Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació pressupost 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat inicialment per l'Ajuntament el pressupost municipal únic per a l'exercici de 2017 juntament amb la
plantil a orgànica i la relació de l ocs de trebal , s'exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils, a comptar
des del següent a la data de publicació d'aquest edicte en el BOP, termini durant el qual s'admetran
reclamacions davant d'aquesta Corporació, el Ple de la qual resoldrà en un termini de 30 dies, d'acord amb
el que disposa la legislació vigent.
De no presentar-se reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, publicant-se en el Butl etí
Oficial de la província l'esmentat pressupost, resumit a nivel de capítols, la plantil a orgànica i la relació de
l ocs de treball.
Algerri, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Miquel Plensa i Martínez