Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de concurs per a proveir de forma interina la plaça de responsable de Medi Natural
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
ANUNCI
Del Conselh Generau d'Aran, sobre la convocatòria de concurs per a proveir de forma interina la plaça de
responsable de Medi Natural.
Es fa públic que en data 12 de desembre de 2016 el Conselh de Govèrn ha aprovat les bases del concurs
per a la provisió interina de la plaça de responsable de Medi Natural; funcionari/ària de l'escala
d'administració especial, subescala tècnica superior, corresponent al grup A1-26; i la seva convocatòria.
1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquestes bases i la seva convocatòria és la cobertura interina de la plaça de responsable de
Medi Natural del Conselh Generau d'Aran.
La durada de la interinitat està vinculada a la cobertura definitiva de la plaça.
Les principals funcions assignades al responsable de Medi Natural consistiran en:
a) Exercir les funcions de responsable de Medi Natural del Conselh Generau d'Aran.
b) Gestionar els següents àmbits:
Espècies cinegètiques i piscícoles; espècies de fauna i flora no aprofitables; gestió dels espais protegits
(Xarxa Natura 2000, PEIN, Reserves Naturals Parcials, Parc nacional).
c) Controlar l'execució i planificació del Parc de Fauna Aranpark i de les espècies animals que en formen
part.
d) Dirigir tècnicament les Zones de Caça Controlada de la Val d'Aran i del Naut Aran.
e) Representar el Conselh Generau d'Aran en els grups i ponències tècniques en matèria de medi natural de
la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Medi Ambient i altres temporals de caire internacional.
f) Dirigir i coordinar el Cos d'agents de medi natural del Conselh Generau d'Aran.
g) Informar o autoritzar, segons escaigui, sobre sol·licituds d'autoritzacions que afectin al medi natural: accés
al medi rural, captures científiques, estudis científics de fauna o flora, gravació d'espots publicitaris,
fotografia professional de fauna salvatge, activitats infantils i juvenils, competicions i esdeveniments
esportius...
h) Elaboració dels informes, dictàmens, valoracions, ... en les següents matèries:
- Danys de fauna salvatge, amb implicacions de caràcter indemnitzatori.
- Sobre procediments sancionadors i l ur gravetat en l'àmbit del medi natural, amb implicacions a tercers
sobre sancions o procediments penals

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- A sol·licitud d'òrgan competent (OGAU, CHEBRO...) relatius a activitats que afecten espècies de fauna o
flora protegides, en ENPE o al domini públic hidràulic.
- Totes aquel es altres relacionades directa o indirectament amb el l oc de trebal .
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
2. Requisits i condicions de les persones aspirants
Per a prendre part en aquest procés, els aspirants han de complir els següents requisits, tots referits a la
data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds:
a) Tenir els requisits de nacionalitat espanyola establerts pel TREBEP per a l'accés a la condició de personal
de l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
3.2 La presentació d'instàncies es realitzarà en el Registre general del Conselh Generau d'Aran, o a través
dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. El termini de presentació és de quinze (15) dies naturals a comptar de
l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOP de Lleida.
3.3 El model de sol·licitud haurà d'anar acompanyat de la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
b) Fotocòpia confrontada del títol que justifica la possessió de la titulació mínima exigida o resguard
d'haver-la sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació del
Ministeri d'Educació.
c) Currículum.
3.4 A la sol·licitud cal manifestar que es compleixen tots i cadascun dels mèrits exigits, i presentar-ne els
justificants acreditatius:
a) Acreditar el coneixement de la l engua catalana i de la l engua aranesa exigits, en cas de tenir-la. Si no es
té el certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements.
b) La prestació de serveis a l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
El pagament es pot fer efectiu a la tresoreria de la Corporació en el moment de la presentació de la
sol·licitud, per gir postal o telegràfic, o mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària en el següent
compte corrent del ?Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?: IBAN ES85-0182-2918-9600-1000-7732; BIC BBVA
ES MMXXX.
