Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT (REMESA S280)
Nº de Disposición :
S280
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 231
Fecha Disposición :
26/09/2007
Fecha Publicación :
26/09/2007
Órgano Emisor :
BADALONA
Badalona

Edicte

Ref.: S-280

En haver resultat infructuosos els intents de notificació personal realitzats, i perquè serveixi com a notificació formal, es comunica a les persones que tot seguit es relacionen que han estat sancionades - per Decret del regidor responsable de l'Àrea de Recursos Interns, Hisenda i Promoció Econòmica de data 03/09/2007, actuant per delegació de l'alcaldessa de la corporació, conforme el Decret de data 26 de juny de 2007 per haver comès una infracció de les tipificades en el quadre d'infraccions i sancions annex a la vigent Ordenança general municipal de circulació de vehicles de Badalona, d'acord amb les previsions de la vigent Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, el Reglament general de circulació, i la pròpia ordenança municipal (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 242 de 10/10/2006).

Conforme les previsions de l'article 14.2) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l'esmentada resolució, que no exhaureix la via administrativa, hi cap recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, dintre del termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta notificació.

Les infraccions considerades greus podran comportar, i les molt greus en tot cas comportaran, la suspensió de les autoritzacions administratives a què es refereix l'article 67 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Un cop notificada aquesta resolució, i de no formular-se l'esmentat recurs de reposició, es trametrà còpia de l'expedient instruït a l'òrgan administratiu competent de l'Estat o de la Comunitat Autònoma als efectes previstos a l'article 68.3) del propi text articulat sobre trànsit.

Forma i lloc de pagament:

Les sancions respectivament imposades s'han de fer efectives, en període voluntari de pagament, dins del termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació:

- Per gir postal, indicant número d'expedient i matrícula del vehicle

- Recollint el corresponent document de pagament (rebut) a l'Oficina de Sancions d'aquest Ajuntament, situada al carrer del Mar, 2-4, de Badalona, per tal de poder fer-lo efectiu en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recepció d'ingressos d'aquest municipi

Si així no ho fan, se'ls podrà exigir el pagament per via executiva amb els recàrrecs (del 10 ó del 20%), interessos de demora i costes que legalment corresponguin.

Es comunica als interessats perquè n'estiguin assabentats i als efectes que corresponguin, d'acord amb l'article 55 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per delegació de signatura del secretari general d'aquesta corporació municipal (Decret d'Alcaldia de 30 d'agost de 2005),

