Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de concurs per a proveir de forma interina la plaça de responsable de Territori
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
ANUNCI
Es fa públic que en data 12 de desembre de 2016 el Conselh de Govèrn ha aprovat les bases del concurs
per a la provisió interina de la plaça de responsable de Territori; funcionari/ària de l'escala d'administració
especial, subescala tècnica superior, corresponent al grup A1-26; i la seva convocatòria.
1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquestes bases i la seva convocatòria és la cobertura interina de la plaça de responsable de
Territori del Conselh Generau d'Aran.
La durada de la interinitat està vinculada a la vigència de la situació administrativa del titular de la plaça,
actualment en excedència.
Les principals funcions assignades al responsable de Territori consistiran en:
A) Exercir les funcions de responsable de Territori del Conselh Generau d'Aran.
B) Coordinar els serveis tècnics generals del Conselh Generau d'Aran.
C) Coordinar els serveis d'urbanisme del Conselh Generau d'Aran amb els Serveis Territorials d'Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
D) Trebal s de col·laboració i coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat en procés de
redacció i aprovació dels plans d'ordenació del territori o d'instruments de planejament urbanístic.
E) Elaboració dels informes, estudis, dictàmens, valoracions,... en matèria d'obres, urbanisme i habitatge.
F) Exercir funcions d'ordenació del territori, planejament i gestió urbanística i disciplina urbanística.
G) Elaborar propostes alternatives i/o formular al·legacions, si és el cas, a la redacció i tramitació de
documents de planejament sectorial dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que afectin
a la Val d'Aran.
H) Formar part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran i realitzar els trebal s necessaris
corresponents.
I) Formar part de la Ponència Tècnica d'Urbanisme de la Val d'Aran i realitzar els trebal s necessaris
corresponents.
J) Informar, supervisar i controlar els projectes tècnics tant interns com externs.
K) Coordinar les tasques dels diferents departaments del Conselh amb afectacions sobre el territori (aigües,
residus, forest, enginyeria, obra pública, medi ambient, patrimoni, arquitectura, ...)
2. Requisits i condicions de les persones aspirants

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Per a prendre part en aquest procés, els/les aspirants han de complir els següents requisits, tots referits a la
data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds:
A) Tenir els requisits de nacionalitat espanyola establerts pel TREBEP per a l'accés a la condició de
personal de l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
B) Fotocòpia confrontada del títol que justifica la possessió de la titulació mínima exigida o resguard
d'haver-la sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació del
Ministeri d'Educació.
C) Currículum.
3.4 A la sol·licitud cal manifestar que es compleixen tots i cadascun dels mèrits exigits, i presentar-ne els
justificants acreditatius:
A) Acreditar el coneixement de la l engua catalana i de la l engua aranesa exigits, en cas de tenir-la. Si no es
té el certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements.
B) La prestació de serveis a l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable als
aspirants.
Són exemptats de pagar la taxa d'examen els aspirants en els quals concorrin alguna de les circumstàncies
següents:
A) Haver estat declarats pobre per preceptes legals.
B) Estar inscrits en padró de beneficència com a pobres de solemnitat.
C) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa pel que fa als expedients que han de fer efecte, en concret
en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres.
Tindran també exempció total els aspirants que acreditin la situació d'atur.
Hi haurà una bonificació del 50% per a les persones que hagin obtingut el benefici judicial de mitja pobresa i
que han de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin obtingut aquest benefici.
La manca d'abonament dels drets d'examen o de la seva justificació, així com la manca de justificació del
dret d'exempció, determinarà l'exclusió de l'aspirant.
En cap de cas, la presentació i pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, en
termini i forma corresponent, de la sol·licitud expressada en la base 3au.
5. Tribunal qualificador
5.1 D'acord amb el que estableix l'art. 60 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP) i la legislació concordant, el Tribunal Qualificador es
constituirà per valorar el procés selectiu i estarà integrat pels següents membres:
President/a: Un/a funcionari/ària de la Corporació.
Vocals:
Dos representants de l'Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
5.4 El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris
per assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot al ò no previst en aquestes
bases.