Quan el pagament es faci mitjançant gir postal o telegràfic, ingrés en caixa o transferència bancària, caldrà
fer a constar com a remitent el nom i cognoms de l'aspirant, l'import de la taxa i el número de la
convocatòria. En aquest cas, els aspirants han de presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, el
resguard de la imposició.
No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable als
aspirants.
Són exemptats de pagar la taxa d'examen els aspirants en els quals concorrin alguna de les circumstàncies
següents:
a) Haver estat declarats pobre per preceptes legals.
b) Estar inscrits en padró de beneficència com a pobres de solemnitat.
c) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa pel que fa als expedients que han de fer efecte, en concret
en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres.
Tindran també exempció total els aspirants que acreditin la situació d'atur.
Hi haurà una bonificació del 50% per a les persones que hagin obtingut el benefici judicial de mitja pobresa i
que han de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin obtingut aquest benefici.
La manca d'abonament dels drets d'examen o de la seva justificació, així com la manca de justificació del
dret d'exempció, determinarà l'exclusió de l'aspirant.
En cap de cas, la presentació i pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, en
termini i forma corresponent, de la sol·licitud expressada en la base 3au.
5. Tribunal qualificador
5.1 D'acord amb el que estableix l'art. 60 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP) i la legislació concordant, el Tribunal Qualificador es
constituirà per valorar el procés selectiu i estarà integrat pels següents membres:
President/a: Un/a funcionari/ària de la corporació.
Vocals:
Dos representants de l'Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes per a totes o algunes
de les proves. Aquests assessors es limitaran a valorar l'exercici corresponent a les seves especialitats
tècniques i col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament basant-se en aquestes especialitats. A
aquests efectes es nomenaran experts en les proves de la l engua catalana i aranesa.
5.3 L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
5.4 El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris
per assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot al ò no previst en aquestes
bases.
6. Aprovació de la l ista d'admesos i exclosos en el procés
Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el síndic d'Aran aprovarà la l ista provisional dels
aspirants admesos i exclosos en el procés, que s'exposarà al tauler d'anuncis del Conselh Generau d'Aran i
es concedirà un termini de deu (10) dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació per presentar les
subsanacions i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als
interessats, de conformitat amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Juntament amb la l ista d'admesos i exclosos s'anunciarà la designació nominal dels membres del Tribunal
qualificador, el dia, l'hora i el l oc de les proves, si escau, de les proves de coneixement de l engua catalana i
aranesa.
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al tauler d'anuncis de la
Corporació i a www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
El mateix òrgan acceptarà o refusarà en el termini de trenta (30) dies les reclamacions formulades. Si se
n'acceptava alguna, s'elaboraria una nova l ista d'admesos i es publicaria. La l ista provisional d'aspirants
admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.
7. Desenvolupament de les proves:
7.1 Crides: els/les aspirants es convocaran per a cada exercici en una sola crida, l evat de casos de força
major, degudament acreditats i valorats l iurement pel tribunal. La no-presentació d'un/a aspirant a qualsevol
dels exercicis en el moment de ser cridat/da determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar
en l'exercici i els successius i en conseqüència quedarà exclòs/a del procediment selectiu.
La data i hora de les proves s'anunciaran en el Taulell d'anuncis del Conselh Generau d'Aran i a
www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
7.2
a) Primera prova: Coneixement de l engua aranesa i l engua catalana.
Una prova, de caràcter obligatori, de coneixements de l engua catalana i aranesa quan no s'estigui en
possessió del nivell de català i aranès exigit, que valorarà el domini de l'expressió escrita i oral.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, dins del termini de
presentació de sol·licituds, que tenen el nivel corresponent amb títol de la Junta Permanent de Català,
l'Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
disposició legal o reglamentària siguin equivalents. La superació d'una prova similar en un procés selectiu
anterior no eximeix a l'aspirant de la realització d'aquesta.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
En el cas del català la prova tindrà caràcter eliminatori. En el cas de l'aranès, d'acord amb el punt 2.g)
d'aquestes bases, no tindrà el caràcter eliminatori atès que en el cas que un candidat obtingués la major
puntuació del concurs i no hagués superat la prova de l engua aranesa, serà nomenat funcionari interí i
haurà de formalitzar obligatòriament la inscripció en el curs d'aranès corresponent i demostrar el seu interès
pel perfeccionament i coneixement de la l engua aranesa. En finalitzar el període de prova de sis (6) mesos,
el seu cap haurà de valorar aquest aspecte.