Matrícula

article

tipus

adreça

data

hora

infractor

import

6923CBK

9413

L

C/PROGRES, 28

11/06/2007

11:20

ALD AUTOMOTIVE SA,

90

5935DGP

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 32

11/06/2007

05:14

ALD AUTOMOTIVE SA,

40

6101FBH

9409

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

19/06/2007

09:25

ALD AUTOMOTIVE SA,

100

6138DWP

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

15/06/2007

05:56

ALD AUTOMOTIVE SA,

40

0304DCR

9112

G

C/SEQUIA, 2

20/06/2007

09:55

ALD AUTOMOTIVE SA,

100

5935DGP

9432

L

C/MARINA, 14

22/06/2007

06:24

ALD AUTOMOTIVE SA,

40

0799DRH

9419

L

C/HAVANA, 14

11/06/2007

05:30

ALPHABET FLEET SERVICES ESPAÑA SL,

60

B8811WH

9431

L

C/MADOZ, 2

14/06/2007

10:07

ANDREU TORO SCP,

40

5341BZP

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 101

15/06/2007

01:00

ARTBOOK SL,

60

7365DSM

9110

G

C/FRANCESC LAYRET, 94

12/06/2007

05:37

ARVAL SERVICE LEASE SA,

100

6856FJW

9417

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

27/06/2007

11:50

ARVAL SERVICE LEASE SA,

60

7362FJS

9417

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

27/06/2007

11:50

ARVAL SERVICE LEASE SA,

60

1264CSJ

9432

L

C/GUELL I FERRER, 0

22/06/2007

11:21

ARVAL SERVICE LEASE SA,

40

5827DZY

9115

G

C/DON PELAYO, 0

21/06/2007

06:55

ARVAL SERVICE LEASE SA,

100

2524FJZ

9432

L

C/F PLANAS I CASALS, 6

15/06/2007

09:57

AUTODOME SL,

40

1932FLM

9434

L

C/ROGER DE FLOR, 159

14/06/2007

06:21

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A,

40

8453FPR

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 100

20/06/2007

12:25

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A,

60

4547FGV

9415

G

C/JUAN VALERA, 0

27/06/2007

08:27

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A,

100

1932FLM

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 0

22/06/2007

05:16

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA S A,

40

9958FNY

9431

L

C/GUIFRE, 0

12/06/2007

05:53

AVIS ALQUILE UN COCHE SA,

40

0886FPG

9422

L

AV. MARTI PUJOL, 654

21/06/2007

08:20

BALLESTERO ALQUILER SL,

60

3361FHP

9413

L

PL. ERNEST LLUCH, 1

11/06/2007

01:14

BANSALEASE SA ESTABLEC FINANC DE CREDITO,

90

B0957VC

9439

G

AV. CARITG, 0

12/06/2007

10:30

BON AIRE TRANS 2006 SL,

300

6086BCH

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

22/06/2007

12:27

BORDASTIC SL,

40

2601DNK

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

11/06/2007

04:52

CAIXARENTING SA,

40

9826DJH

9116

G

PG. MARITIM, 0

27/06/2007

03:20

CAIXARENTING SA,

100

3373FHM

9421

L

C/SANT PERE, 80

12/06/2007

05:20

CAIXARENTING SA,

60

0524DWV

9103

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

11/06/2007

11:05

CAIXARENTING SA,

100

1582BRZ

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 60

14/06/2007

11:30

CAPDEVILA DAICO S A,

90

A4524DT

9432

L

C/LAIETANIA, 16

20/06/2007

10:18

CARPINTERIA METALICA OSMA SL,

40

1459FHV

1803

G

AV. ALFONS XIII, 0

12/06/2007

09:12

CARSAN RENTACAR SA,

150

6093FFH

9431

L

C/SANTIAGO RUSIÑOL, 5

13/06/2007

10:13

CENTRAL SPANIA CAR RENTAL SL,

40

1342DCZ

9115

G

C/F GARCIA LORCA, 3

21/06/2007

04:30

COMERCIAL ELECTRICA BLANES S A,

100

B6807LB

9411

L

C/HIPOLITO LAZARO, 37

11/06/2007

12:45

CONSTRUCCIONES GOBER SL,

90

1491DCY

9118

G

C/MONTSERRAT, 34

27/06/2007

04:55

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS FLORES S,

100

9721CTH

9413

L

C/SANT DOMENEC, 8

13/06/2007

07:40

CYREGA SL,

90

4813DJZ

9431

L

C/PRIM, 45

11/06/2007

10:00

DESARROLLO Y EXPANSION DE INVERSIONES 2006 S,

40

4813DJZ

9431

L

C/PRIM, 43

20/06/2007

04:54

DESARROLLO Y EXPANSION DE INVERSIONES 2006 S,

40

3228DHV

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 26

12/06/2007

12:42

EL FARO SCP,

40

4024DSG

9431

L

C/TEMPLE, 8

13/06/2007

12:13

ELECTRO STOCKS PENEDES SL,

40

6472FKC

9118

G

AV. MARTI PUJOL, 16

12/06/2007

04:20

EMCADI SA,

100

6472FKC

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 102

12/06/2007

12:45

EMCADI SA,

90

T7270BB

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

11/06/2007

04:44

EXCAVACIONES COLL DE LA TEIXETA SCCL,

40

B5959UJ

9419

L

AV. MARTI PUJOL, 70

20/06/2007

11:15

EXCLUSIVAS RV CASTILLA SL,

60

6185BMJ

9417

L

AV. CARITG, 0

12/06/2007

12:45

FERMAJOR SL,

60

6529DZL

15401

L

C/GUIFRE, 85

19/06/2007

05:44

FINPLUS RENTING SA,

60

9960DJH

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 22

20/06/2007

12:20

FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS S A,

90

8462FKN

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

12/06/2007

11:45

FRAPONT S A,

90

6693DPX

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

22/06/2007

06:43

GE CAPITAL LARGO PLAZO SL,

40

7163FJC

9432

L

C/ANSELM CLAVE, 0

22/06/2007

05:33

GE CAPITAL LARGO PLAZO SL,

40

9489FGD

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

18/06/2007

10:42

GENERALITAT DE CATALUNYA,

40

9489FGD

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

21/06/2007

06:43

GENERALITAT DE CATALUNYA,

40

2192CGH

9416

L

AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 12

21/06/2007

04:48

HISPANOMOCION S A,

60

2687DJJ

9431

L

C/LAIETANIA, 21

13/06/2007

11:55

ING CAR LEASE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA,

40

8082FJM

9431

L

RA. MATAMOROS, 28

20/06/2007

12:52

INMUEBLES URBANOS IURSA SL,

40

B6707PW

9419

L

C/HAVANA, 18

11/06/2007

05:35

INSTAL LACIONS EL RAPID SL,

60

9368DDY

9432

L

C/DOS DE MAIG, 0

20/06/2007

04:48

INSTALACIONES POZAS TRES MIL,

40

B9582SB

9421

L

C/CARME, 68

12/06/2007

04:30

INSTALACIONS I MANTENIMENTS FRAGO SL,

60

B1209TH

9421

L

C/CARME, 68

12/06/2007

04:35

INSTALACIONS I MANTENIMENTS FRAGO SL,

60

3895DLG

9412

L

C/BALDOMER SOLA, 57

19/06/2007

11:18

JAIME ROS S A,

90

B9656UN

9432

L

C/DOS DE MAIG, 48

22/06/2007

06:32

JAYPARK S A,

40

9426DWS

0206

L

C/PAU PIFERRER, 114

13/06/2007

10:00

KIA MOTORS IBERIA SL,

80

7627DTC

9417

L

AV. ALFONS XIII, 530

12/06/2007

11:35

LIDL SUPERMERCADOS SA,

60

4913BSL

9431

L

RA. MATAMOROS, 35

12/06/2007

09:54

LINCO INGENIERIA Y CONTROL,

40

4514BWL

9413

L

C/SANT DOMENEC, 8

13/06/2007

07:40

LOGACA SL,

90

B5767MU

9431

L

C/GERMA JULI, 13

15/06/2007

10:24

LUMACAR S A,

40

B2638VB

9419

L

C/SANTIAGO, 0

12/06/2007

09:32

MANTINEX BEER SL,

60

B1899VP

9432

L

C/PROVIDENCIA, 0

13/06/2007

10:30

MANUFACTURAS J LOPEZ SL,

40

8076FGG

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

15/06/2007

06:28

MAPFRE RENTING DE VEHICULOS SA,

40

8076FGG

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

16/06/2007

12:16

MAPFRE RENTING DE VEHICULOS SA,

40

4679DVS

9431

L

C/GUIFRE, 216

19/06/2007

12:57

MIQUEL Y GARRIGA S A,

40

4679DVS

9431

L

C/GUIFRE, 0

22/06/2007

05:35

MIQUEL Y GARRIGA S A,

40

B8208TK

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 129

21/06/2007

11:06

MOGADEALER SL,

40

9277BXD

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

16/06/2007

10:30

MOLDURAS SIMON SL,

40

L9618W

9417

L

PL. VICTORIA DELS ANGELS, 0

12/06/2007

12:14

MOLGRA SL,

60

3990BCF

9431

L

C/MARINA, 76

22/06/2007

11:39

MONCUNILL SOLDEVILA SL,

40

1441FPF

9431

L

C/SAGUNT, 0

15/06/2007

04:55

MONTAJES Y REFORMAS YELAMOS SL,

40

8267FNV

9114

G

C/AUSIAS MARCH, 0

09/06/2007

06:10

NEXUSGLOBAL SOLUTIONS SL,

100

7784DCZ

9432

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

20/06/2007

06:47

OPTICA SANABRE SA,

40

1197CJD

9431

L

RA. MATAMOROS, 35

20/06/2007

04:44

PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,

40

1197CJD

9431

L

C/GUIFRE, 94

23/06/2007

11:53

PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,

40

3774DWJ

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 92

13/06/2007

11:20

PUNTS DE LLOGUER S A,

60

B8752WL

9106

G

AV. MORRALLA, 13

19/06/2007

08:01

QUILOVAT SUPORT A LA INDUSTRIA I A L ESPECTA,

300

7061DNX

9442

G

C/BALDOMER SOLA, 74

19/06/2007

05:00

RECORD RENT A CAR S A,

100

1283DSW

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

11/06/2007

11:10

REFLEX FURGONETAS DE ALQUILER SA,

40

6136DXK

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 147

14/06/2007

12:32

RENTING EMISSOR SL,

40

0758FML

9421

L

PG. SALUT, 0

11/06/2007

08:29

RESIDENCIAL BUFALA SL,

60

1037FKL

9422

L

AV. PRESIDENT COMPANYS, 51

11/06/2007

12:45

SALEWA IBERICA SL,

60

7951DFH

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 138

19/06/2007

12:10

SAVI NOVENTA Y TRES S L,

60

9850FKX

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 247

11/06/2007

12:35

SECURITIFLEET SL,

40

3566FKY

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 86

19/06/2007

11:35

SECURITIFLEET SL,

60

B6353WS

9114

G

RA. CANYADO, 2

21/06/2007

11:30

SERVEIS LOGISTICS BARBERA PORTI SL,

100

5708FFV

9413

L

AV. MARTI PUJOL, 0

14/06/2007

05:22

SERVILEASE SA,

90

5708FFV

9412

L

C/CREU, 9

14/06/2007

05:15

SERVILEASE SA,

90

5024BTT

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 56

19/06/2007

12:03

SNACK VENTURES SA,

90

4964DNH

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

13/06/2007

09:50

SOM DE KUINES SCP,

90

5129DVX

9412

L

C/CERVANTES, 98

12/06/2007

11:35

STAR RENTING SA,

90

5222DHF

9114

G

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

05:33

STAR RENTING SA,

100

2655CKK

9412

L

AV. JOAN XXIII, 20

29/11/2006

05:35

STOC CARS LA GARRIGA SL,

90

8530CZG

9420

L

RA. MATAMOROS, 0

10/01/2007

04:35

TALLERES RODRIGUEZ LOIS SL,

60

B4961MC

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 98

20/06/2007

12:25

TINTORERIA LAVANDERIA ARCOIRIS SL,

60

5099CVP

9432

L

C/TEMPLE, 0

16/06/2007

04:52

TITOL BUSSINES COMPANY SL,

40

8738CLH

9414

G

C/SANT ISIDRE, 0

13/06/2007

11:20

VALOVI CONSTRUCCIONES SL,

100

0436FMJ

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

16/06/2007

12:33

VICTUALLER SA,

40

9371CYC

9409

G

C/SOLSONA, 0

27/06/2007

06:50

ZADAIR INSTALACIONES SL,

100

5500CLZ

9415

G

C/NOU CASES, 0

12/06/2007

07:15

ZONA VIVA SL,

100

1026CTN

9105

G

C/SANT ISIDRE, 0

25/06/2007

07:04

AAMIR, AQEEL

100

B1098SC

9114

G

C/JAEN, 0

22/06/2007

10:39

AAMIR, MUHAMMAD

100

B3600VP

9431

L

C/MARINA, 14

28/06/2007

11:56

ABAD MONDELO, ELVIRA

40

B3458KG

9411

L

C/CERVANTES, 26

20/06/2007

08:00

ABADIE GARCIA, MIGUEL

90

B2570TP

9114

G

C/SANT CEBRIA, 0

19/06/2007

11:05

ABDELALI, ABDELLATIF

100

B5801VM

9413

L

C/PAU PIFERRER, 7

20/06/2007

09:30

ABENZA NICOLAS, MARIA

90

B6981WF

9105

G

C/JUMILLA, 0

26/06/2007

11:44

ACEDO HIDALGO, ILDEFONSO

100

B6195OS

9102

G

C/PAU PIFERRER, 118

20/06/2007

08:25

ADNAN ASHAR, LONE

100

