Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de les modificacions de crèdit 1 i 2/2012
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
EDICTE
Havent estat exposat al públic l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2012 I 2/2012, segons anunci
publicat al Butl etí Oficial de la Província núm. 78, de data 24 d'abril de 2015, i aprovat definitivament, es
resumeix a continuació a nivel de capítols, de conformitat amb el que disposa l'article 177 en concordança
amb l'article 169 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
ESTAT D'INGRESSOS
C
AP D
ENOMINACIÓ EUROS
A. OPERACIONS CORRENTS
1
Impostos directes................................................................................................................................
2
Impostos indirectes.............................................................................................................................
3
Taxes i altres ingressos................................................................................................800,00 euros
4
Transferències corrents.............................................................................................4.500,00 euros
B. OPERACIONS DE CAPITAL
5
Ingressos patrimonials..............................................................................................5.412,00 euros
6
Alienació d'inversions reals................................................................................................................
7
Transferències de capital....................................................................................................................
8
Variació d'actius financers.........................................................................................1.776,94 euros
9
Variació de passius financers.............................................................................................................
Total.........................................................................................................................12.488,94 euros
ESTAT DE DESPESES
C
AP D
ENOMINACIÓ EUROS
A. OPERACIONS CORRENTS
1
Despeses de personal........................................................................................................................
2
Despeses en béns i serveis....................................................................................10.914,76 euros
3
Despeses financers......................................................................................................100,00 euros
4
Transferències corrents.............................................................................................1.474,18 euros
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
Inversions reals...................................................................................................................................
7
Transferències de capital....................................................................................................................
8
Variació d'actius financers..................................................................................................................
9
Variació de passius financers.............................................................................................................
Digitally signed by e-bop
Total.............
Date: 2017.01.11 ............................................................................................................12.488,94 euros
12:30:22 CET
La Seu d'Urgel , 9
Reason: de ge
Location: es_ca ner de 2017
El president, Àngel Porta Cases