b) Segona prova: Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats de l'aspirant, caldrà presentar, dins el
termini fixat a la publicació de la l ista definitiva d'admesos i exclosos, una memòria sobre ?Polítiques
ambientals plantejades a la Val d'Aran com a conseqüència de l'aprovació de la Llei del Règim Especial
d'Aran. Programació d'actuacions?.
La memòria serà elaborada d'acord amb els paràmetres i condicions següents:
L'extensió màxima del projecte serà de 25 fulls i haurà de ser presentat a la Secretaria del Conselh Generau
d'Aran, i posteriorment caldrà exposar-lo públicament davant del Tribunal qualificador, durant uns 30 minuts
aproximadament, el qual podrà fer les preguntes o demanar els aclariments que consideri oportuns.
En la valoració de la memòria es tindrà en compte el contingut funcional del l oc a proveir i especialment la
legislació administrativa i de medi ambient catalana, estatal i europa; els coneixements generals i específics
de la Val d'Aran (entre d'altres, la l ei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d'Aran, els decrets de
traspassos, ....).
Aquesta prova té caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 10 punts. Els aspirants que no obtinguin
un mínim de 5 punts seran eliminats.
8. Valoració de mèrits
La valoració es farà a través del currículum i documentació aportada, segons el barem següent, amb un
màxim de 20 punts per aspirant:
1. Experiència professional, fins a un màxim de 5 punts.
- Serveis prestats a l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
2. Formació, fins a un màxim de 10 punts, tenint en compte que no s'avaluaran les titulacions exigides en la
convocatòria per prendre-hi part, ni tampoc els títols de nivell inferiors que siguin necessaris per assolir les
titulacions exigides en la convocatòria. Tampoc es tindran en compte les titulacions i els cursos de nivell
inferior que siguin necessaris per assolir altres nivel s superiors que puguin ser agregades com a mèrits.
Només es tindrà en compte la formació directament relacionada amb el l oc o la plaça d'igual categoria i/o
funcions.
- Expedient acadèmic: fins a un màxim de 2 punts, els títols de centres oficials que estiguin relacionats
directament amb les funcions del l oc de treball, sempre que no siguin les exigides a la convocatòria o les de
nivel inferior necessàries per aconseguir-les:
- Doctorat......................................................................................................................................................2 punts
- Mestratge...............................................................................................................................................1,5 punts
- Postgrau.......................................................................................................................................................1 punt
- Cursos de formació, fins a un màxim de 8 punts:
Català: només es valoraran els cursos amb títol oficial:
- Nivell D o superior: 0,5 punts.
Aranès: només es valoraran els cursos amb títol oficial:
- Nivell D: 0,5 punts.
La realització de cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb el l oc de trebal , es
valorarà segons la seva durada i d'acord amb l'escala següent:
HORES
APROFITAMENT
ASSISTÈNCIA
Més de 80
2,00
1,00
De 40 a 80
1,00
0,50
De 20 a 39
0,50
0,20
Menys de 20
0,20
0,10
9. Llista d'aprovats
Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, es publicarà al tauler d'anuncis la proposta de
nomenament de funcionari/ària interí/na en favor de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.
10. Període de pràctiques o de prova
La realització d'un període de pràctiques o de prova al Conselh Generau d'Aran és una prova obligatòria i
eliminatòria. La qualificació del període de pràctiques és d'apte/a o no apte/a.
El període de pràctiques serà d'un màxim de sis mesos. Aquest període es realitzarà sota la supervisió del
superior jeràrquic on estigui destinat l'aspirant seleccionat i tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu.