B3678US

9413

L

C/PARE CLARET, 0

20/06/2007

12:50

AFZAL, MOHAMMAD

90

B9350OK

9411

L

AV. HOSPITALET, 0

20/06/2007

04:30

AGRAZ POTAS, JUAN

90

8147BSW

9118

G

C/AUSTRALIA, 0

23/06/2007

12:25

AGUAYO MORALES, RAFAEL

100

B9495OL

9432

L

RA. MATAMOROS, 0

19/06/2007

12:00

AGUDO SANTOS, RAQUEL

40

B9495OL

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

15/06/2007

11:57

AGUDO SANTOS, RAQUEL

40

B9495OL

9431

L

C/MARINA, 14

15/06/2007

10:58

AGUDO SANTOS, RAQUEL

40

B9495OL

9431

L

C/PRIM, 55

20/06/2007

11:52

AGUDO SANTOS, RAQUEL

40

B7334WG

9417

L

C/CERVANTES, 192

28/06/2007

07:20

AGUERA CARRILLO, ISABEL

60

6391BTG

9111

G

C/BELLAVISTA, 27

17/06/2007

11:30

AGUILA NEBREDA, SILVIA

100

B3272TM

9111

G

C/JOVELLAR, 6

29/06/2007

05:06

AGUILERA CINTADO, RAFAEL

100

B5747VV

9417

L

AV. VENTS, 0

21/06/2007

09:28

AGUILERA DIAZ, VICENTE

60

0727FJS

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 128

26/06/2007

12:51

AGUILERA FERNANDEZ, VANESSA

40

B2776PV

9105

G

C/SANTHILARI SACALM, 0

28/06/2007

01:03

AGUILERA MARQUEZ, MARIA

100

6129FLK

9431

L

C/ALFONS XII, 68

14/06/2007

10:06

AGUILERA VEGA, RAFAEL

40

4567CWM

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 56

13/06/2007

11:20

AHAMED FARUK,

90

9983BWW

9118

G

C/JUMILLA, 0

25/06/2007

07:20

AHMED, NAVEED

100

B3070OJ

9411

L

CTRA. CONRERIA, 0

20/06/2007

04:00

AJBAR, MOHAMMED

90

2471DND

9414

G

C/MARIA AUXILIADORA, 0

29/06/2007

04:10

ALARCON CODINA, ALFONSO

100

B5130OJ

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 172

28/06/2007

06:50

ALAVA PUYA, KLEVER

100

B1790TH

9417

L

C/HUELVA, 0

20/06/2007

08:05

ALBA ROSALES, SANTIAGO

60

0532DHR

9431

L

C/GUIFRE, 0

15/06/2007

05:14

ALBERTI BARNES, JOAQUIN

40

B5813HD

9411

L

C/MARE DE DEU DE LORDA, 116

19/06/2007

01:30

ALCANTARA GUTIERREZ, FRANCISCO

90

8904BKY

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 247

26/06/2007

04:51

ALCANTARA ROMERO, MARIA

40

8530DXK

9431

L

C/TEMPLE, 31

21/06/2007

06:35

ALCAÑIZ ALONSO, JORDI

40

B3896WZ

9431

L

C/GUIFRE, 0

16/06/2007

11:42

ALEACIONES Y TECNICAS DE METALES NO FERROS,

40

B3400PU

9412

L

AV. PUIGFRED, 0

25/06/2007

05:40

ALGUACIL MONTESINOS, MANUEL

90

B0846OL

9413

L

C/TERMES ROMANES, 2

24/05/2007

11:00

ALI KHAL, ABDESSELAM HASSANI

90

6572CKT

9412

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 248

21/06/2007

07:08

ALMEIDA ZAMBRANO, JONNHY

90

C3840BNX

11801

G

AV. VENTS, 1

22/06/2007

09:30

ALONSO HERNANDEZ, MARIA

150

1759DMM

9412

L

C/SEU D'URGELL, 0

17/01/2007

11:15

ALPHABET FLEET SERVICES ESP SL,

90

B8155SB

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 0

21/06/2007

05:28

ALSINA BENITEZ, ANNA

40

8629CDB

9431

L

C/MARINA, 66

20/06/2007

04:53

ALSINA FOIX, MONTSERRAT

40

B7257PB

9431

L

C/TEMPLE, 26

18/06/2007

04:50

ALVAREZ GONZALEZ, MANUEL

40

5315BJR

9412

L

C/JOAN SEBASTIA BACH, 12

16/06/2007

07:24

ALVAREZ HORCAJADA, GLORIA

90

6394BPB

9114

G

C/PLANETA MART, 15

20/06/2007

09:45

ALVAREZ NAVAS, ESTHER

100

B4734UT

9421

L

CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 0

28/06/2007

02:45

ALVAREZ POZO, EDURNE

60

B9471TX

9414

G

C/MADRID, 0

27/06/2007

10:05

AMARO HERNANDEZ, NORBERTO

100

B2008MB

9414

G

C/JAEN, 0

22/06/2007

11:30

AMAYA MORENO, JUAN

100

B4550NZ

9413

L

C/GENERAL MORAGUES, 13

18/06/2007

08:00

AMAYA SANTIAGO, FRANCISCO

90

1749CGL

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

28/06/2007

12:25

AMIGO AMIGO, IRENE

90

6810BNH

9421

L

C/PAU PICASSO, 0

19/06/2007

08:05

AMIL PALANQUES, ESTELA

60

8489FNF

9421

L

PG. MARITIM, 0

24/06/2007

12:15

ANDRADES MUÑOZ, JUAN

60

B0857PH

9417

L

C/DOCTOR ROBERT, 0

20/06/2007

10:25

ANDREEV LYUDMIL, ANTONOV

60

B6251UT

9118

G

AV. ALFONS XIII, 539

21/06/2007

08:23

ANDREEV LYUDMIL, ANTONOV

100

3782FNW

9431

L

C/MARINA, 14

27/06/2007

10:07

ANDREO TOMAS, OLGA

40

3782FNW

9431

L

C/MARINA, 14

28/06/2007

10:30

ANDREO TOMAS, OLGA

40

3782FNW

9431

L

C/MARINA, 14

29/06/2007

04:40

ANDREO TOMAS, OLGA

40

9896DBY

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

22/06/2007

12:06

ANDRES ARRIAZA, JOAQUIN

40

9504DGL

9114

G

C/SANT CEBRIA, 14

31/01/2007

10:35

ANDREU CLAVER, ROSA

100

3607FPX

9413

L

C/INDUSTRIA, 220

27/06/2007

12:20

ANDUJAR GARCIA, DAVID

90

B6504NL

9431

L

C/SAGUNT, 121

29/06/2007

12:15

ANGASSA REHABILITACIONS SL,

40

7197FGM

9431

L

C/GUIFRE, 154

05/01/2007

09:43

ANGUERA DE SOJO LABORI, DANIEL

40

7197FGM

9417

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

03/02/2007

06:03

ANGUERA DE SOJO LABORI, DANIEL

60

2966FLW

9114

G

C/EDUARD MARISTANY, 1

13/06/2007

04:45

ANGUERA LLOBET, ALBERT

100

B7449XC

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

20/06/2007

12:05

ANGUITA CABRERA, JOSE

90

4110FMK

9417

L

C/F GARCIA LORCA, 21

23/06/2007

09:00

ANGULO HERRERA, MELINTON

60

0611DDR

9409

G

C/PAU PIFERRER, 0

18/06/2007

08:10

ANIKO MOMOH, LUCKY

100

7735DWS

9432

L

C/MARINA, 72

12/06/2007

12:30

ANRI ACOSTA, SUSANA

40

B8462UN

9421

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 46

13/06/2007

07:45

ARAEZ MESA, JAVIER

60

B4322VP

9114

G

C/JAEN, 0

21/06/2007

12:33

ARAQUE SUAREZ, ALEX

100

B1759ST

9412

L

C/POMAR DE BAIX, 35

20/06/2007

01:15

ARCAS GATELL, DOLORES

90

2964BFH

9105

G

RBLA. SANT JOAN, 105

26/06/2007

08:10

ARDEVOL SOTO, LORENA

100

0207CRV

9410

L

C/RICARD STRAUSS, 0

29/06/2007

05:00

ARDOUN, ABDESLAM

60

5927DDY

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 128

12/06/2007

05:58

ARJONA BERNAL, FRANCISCO

40

5887BCT

9104

G

C/MOSSEN ANTON, 0

11/06/2007

07:45

ARJONA JIMENEZ, FCO

100

B1282TN

9111

G

C/DON PELAYO, 95

18/06/2007

08:50

ARNAU MARQUEZ, JOSE

100

B1282TN

9114

G

C/DON PELAYO, 79

20/06/2007

07:50

ARNAU MARQUEZ, JOSE

100

B0736WJ

9432

L

C/DOS DE MAIG, 56

22/06/2007

06:36

ARNAU VALLES, MANUEL

40

2959FLZ

9114

G

C/MOSSEN ANTON, 29

11/06/2007

07:50

AROZAMENA SAEZ, JORDI

100

B4551XC

9421

L

C/TRAMUNTANA, 0

25/06/2007

10:10

ARRAEZ JIMENEZ, DAVID

60

B3377XB

9431

L

C/ALFONS XII, 100

18/06/2007

04:52

ARRIAZA ANDREU, ANGEL

40

1645CYT

9409

G

C/EIVISSA, 0

25/06/2007

03:15

ARRIBAS ARRIABAS, MARIA DEL

100

B4999SC

9412

L

AV. CARITG, 0

26/06/2007

04:05

ARRIBAS SUAREZ, VICENTE

90

9766BRK

9413

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

05:12

ARROYO SAGREDO, MA

90

B3231TY

9105

G

C/JUMILLA, 0

19/06/2007

09:55

ARRUFAT GALLEGO, JUAN

100

BI3152CB

9431

L

PL. BARBERA, 0

22/06/2007

11:41

ARSLAN SL,

40

C1860BSB

0301

G

PG. MARITIM, 0

30/06/2007

11:50

AUÑON OSSORIO, KEVIN

100

B1624SU

9301

L

PG. OLOF PALME, 0

27/02/2007

11:55

AURELL PETRU, DOBA

90

B1721OB

9431

L

C/MARINA, 0

21/06/2007

06:16

AUTO TALLERES BESOS,

40

0063DNW

9412

L

C/SANT JOSEP ORIOL, 33

16/06/2007

10:40

AUTOESCOLES ROLAN SL,

90

2455FKV

9105

G

C/FONT I ESCOLA, 0

25/06/2007

02:45

AVENTIN MUR, ADOLFO

100

C8214BSX

9412

L

C/AUTONOMIA, 29

21/06/2007

09:35

AYALA RABASCO, LIBERTAD

90

6661BBB

9111

G

AV. SANT SALVADOR, 0

19/06/2007

01:19

AYRA PASCUAL, JUAN

100

B9216SG

9431

L

C/ALFONS XII, 0

16/06/2007

12:48

AYRA PLA, FERNANDO

40

B0783UP

9420

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

19/06/2007

07:40

AZIZ, ZAILOUMI

60

3225FDK

9111

G

C/RAFAEL DE CASANOVAS, 13

13/06/2007

07:10

AZNAR ISACH, IVAN

100

C8909BND

14601

G

AV. MARTI PUJOL, 250

25/06/2007

12:25

AZULA HORTET, JORDI

250

5411DTG

9411

L

C/VICTOR BALAGUER, 2

15/06/2007

11:05

BABA FATNA,

90

4889CVB

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3

13/06/2007

09:40

BAGARIA VAÑO, DAVID

40

B9853OZ

9412

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

28/06/2007

06:20

BAJINETA TOFT, MARIA

90

B4111OW

9412

L

AV. PUIGFRED, 0

18/06/2007

08:20

BAJO FERRIZ, BEATRIZ

90

3830DCP

15501

L

AV. POMAR, 0

19/06/2007

08:30

BALAGUER ORTEGA, IGNACIO

90

B0116UC

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 167

14/06/2007

10:15

BALMAÑA RIBAS, JOAN

40

4560BNN

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 51

18/06/2007

05:08

BARBA DEL CASTILLO, JUAN

40

B2386UW

9105

G

C/DOCTOR DAUDI, 0

26/06/2007

09:25

BARBERO ESTEVEZ, ROSA

100

B2342SG

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 2

13/06/2007

04:36

BAREA MIRALLES, DAVID

40

GI1072BD

9431

L

C/PRIM, 158

22/06/2007

05:22

BARRIOS NAVARRO, SUSANA

40

B5798UG

14301

G

C/RAMON MARTI I ALSINA, 0

23/06/2007

04:55

BASART BATISTA, JUDIT

250

6293BHJ

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

18/06/2007

03:05

BASCUÑANA ROGER, JAVIER

90

TOLES37

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

21/06/2007

11:59

BATALLE SERRA, VICTOR

90

B5953VN

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

19/06/2007

11:15

BATLLE LLADO, FERRAN

90

4487CSS

14601

G

C/FRANCESC LAYRET, 0

26/06/2007

04:03

BATLLERIA FONT, EDUARDO

250

B3438TL

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

05:39

BAUTISTA LIARTE, RAQUEL

40

B5736UT

9415

G

AV. BAC DE RODA, 0

19/06/2007

08:55

BEDMAR FERNANDEZ, M ELENA

100

B5758JL

9412

L

C/RODRIGO CARO, 67

28/06/2007

09:32

BELLAAMIN, OMAR

90

B9655PV

9116

G

C/MADRID, 2

19/06/2007

11:10

BELLAVISTA ALBERCH, JORGE

100

1196DCH

9414

G

C/JAEN, 0

27/06/2007

01:10

BELLIDO ORTIZ, TANIA

100

4361FNX

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

13/06/2007

12:15

BELTRAN GARCIA, DANIEL

90

B6414UX

9414

G

C/MOZART, 0

13/06/2007

05:50

BEN ABOUD, MOHAMED

100

B9020PZ

9431

L

C/TEMPLE, 24

15/06/2007

09:43

BENADERET FABIANA,

40

B9177NJ

9431

L

C/TEMPLE, 43

11/06/2007

10:08

BENAGES GARCIA, FRANCISCO

40

B9177NJ

9413

L

C/TEMPLE, 0

21/06/2007

08:30

BENAGES GARCIA, FRANCISCO

90

B9177NJ

9431

L

C/TEMPLE, 26

19/06/2007

10:14

BENAGES GARCIA, FRANCISCO

40

B9177NJ

9431

L

C/TEMPLE, 0

12/06/2007

10:05

BENAGES GARCIA, FRANCISCO

40

B9177NJ

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

13/06/2007

04:46

BENAGES GARCIA, FRANCISCO

40

7865BDP

9431

L

C/PROVIDENCIA, 129

29/06/2007

11:47

BENAVENT LOPEZ, JOSEFA

40

HU0623N

9421

L

C/SANT JAUME, 0

12/06/2007

04:45

BENDICHO ESTEBAN, PERE

60

B9790TD

9409

G

C/NAPOLS, 0

29/06/2007

06:00

BENKRIMOU, JAMAL

100

B9431OH

9414

G

C/LISZT, 99

29/06/2007

02:45

BENNANI, ABDERRAHMANE

100

6679DGJ

9412

L

AV. CARITG, 0

27/06/2007

06:53

BENROUHO, EL AMIN

90

GI5467AY

9414

G

C/CORTS, 0

13/06/2007

10:35

BERARDO DANIEL, ALEJANDRO

100

B8845VF

9431

L

C/GUIFRE, 90

14/06/2007

09:50

BERRIO RAYA, JOSEFA

40

6239BZV

9431

L

C/GUIFRE, 0

25/06/2007

11:46

BERTRAN BARTOMEU, CARLOS

40

GI4487AZ

9417

L

