Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost per al exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat definitivament el pressupost d'aquesta EMD per al exercici 2017, amb les seves bases d'execució i
plantil a de personal i la relació de l ocs de trebal , segons anunci al BOP núm. 233 de data 5-12-2016; al no
haver-se presentat reclamacions en el corresponent període d'exposició pública. De conformitat amb l'article
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i l'article
20 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum del mateix:
DESPESES
INGRESSOS
I. Despeses de Personal
75.400,00 ?
I. Impostos directes
0,00 ?
II. Despeses en béns corrents i
299.000,00 ?
II. Impostos indirectes
0,00 ?
serveis
III. Despeses financeres
500,00 ?
III. Taxes i altres ingressos
143.400,00 ?
IV. Transferències corrents
3.000,00 ?
IV. Transferències corrents
250.000,00 ?
VI. Inversions reals
53.000,00 ?
V. Ingressos patrimonials
7.500,00 ?
IX. Passius financers
0,00 ?
VII. Transferències de capital
30.000,00 ?
Total
430.900,00 ?
Total
430.900,00 ?
Plantil a de personal
LLOC DE TREBALL
CENTRE/SERVEI
CATEGORIA
CD
CE
JORNADA
TITULAR
PROVISIÓ I DURADA
Personal laboral
Auxiliar administratiu
General
C2
10
S
50%
Parcial
Carme Corts Solé
Contracte indefinit
Agutzil - Os/Oficial 1ª
General
C2
10
S
100%
Completa
Jordi Fontova Curià
Contracte indefinit
Brigada d'obres/Oficial 2ª
General
AP
12
S
100%
Completa
Vacant
Contracte indefinit
Netejadora
General
AP
12
S
31,25%
Parcial
Concepción Espigares Molina
Contracte indefinit
Socorrista
Piscines
C2
10
S
100%
Completa
Vacant
Contracte personal
Socorrista
Piscines
C2
10
S
100%
Completa
Vacant
Contracte personal
Os de Balaguer, 9 de gener de 2017
L'alcaldessa, Estefania Rufach Fontova