Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'edicte de modificació de pressupost 01/16 del Patronat d'Esports
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
Per acord del Ple ordinari de data 22 de desembre de 2016, s'ha aprovat inicialment l'expedient de
suplement de crèdit número 01/2016 del Patronat Municipal d'Esports per import de 9.000,00 ?, que cal
finançar amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i nous ingressos recaptats sobre els
totals previstos en el pressupost corrent.
Tot el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la
publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, els acords inicials esdevindran definitius, sense necessitat
d'un acord posterior.
Almacel es, 3 de gener de 2017
L'alcalde, Josep Ibarz Gilart