6. Aprovació de la l ista d'admesos i exclosos en el procés
Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el síndic d'Aran aprovarà la l ista provisional dels
aspirants admesos i exclosos en el procés, que s'exposarà al tauler d'anuncis del Conselh Generau d'Aran i
es concedirà un termini de deu (10) dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació per presentar les
subsanacions i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als
interessats, de conformitat amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Juntament amb la l ista d'admesos i exclosos s'anunciarà la designació nominal dels membres del Tribunal
qualificador, el dia, l'hora i el l oc de les proves, si escau, de les proves de coneixement de l engua catalana i
aranesa.
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al tauler d'anuncis de la
Corporació i a www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
El mateix òrgan acceptarà o refusarà en el termini de trenta (30) dies les reclamacions formulades. Si se
n'acceptava alguna, s'elaboraria una nova l ista d'admesos i es publicaria. La l ista provisional d'aspirants
admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.
7. Desenvolupament de les proves
7.1 Crides: els/les aspirants es convocaran per a cada exercici en una sola crida, l evat de casos de força
major, degudament acreditats i valorats l iurement pel tribunal. La no-presentació d'un/a aspirant a qualsevol
dels exercicis en el moment de ser cridat/da determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar
en l'exercici i els successius i en conseqüència quedarà exclòs/a del procediment selectiu.
La data i hora de les proves s'anunciaran en el tauler d'anuncis del Conselh Generau d'Aran i a
www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
7.2
a) Primera prova: Coneixement de l engua aranesa i l engua catalana.
Una prova, de caràcter obligatori, de coneixements de l engua catalana i aranesa quan no s'estigui en
possessió del nivell de català i aranès exigit, que valorarà el domini de l'expressió escrita i oral.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, dins del termini de
presentació de sol·licituds, que tenen el nivel corresponent amb títol de la Junta Permanent de Català,
l'Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
haurà de formalitzar obligatòriament la inscripció en el curs d'aranès corresponent i demostrar el seu interès
pel perfeccionament i coneixement de la l engua aranesa. En finalitzar el període de prova de sis (6) mesos,
el seu cap haurà de valorar aquest aspecte.
b) Segona prova: Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats de l'aspirant, caldrà presentar, dins el
termini fixat a la publicació de la l ista definitiva d'admesos i exclosos, una memòria sobre ?Polítiques
d'ordenació del territori plantejades a la Val d'Aran com a conseqüència de l'aprovació de la Llei del Règim
Especial d'Aran. Programació d'actuacions.?
La memòria serà elaborada d'acord amb els paràmetres i condicions següents:
L'extensió màxima del projecte serà de 25 fulls i haurà de ser presentat a la Secretaria del Conselh Generau
d'Aran, i posteriorment caldrà exposar-lo públicament davant del Tribunal qualificador, durant uns 30 minuts
aproximadament, el qual podrà fer les preguntes o demanar els aclariments que consideri oportuns.
En la valoració de la memòria es tindrà en compte el contingut funcional del l oc a proveir i especialment la
legislació administrativa i urbanística catalana i estatal; els coneixements generals i específics de la Val
d'Aran (entre d'altres, la l ei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d'Aran, els decrets de traspassos, ....).
Aquesta prova té caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 10 punts. Els/les aspirants que no
obtinguin un mínim de 5 punts seran eliminats/des.
8. Valoració de mèrits
La valoració es farà a través del currículum i la documentació aportada, segons el barem següent, amb un
màxim de 20 punts per aspirant:
1. Experiència professional, fins a un màxim de 5 punts.
- Serveis prestats a l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Expedient acadèmic: fins a un màxim de 2 punts, els títols de centres oficials que estiguin relacionats
directament amb les funcions del l oc de treball, sempre que no siguin les exigides a la convocatòria o les de
nivel inferior necessàries per aconseguir-les:
Doctorat........................................................................................................................................................2 punts
Mestratge..................................................................................................................................................1,5 punts
Postgrau.........................................................................................................................................................1 punt
El Mestratge que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte no puntuarà en la valoració de
mèrits si s'han cursat estudis de grau en Arquitectura.