AV. MARTI PUJOL, 553

26/06/2007

10:15

BIGAS FRADERA, JORDI

60

B5523JJ

9118

G

AV. ALFONS XIII, 536

21/06/2007

08:21

BIJOU, MALIKA

100

B1996VY

9417

L

C/MOLI DE LA TORRE, 0

28/06/2007

09:45

BIOQUE MUÑOZ, ALBA

60

C2870BNM

9113

G

PG. MARITIM, 0

27/06/2007

03:36

BOLAÑO NUÑEZ, MANUEL

100

8155DPV

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

19/06/2007

06:56

BOLAÑO VILLEGAS, LAURA

100

2209DTB

9103

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

29/06/2007

07:55

BOLAÑOS ROLDAN, JOSE

100

B1886TJ

9431

L

C/MARINA, 56

19/06/2007

05:54

BOLDU SELLES, MARTA

40

GI8601BM

9413

L

C/JACINTO BENAVENTE, 0

20/06/2007

05:20

BOLILLO LOPEZ, JUAN

90

B9732SU

9414

G

C/COLOM, 0

20/06/2007

08:55

BONET CABIA, IGNACIO

100

7451CNN

9422

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

27/06/2007

09:20

BOOZ PROJECT S L,

60

1464CSZ

9431

L

C/LLIBERTAT, 3

18/06/2007

10:15

BORRAS CARCELLE, EDUARDO

40

B5833IM

9118

G

C/JUMILLA, 0

25/06/2007

07:45

BOUBAAJAT, HICHAM

100

B7902NV

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 0

14/06/2007

08:22

BOUKILI KHALID,

90

GI4805BN

9420

L

PG. MARITIM, 0

22/06/2007

05:42

BOULBEN, ABDESSAMAD

60

8455DYK

9105

G

C/ARIBAU, 0

26/06/2007

10:45

BRAVO ALMELA, JORGE

100

B8169WM

9409

G

C/SOLSONA, 0

21/06/2007

08:05

BRIZUELA PABLO, MARCELO

100

B2789HT

9411

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

25/06/2007

08:10

BRODIAMAN CONSTRUCCIONES SL,

90

B2675TJ

9412

L

AV. CARITG, 0

30/06/2007

09:39

BRULL GIMENEZ, FRANCISCO J

90

1667DFG

9421

L

PG. MARITIM, 0

13/06/2007

04:17

BUENO TOLEDO, JORGE

60

B6037UB

2002

M

AV. PRESIDENT COMPANYS, 0

23/06/2007

06:00

BUNACIU, DANIEL

600

B0061TS

9118

G

AV. ALFONS XIII, 531

21/06/2007

08:29

BUTARCA, AUREL

100

7253CJR

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 205

25/06/2007

11:55

BUTARCA, AUREL

90

B6567UM

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

30/05/2007

12:40

BUXEDA PADROSA, JOAN

90

5104CDT

9409

G

C/COLOM, 1

30/06/2007

12:00

BWLZUNCES NIETO, PABLO

100

9722DTX

9412

L

C/JOAN SEBASTIA BACH, 27

16/06/2007

06:21

CABALLE CALDERON, JOSE

90

9722DTX

9412

L

C/ISAAC PERAL, 45

18/06/2007

11:50

CABALLE CALDERON, JOSE

90

C4079BTC

14802

G

RBLA. FRANÇA, 0

27/06/2007

09:20

CABALLERO DEL MORAL, ADRIAN

250

B7495VW

9414

G

C/LAIETANIA, 0

26/03/2007

11:25

CABALLERO ESPINOSA, FRANCISCO

100

7838CGJ

9432

L

C/TEMPLE, 0

28/06/2007

06:35

CABALLERO FERNANDEZ, M

40

3559FJZ

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

26/06/2007

06:04

CABANE FAMADAS, ANA

40

B0805SB

9417

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 126

19/06/2007

06:30

CABANILLAS FERNANDEZ, JOSE

60

GI2439AX

9413

L

C/MARIA AUXILIADORA, 0

28/06/2007

08:55

CABELLO MURILLO, ANDREA

90

B9741TB

9431

L

C/MARINA, 20

22/06/2007

04:53

CABRERA GONZALEZ, JUAN

40

B3166SG

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

26/06/2007

06:20

CABRERA PERDOMO, GUSTAVO

100

B3955OZ

9411

L

C/BATLLORIA, 0

22/06/2007

05:20

CACERES TOLEDO, JUAN

90

B2022OC

9431

L

C/MARINA, 20

28/06/2007

10:23

CADENILLAS JAUREGUI, SANTOS

40

B0156WF

9105

G

C/MOSSEN ANTON, 54

18/06/2007

08:25

CAIRO RIVEIRO, MARTA

100

6721DJC

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

28/06/2007

11:15

CAIXARENTING, SA,

40

3078BTY

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

16/06/2007

12:08

CALET RAMIREZ, DAVID

40

6218BMD

9431

L

C/GUIFRE, 0

27/06/2007

12:20

CALVO LOZANO, MIREYA

40

B7567NJ

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 79

20/06/2007

09:55

CAMARERO ADAME, ESTER

90

7462CKJ

9103

G

C/SANT FELIP DE ROSES, 0

27/06/2007

05:05

CAMAZON GALINDO, VALENTIN

100

C5239BMP

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:55

CAMPAN NAVARRO, JORDI

90

8298CGW

9418

L

C/AMADEU VIVES, 20

28/06/2007

01:57

CAMPANARIO CHICON, JUAN

60

2241BMV

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

16/06/2007

09:52

CAMPANARIO MARISCAL, CIPRIANO

40

2241BMV

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

23/06/2007

09:53

CAMPANARIO MARISCAL, CIPRIANO

40

3467CYT

9421

L

C/PRIM, 184

30/06/2007

02:23

CAMPAYO CUESTA, CONSUELO

60

B9158OZ

9431

L

C/GUIFRE, 0

21/06/2007

11:46

CAMPAYO MIGALES, ANDRES

40

B9158OZ

9431

L

C/GUIFRE, 0

25/06/2007

12:07

CAMPAYO MIGALES, ANDRES

40

B7950OF

9412

L

C/BONAVISTA, 25

16/06/2007

09:50

CAMPOS AMADOR, ANTONIO

90

6796DKB

9432

L

C/ALFONS XII, 0

16/06/2007

12:45

CAMPOY ODENA, JOSEFA

40

B8634OL

9431

L

C/PRIM, 135

14/06/2007

05:14

CAMPS CASAJUANA, JORDI

40

B3585UN

9431

L

C/GUIFRE, 0

18/06/2007

11:15

CANALS SOLER, MARIA

40

6868DLN

9432

L

C/TERMES ROMANES, 10

22/06/2007

06:35

CANIVELL VALLS, ANTULIO

40

5817FHD

9418

L

PL. DOCTOR FLEMING, 4

30/06/2007

10:40

CANO ARANDA, JOSE

60

B6413OG

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 0

20/06/2007

05:46

CANO GOMEZ, FELIPE

40

B1550VY

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 63

22/06/2007

05:18

CANO PUJOL, ROSA

40

3281FNR

9412

L

C/MOLI DE LA TORRE, 0

22/06/2007

07:30

CANTALAPIEDRA OQUENDO, NOEMI

90

B2539WY

9417

L

C/PAU PICASSO, 0

18/06/2007

01:20

CAÑIBANO GONZALEZ, MARIA

60

B6636UT

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 205

29/06/2007

03:50

CAPARROS OLIVERAS, MARTA

90

6257BSD

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

16/06/2007

12:54

CAPDEVILA GRIFOLL, MA

40

4244DCY

9434

L

C/MADOZ, 4

16/06/2007

10:58

CAPETA ORIOL, MIGUEL

40

B9247VV

9118

G

C/ANGEL GUIMERA, 69

18/05/2007

04:45

CAPITAN CASTRO, PEDRO JOSE

100

B6414NB

9412

L

RA. CANYADO, 27

28/06/2007

09:32

CARBALLO CASTRO, MIGUEL

90

C4587BSB

9414

G

C/DOS DE MAIG, 0

26/06/2007

06:40

CARBO CENTENO, JOAN

100

PM6043CM

9431

L

C/LAIETANIA, 18

16/12/2006

06:56

CARCAMO CASTRILLON, JOSE

40

B9735VK

9417

L

C/JAEN, 0

28/06/2007

02:40

CARCELLER VENTURINO, DANIEL

60

3423FLL

9413

L

AV. CATALUNYA, 76

16/06/2007

08:20

CARDENAS CUELLAR, SANDRA

90

6219DGM

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 30

22/06/2007

11:05

CARDONA GARCIA, MA

40

2816BDZ

9412

L

PL. TORRE DE L'OU, 0

26/06/2007

07:50

CARMEN HURTADO, JUAN

90

B5481WB

9412

L

AV. CARITG, 0

30/06/2007

07:35

CARMONA BALASTEGUI, ANTONIO

90

B7905SL

9409

G

C/GENERAL MORAGUES, 20

30/06/2007

03:55

CARMONA ESPINOSA, JAVIER

100

B4421SM

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

29/06/2007

09:46

CARMONA HERNANDEZ, MARIA

40

B9319SF

9411

L

C/CUBA, 14

28/06/2007

07:10

CARMONA LOPEZ, RUBEN

90

PM2684CL

9301

L

PG. OLOF PALME, 0

06/11/2006

04:05

CARMONA VELA, ANGEL

90

PM2684CL

9105

G

C/CHOPIN, 0

29/03/2007

11:30

CARMONA VELA, ANGEL

100

6012BTN

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

20/06/2007

10:42

CARRERA ORDOÑEZ, MONTSERRAT

40

B0533HH

9432

L

C/LLIBERTAT, 7

16/06/2007

11:05

CARRILLO BARNES, ANTONIO

40

7087CVM

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

30/06/2007

12:49

CARRILLO VIZUETE, DAVID

40

B4564PV

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

20/06/2007

11:18

CARRION LOPEZ, MARIA

40

6869CMP

9111

G

C/CAMELIA, 9

21/06/2007

07:55

CASADEVALL GUELL, JORGE

100

B1395SB

9411

L

AV. CARITG, 0

14/06/2007

06:45

CASADO PELAEZ, MARIA

90

2522DYJ

9420

L

PG. MARITIM, 0

29/06/2007

05:50

CASARES GARCIA, ALEJANDRO

60

2413CXS

9414

G

C/ORIENT, 0

26/06/2007

04:25

CASSA NOGUERA, ORIOL

100

B2232NX

9417

L

AV. ALFONS XIII, 248

19/06/2007

12:02

CASTANY GOMEZ, MARIA

60

0085DTV

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 143

14/06/2007

05:58

CASTELLS GARCIA, FERNANDO

40

0085DTV

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 141

13/06/2007

11:26

CASTELLS GARCIA, FERNANDO

40

B5927VT

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 14

21/06/2007

06:10

CASTELLVI MORA, SERGI

40

B2537WX

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 50

25/06/2007

05:16

CASTILLO GARCIA, MANUELA

40

B2537WX

9431

L

C/MARINA, 0

30/06/2007

04:41

CASTILLO GARCIA, MANUELA

40

6010CYW

9105

G

C/VALLVIDRERA, 0

22/06/2007

01:07

CASTILLO MANZANO, SERAFIN

100

6815BMM

9105

G

C/CAMPRODON, 0

27/06/2007

11:40

CASTILLO MARTINEZ, DOLORES

100

8789BBR

9414

G

C/QUEVEDO, 0

22/06/2007

07:23

CASTILLO MOLINA, JESICA

100

B5376UT

9412

L

C/AUSTRALIA, 0

21/06/2007

06:49

CASTRO ANGUITA, JOSE

90

B1023WS

9409

G

C/SOLSONA, 0

27/06/2007

06:48

CASTRO GONZALEZ, MARIANO

100

B2539TC

9105

G

C/PONENT, 110

04/05/2007

05:09

CASTRO MARQUEZ, ANTONIO

100

7741BYC

9417

L

AV. MARTI PUJOL, 545

26/06/2007

10:20

CASTRO ORDENES, CRISTIAN EDGARDO

60

9333CWM

9105

G

C/PROGRES, 0

21/06/2007

07:10

CAT FERNANDEZ, MARIA

100

B7526VL

2002

M

C/BRONZE, 0

23/06/2007

04:36

CATALAN MARTINEZ, VICENTE

600

GE7376AB

9114

G

C/SEVILLA, 47

18/03/2007

11:25

CAZORLA MARTINEZ, JUAN

100

B1214WW

9409

G

C/COLOM, 0

25/06/2007

12:25

CAZORLA NEMESIO, SUSANA

100

B2299SS

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 57

15/06/2007

12:10

CEA IZQUIERDO, LUIS

40

1162BNV

9431

L

C/ARBRES, 0

30/06/2007

11:31

CEBALLOS BATLLERIA, PEDRO

40

2056FHN

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

25/06/2007

09:56

CEBRIAN FERNANDEZ, LAURA

40

9914DRB

9417

L

PTGE. MILA I FONTANALS, 0

20/06/2007

07:00

CEBRIAN PAVON, ANGEL

60

C4187BMK

11801

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

22/06/2007

10:30

CEJUDO FERNANDEZ, JONATAN

150

C4187BMK

14601

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

22/06/2007

10:30

CEJUDO FERNANDEZ, JONATAN

250

4050CRR

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

18/06/2007

05:20

CENCERRADO BARRAQUE, ERNESTO

40

4050CRR

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

19/06/2007

06:15

CENCERRADO BARRAQUE, ERNESTO

40

C4729BSP

12106

L

PG. MARITIM, 0

26/06/2007

12:30

CEREZALES LOPEZ, RUBEN

90

B0649MP

9421

L

AV. PIUS XII, 0

20/06/2007

04:07

CEREZO VIZCARRI, ANAIS

60

B8748WY

9115

G

C/PABLO IGLESIAS, 12

24/06/2007

11:10

CEVALLOS, EDDY

100

7114BPM

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 0

20/06/2007

05:52

CHAPARRO ROLDAN, ANTONIO

40

8205BBM

9414

G

RA. MATAMOROS, 0

26/06/2007

12:43

CHARRAMENDIETA DIAGO, LUIS

100

B5559XD

9412

L

C/RAMON LLULL, 0

29/06/2007

03:40

CHAVES DIAZ, MARIA

90

5677FDP

9421

L

C/PROVENÇA, 0

14/06/2007

11:45

CHEEMA ABDUL, MAJEID

60

B6972JV

9413

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 57

19/06/2007

10:30

CHENTOUF HAMMAN, FATIMA

90

B5678VS

9414

G

C/JUAN VALERA, 0

26/06/2007

02:27

CHERGUI KOUIESS, ABDELMOUNAM

100

PM5319BH

9411

L

C/S JOAN EVANGELISTA, 0

16/01/2007

07:25

CHIB ABDELOUAHID,

