Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD del Talladell per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
El dia 25 de novembre de 2016 la Junta de Veïns de l'EMD del Talladell va aprovar el pressupost que ha de
regir durant l'exercici 2017.
El pressupost ha estat exposat al públic mitjançant edicte al BOP de Lleida número 231, de data 1 de
desembre de 2016, durant 20 dies hàbils; transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat cap
reclamació, en conseqüència, el pressupost es considera definitivament aprovat.
De conformitat amb l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es fa públic el pressupost resumit per capítols.
INGRESSOS
2017
Capítol 1
0,00
Capítol 2
0,00
Capítol 3
11.500,00
Capítol 4
121.420,00
Capítol 5
0,00
Capítol 6
0,00
Capítol 7
12.000,00
Total
144.920,00
DESPESES
2017
Capítol 1
10.140,00
Capítol 2
101.230,00
Capítol 3
600,00
Capítol 4
9.050,00
Capítol 5
725,00
Capítol 6
23.175,00
Capítol 7
0,00
Total
144.920,00
D'acord amb l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals de Catalunya, és necessari publicar la plantilla de l'ens; l'EMD del Tal adel no
disposa de personal en plantil a.
Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
El Tal adell, 9 de gener de 2017
El president, Francesc Rodríguez Bernal