- Cursos de formació, fins a un màxim de 8 punts:
Català: només es valoraran els cursos amb títol oficial:
Nivell D o superior: 0,5 punts.
Aranès: només es valoraran els cursos amb títol oficial:
Nivell D: 0,5 punts.
La realització de cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb el l oc de trebal , es
valorarà segons la seva durada i d'acord amb l'escala següent:
H
ORES A
PROFITAMENT ASSISTÈNCIA
Més de 80
2,00
1,00
De 40 a 80
1,00
0,50
De 20 a 39
0,50
0,20
Menys de 20
0,20
0,10
9. Llista d'aprovats
Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, es publicarà al tauler d'anuncis la proposta de
nomenament de funcionari/ària interí/na en favor de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.
10. Període de pràctiques o de prova
La realització d'un període de pràctiques o de prova al Conselh Generau d'Aran és una prova obligatòria i
eliminatòria. La qualificació del període de pràctiques és d'apte/a o no apte/a.
El període de pràctiques serà d'un màxim de sis mesos. Aquest període es realitzarà sota la supervisió del
superior jeràrquic on estigui destinat l'aspirant seleccionat i tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu.
El superior jeràrquic avaluarà l'aspirant seleccionat/da i informarà sobre la seva idoneïtat per cobrir la plaça
o l oc, de manera que si no assoleix aquesta condició, el síndic podrà decretar el cessament en les funcions
per a les quals l'ha possessionat sense cap dret a indemnització.
La valoració de la persona en pràctiques estarà basada en els següents ítems professionals:
1) Grau d'eficàcia i excel·lència en l'execució de les funcions i tasques encomanades.
2) Grau de dedicació i disponibilitat vers el servei.
3) Coneixements específics posats en pràctica en l'acompliment del nomenament.
4) Intensitat, ritme i continuïtat en el trebal .

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
5) En cas de no haver superat la prova d'aranès, es valorarà la predisposició i l'interès mostrat per
l'aprenentatge de la l engua i haurà de demostrar la capacitat suficient de coneixement de la l engua
aranesa, mitjançant un nou examen de nivel o amb la superació de les proves successives establertes a
què s'hagi pogut presentar per obtenir, en darrera instància, el nivell C.
En qualsevol moment durant el període de pràctiques, el tribunal podrà acordar amb resolució motivada la
no superació del període de pràctiques de l'aspirant, o bé l'acreditació de la suficiència, sense necessitat
d'esgotar el període màxim de pràctiques previst.
En el cas que l'aspirant no superés el període de pràctiques, el tribunal proposarà el nomenament, com a
funcionari/ària interí/ina en pràctiques, de l'aspirant que havent superat el concurs, segueixi en l'ordre de
major puntuació obtinguda.
11. Règim del servei
Quant a la determinació i l'adscripció a l oc de trebal , tasques, règim d'horari i jornada, s'aplicaran els fixats
al Conselh Generau d'Aran.
12. Disposicions finals
12.1 La convocatòria i les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria i de les
actuacions del tribunal podran ser impugnats pels interessats de la forma i en els casos establerts per la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
12.2 En tot al ò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que determina el RDL 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el Decret
214/1990, d'aprovació del Reglament del personal al servei de les entitats locals; i la resta de disposicions
aplicables.
ANONCI
Sus era convocatòria de concors entà provedir de forma interina era plaça de responsable de Territòri
Se hè public qu'en data 12 de deseme de 2016 eth Conselh de Govèrn a aprovat es bases deth concors
entara provision interina dera plaça de responsable de Territòri; foncionari/ària dera escala d'administracion
especiau, subescala tecnica superiora, corresponenta ath grop A1-26; e era sua convocatòria.
1. Objècte e àmbit d'aplicacion
Er objecte d'aquestes bases e era sua convocatòria ei era cobertura interina dera plaça de responsable de
Territòri deth Conselh Generau d'Aran.
Era durada dera interinitat ei vinculada ara vigéncia dera situacion administrativa deth titular dera plaça,
actuaument en excedéncia.
Es principaus foncions assignades ath responsable de Territòri consistiràn en:
A) Exercir es foncions de responsable de Territòri deth Conselh Generau d'Aran.
