Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de l'obra "Reposició del ferm del camí de Prullans a Ardòvol, fase II
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Publicat en el BOP de Lleida número 229 de data 29 de novembre de 2016, l'acord del Ple de l'Ajuntament
de Prul ans de data 21 de novembre de 2016, d'aprovació inicial del projecte de l'obra ?Reposició del ferm
del camí de Prullans a Ardòvol, fase II?, vist que en el termini d'exposició no s'han presentat al·legacions ni
reclamacions, ha quedat aprovat definitivament el projecte següent:
Títol Import
?Reposició del ferm de Prul ans a Ardòvol ,fase II? 78.174,34 ? (IVA inclòs).
Es fa públic de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , que
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 37 i 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, perquè se'n
prengui coneixement.
Contra aquest acord, que és definitiu i exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de la
data de publicació de la present resolució.
També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Lleida,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de la present resolució, sens
perjudici que pugui presentar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.
Prullans, 9 de gener de 2017
L'alcalde, Albert Maurel Ribot