90

5020FHL

9414

G

C/CALELLA, 0

19/06/2007

09:45

CHOPARD DIT, JEAN

100

B1430XC

9111

G

C/SANTIAGO, 31

21/06/2007

12:00

CHUCAY PONCE, FRANKLIN

100

B2170JU

9118

G

AV. ALFONS XIII, 541

21/06/2007

08:20

CIFO GARCIA, DOMINGO

100

B5604VC

9418

L

C/JAUME SOLA, 4

26/06/2007

09:40

CIRERA MIRAGAYA, RICARDO

60

B3070WM

9412

L

C/MOZART, 2

22/06/2007

07:30

COBLES CUESTA, LUIS

90

B9639PL

9413

L

C/SELVA, 0

18/06/2007

11:30

COBOS NAVARRETE, MARIA

90

9209DGP

9417

L

AV. VENTS, 0

22/06/2007

08:05

COELLO GIGENA, ADRIAN

60

B3985NS

9412

L

C/JUMILLA, 0

18/06/2007

06:45

COLETO DOMINGUEZ, DIEGO

90

8662CDJ

9432

L

C/DOS DE MAIG, 48

25/06/2007

05:33

COLL ROCA, CARMEN

40

2943BFZ

9113

G

C/MAR MEDITERRANIA, 0

24/06/2007

05:00

COLLADO FERNANDEZ, ISABEL

100

7559BLM

9417

L

C/SANTA MARIA, 129

12/06/2007

11:35

COLOMINA GOMEZ, BORJA

60

2336FJB

9432

L

C/GERMA JULI, 5

12/06/2007

05:30

COMAS FERRER, RAMON

40

4370FJZ

9114

G

C/JUAN VALERA, 210

28/06/2007

11:05

COMERCIAL ESTELA SCP,

100

5789CBW

9431

L

C/LAIETANIA, 21

19/06/2007

04:43

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NOVA,

40

6166BLY

9417

L

C/BALDOMER SOLA, 73

19/06/2007

05:12

CONSULTING JAYSER S L,

60

6166BLY

9417

L

C/BALDOMER SOLA, 69

21/06/2007

04:43

CONSULTING JAYSER S L,

60

6166BLY

9412

L

C/BALDOMER SOLA, 71

19/06/2007

11:54

CONSULTING JAYSER S L,

90

5776CTM

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 131

16/06/2007

10:57

CORNELLA GONZALEZ, JORDI

40

5776CTM

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

30/06/2007

11:02

CORNELLA GONZALEZ, JORDI

40

5776CTM

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

23/06/2007

10:51

CORNELLA GONZALEZ, JORDI

40

5776CTM

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

05:26

CORNELLA GONZALEZ, JORDI

40

B9729WG

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

18/06/2007

07:00

COROMINAS BALANDRON, MARINA

40

B9099PY

9431

L

C/MARINA, 70

11/06/2007

12:40

CORRAL HERNANDEZ, CARLOS

40

B0556NN

9105

G

C/JUMILLA, 0

28/06/2007

09:12

CORTES MORENO, MANUEL

100

B3219NF

9411

L

AV. CERDANYA,0

30/06/2007

08:10

CORTES PARRA, PILAR

90

B6842NL

9416

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

06:00

CORTES SANCHEZ, SERGIO

60

9907CWZ

9431

L

C/TEMPLE, 0

21/06/2007

05:10

COSTA BORNAY, GLORIA

40

4913DGY

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

21/06/2007

10:35

COSTA GARCIA, DANIEL

40

2352CGR

9413

L

C/DON PELAYO, 95

29/06/2007

10:12

COULIBALX, WALY

90

1347CJY

9114

G

C/SANT BRU, 191

11/06/2007

05:35

CRISTOBAL PEÑA, ANGEL

100

6801FBP

9111

G

C/ESTRELLA, 110

27/06/2007

10:45

CRUCES ANGEL, ANTONIO

100

2914BZR

9431

L

C/SAGUNT, 0

26/06/2007

11:58

CRUZ GARCIA, DANIEL

40

3884DKB

9431

L

RA. MATAMOROS, 35

21/06/2007

06:26

CRUZ MORENO, DAVID

40

CS3253AC

9412

L

C/JUMILLA, 0

19/06/2007

07:55

CRUZ RODRIGUEZ, JOSE

90

B5645OP

9412

L

C/JUAN VALERA, 0

27/06/2007

11:30

CRUZ SANTIAGO, MARIA

90

6189BNK

9432

L

C/GUIFRE, 0

21/06/2007

11:13

CUBELLS GIRONES, FCO

40

1823FFN

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 202

16/06/2007

09:40

CUENCA BAYO, ERNESTO

40

1823FFN

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 198

25/06/2007

10:40

CUENCA BAYO, ERNESTO

40

1823FFN

9431

L

C/TERMES ROMANES, 1

19/06/2007

01:16

CUENCA BAYO, ERNESTO

40

B3402WV

9115

G

C/PABLO IGLESIAS, 1

21/06/2007

07:02

CUESTA DE, LA

100

B8792TX

9112

G

C/DON PELAYO, 81

15/06/2007

10:53

CUESTA MATEO, ROSA

100

6219CSH

9416

L

PG. MARITIM, 0

25/06/2007

04:45

CUEVAS CASABELLA, OSCAR

60

B3817PC

14601

G

AV. COMUNITAT EUROPEA, 0

27/06/2007

06:00

CUMBRE TERUEL, ANA

250

B1787PX

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

19/06/2007

12:10

CUNILLE PEREZ, PERE

90

B0787UJ

9118

G

C/SANT JOAN DE LA CREU, 86

12/03/2007

08:42

CUSSO CASTIBLANQUES, VICTOR

100

B0666OK

9420

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 120

26/06/2007

12:10

DANE ION, GIANI

60

C4067BSW

14601

G

AV. ALFONS XIII, 0

30/06/2007

03:00

DAZA VALDIVIESO, DIONISIO

250

6968FMS

9431

L

C/PRIM, 49

16/06/2007

10:50

DE LA, CALVA

40

2556FDZ

9413

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 57

19/06/2007

10:35

DE LA, CRUZ

90

B0156KN

9431

L

C/PROVIDENCIA, 141

13/02/2007

11:20

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

20/06/2007

06:02

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

22/06/2007

11:33

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

26/06/2007

11:33

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9111

G

C/JULIAN GAYARRE, 10

30/06/2007

02:45

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

100

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

28/06/2007

11:03

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

27/06/2007

06:39

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

25/06/2007

11:30

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

21/06/2007

11:35

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 50

21/06/2007

06:24

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 50

19/06/2007

12:48

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

B0156KN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

18/06/2007

11:31

DE LA PIEDRA PRIETO, FRANCISCO

40

4849BRS

9301

L

PG. OLOF PALME, 0

26/06/2007

05:00

DE TARANTO MORERA, ANGELA

90

4849BRS

9301

L

PG. OLOF PALME, 0

27/06/2007

04:16

DE TARANTO MORERA, ANGELA

90

0086BLJ

9431

L

C/TERMES ROMANES, 3

16/06/2007

06:36

DELGADO GARCIA, RAFAEL

40

8094DMX

9436

L

AV. SANT SALVADOR, 15

22/06/2007

09:50

DELIVERY SYSTEMS SL,

90

GI2648BT

9431

L

C/PRIM, 103

12/06/2007

10:07

DELLUNDER VILARDELL, JOAQUIN

40

GI2648BT

9431

L

C/PRIM, 101

14/06/2007

10:00

DELLUNDER VILARDELL, JOAQUIN

40

8169DYW

9105

G

C/SERRA DE DARO, 22

26/06/2007

01:05

DENCHE ORTEGA, ANA

100

0533BTF

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 173

21/06/2007

05:52

DENGRA ORTIZ, RAFAEL

40

B3641IW

9411

L

AV. CONFLENT, 72

24/06/2007

05:30

DIABY, SANKOUNG

90

2830FBD

9421

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

13/06/2007

03:48

DIAZ CASTRO, DANIEL

60

B4146PM

9432

L

C/MADOZ, 2

30/06/2007

12:46

DIAZ CODINA, PEDRO

40

2641FLH

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 0

14/06/2007

05:58

DIAZ FORT, DANIEL

40

5408BVP

9432

L

C/MARINA, 0

30/06/2007

05:32

DIAZ GARCIA, JOSE

40

6620CFL

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

21/06/2007

06:41

DIAZ GARCIA, JUAN

40

B6144VP

9411

L

C/CERVANTES, 22

11/06/2007

03:32

DIAZ GONZALEZ, SERGIO

90

3772BRW

9431

L

C/MARINA, 0

18/06/2007

06:16

DIAZ JIMENEZ, MARIA

40

1412CKY

9105

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

20/06/2007

08:34

DIAZ LINUESA, SERGIO

100

B1618TU

9431

L

C/MADOZ, 2

22/06/2007

05:07

DIAZ MORENO, MARIA

40

3673BLP

9431

L

C/DOS DE MAIG, 48

20/06/2007

12:38

DIEZ FERNANDEZ, SANTOS

40

B1072PD

9412

L

AV. LLOREDA, 0

20/06/2007

07:42

DIMOV, GEORGI

90

B2166VG

9419

L

AV. MARTI PUJOL, 85

20/06/2007

11:11

DIOS GIMENA, FRANCISCO DE

60

1942CMR

9413

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 174

20/06/2007

06:45

DIVOLS RUIZ, MARCOS

90

0540CCH

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 106

20/06/2007

09:50

DOMINGUEZ BELLOT, IGNACIO

40

9527FNW

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

27/06/2007

09:50

DOMINGUEZ CORTES, JOSE

100

B5267TW

9417

L

PL. VICTORIA DELS ANGELS, 0

12/06/2007

12:00

DOMINGUEZ LLERENA, CARLOS

60

B2480TH

9413

L

C/PAU PIFERRER, 113

18/06/2007

07:50

DOUMBOUYA, BACARY

90

B2480TH

9417

L

C/F GARCIA LORCA, 0

30/06/2007

01:45

DOUMBOUYA, BACARY

60

7113DWV

0303

M

C/F GARCIA LORCA, 2

30/06/2007

11:00

DUARTE CEREZO, EDDIN

600

B7372OG

9411

L

C/VICTOR BALAGUER, 2

15/06/2007

11:00

EISENBERG GUSTAVE, PATRICK

90

B7372OG

9411

L

C/VICTOR BALAGUER, 2

21/06/2007

12:30

EISENBERG GUSTAVE, PATRICK

90

7351CVT

9118

G

C/BALDOMER SOLA, 0

19/06/2007

05:10

EIZAGUIRRE CIRIZA, MIREN

100

B0843JP

9411

L

C/VICTOR BALAGUER, 2

25/06/2007

11:00

EL FAKIR, YOUSSEF

90

B3170UC

9431

L

C/LAIETANIA, 21

25/06/2007

11:38

EL GHARBAOUI, ABDELLAH

40

B7757OK

9421

L

C/SANT JAUME, 0

25/06/2007

04:18

EL HARRAK, ABDELAZIZ

60

5103BYV

9411

L

C/ASIA, 14

14/06/2007

12:05

EL HARTI, BOUAZZA

90

B8378HW

9411

L

CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 52

22/06/2007

05:00

EL HASNAOUI FARRAQUI, MOHAMED

90

B8730UW

14601

G

C/M MORENO MAURICI, 0

21/06/2007

01:45

EL KHAOUAT, NOUREDDINE

250

B9098GS

9411

L

C/MANILA, 2

13/06/2007

04:55

ELENO CARLOS, DARIO

90

B6383UD

9413

L

C/GIRONA, 14

20/06/2007

09:49

EMELYANOVA, NATALYA

90

B1469XF

9412

L

AV. ALMERIA, 0

26/06/2007

07:13

ENI CLAUDIU, MARIAN

90

B9250PJ

9411

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

24/06/2007

05:35

ESCABIAS AZOGUE, JUAN

90

B8935SP

9431

L

C/TEMPLE, 26

21/06/2007

09:41

ESCUDERO RUIZ, CONSUELO

40

B5767MN

9431

L

RA. MATAMOROS, 60

16/06/2007

10:21

ESCUIN VISO, FERMIN

40

B5767MN

9431

L

C/GERMA JULI, 11

22/06/2007

11:56

ESCUIN VISO, FERMIN

40

5521CMK

9118

G

C/MOZART, 0

06/03/2007

08:50

ESPINAL NOVELLA, CARLOS

100

3161DYJ

9432

L

C/TERMES ROMANES, 12

14/06/2007

04:43

ESPINO LEON, JULIA

40

8749DMS

9432

L

C/PRIM, 171

14/06/2007

11:37

ESPINO MURILLO, ROSA

40

8749DMS

9421

L

C/PONENT, 0

22/06/2007

03:45

ESPINO MURILLO, ROSA

60

B5711UY

9417

L

C/DOCTOR ROBERT, 155

25/06/2007

10:50

ESPINOSA SANCHEZ, ESTEBAN

60

6429DSR

9419

L

AV. MARTI PUJOL, 81

15/05/2007

11:35

ESPUR LLAUNA, WALTER

60

B8153VN

9105

G

C/PONENT, 110

28/06/2007

09:25

ESQUERRA ALSIUS, ANIOL

100

2604BYN

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

22/06/2007

09:51

ESTAIRE SALAZAR, PEDRO

40

B4551WT

9105

G

C/LLEFIA, 2

26/06/2007

04:30

ESTEVEZ RUBIO, OSCAR

100

5824CDL

9116

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

19/06/2007

09:10

ESTEVEZ SANCHEZ, JONATHAN

100

B1936HT

9432

L

C/TERMES ROMANES, 10

13/06/2007

05:54

ESTRAGO QUEIROLO, ESTEBAN

40

B8703PY

9414

G

RA. MATAMOROS, 0

29/06/2007

08:11

ESTRELLA PERALTA, JAIME

100

B8724NK

9412

L

C/RAMON LLULL, 0

21/06/2007

09:15

EZ ZYYANI, AHMED

90

7234DNP

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 104

26/06/2007

11:25

FAISAL ABBAS, RANJHA

60

B5541SV

9412

L

C/ROSSINI, 0

27/03/2007

11:38

FAJARDO GALVEZ, ALFONSO

90

1949CGP

9431

L

C/MARINA, 72

29/06/2007

10:11

FAJARDO YUCAILLA, JORGE

40

C5095BSK

0303

M

AV. ALFONS XIII, 0

22/06/2007

05:40

FALCON PIRES, MARIO

600

3408DHL

9413

L

C/TEMPLE, 0

25/06/2007

09:00

FAMADAS OLIVERAS, FRANCESC