B) Coordinar es servicis tecnics generaus deth Conselh Generau d'Aran.
C) Coordinar es servicis d'urbanisme deth Conselh Generau d'Aran damb es Servicis Territoriaus
d'Urbanisme deth Departament de Territori i Sostenibilitat dera Generalitat de Catalunya.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
D) Trebalhs de col aboracion e coordinacion damb eth Departament de Territori i Sostenibilitat en procès de
redaccion e aprobacion des plans d'ordenacion deth territòri o d'instruments de planejament urbanistic.
E) Elaboracion des informes, estudis, dictamèns, valoracions,... en matèria d'òbres, urbanisme e abitatge.
F) Exercir foncions d'ordenacion deth territòri, planejament e gestion urbanistica e disciplina urbanistica.
G) Elaborar prepaustes alternatives e/o formular al egacions, s'ei eth cas, ara redaccion e tramitacion de
documents de planejament sectoriau des diferents departaments dera Generalitat de Catalunya qu'afecten
ara Val d'Aran.
H) Formar part dera Comission Territoriau d'Urbanisme dera Val d'Aran e realizar es trebalhs de besonh
corresponents.
I) Formar part dera Ponéncia Tecnica d'Urbanisme dera Val d'Aran e realizar es trebalhs de besonh
corresponents.
J) Informar, supervisar e controlar es projèctes tecnics tant intèrns coma extèrns.
K) Coordinar es prètzhèts des diferents departaments deth Conselh damb afectacions sus eth territòri
(aigües, residus, forest, enginheria, òbra publica, miei ambient, patrimòni, arquitectura, ...)
2. Requisits e condicions des persones aspirantes
Entà préner part en aguest procès, es aspirants/es an de complir es següents requisits, toti referits ara data
en qué finalize eth període de presentacion de sol icituds:
A) Auer es requisits de nacionalitat espanhòla establidi per TREBEP entar accès ara condicion de personau
dera
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
G) Es aspirants/es que non agen era nacionalitat espanhòla auràn d'acreditar un coneishement adequat
deth castelhan.
De conformitat damb çò establit ena Lei 17/1993, de 23 de deseme, poderàn participar en procès es
persones damb discapacitat en igualtat de condicions damb es d'auti aspirants, condicionat tot açò ara
capacitat funcionau entar exercici des prètzhèts o foncions deth lòc a ocupar.
3. Presentacion de sol icituds
3.1 Es sol icituds entà préner part en procès selectiu s'an de presentar segons eth model normalizat que se
facilitarà en Registre generau deth Conselh Generau d'Aran e ena www.seu.cat/conselharan/index
(e-tauler).
Es aspirants/es discapacitats/des an de hèr a constar ena sol icitud aguesta condicion, coma tanben es
adaptacions que sol iciten entara realizacion des pròves.
3.2 Era presentacion d'instàncies se realizarà en Registre generau deth Conselh Generau d'Aran, o a
trauers des mieis qu'establís er article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Eth tèrme de presentacion ei de quinze (15) dies naturaus a
compdar de londeman dera publicacion der anonci dera convocatòria en BOP de Lleida.
3.3 Eth modèl de sol icitud aurà d'anar acompanhat dera següenta documentacion:
A) Fotocòpia deth DNI, NIE o passapòrt en vigor.
B) Fotocòpia confrontada deth títol que justifique era possession dera titolacion minima exigida o resguard
d'auer-la sol icitat. S'eth títol a estat obtiengut en estranger, cau adjunhèr era corresponenta omologacion
deth Ministèri d'Educacion.
C) Curriculum.
3.4 Ena sol icitud cau manifestar que se complissen toti e cadun des mèrits exigits, e presentar-ne es
justificants acreditatius:
A) Acreditar eth coneishement dera lengua catalana e dera lengua aranesa exigits, en cas d'auer-la. Se non
s'a eth certificat acreditatiu corresponent, eth Tribunau avaluarà mejançant ua pròva aguesti coneishements.
