Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 6/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al no haver-se presentat al·legacions
durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu els acord de 25-07-2016,
09-08-2016 i 28-11-2016, sobre l'expedient de modificació de crèdits núm. 4, 5 i 6/2016 del pressupost en
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec baixes per anul·lació i
majors i nous ingressos i romanent de tresoreria, que es fa públic resumit per capítols:
DESPESES
INICIAL
MOD 4
MOD 5
MOD 6
FINAL
1 Despeses de personal
1.691.900,00 ?
55.000,00 ?
1.746.900,00 ?
2 Despeses corrents en béns i serveis
2.292.690,66 ?
117.500,00 ?
2.410.190,66 ?
3 Despeses financeres
24.500,00 ?
- 6.000,00 ?
18.500,00 ?
4 Transferències corrents
121.800,00 ?
121.800,00 ?
6 Inversions reals
935.957,34 ?
90.000,00 ?
93.283,58 ?
- 88.500,00 ?
1.030.740,92 ?
7 Transferències de capital
5.000,00 ?
- 5.000,00 ?
- ?
8 Actius financers
4.400,00 ?
4.400,00 ?
9 Passius financers
330.000,00 ?
330.000,00 ?
TOTAL
5.406.248,00 ?
90.000,00 ?
93.283,58 ?
73.000,00 ?
5.662.531,58 ?
INGRESSOS
INICIAL
MOD 4
MOD 5
MOD 6
FINAL
1 Impostos directes
2.081.500,00 ?
2.081.500,00 ?
2 Impostos indirectes
60.000,00 ?
60.000,00 ?
3 Taxes, preus públics i altres ingressos
736.500,00 ?
736.500,00 ?
4 Transferències corrents
1.575.960,67 ?
55.000,00 ?
1.630.960,67 ?
5 Ingressos patrimonials
93.023,81 ?
93.023,81 ?
6 Alineació inversions reals
93.283,58 ?
93.283,58 ?
7 Transferències de capital
45.000,00 ?
18.000,00 ?
18.000,00 ?
81.000,00 ?
8 Actius financers
450.263,52 ?
72.000,00 ?
522.263,52 ?
9 Passius financers
364.000,00 ?
364.000,00 ?
TOTAL
5.406.248,00 ?
90.000,00 ?
93.283,58 ?
73.000,00 ?
5.662.531,58 ?
Contra el present Acord, en virtut del que estableix l'article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.
Sens perjudici d'això, a tenor de l'establert en l'article 171.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
Digitally signed by e-bop
la interposició del citat recu
Date: 2017.01.11
rs no suspendrà per sí sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.
12:30:21 CET
Alpicat, 2 de gene
Reason: r de 20
Location: es_ca 17
L'alcalde, Joan Gilart Escuer