90

7453DRY

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 52

27/06/2007

05:47

FANKOUCH MOSTAPHA,

90

1525DLD

9431

L

C/LAIETANIA, 38

22/06/2007

05:22

FELIP ESTEBAN, TERESA

40

1243DGW

9412

L

AV. CARITG, 0

25/06/2007

07:40

FERNANDEZ ALFONSO, NOELIA

90

B7520NZ

9116

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

19/06/2007

09:10

FERNANDEZ BARRIGA, PAULINO

100

B2615SN

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

22/06/2007

03:25

FERNANDEZ BLANCO, RAQUEL

90

1232CJL

9105

G

C/SOLSONA, 0

19/06/2007

09:37

FERNANDEZ CABEDO, OSCAR

100

M4716LY

9431

L

C/MADOZ, 2

14/06/2007

10:05

FERNANDEZ CHAMORRO, JAVIER

40

2100DZV

9417

L

C/RAMON LLULL, 38

22/06/2007

09:00

FERNANDEZ CHIRIVELLA, OMAR

60

1362DDR

9413

L

C/BALMES, 2

30/06/2007

08:55

FERNANDEZ COLLADO, RUBEN

90

C8377BKM

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:54

FERNANDEZ ENCINAS, RUBEN

90

2653DJX

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 51

21/06/2007

06:05

FERNANDEZ ESCRIBANO, SANDRA

40

B2570TP

9105

G

C/MUNTANYA, 0

25/06/2007

09:55

FERNANDEZ FERNANDEZ, PABLO

100

6949BDX

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 60

27/06/2007

05:48

FERNANDEZ FERNANDEZ, ROCIO

90

6753BTG

9413

L

C/FRANCESC LAYRET, 50

19/06/2007

12:05

FERNANDEZ GOMEZ, JONATAN

90

C5745BSB

0302

G

PG. OLOF PALME, 4

26/06/2007

08:55

FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSHUA

300

7607BXX

9413

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 129

13/06/2007

06:40

FERNANDEZ HORCAJO, JOSE

90

B8626TY

9409

G

C/JUAN VALERA, 0

20/06/2007

05:47

FERNANDEZ JURADO, PAULA

100

B2659UL

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 81

20/06/2007

10:00

FERNANDEZ MANCHADO, ANGEL

90

0251BHG

9417

L

C/APENINS, 0

28/06/2007

12:00

FERNANDEZ MORENO, AMELIA

60

B7593WK

9417

L

AV. CATALUNYA, 0

27/06/2007

08:15

FERNANDEZ MORENO, FRANCISCO

60

1965DSX

14601

G

AV. ALFONS XIII, 0

19/06/2007

03:55

FERNANDEZ PULIDO, JORGE

250

B4551VN

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

18/06/2007

06:24

FERNANDEZ REDO, OLGA

40

3261FDJ

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

11/06/2007

11:30

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA

40

B0036SU

2002

M

C/BERNAT METGE, 22

22/06/2007

03:30

FERNANDEZ SAAVEDRA, MANUEL

600

C5654BRN

14601

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

28/06/2007

08:15

FERNANDEZ SALAS, JUAN

250

B1864PM

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

29/06/2007

07:15

FERNANDEZ SANTIAGO, JUAN

90

8632CNY

9105

G

C/PERE MARTELL, 0

26/06/2007

07:50

FERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE

100

8558DWB

9114

G

C/FELIU VEGUES, 0

26/06/2007

10:05

FERPLAY 2001 SL,

100

B4944MS

9431

L

C/GUIFRE, 0

28/06/2007

10:51

FERRATER NAVARRO, ANA

40

9347CWK

9420

L

C/MADOZ, 29

22/06/2007

06:10

FERRER FRANCESCH, JAVIER

60

4913BSZ

9432

L

C/GERMA JULI, 11

25/06/2007

11:30

FERRER GRAU, LIDIA

40

1607DML

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

16/06/2007

10:14

FERRER MARTIN, JOAN

40

1996FRH

9432

L

C/TEMPLE, 1

11/06/2007

11:47

FERRER PALOMARES, ALEJANDRO

40

7664DYX

9416

L

C/SANT LLUC, 140

19/06/2007

06:09

FIDALGO GONZALEZ, RICARDO

60

B7058UY

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 253

27/02/2007

10:48

FIGUEROLA MARTIN, MANUEL JOSE

40

B7058UY

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 248

09/03/2007

11:16

FIGUEROLA MARTIN, MANUEL JOSE

40

C4223BNN

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:50

FIMIA RAMOS, RAMON

90

6348DBW

9431

L

C/TEMPLE, 31

16/06/2007

04:56

FINQUES SOLA & SOLA SCP,

40

6348DBW

9431

L

C/PRIM, 99

19/06/2007

05:00

FINQUES SOLA & SOLA SCP,

40

6348DBW

9431

L

C/PRIM, 103

22/06/2007

05:06

FINQUES SOLA & SOLA SCP,

40

6348DBW

9431

L

C/PRIM, 101

26/06/2007

05:18

FINQUES SOLA & SOLA SCP,

40

B5534VY

9114

G

C/RAFAEL DE CASANOVAS, 0

22/06/2007

09:25

FLORES AMAYA, JUAN

100

7777DGT

9417

L

C/JUMILLA, 0

29/06/2007

06:05

FLORES GUERRERO, MATILDE

60

3070FHX

9437

G

C/F GARCIA LORCA, 26

15/06/2007

04:46

FLORES VARGAS, MANUEL

300

B0186SC

9412

L

C/ISAAC PERAL, 43

18/06/2007

12:13

FONOLLA GABARDA, FRANCISCO

90

4580BCX

9413

L

C/NOU CASES, 110

30/06/2007

08:05

FONT ARANEGA, MIGUEL

90

B0314VJ

9431

L

C/DOS DE MAIG, 48

28/06/2007

10:40

FONT MANS, JORGE

40

B8105VK

9431

L

C/TEMPLE, 0

16/06/2007

04:55

FONTANET FERRER, ROSA

40

B7802OT

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

26/06/2007

11:08

FORCA VILLAPLANA, JOSE

40

B4892WV

9417

L

AV. ALFONS XIII, 480

21/06/2007

10:55

FORCADELL GIL, ANTONIO

60

1734CNX

9431

L

C/LAIETANIA, 16

21/06/2007

04:52

FORES MOLINER, MERCEDES

40

2713BMV

9413

L

C/PONENT, 0

28/06/2007

10:00

FORNAS LLADO, ROGER

90

RE342A

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

25/06/2007

12:50

FORNO CANCINO, MICHAEL

90

9465CWW

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

20/06/2007

04:51

FOUCHAR, NADINE

40

B0801UN

9417

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 182

18/06/2007

11:05

FRAGS COCA, ANTONIO

60

6130BMJ

17001

L

RBLA. SANT JOAN, 0

28/06/2007

12:30

FRIAS CAMINO, JAUME

60

B0222VL

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 218

21/06/2007

09:58

FRIAS CASANOVAS, JUDITH

40

9428BYS

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 145

13/06/2007

11:30

FRIAS CERRATO, MIGUEL

40

B2625OW

9411

L

C/GRAN BRETANYA, 12

26/06/2007

09:35

FU, GUANGLUN

90

3406BTR

9415

G

C/MIGJORN, 0

27/06/2007

10:38

FUENTES CASTILLA, SILVIA

100

B6097WP

9432

L

C/LAIETANIA, 16

18/06/2007

05:30

FUN CATALUNYA SL,

40

B6097WP

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

22/06/2007

04:39

FUN CATALUNYA SL,

40

9574DNY

9431

L

C/TEMPLE, 13

13/06/2007

11:35

FUSTE GUERRERO, NURIA

40

2692CWM

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

16/06/2007

12:46

GABAÑACH FONOLLA, JAIME

40

B9731OG

9416

L

C/ATLANTIDA, 9

23/06/2007

07:55

GABARRI MORENO, JOSE

60

6042BFX

9416

L

C/DOCTOR MODREGO, 16

29/06/2007

10:45

GAFA, MOHAMMED

60

B1583OD

9114

G

C/VALENCIA, 52

11/06/2007

04:22

GALAN DIEZ, MARIA

100

B6522SM

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 48

20/06/2007

12:26

GALHARDO MIRANDA, LIDIO

40

B9593TK

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 0

14/06/2007

08:20

GALINDO MARTIN, AITOR

90

2948FNC

9414

G

RA. MATAMOROS, 104

20/06/2007

02:55

GALLEGO BAÑOS, MANUEL

100

4468DJM

9422

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 44

29/06/2007

04:15

GALLEGO DE LA TORRE, SUSANA

60

4735DZC

9412

L

C/PERU, 0

18/06/2007

07:35

GALLEGO GUERRERO, MONTSERRAT

90

2611DGK

9103

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

26/06/2007

10:25

GALLEGO MARFUL, YOLANDA

100

1712CNK

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

12/06/2007

11:02

GALLEN GARCIA, JUAN

40

B8320XD

9431

L

C/PROVIDENCIA, 139

21/06/2007

05:21

GAMERO EGEA, MARIA

40

8628FRV

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

22/06/2007

05:55

GAMERO EGEA, MARIA

40

B4440XD

9422

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 42

29/06/2007

04:50

GANDILLO BELTRAN, SILVIA

60

2687DRK

9421

L

PG. MARITIM, 0

23/06/2007

12:15

GARCIA ALCAÑIZ, CARLOS

60

4161FLX

9432

L

C/PRIM, 179

12/06/2007

10:30

GARCIA ALSINA, ANNA

40

4342DRM

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

30/06/2007

11:16

GARCIA ARANDA, JOSEFA

40

B0608VV

9116

G

C/JUAN VALERA, 0

20/06/2007

05:36

GARCIA BARRIOS, MANUEL

100

B4737TN

9431

L

C/ALFONS XII, 0

15/06/2007

10:45

GARCIA BOLOS, MARTIN

40

B4946MN

9411

L

C/CERVANTES, 192

20/06/2007

12:00

GARCIA BONILLA, MARIA

90

B8838UW

9412

L

AV. ALFONS XIII, 10

15/06/2007

12:02

GARCIA BOUSO, RAUL

90

3062BCB

9413

L

C/AUSIAS MARCH, 0

19/06/2007

07:07

GARCIA BUENO, DAVID

90

B1701OL

9409

G

AV. ALFONS XIII, 0

11/05/2007

06:05

GARCIA DIAZ, JUAN RAMON

100

B1411VC

14301

G

C/CUBA, 18

30/04/2007

06:00

GARCIA ESTEVE, CARLOS

250

8316BCR

9431

L

C/SAGUNT, 0

30/06/2007

12:37

GARCIA GARCIA, ANDREU

40

1076DKS

17101

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

25/06/2007

07:35

GARCIA GUZMAN, JORGE

60

B3523TB

9118

G

AV. CATALUNYA, 48

17/06/2007

09:10

GARCIA ISLA, DAVID

100

4171CSW

9114

G

C/F GARCIA LORCA, 3

24/06/2007

10:40

GARCIA LOPEZ, CRSTINA

100

2124CZR

9103

G

C/JUAN VALERA, 154

27/06/2007

08:22

GARCIA LOPEZ, JESUS

100

0701CDM

9111

G

C/JOSEP MARIA SERT, 0

21/06/2007

03:54

GARCIA LOPEZ, MARCOS

100

1220DXW

9118

G

C/MARIA BENLLIURE, 65

09/01/2007

12:48

GARCIA MADICO PORTABELLA, RAFAEL

100

6407FLN

9432

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

16/06/2007

12:13

GARCIA MORALES, ADORACION

40

9451DZZ

9118

G

C/BALDOMER SOLA, 73

19/06/2007

05:15

GARCIA MORON, ROBERTO

100

B6309PJ

9414

G

RA. CANYADO, 0

22/05/2007

07:32

GARCIA NARBONA, FRANCESC

100

8382CSL

9413

L

C/NOU CASES, 110

30/06/2007

08:28

GARCIA PLATERO, OLGA

90

6248BVY

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

28/06/2007

03:45

GARCIA POZO, MIGUEL

90

5499BTT

9431

L

C/TERMES ROMANES, 1

16/06/2007

06:32

GARCIA RETORTILLO, PILAR

40

2388CXS

9417

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 217

20/06/2007

09:40

GARCIA RUEDA, ANTONIO

60

B7442VP

9413

L

C/SEU D'URGELL,

29/06/2007

09:30

GARCIA SALVADO, NURIA

90

GI9601AX

9413

L

PG. MARITIM, 0

17/06/2007

06:13

GARCIA SANCHEZ, AITOR

90

4051FFV

9413

L

C/JACINTO BENAVENTE, 0

20/06/2007

04:45

GARCIA SANTIAGO, MARIA

90

B0123PS

9431

L

C/MARINA, 0

18/06/2007

06:03

GARCIA SEQUEDA, MANUELA

40

6114FJN

9417

L

RA. MATAMOROS, 99

16/06/2007

03:30

GARCIA TAMAYO, DAVID

60

8085DSM

9414

G

RA. MATAMOROS, 104

21/06/2007

08:53

GARCIA VALDEOLIVAS, JESSICA

100

B0210JD

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 112

27/06/2007

11:45

GASQUEZ RODRIGUEZ, RAMON

90

2884DTL

5602

G

CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 0

21/06/2007

04:00

GENERELO VENTURA, CRISTINA

300

0004FFZ

9431

L

C/RIVERO, 3

29/06/2007

05:12

GIL HEREDIA, ALFONSO

40

5306BSN

9118

G

C/COVADONGA, 0

21/06/2007

11:30

GIL SOLAZ, JUAN

100

B7676VM

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

16/06/2007

05:13

GIMENEZ BALADA, FRANCISCO

40

B7676VM

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 0

30/06/2007

05:40

GIMENEZ BALADA, FRANCISCO

40

3343CBW

9431

L

C/SAGUNT, 119

14/06/2007

11:04

GIMENEZ FERNANDEZ, ISIDRO

40

C5169BSR

15202

L

C/BALDOMER SOLA, 0

21/06/2007

04:24

GIMENEZ GOMEZ, ANA

90

1370DRL

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 239

19/06/2007

06:03

