Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost definitiu 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
El pressupost per a l'exercici de 2016 s'ha exposat al públic, segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de la
Província número 26, de data 9 de febrer de 2016, sense que s'hagi produït reclamacions i s'han aprovat
definitivament en data 26 de febrer de 2016.
A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols:
Resum d'ingressos per capítols
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
250,39
Capítol 4
Transferències corrents
7.406,00
Capítol 5
Ingressos patrimonials
4.054,54
Capítol 7
Transferències de capital
5.000,00
Capítol 9
Passius financers
Total pressupost d'ingressos
16.710,93
Resum de despeses per capítols
Capítol 1
Despeses de personal
Capítol 2
Despeses en béns corrents i de serveis
10.870,00
Capítol 3
Despeses financeres
80,00
Capítol 4
Transferències corrents
677,79
Capítol 5
Fons de contingència
83,14
Capítol 6
Inversions reals
5.000,00
Capítol 9
Passius financers
Total pressupost de despeses
16.710,93
Contra l'aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Sant Joan Fumat, 9 de gener de 2017
El president, Àngel Porta Cases