B) Era prestacion de servicis ena
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
3.6 Damb era formalizacion e presentacion des sollicituds, es aspirants dan eth sòn consentiment ath
tractament de donades personaus. Se garantís totau confidencialitat dera participacion des aspirants enes
procèsssi de seleccion atau coma quinsevolha des donades personaus e professionaus, en tot assegurar
qu'era participacion des aspirants demore en estricte ambit deth tribunau qualificador, en tot hèr-se public
exclusivament eth DNI o NIE. Aguestes donades s'incorpòren en fichèr ?Borsa de Trebalh?, eth responsable
deth quau ei eth Conselh Generau d'Aran.
4. Drets d'examèn
Junt damb era sollicitud, es aspirants an de presentar eth justificant d'auer satis.hèt era taxa de drets
d'examèn. D'acòrd damb era Ordenança fiscau num. 6 reguladora dera ?Taxa de Tramitacion de Documents,
Materiau de Promocion e Libres de Divulgacion?, se fixe era quantitat de trenta èuros (30,00?) en concèpte
de taxa entà participar enes pròves entà accedir a un lòc de trebalh deth grop A1.
Eth pagament se pòt hèr efectiu ena tresaureria dera Corporacion en moment dera presentacion dera
sollicitud, per gir postau o telegrafic, o mejançant ingrès en caisha o transferéncia bancària en següent
compde corrent deth ?Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?: IBAN ES85-0182-2918-9600-1000-7732; BIC BBVA
ES MMXXX.
Quan eth pagament se hèsque mejançant gir postau o telegrafic, ingrès en caisha o trànsferéncia bancària,
calerà hèr a constar coma remitent eth nòm e cognòms der/a aspirant, er impòrt dera taxa e eth número
dera convocatòria. En aguest cas, es aspirants/es an de presentar, laguens deth tèrme de presentacion de
sollicituds, eth resguard dera imposicion.
Non serà procedenta era devolucion des drets d'examèn enes supòsits d'exclusion per causa imputabla as
aspirants/es.
Son exemptats de pagar era taxa d'examèn es aspirants/es enes quaus concorren bèra ua des
circumstàncies següentes:
A) Auer estat declarats praube per preceptes legaus.
B) Èster inscrits en padron de beneficéncia coma praubes de solemnitat.
C) Auer obtiengut eth benefici judiciau de praubesa per çò que hès as expedients qu'an de hèr efècte, en
concret en procediment judiciau en quau agen estat declarats praubes.
Auràn tanben exempcion totau es aspirants qu'acreditin era situacion de cahumatge.
I aurà ua bonificacion deth 50% entàs persones qu'agen obtiengut eth benefici judiciau de mieja praubesa e
qu'an d'auer efècte, precisament, en procediment judiciau en quau agen obtiengut aguest benefici.
Era manca d'abonament des drets d'examèn o dera sua justificacion, atau coma era manca de justificacion
deth dret d'exempcion, determinarà era exclusion der/a aspirant/a.
En cap de cas, era presentacion e pagament ara entitat col aboradora substituirà eth tramit de presentacion,
en tèrme e forma corresponent, dera sol icitud expressada en era base 3au.
5. Tribunau qualificador
5.1 D'acòrd damb çò qu'establís er art. 60 deth Reiau Decret Lei 5/2015, de 30 d'octobre, peth quau
s'apròve eth Tèxts Rehonut der Estatut Basic der Emplegat Public (EBEP) e era legislacion concordanta, eth
Tribunau Qualificador se constituirà entà avalorar eth procès selectiu e serà integrat pes següents membres:

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
President/a: Un/a foncionari/ària dera corporacion.
Vocaus:
Dos representants/es dera Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
7.1 Crides: es aspirants/es se convocaràn entà cada exercici en ua unica crida, exceptat de casi de fòrça
major, degudament acreditats e valorats liurament peth tribunau. Era non-presentacion d'un/a aspirant/a a
quinsevolh des exercicis en moment d'èster cridat/da determinarà automaticament era pèrta deth sòn dret a
participar en exercici e es successius e en conseqüéncia demorarà excludit/da deth procediment selectiu.
