Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la segona modificació del pressupost de l'EMD del Talladell corresponent a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
En data 23 desembre de 2016, la Junta de Veïns extraordinària va aprovar la primera modificació del
pressupost de l'EMD del Talladell corresponent a l'exercici 2016.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'exposa al públic durant un termini de 20 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent de la publicació del present edicte al BOP, a fi que les persones
interessades puguin presentar-hi al·legacions.
Si transcorregut aquest termini no se'n presenta cap, s'entendrà que aquesta modificació queda
definitivament aprovada.
El Tal adell, 9 de gener de 2017
El president, Francesc Rodríguez Bernal