El superior jeràrquic avaluarà l'aspirant seleccionat/da i informarà sobre la seva idoneïtat per cobrir la plaça
o l oc, de manera que si no assoleix aquesta condició, el síndic podrà decretar el cessament en les funcions
per a les quals l'ha possessionat sense cap dret a indemnització.
La valoració de la persona en pràctiques estarà basada en els següents ítems professionals:
1) Grau d'eficàcia i excel·lència en l'execució de les funcions i tasques encomanades.
2) Grau de dedicació i disponibilitat vers el servei.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
3) Coneixements específics posats en pràctica en l'acompliment del nomenament.
4) Intensitat, ritme i continuïtat en el trebal .
5) En cas de no haver superat la prova d'aranès, es valorarà la predisposició i l'interès mostrat per
l'aprenentatge de la l engua i haurà de demostrar la capacitat suficient de coneixement de la l engua
aranesa, mitjançant un nou examen de nivel o amb la superació de les proves successives establertes a
què s'hagi pogut presentar per obtenir, en darrera instància, el nivell C.
En qualsevol moment durant el període de pràctiques, el tribunal podrà acordar amb resolució motivada la
no superació del període de pràctiques de l'aspirant, o bé l'acreditació de la suficiència, sense necessitat
d'esgotar el període màxim de pràctiques previst.
En el cas que l'aspirant no superés el període de pràctiques, el tribunal proposarà el nomenament, com a
funcionari/ària interí/ina en pràctiques, de l'aspirant que havent superat el concurs, segueixi en l'ordre de
major puntuació obtinguda.
11. Règim del servei
Quant a la determinació i l'adscripció a l oc de trebal , tasques, règim d'horari i jornada, s'aplicaran els fixats
al Conselh Generau d'Aran.
12. Disposicions finals
12.1 La convocatòria i les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria i de les
actuacions del tribunal podran ser impugnats pels interessats de la forma i en els casos establerts per la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
12.2 En tot al ò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que determina el RDL 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el Decret
214/1990, d'aprovació del Reglament del personal al servei de les entitats locals; i la resta de disposicions
aplicables.
ANONCI
Deth Conselh Generau d'Aran, sus era convocatòria de concors entà provedir de forma interina era plaça de
responsable de Miei Naturau.
Se hè public qu'en data 12 de deseme de 2016 eth Conselh de Govèrn a aprovat es bases deth concors
entara provision interina dera plaça de responsable de Miei Naturau; foncionari/ària dera escala
d'administracion especiau, subescala tecnica superiora, corresponenta ath grop A1-26; e era sua
convocatòria.
1. Objècte e àmbit d'aplicacion
Er objecte d'aquestes bases e era sua convocatòria ei era cobertura interina dera plaça de responsable de
Miei Naturau deth Conselh Generau d'Aran.
Era durada dera interinitat ei vinculada ara cobertura definitiva dera plaça.
Es principaus foncions assignades ath responsable de Miei Naturau consistiràn en:
a) Exercir es foncions de responsable de Miei Naturau del Conselh Generau d'Aran.
b) Gestionar es següents ambits:

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Espècies cinegetiques e piscicòles; espècies de fauna e flora non profitables; gestion des espacis protegits
(Xarxa Natura 2000, PEIN, Resèrves Naturaus Parciaus, Parc nacionau).
c) Controtlar era execucion e planificacion deth Parc de Fauna Aranpark i des espècies animaus que ne
formen part.
d) Dirigir tecnicament es Zònes de Caça Contròtlada dera Val d'Aran e deth Naut Aran.
e) Representar eth Conselh Generau d'Aran enes grops e ponéncies tecniques en matèria de miei naturau
dera Generalitat de Catalunya, deth Ministèri de Miei Ambient e d'autes temporaus de caire internacionau.
f) Dirigir e coordinar eth Còs d'agents de miei naturau deth Conselh Generau d'Aran.
g) Informar o autorizar, segons esquèigue, sus sol icituds d'autorizacions qu'afècten ah miei naturau: accès
ath miei rurau, captures scientifiques, estudis scientifics de fauna o flora, grabacion d'espòts publicitaris,
fotografia professionau de fauna sauvatja, activitats infantiles e juveniles, competicions e esveniments
esportius...
h) Elaboracion des informes, dictamèns, valoracions, ... enes següentes matèries:
- Danhs de fauna sauvatja, damb implicacions de caractèr indemnizatòri.