GIMENEZ MUR, RUBEN

40

1370DRL

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

22/06/2007

04:57

GIMENEZ MUR, RUBEN

40

B0250UL

9412

L

RA. CANYADO, 0

18/06/2007

08:50

GIMENEZ PEREZ, JOAN

90

4664BPV

9431

L

C/ALFONS XII, 0

20/06/2007

05:25

GIMENEZ PLANELLES, ELEUTERIO

40

B9760TK

9431

L

C/LLIBERTAT, 3

30/06/2007

05:20

GIMENEZ SANMARTIN, SUSANA

40

4636CPP

9112

G

C/SEQUIA, 2

27/06/2007

10:00

GINER ANDREU, PEDRO

100

8207FSB

9412

L

C/COLOM, 1

29/06/2007

01:10

GINOVES PINEDA, JAVIER

90

B3047US

9412

L

C/BONAVISTA, 45

16/06/2007

09:31

GIRO NIETO, ALBERT

90

8332BPC

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

21/06/2007

06:22

GODOY GOMEZ, SERGIO

40

9425BYZ

11701

G

AV. ALFONS XIII, 432

16/06/2007

06:08

GOMEZ ANDRES, CARLOS

150

B5490VC

9431

L

C/LLIBERTAT, 3

12/06/2007

10:12

GOMEZ BARRASO, TOMAS

40

B7842PV

9412

L

AV. ALFONS XIII, 528

20/06/2007

05:18

GOMEZ CALA, ALEJANDRO

90

4682BGD

9413

L

C/SANT BERTOMEU, 17

25/06/2007

09:32

GOMEZ CANDET, JOSE

90

5832BWR

9431

L

C/SAGUNT, 0

13/06/2007

06:32

GOMEZ GARCIA, JONATHAN

40

4192CVM

9431

L

C/PRIM, 137

12/06/2007

10:35

GOMEZ GARCIA, MONTSERRAT

40

B7671PL

9101

G

C/JUAN VALERA, 0

19/06/2007

06:05

GOMEZ GIMENEZ, OSCAR

100

4295BRS

9413

L

C/MARTI I JULIA, 0

21/06/2007

03:48

GOMEZ JURADO, PABLO

90

B6429WN

9419

L

C/JOCS FLORALS, 35

20/06/2007

11:15

GOMEZ MARTIN, ANA

60

B4752LB

9411

L

RBLA. FRANÇA, 0

26/06/2007

08:12

GOMEZ MARTINEZ, MARIA

90

B7363TM

9417

L

C/TANGER, 44

26/06/2007

08:05

GOMEZ MOLINA, MARIA

60

9899BMY

9114

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 118

27/06/2007

06:00

GOMEZ MORENO, ANGEL

100

9899BMY

9431

L

C/PRIM, 41

30/06/2007

10:40

GOMEZ MORENO, ANGEL

40

1197BDD

14601

G

C/MESTRE LLUIS MILLET, 0

21/06/2007

06:28

GOMEZ MUÑOZ, JOSEFA

250

B4157NZ

9414

G

C/PAU, 0

16/06/2007

12:05

GOMEZ NAVARRO, JOSE

100

B6440SB

9409

G

C/JUAN VALERA, 156

27/06/2007

08:21

GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO

100

B8217OL

9115

G

C/PONENT, 0

27/03/2007

04:48

GOMEZ TRENADO, PURIFICACION

100

7233DZM

9413

L

AV. CATALUNYA, 0

20/06/2007

04:29

GONZALEZ ALVAREZ, MONICA

90

B2938TP

9412

L

AV. SANT SALVADOR, 0

27/06/2007

07:20

GONZALEZ ASCARIZ, RAUL

90

B3792PT

11701

G

C/PAU PIFERRER, 114

18/06/2007

08:35

GONZALEZ AYALA, ANTONIO

150

1477BFV

15201

L

C/PRIM, 170

22/06/2007

11:45

GONZALEZ AYALA, ANTONIO

90

LU9867V

9417

L

C/FREDERIC MOMPOU, 0

25/06/2007

09:25

GONZALEZ GARCIA, JORGE

60

B0956VX

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 157

12/06/2007

10:40

GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL

40

2901FMP

9421

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 48

14/06/2007

08:26

GONZALEZ LOSADA, ANIBAL

60

6396CGH

9422

L

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

16/06/2007

06:27

GONZALEZ MARTINEZ, JUAN

60

6686DXL

9431

L

C/DOS DE MAIG, 48

22/06/2007

10:13

GONZALEZ MARTINEZ, MANUEL

40

B3801WD

9413

L

C/ANSELM TURMEDA, 0

20/06/2007

09:40

GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL

90

B0390TH

9411

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

11/06/2007

11:55

GONZALEZ PEREZ, CONCEPCION

90

1667CPN

9418

L

C/SANTA BARBARA, 58

18/06/2007

02:33

GONZALEZ PLAZA, MARIA

60

3284BXT

9431

L

C/MARINA, 60

14/06/2007

05:00

GONZALEZ QUIÑONERO, ANTONIA

40

B6642MM

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 0

30/06/2007

11:52

GONZALEZ SANCHEZ, MARIA

40

B3472WM

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

25/06/2007

11:22

GONZALEZ SANTOS, SONIA

40

2905CLP

9419

L

C/CONQUISTA, 108

19/06/2007

10:40

GONZALEZ SEGURA, RAUL

60

2934CBR

9431

L

C/PRIM, 160

18/06/2007

05:31

GONZALEZ TAPIA, ASUNCION

40

2934CBR

9431

L

C/SAGUNT, 0

28/06/2007

11:20

GONZALEZ TAPIA, ASUNCION

40

8178FCM

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

16/06/2007

10:36

GONZALEZ VILA, MARIA DEL

40

0037CHP

9116

G

AV. ALMERIA, 0

28/06/2007

08:18

GONZALEZ ZUÑIGA, LUIS

100

0669CYD

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 230

28/06/2007

12:27

GOTZENS BUSQUETS, MARIA

40

0669CYD

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

30/06/2007

05:58

GOTZENS BUSQUETS, MARIA

40

B5946MU

9113

G

C/MONTSERRAT, 12

27/06/2007

09:00

GRANADOS DURAN, MANUEL

100

4983DYX

9417

L

C/BALDOMER SOLA, 142

20/06/2007

05:05

GRANITS I MARBRES BADALONA SL,

60

9841DCZ

9432

L

C/PRIM, 179

21/06/2007

12:56

GRAS GRAS, LOURDES

40

5651BHS

9432

L

C/PRIM, 120

23/06/2007

12:19

GRAU GRAU, ANTONIO

40

B6566SP

9431

L

C/PRIM, 45

21/06/2007

01:21

GUARDIANI SANDRO, ROBERTO

40

0506BMY

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

16/06/2007

07:00

GUBERN NAVARRA, JACINT

40

B7877PT

8402

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

15/06/2007

08:45

GUDIÑA MARTINEZ, ENRIQUE

250

B6737SK

9111

G

C/RICARD STRAUSS, 39

27/06/2007

08:50

GUERRERO CAMPOSO, FRANCISCO

100

B3093XC

9413

L

AV. CATALUNYA, 0

20/06/2007

04:44

GUERRERO GIMENEZ, ANA

90

C3787BJX

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:53

GUERRERO MUÑOZ, IVAN

90

B0267SB

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

06:06

GUGAVA, ZAZA

40

B4619VZ

9432

L

C/GUIFRE, 0

26/06/2007

12:25

GUIJARRO LOPEZ, JOSEFA

40

B7453UJ

0303

M

C/GENERAL MORAGUES, 27

25/06/2007

05:00

GUILLEN CARO, DAVID

600

CS6388AJ

9409

G

C/APENINS, 0

27/06/2007

09:00

GUILLEN ORTIZ, CRISTINA

100

9977CSH

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 30

19/06/2007

05:12

GUIRADO SALVAT, OSCAR

40

9977CSH

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 32

29/06/2007

04:43

GUIRADO SALVAT, OSCAR

40

3922DBS

9411

L

C/LLEFIA, 2

26/06/2007

04:32

GUIU GRAU, EVA

90

1061CPH

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

25/06/2007

06:26

GUSTAVO LEGUIZAMON, EZEQUIEL

40

1061CPH

9431

L

C/DOS DE MAIG, 44

27/06/2007

05:03

GUSTAVO LEGUIZAMON, EZEQUIEL

40

B2224FS

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

26/06/2007

11:50

GUTIERREZ CANO, GABRIEL

90

L3466AJ

9105

G

C/MARIA AUXILIADORA, 0

28/06/2007

01:00

GUTIERREZ FERNANDEZ, MARIA DEL

100

3982DTX

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

20/06/2007

08:05

GUTIERREZ MARTINEZ, JOSEP

90

B1360OM

9412

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 254

16/06/2007

07:31

GUTIERREZ REGALON, JOSE

90

8894FPK

9105

G

C/PROGRES, 0

22/06/2007

05:25

GUZMAN SANCHEZ, PEDRO

100

B9219TV

9418

L

C/CUBA, 16

19/06/2007

09:00

HADOUR, MOHAMMED

60

B9484NT

9410

L

C/MADRID, 0

26/06/2007

04:13

HAFEEZ AHMED, ABDUL

60

B2167NC

9114

G

C/ESCORIAL, 13

26/06/2007

09:45

HAFEEZ AHMED, ABDUL

100

6122CLM

9413

L

C/GUIFRE, 243

27/06/2007

07:01

HE, ZHOU

90

GC1059CB

9413

L

C/ENRIC BORRAS, 28

20/06/2007

12:55

HERMIDA FREIJOMIL, FRANCISCO

90

3221FGG

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

22/06/2007

11:36

HERNANDEZ FERNANDEZ, ELISA

90

B6248MC

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 76

20/06/2007

09:50

HERNANDEZ PALLARES, OLGA

90

B9155PU

9417

L

C/BONAVISTA, 14

27/06/2007

10:35

HERNANDEZ RAYO, DESIREE

60

B2506TS

9416

L

C/COLL I PUJOL, 187

21/02/2007

12:44

HERNANDEZ SUAREZ, MERCEDES

60

B0635TY

9412

L

C/BALDOMER SOLA, 75

19/06/2007

11:20

HERVAS MARTOS, DIEGO

90

B2790WP

9413

L

C/JACINTO BENAVENTE, 20

29/06/2007

09:09

HERVAS NOVES, DANIEL

90

1029BRM

9432

L

C/TEMPLE, 24

25/06/2007

12:12

HIGUERAS RODRIGUEZ, JAVIER

40

B5503UH

9111

G

C/MARINA, 40

21/06/2007

05:02

HOMS ARENAS, PERE

100

4642DXW

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 175

14/06/2007

06:10

HORTELANO AVALOS, JOSE

40

4642DXW

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

20/06/2007

05:13

HORTELANO AVALOS, JOSE

40

4961CPY

9116

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 54

26/06/2007

10:40

HOSTELFRED J J J SL,

100

B2473PJ

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

19/06/2007

01:11

HOYO ALCOBER, MARIA

40

B7131TX

9414

G

C/MARIA AUXILIADORA, 0

17/06/2007

12:55

HU, JUNYONG

100

6453FKJ

9413

L

C/MIQUEL SERVET, 180

22/06/2007

12:00

HUBENKA, IHAR

90

B8974ND

2002

M

C/RAMON LLULL, 0

27/06/2007

03:45

HUERTAS ENCINA, HUBERTO

600

2575CFF

1803

G

C/HOLANDA, 0

11/06/2007

06:40

HUSTIN JEN, FRANCOIS

150

B2755JJ

9417

L

C/F GARCIA LORCA, 3

23/06/2007

12:10

HUTANU, JAN

60

B2755JJ

9115

G

C/F GARCIA LORCA, 0

24/06/2007

10:30

HUTANU, JAN

100

0290DSH

9114

G

C/MILA, 0

08/03/2007

10:10

IBAÑEZ DURAN, LUIS

100

2827CZX

9431

L

C/GUIFRE, 92

29/06/2007

12:07

IBAÑEZ HERNANDEZ, ANTONIO

40

B1800SS

9413

L

C/ALFONS XII, 183

29/06/2007

11:00

IGLESIAS MARTINEZ, FRANCISCO DE

90

B4917LY

9418

L

AV. MARESME, 83

21/02/2007

03:10

IGLESIAS SEARA, LUIS

60

B7384WW

9412

L

C/COLOM, 1

19/06/2007

11:45

ILLA BELMONTE, ANA

90

B4311VB

9105

G

C/NOU CASES, 0

18/06/2007

02:55

IMTIAZ, AHMADD

100

8798DGC

15202

L

C/PONENT, 0

26/06/2007

04:20

INDUSTRIAL CERRAJERA PERCA SL,

90

1609DGF

9114

G

C/URUGUAI, 0

25/06/2007

10:03

INFATE BERBEL, ALEXANDRE

100

B8301UT

1803

G

AV. SALVADOR ESPRIU, 0

20/06/2007

08:19

INIESTA RUIZ, MARGARITA

150

B5242VT

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

26/06/2007

11:53

INMOTUL NOU SL,

40

B3752SM

9431

L

C/MARINA, 0

30/06/2007

11:47

INRELEC SCP,

40

B9984NY

9114

G

C/ESCORIAL, 0

20/06/2007

10:05

INTEXMAR RESTAURACIONS SL,

100

B0841OV

9411

L

C/PERE III, 26

22/06/2007

08:45

IQBAL, SAJID

90

9885FNG

9409

G

C/EIVISSA, 0

19/06/2007

04:15

IRARAGORRI FERRANDO, URKO

100

B2537PW

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 103

20/06/2007

09:00

IRUELA ESCUDERO, JUAN

90

3075CRN

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 92

15/06/2007

12:50

ISERN MARINEL, LO

60

9487DJN

9412

L

PG. OLOF PALME, 0

27/06/2007

03:12

ISIDORO RODRIGUEZ, LEOPOLDO

90

B3431SL

9111

G

PTGE. ALBERT LLANAS, 4

12/06/2007

07:35

IVORRA JIMENEZ, VICENTE

100

4064FPM

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

12/06/2007

12:08

IZQUIERDO GUTIERREZ, FERNANDO

40

4955CGT

9115

G

C/PROVENÇA, 0

26/06/2007

12:30

JARAMILLO RASERO, IVAN

100

B2783VS

9115

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 52

21/06/2007

07:00

JIMENEZ AMADOR, GREGORIO

100

B0926NM

9414

G

C/CARLES I, 0

16/06/2007

01:00

JIMENEZ CHECA, AITOR

100

B8822UF

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 15

27/06/2007

06:01

JIMENEZ FERNANDEZ, JOSE

90

B1612KP

14601

G

C/JUMILLA, 0

21/06/2007

03:00

JIMENEZ GABARRE, JESUS

250

B6232XB

14601

G

AV. ALFONS XIII, 0

19/06/2007

06:15

JIMENEZ GARCIA, HECTOR

250

8387DKP

9416

L

CTRA. SANTA COLOMA, 19