Era data e ora des pròves s'anunciaràn en Taulèr d'anoncis deth Conselh Generau d'Aran e en
www.seu.cat/conselharan/index (e-tauler).
7.2
a) Prumèra pròva: Coneishement de lengua aranesa e lengua catalana.
Una pròva, de caractèr obligatòri, de coneishements de lengua catalana e aranesa quan non se sigue en
possession deth nivèu de catalan e aranés exigit, qu'avalorarà eth domini dera expression escrita e orau.
Demoren exempts de realizar aguesta pròva es aspirants/es qu'acrediten documentaument, laguens deth
tèrme de presentacion de sol icituds, qu'an eth nivèu corresponent damb títol dera Junta Permanent de
Català, era Escola d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Servicis prestats ena
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
9. Listra d'aprovats
Un còp finalizada era qualificacion des aspirants/es, se publicarà en taulèr d'anoncis era prepausta de
nomenament de foncionari/ària interin/a en favor der/a aspirant/a qu'age obtiengut era major puntuacion.
10. Periòde de practiques o de pròva
Era realizacion d'un periòde de practiques o de pròva en Conselh Generau d'Aran ei ua pròva obligatòria e
eliminatòria. Era qualificacion deth periòde de practiques ei d'apte/a o non apte/a.
Eth periòde de practiques serà d'un maxim de sies mesi. Aguest periòde se realizarà jos era supervision
deth superior jerarquic on sigue destinat er/a aspirant/a seleccionat/a e aurà era consideracion de fasa finau
deth procès selectiu.
Eth superior jerarquic avaluarà er/a aspirant/a seleccionat/da e informarà sus era sua idoneïtat entà corbir
era plaça o lòc, de manèra que se non assolís aguesta condicion, eth sindic poderà decretar eth cessament
enes foncions entès quaus lo a possessionat sense cap dret a indemnizacion.
Era avaloracion dera persona en practiques serà basada enes següents ítems professionaus:
1) Grad d'eficàcia e excelléncia ena execucion des foncions e tasques encomanades.
2) Grad de dedicacion e disponibilitat vers eth servici.
3) Coneishements especifics metuts en practica en compliment deth nomentament.
4) Intensitat, ritme e continuïtat en trebalh.
5) En cas de non auer superat era pròva d'aranés, s'avalorarà era predisposicion e er interès mostrat entar
aprenentatge dera lengua e aurà de demostrar era capacitat suficient de coneishement dera lengua
aranesa, mejançant un nau examèn de nivèu o damb era superacion des pròves successives establertes a
qué s'age pogut presentar entà obtier, en darrèra instància, eth nivèu C.
En quinsevolh moment pendent eth periòde de practiques, eth tribunau poderà acordar damb resolucion
motivada era non superacion deth periòde de practiques der/a aspirant, o ben era acreditacion dera
suficiéncia, sense beson d'esgotar eth periòde maxim de practiques previst.
En cas qu'er/a aspirant/a non superésse eth periòde de practiques, eth tribunau prepausarà eth
nomentament, coma foncionari/ària interín/a en practiques, der/a aspirant/a qu'en tot auer superat eth
concors, seguisque en orde de major puntuacion obtienguda.
11. Regim deth servici
Quant ara determinacion e era adscripcion a lòc de trebalh, tasques, regim d'orari e jornada, s'aplicaràn es
fixats en Conselh Generau d'Aran.
12. Disposicions finaus
12.1 Era convocatòria e es bases e toti es actes administratius que deriven dera convocatòria e des
actuacions deth tribunau poderàn èster impugnats pes interessats dera forma e enes casi establidi pera Lei
de regim juridic des administracions publiques e de procediment administratiu común.
12.2 En tot aquerò que non sigue previst enes bases, se procedirà segons çò que determine eth RDL
5/2015, de 30 d'octobre, peth quau s'apròve eth tèxt rehonut dera Lei der Estatut Basic der Emplegat Public;
eth Decret 214/1990, d'aprobacion deth Reglament deth personau ath servici des entitats locaus; e era rèsta
de disposicions aplicables.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Vielha, 9 de gèr de 2017
El síndic, Carlos Barrera Sánchez