- Sus procediments sancionadors e lur gravetat en ambit deth miei naturau, damb implicacions a tresaus sus
sancions o procediments penaus
- A sol icitud d'organ competent (OGAU, CHEBRO...) relatius a activitats qu'afècten espècies de fauna o
flora protegides, en ENPE o en domini public idraulic.
- Totes aqueres d'autes relacionades dirècta o indirèctament damb eth lòc de trebalh.
i) Quinsevolha d'auta foncion de naturalesa analòga que se le encomane.
2. Requisits e condicions des persones aspirantes
Entà préner part en aguest procès, es aspirants/es an de complir es següents requisits, toti referits ara data
en qué finalize eth període de presentacion de sol icituds:
a) Auer es requisits de nacionalitat espanhòla establidi peth TREBEP entar accès ara condicion de personau
dera
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
f) Èster en possession deth nivèu C d'aranés. Cas qu'es aspirants non siguen en possession deth certificat
acreditatiu corresponent, eth Tribunau avaluarà mejançant ua pròva aguesti coneishements.
En cas dera lengua arànesa, s'establís era següenta excepcion: Entà assegurar era maxima concurréncia e
un nivèu de qualificacion deth personau aspirant ara plaça. Era pròva d'aranés non a caractèr eliminatòri. En
cas qu'un candidat obtinguésse era major puntuacion deth concors e non aguésse superat era pròva de
lengua aranesa, serà nomentat foncionari interin e aurà de formalizar obligatòriament era inscripcion en cors
d'aranés corresponent. Un còp finalizat eth període de practiques o pròva de sies mesi, aurà de demostrar
era capacitat suficienta de coneihement dera lengua aranesa, mejançant un nau examèn de nivèu o damb
era superacion des pròves successives establides a que s'agi pogut presentar entà obtier en darrèra
instància, eth nivèu C; en cas contrari s'entenerà coma non apte en aguesta fasa finau deth concors.
g) Es aspirants/es que non agen era nacionalitat espanhòla auràn d'acreditar un coneishement adequat deth
castelhan.
De conformitat damb çò establit ena Lei 17/1993, de 23 de deseme, poderàn participar en procès es
persones damb discapacitat en igualtat de condicions damb es d'auti aspirants, condicionat tot açò ara
capacitat funcionau entar exercici des prètzhèts o foncions deth lòc a ocupar.
3. Presentacion de sol icituds
3.1 Es sol icituds entà préner part en procès selectiu s'an de presentar segons eth model normalizat que se
facilitarà en Registre generau deth Conselh Generau d'Aran e ena www.seu.cat/conselharan/index
(e-tauler).
Es aspirants/es discapacitats/des an de hèr a constar ena sol icitud aguesta condicion, coma tanben es
adaptacions que sol iciten entara realizacion des pròves.
3.2 Era presentacion d'instàncies se realizarà en Registre generau deth Conselh Generau d'Aran, o a
trauers des mieis qu'establís er article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Eth tèrme de presentacion ei de quinze (15) dies naturaus a
compdar de londeman dera publicacion der anonci dera convocatòria en BOP de Lleida.
3.3 Eth modèl de sol icitud aurà d'anar acompanhat dera següenta documentacion:
a) Fotocòpia deth DNI, NIE o passapòrt en vigor.
b) Fotocòpia confrontada deth títol que justifique era possession dera titolacion minima exigida o resguard
d'auer-la sol icitat. S'eth títol a estat obtiengut en estranger, cau adjunhèr era corresponenta omologacion
deth Ministèri d'Educacion.
c) Curriculum.
