjador escolar
AP
12
N
37,50%
Parcial
Yeray Darias Rodríguez
Contracte interinatge
Socorrista
Piscines
C2
18
N
100,00%
Completa Vacant
Metge
Residència
A1
20
N
10,00%
Parcial
Vacant
Psicòleg
Residència
A1
20
N
15,00%
Parcial
Inmaculada Castro Moya
Contracte interinatge
Terapeuta ocupacional
Residència
A2
18
N
18,00%
Parcial
Vacant
Infermer/a
Residència
A2
18
N
75, 00%
Parcial
Montserrat Domingo Blanch
Contracte interinatge
Fisioterapeuta
Residència
A2
18
N
37,50%
Parcial
Laura Reñé Pujal
Contracte interinatge
Treballador social
Residència
A2
18
N
20,00%
Parcial
Laura Badia Miramunt
Contracte interinatge
Educador social
Residència
A2
18
S
65,00%
Parcial
Alba Miras Freixes
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Maite Millà Roca
Contracte indefinit
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Marisol Pubill Novell
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Albert Carvajal Rojas
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Marta Masque Rosales
Contracte interinatge

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Petra Vasileva
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Filip, Adriana
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Olga Solé Camarasa
Contracte interinatge
Gerocultor
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Luz Janet Londoño Maldonado
Contracte interinatge
Gerocultor - Corretorns
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Soledad Garcia Rodriguez
Contracte interinatge
Cuina i varis
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Teresa Corado Palomo
Contracte interinatge
Cuina i varis
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Rocio Palma
Contracte interinatge
Neteja
Residència
AP
13
S
100,00%
Completa Carme Collado Calella
Contracte interinatge
Directora
Llar Infants
A2
18
S
100,00%
Completa Ines Díaz Tostado
Contracte interinatge
Tècnic Superior
Llar Infants
C1
14
N
50,00%
Completa Ariadna Justribó Gaspa
Contracte interinatge
Os de Balaguer, 9 de gener de 2017
L'alcaldessa, Estefania Rufach Fontova