Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del Compte General 2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment de l'establert en l'article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per
la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic el compte general corresponent a l'exercici 2015, per
un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions que creguin convenients.
Rialp, 30 de setembre de 2016
EL president, Gerard Sabarich Fernández-Coto
Anuncis Diversos
128