3.4 Ena sol icitud cau manifestar que se complissen toti e cadun des mèrits exigits, e presentar-ne es
justificants acreditatius:
a) Acreditar eth coneishement dera lengua catalana e dera lengua aranesa exigits, en cas d'auer-la. Se non
s'a eth certificat acreditatiu corresponent, eth Tribunau avaluarà mejançant ua pròva aguesti coneishements.
b) Era prestacion de servicis ena
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
prestats en Conselh Generau d'Aran e/o enes sòns organismes dependents seràn acreditats d'ofici pera
Corporacion. Era prestacion de servicis ac poderà èster en regim laborau, foncionariau o mercantil.
c) Fotocòpia confrontada dera documentacion qu'acrediti es mèrits avaluables qu'an d'èster títols oficiaus o
omologats, a on cònste eth centre emissor, es ores de durada e era assisténcia e, en sòn cas, eth
profitament. S'a de hèr constar ena instància es merits qu'al èguen entà èster avalorats. Es merits
insuficientament justificats enquiath moment en qué finalize eth tèrme de presentacion d'instàncies non
seràn avalorats.
3.5 Atau coma se dispause en art. 68 dera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun
des administracions publiques, s'en bèra ua des sollicituds i auie quinsevolh defècte esmendable, se
requeririe er/era interessat/da entà qu'en un terme de dètz (10) dies solucionésse era deficiéncia o
presentésse es documents preceptius, damb er avertiment que se non ac hésse s'archivarie era instància.
3.6 Damb era formalizacion e presentacion des sollicituds, es aspirants dan eth sòn consentiment ath
tractament de donades personaus. Se garantís totau confidencialitat dera participacion des aspirants enes
procèssi de seleccion atai coma quinsevolha des donades personaus e professionaus, en tot assegurar
qu'era participacion des aspirants demore en estricte ambit deth tribunau qualificador, en tot hèr-se public
exclusivament eth DNI o NIE. Aguestes donades s'incorpòren en fichèr ?Borsa de Trebalh?, eth responsable
deth quau ei eth Conselh Generau d'Aran.
4. Drets d'examèn
Junt damb era sollicitud, es aspirants an de presentar eth justificant d'auer satis.hèt era taxa de drets
d'examèn. D'acòrd damb era Ordenança fiscau num. 6 reguladora dera ?Taxa de Tramitacion de Documents,
Materiau de Promocion e Libres de Divulgacion?, se fixe era quantitat de trenta èuros (30,00?) en concèpte
de taxa entà participar enes pròves entà accedir a un lòc de trebalh deth grop A1.
Eth pagament se pòt hèr efectiu ena tresaureria dera Corporacion en moment dera presentacion dera
sollicitud, per gir postau o telegrafic, o mejançant ingrès en caisha o transferéncia bancària en següent
compde corrent deth ?Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?: IBAN ES85-0182-2918-9600-1000-7732; BIC BBVA
ES MMXXX.
Quan eth pagament se hèsque mejançant gir postau o telegrafic, ingrès en caisha o trànsferéncia bancària,
calerà hèr a constar coma remitent eth nòm e cognòms der/a aspirant, er impòrt dera taxa e eth número
dera convocatòria. En aguest cas, es aspirants/es an de presentar, laguens deth tèrme de presentacion de
sollicituds, eth resguard dera imposicion.
Non serà procedenta era devolucion des drets d'examèn enes supòsits d'exclusion per causa imputabla as
aspirants/es.
Son exemptats de pagar era taxa d'examèn es aspirants/es enes quaus concorren bèra ua des
circumstàncies següentes:
a) Auer estat declarats praube per preceptes legaus.
b) Èster inscrits en padron de beneficéncia coma praubes de solemnitat.
c) Auer obtiengut eth benefici judiciau de praubesa per çò que hès as expedients qu'an de hèr efècte, en
concret en procediment judiciau en quau agen estat declarats praubes.
Auràn tanben exempcion totau es aspirants qu'acreditin era situacion de cahumatge.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
I aurà ua bonificacion deth 50% entàs persones qu'agen obtiengut eth benefici judiciau de mieja praubesa e
qu'an d'auer efècte, precisament, en procediment judiciau en quau agen obtiengut aguest benefici.
