Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa de subministrament d'aigua , quart trimestre de 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d´Alcaldia número 1/2017, de data 9 de gener de 2017, s'ha aprovat el padrons fiscals per a
l'exercici 2016 corresponents a:
Taxa de subministrament d'aigua, 4t. trimestre
El padró fiscal s'exposa al públic durant el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte en el Butl etí Oficial de la Província i esta a disposició dels interessats a la secretaria d'aquest
Ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les
hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró.
Contra aquest acord es podrà formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al
contenciós administratiu, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la finalització del termini
d'exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat
presumptament si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la
notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini
de 6 mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat
presumptament. Tot això, d'acord amb l'establert pels article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 23 de juliol
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.
El Soleràs, 9 de gener de 2017
L'alcalde, Jordi Sarlé Marfull