Era manca d'abonament des drets d'examèn o dera sua justificacion, atau coma era manca de justificacion
deth dret d'exempcion, determinarà era exclusion der/a aspirant/a.
En cap de cas, era presentacion e pagament ara entitat col aboradora substituirà eth tramit de presentacion,
en tèrme e forma corresponent, dera sol icitud expressada en era base 3au.
5. Tribunau qualificador
5.1 D'acòrd damb çò qu'establís er art. 60 deth Reiau Decret Lei 5/2015, de 30 d'octobre, peth quau
s'apròve eth Tèxts Rehonut der Estatut Basic der Emplegat Public (EBEP) e era legislacion concordanta, eth
Tribunau Qualificador se constituirà entà avalorar eth procès selectiu e serà integrat pes següents membres:
President/a: Un/a foncionari/ària dera corporacion.
Vocaus:
Dos representants dera Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Juntament damb era listra d'admetudi e excludidi s'anonciarà era designacion nominau des membres deth
Tribunau qualificador, eth dia, era ora e eth lòc des pròves e entrevistes e, se s'escatz, des pròves de
coneishement de lengua catalana e aranesa.
Es anoncis successius relacionats damb eth procès de seleccion seràn hèts publics en taulèr d'anoncis dera
Corporacion e en www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
Listra definitiva d'aspirants admetudi e excludidi
Eth madeish òrgan acceptarà o refusarà en terme de trenta (30) dies es reclamacions formulades. Se se
n'acceptaue bèra ua, s'elaborarie ua naua listra d'admetudi e se publicarie. Era listra provisionau d'aspirants
admetudi e excludidi se considerarà automaticament elevada a definitiva se non se presenten reclamacions.
7. Desvolopament des pròves:
7.1 Crides: es aspirants/es se convocaràn entà cada exercici en ua unica crida, exceptat de casi de fòrça
major, degudament acreditats e valorats liurament peth tribunau. Era non-presentacion d'un/a aspirant/a a
quinsevolh des exercicis en moment d'èster cridat/da determinarà automaticament era pèrta deth sòn dret a
participar en exercici e es successius e en conseqüéncia demorarà excludit/da deth procediment selectiu.
Era data e ora des pròves s'anunciaràn en Taulèr d'anoncis deth Conselh Generau d'Aran e en
www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
7.2
a) Prumèra pròva: Coneishement de lengua aranesa e lengua catalana.
Una pròva, de caractèr obligatòri, de coneishements de lengua catalana e aranesa quan non se sigue en
possession deth nivèu de catalan e aranés exigit, qu'avalorarà eth domini dera expression escrita e orau.
Demoren exempts de realizar aguesta pròva es aspirants/es qu'acrediten documentaument, laguens deth
tèrme de presentacion de sol icituds, qu'an eth nivèu corresponent damb títol dera Junta Permanent de
Català, era Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
qualificador, pendent uns 30 minuts aproximadament, eth quau poderà hèr es preguntes o demanar es
esclariments que considere oportuns.
Ena avaloracion dera memòria s'aurà en compde eth contiengut foncional deth lòc a provedir e
especiaument era legislacion administrativa e de miei ambien catalana e estatau; es coneishements
generaus e especifics dera Val d'Aran (entre d'auti, era Lei 1/2015, de 5 de hereuèr, deth regim especiau
dera Val d'Aran, es decrets de traspassi, ....).
Aguesta pròva a caractèr eliminatòri e era puntuacion maxima serà de 10 punts. Es aspirants/es que non
obtienguen un minim de 5 punts seràn eliminats/des.
8. Avaloracion de merits
Era avaloracion se harà a trauèrs deth curriculum, segons eth barem següent, damb un maxim de 20 punts
per aspirant/a:
1. Experiència professional, enquia un maxim de 5 punts.
- Servicis prestats ena
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Catalan: sonque s'avaloraràn es corsi damb títol oficiau:
Nivèu D o superior: 0,5 punts.
Aranés: sonque s'avaloraràn es corsi damb títol oficiau:
Nivèu D: 0,5 punts.
Era realizacion de corsi de formacion e perfeccionament relacionats dirèctament damb eth lòc de trebalh,
s'avalorarà segons era sua durada e d'acòrd damb era escala següent:
ORES
PROFITAMENT
ASSISTÉNCIA
Mès de 80
2,00
1,00
De 40 a 80
1,00
0,50
De 20 a 39
0,50
0,20
Mens de 20
0,20
0,10
9. Listra d'aprovats
Un còp finalizada era qualificacion des aspirants/es, se publicarà en taulèr d'anoncis era prepausta de
nomenament de foncionari/ària interin/a en favor der/a aspirant/a qu'age obtiengut era major puntuacion.
10. Periòde de practiques o de pròva
Era realizacion d'un periòde de practiques o de pròva en Conselh Generau d'Aran ei ua pròva obligatòria e
eliminatòria. Era qualificacion deth periòde de practiques ei d'apte/a o non apte/a.
Eth periòde de practiques serà d'un maxim de sies mesi. Aguest periòde se realizarà jos era supervision
deth superior jerarquic on sigue destinat er/a aspirant/a seleccionat/a e aurà era consideracion de fasa finau
deth procès selectiu.
Eth superior jerarquic avaluarà er/a aspirant/a seleccionat/da e informarà sus era sua idoneïtat entà corbir
era plaça o lòc, de manèra que se non assolís aguesta condicion, eth sindic poderà decretar eth cessament
enes foncions entès quaus lo a possessionat sense cap dret a indemnizacion.
Era avaloracion dera persona en practiques serà basada enes següents ítems professionaus:
1) Grad d'eficàcia e excelléncia ena execucion des foncions e tasques encomanades.
2) Grad de dedicacion e disponibilitat vers eth servici.
3) Coneishements especifics metuts en practica en compliment deth nomentament.
4) Intensitat, ritme e continuïtat en trebalh.
5) En cas de non auer superat era pròva d'aranés, s'avalorarà era predisposicion e er interès mostrat entar
aprenentatge dera lengua e aurà de demostrar era capacitat suficient de coneishement dera lengua
aranesa, mejançant un nau examèn de nivèu o damb era superacion des pròves successives establertes a
qué s'age pogut presentar entà obtier, en darrèra instància, eth nivèu C.
En quinsevolh moment pendent eth periòde de practiques, eth tribunau poderà acordar damb resolucion
motivada era non superacion deth periòde de practiques der/a aspirant, o ben era acreditacion dera
suficiéncia, sense beson d'esgotar eth periòde maxim de practiques previst.
En cas qu'er/a aspirant/a non superésse eth periòde de practiques, eth tribunau prepausarà eth
nomentament, coma foncionari/ària interín/a en practiques, der/a aspirant/a qu'en tot auer superat eth
concors, seguisque en orde de major puntuacion obtienguda.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
11. Regim deth servici
Quant ara determinacion e era adscripcion a lòc de trebalh, tasques, regim d'orari e jornada, s'aplicaràn es
fixats en Conselh Generau d'Aran.
12. Disposicions finaus
12.1 Era convocatòria e es bases e toti es actes administratius que deriven dera convocatòria e des
actuacions deth tribunau poderàn èster impugnats pes interessats dera forma e enes casi establidi pera Lei
de regim juridic des administracions publiques e de procediment administratiu común.
12.2 En tot aquerò que non sigue previst enes bases, se procedirà segons çò que determine eth RDL
5/2015, de 30 d'octobre, peth quau s'apròve eth tèxt rehonut dera Lei der Estatut Basic der Emplegat Public;
eth Decret 214/1990, d'aprobacion deth Reglament deth personau ath servici des entitats locaus; e era rèsta
de disposicions aplicables.
Vielha, 9 de gèr de 2017
El sindic d'Aran, Carlos Barrera Sánchez