22/06/2007

05:09

JIMENEZ LOPEZ, LAURA

60

6903DYH

9431

L

C/DOS DE MAIG, 44

22/06/2007

05:24

JIMENEZ MARTINEZ, EVA

40

4248CVB

9112

G

C/MOSSEN ANTON, 0

19/10/2006

06:00

JIMENEZ MONROIG, YOLANDA

300,51

6959CGD

9116

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 102

20/06/2007

08:50

JIMENEZ NOGALES, PABLO

100

C8698BHJ

14601

G

AV. ALFONS XIII, 0

22/06/2007

08:10

JIMENEZ RINCON, JUAN

250

9405FDG

9431

L

RA. MATAMOROS, 35

19/06/2007

04:45

JIMENEZ SAN SEGUNDO, ARACELI

40

6762BMM

9422

L

C/PERE MARTELL, 108

16/06/2007

07:47

JIMENEZ SANCHEZ, JOAQUIN

60

6762BMM

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

26/06/2007

06:28

JIMENEZ SANCHEZ, JOAQUIN

40

B6090WJ

9417

L

C/INDUSTRIA, 138

20/06/2007

05:45

JIMENEZ TORTOSA, ALEJANDRO

60

0139BLZ

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 215

18/06/2007

09:42

JIMENEZ ZAFRA, RICARDO

40

B8705XC

9431

L

C/TERMES ROMANES, 1

16/06/2007

12:44

JOAN FORMENTI, FERRAN

40

B7578TM

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 287

22/06/2007

04:55

JODAR VALDIVIA, MARIA

40

9644FCN

16701

L

CTRA. CANYET, 0

20/06/2007

01:10

JONATHAN SAMUEL G ONZE DOS MIL DOS,

90

B7144VV

9434

L

C/TEMPLE, 31

21/06/2007

12:16

JORY MURILLO, INGRID SUGEY

40

B7144VV

9434

L

C/MARINA, 14

22/06/2007

10:38

JORY MURILLO, INGRID SUGEY

40

B4107TK

9432

L

RA. MATAMOROS, 37

20/06/2007

11:35

JUAN VERDEJO, MERCEDES

40

B9233OH

9421

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 0

14/06/2007

08:25

JUAREZ CHAMORRO, LUIS

60

7037CGH

9413

L

C/RUBEN DARIO, 9

28/06/2007

07:55

JUEZ GARCIA, FRANCISCO

90

B2664VK

9421

L

C/SAGUNT, 2

22/06/2007

02:41

JURADO AGUILAR, LUIS

60

C7798BLP

15202

L

C/MIQUEL SERVET, 251

24/06/2007

12:05

JURADO GARCIA, FRANCISCO

90

B3704UG

9418

L

C/AUTONOMIA, 31

18/06/2007

09:00

JURADO SAENZ, MARCOS

60

GI2144BD

9118

G

C/MONTSERRAT, 11

27/06/2007

05:00

KAISSI HADHOUM,

100

8096DSP

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

22/06/2007

11:09

KANG SHENG S L,

40

0514DFM

9409

G

C/JUAN VALERA, 156

27/06/2007

08:20

KHADIJA GHARBAQUI EP, CHLIYAH

100

7225DRV

9415

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

22/06/2007

06:35

KHALID, MUMHOOD

100

B2163VG

9112

G

C/RICARD STRAUSS, 62

14/06/2007

05:58

KHAN ZAFAR, ALI

100

B5327TF

9417

L

C/CORDOVA, 0

11/06/2007

11:35

KHURRAM SAJJAD,

60

B1123VY

9419

L

C/PAU PIFERRER, 109

14/06/2007

10:23

KONE DEMBELE, MOHAMED

60

B4830TK

9114

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 85

24/06/2007

10:40

KOUMACH, LHOUCINE

100

B5519UT

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 26

27/06/2007

06:00

KRIKAS YOUNESS,

90

B9935TL

9414

G

C/JAEN, 0

25/06/2007

11:50

KUMAR, RAJEEV

100

7916DJM

9417

L

C/PRIM, 87

21/02/2007

09:57

LAB. CONTROL RESIST. HORMIGON, SL,

60

6940CVZ

9412

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 9

19/06/2007

12:15

LABRADOR NAJAS, ROSA

90

B9678NU

9422

L

C/JUAN VALERA, 0

27/06/2007

07:22

LACASTA SAMSO, ILDEFONSO

60

663964B

9105

G

C/PONENT, 110

25/06/2007

09:45

LACHKAR, BOUCHAIB

100

B7002WX

9105

G

C/RIVERO, 33

19/06/2007

07:45

LAGUARDA IBAÑEZ, SILVIA

100

B2942NW

9114

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 45

23/06/2007

12:00

LAMGHARI, KHALID

100

B2407WT

9412

L

C/MOLI DE LA TORRE, 0

29/06/2007

03:30

LARA DURANTE, RICARDO

90

B0071TM

9105

G

C/ENGINYER DEULOFEU, 0

12/06/2007

11:10

LASCORZ NOGALES, ALBERTO

100

B0986LT

1809

G

C/CORDOVA, 2

21/06/2007

03:15

LATIF, ARFAN

150

0145BJL

9409

G

C/CONQUISTA, 0

20/06/2007

11:07

LECINA FARRE, MARIA

100

4846CBY

9414

G

C/RICARD STRAUSS, 0

27/06/2007

09:35

LEDESMA PADRO, JOAN

100

1847DDM

9412

L

C/JUMILLA, 0

25/06/2007

12:15

LEIVA VALVERDE, ANTONI

90

B4593VG

6501

G

AV. CARITG, 0

11/04/2007

05:10

LENCINA BERRUEZO, ANTONIO

100

4462FHV

9102

G

C/GENERAL MORAGUES, 0

20/06/2007

02:30

LENCINA LOZANO, ABELARDO

100

4745BYG

9436

L

CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 0

26/06/2007

03:30

LEON CAZORLA, JOSE

90

C4530BLJ

12106

L

PL. LLOREDA, 0

26/06/2007

09:25

LEON FERNANDEZ, MANUEL

90

2175CYW

9114

G

CTRA. SANTA COLOMA, 0

28/06/2007

10:30

LEON MATEOS, JUAN

100

B8305NX

9413

L

C/EN EL MUNICIPI, 0

24/06/2007

04:27

LERIA MUÑOZ, JUAN

90

5867CGM

9417

L

PG. MARITIM, 0

15/06/2007

06:36

LILLO PASTOR, ANSELMO

60

B9272WT

9111

G

AV. MORERA, 32

26/06/2007

08:52

LIRIO IBAÑEZ, BERNABE

100

B3066LB

9412

L

AV. CARITG, 0

26/06/2007

07:50

LIVU MURGENI, STEFAN

90

L4185AD

9431

L

C/SAGUNT, 101

11/06/2007

05:24

LLADOS SISTERO, MERCEDES

40

L4185AD

9431

L

C/SAGUNT, 0

20/06/2007

06:25

LLADOS SISTERO, MERCEDES

40

L4185AD

9431

L

C/SAGUNT, 0

16/06/2007

12:28

LLADOS SISTERO, MERCEDES

40

2603FRD

9105

G

RA. MATAMOROS, 24

28/06/2007

07:15

LLAMAS TURRO, AGUSTIN

100

B3714TJ

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 102

13/06/2007

11:20

LLANSOLA FONOLL, FRANCISCO

40

2967CTV

9105

G

C/RIVERO, 33

26/06/2007

07:30

LLAVERIA OLLE, JORDI

100

B6999US

9413

L

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

28/06/2007

09:15

LLEONART ROIG, DAVID

90

7232BMV

9432

L

C/ALFONS XII, 64

11/06/2007

12:40

LLORENS PUMAROLA, JORDI

40

7232BMV

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

12/06/2007

05:21

LLORENS PUMAROLA, JORDI

40

5095DRJ

9431

L

C/LAIETANIA, 29

12/06/2007

06:23

LLORET ALEMANY, MA

40

8211BGW

9431

L

C/GUIFRE, 0

27/06/2007

06:29

LLUCIA SANTANACH, JOSEP

40

B2645TB

9414

G

AV. LLOREDA, 0

19/06/2007

11:39

LOBATO GUTIERREZ, CARLOS

100

B0131US

9413

L

C/PAU PIFERRER, 0

26/06/2007

08:45

LOOR MENA, MARIUXI

90

4674DPX

9431

L

C/TERMES ROMANES, 12

12/06/2007

04:35

LOPEZ CARDENAS, EDUARDO

40

4674DPX

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

14/06/2007

05:43

LOPEZ CARDENAS, EDUARDO

40

4674DPX

9114

G

C/PLANETA MART, 4

19/06/2007

10:50

LOPEZ CARDENAS, EDUARDO

100

B2769VF

9431

L

C/LLIBERTAT, 7

20/06/2007

05:05

LOPEZ CASADO, JOSE

40

B8575TB

9416

L

C/SANT LLUC, 134

19/06/2007

06:10

LOPEZ CUEVAS, ANA

60

1758FFZ

9421

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 48

13/06/2007

07:30

LOPEZ DE, DIOS

60

B2285PL

9411

L

C/LLUNA, 5

14/06/2007

07:25

LOPEZ FERNANDEZ, DAVID

90

B7813KT

9411

L

C/JUMILLA, 56

26/06/2007

05:00

LOPEZ GARCES, JOSE

90

B5275WM

9432

L

C/GUIFRE, 212

19/06/2007

12:55

LOPEZ GARCIA, FRANCISCO

40

B5275WM

9412

L

C/SARAGOSSA, 101

29/06/2007

04:30

LOPEZ GARCIA, FRANCISCO

90

B6641VX

9414

G

C/RAMON LLULL, 0

22/06/2007

05:50

LOPEZ GARCIA, JOAQUIN

100

6330CPM

9415

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

30/06/2007

07:20

LOPEZ GUTIERREZ, MARGARITA

100

B5016PJ

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

13/06/2007

10:00

LOPEZ LERIDA, MARIO

90

4352FCR

9112

G

C/VENTURA GASSOL, 0

24/07/2006

09:20

LOPEZ LOPEZ, PEDRO JOSE

300,51

B2340UM

9412

L

C/SANT JOSEP ORIOL, 2

18/06/2007

07:45

LOPEZ MARTIN, JACOBO

90

B2789WP

9432

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

22/06/2007

12:13

LOPEZ NUÑEZ, ALICIA

40

7808FCX

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 90

19/06/2007

12:05

LOPEZ RODRIGUEZ, DIEGO

60

1448BFD

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

22/06/2007

11:08

LOPEZ RODRIGUEZ, JAVIER

40

2087BLB

9413

L

C/ENRIC BORRAS, 14

21/06/2007

10:10

LOPEZ RUEDA, JUAN

90

B9458VH

9420

L

PG. MARITIM, 0

27/06/2007

11:50

LOPEZ RUFIE, DAVID

60

2587FMZ

9105

G

C/ISAAC PERAL, 0

19/06/2007

02:40

LOPEZ RUIZ, MATEO

100

B7949VB

9420

L

PG. MARITIM, 0

30/06/2007

03:05

LOPEZ SABINA, MARIA DEL

60

2901BLP

9413

L

C/UNIO, 18

28/06/2007

09:30

LOPEZ SALIDO, VICTOR

90

B6133PU

9411

L

C/CERAMICA, 13

12/06/2007

05:15

LOPEZ SUANES, MIGUEL

90

3228DTW

9431

L

C/TERMES ROMANES, 6

23/06/2007

11:26

LOPEZ TORRES, ENRIQUE

40

4844FCH

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 20

20/06/2007

05:08

LORENTE CORREOSO, JOSEFA

40

B5304TS

9412

L

C/MIQUEL SERVET, 184

21/06/2007

09:01

LORENTE FUERTES, ISMAEL

90

0315DSN

9111

G

C/PRIM, 175

30/06/2007

01:09

LORITE FERNANDEZ, DAVID

100

1969CSK

14601

G

AV. PRESIDENT COMPANYS, 0

19/06/2007

08:01

LORITE GARCIA, CRISTINA

250

8188DGT

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 231

12/06/2007

12:40

LOZANO GARCIA, YOLANDA

40

B8609SY

9412

L

C/PERU, 28

27/06/2007

07:10

LUNA RUIZ, EMILIA

90

1915BLN

9434

L

AV. MARTI PUJOL, 255

18/06/2007

06:00

LUQUE GARVIN, RAFAEL

40

3038DLB

9413

L

C/BALDOMER GALOFRE, 0

25/06/2007

06:21

MACHADO REQUENA, MARIA

90

9565BPC

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

30/06/2007

12:46

MADRID MATEOS, YOLANDA

40

1736BCL

9105

G

C/JULI GALVE BRUSSON, 0

28/06/2007

10:55

MAGAÑA FERRAS, MANUEL

100

3848DRN

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 129

13/06/2007

10:10

MAGRIÑA PEREZ, MARIA

40

2600CWL

9431

L

C/TEMPLE, 8

19/06/2007

06:00

MAINOU DE ISIDRO, MARIA

40

3705BBX

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 140

13/06/2007

11:22

MAJON RUIZ, MANUEL

60

B6013WP

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

19/06/2007

06:13

MALAGRIDA MATONS, JUAN

40

B7763KD

9414

G

C/JUAN VALERA, 0

19/06/2007

12:40

MALTSEV, ANDREI

100

B5331LW

9114

G

C/F GARCIA LORCA, 1

23/06/2007

08:50

MAMAI, MIHAI

100

B5331LW

9115

G

C/F GARCIA LORCA, 3

24/06/2007

10:35

MAMAI, MIHAI

100

6195DJN

9105

G

C/SANT LLUC, 0

22/06/2007

11:42

MANAUT RAMIREZ, SERGI

100

4957CHN

9103

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

26/06/2007

03:20

MANCIÑO CONTRERAS, MANUEL

100

B0476SU

9421

L

C/PONENT, 0

22/06/2007

04:02

MANSILLA GARCIA, MARIA

60

B3447SH

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

26/06/2007

11:27

MANZANO ESCUDERO, FRANCISCO

40

B1825SU

9413

L

DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0

19/06/2007

12:35

MANZANO ESCUDERO, GABRIEL

90

B2344UC

9417

L

C/RODRIGO CARO, 0

19/06/2007

11:15

MANZANO QUERO, RUBEN

60

9655CVW

9431

L

C/F PLANAS I CASALS, 2

18/06/2007

10:19

MAÑAS BALLESTE, CRISTIAN

40

9349DWW

9105

G

C/PRIM, 35

27/06/2007

08:10

MARAGALL GARRIGOSA, GUILLEM

100

5758FCY

9421

L

C/JOAN PEIRO, 0

22/06/2007

09:09

MARCO ALEDO, ENCARNACION

60

3354DMB

9431

L

C/LAIETANIA, 6

20/06/2007

06:06

MARCO FERNANDEZ, JOSE

40

3354DMB

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

21/06/2007

05:00

MARCO FERNANDEZ, JOSE

40

B9412PP

9420

L

C/SEU D'URGELL, 0

11/06/2007

11:55

MARI MOLINAS, FRANCISCO

60

9212CFS

9413

L

C/ENRIC BORRAS, 22

22/06/2007

01:00

MARIMON FORES, JORGE

90

B1505OD

9114

G

C/F GARCIA LORCA, 3

21/06/2007

11:10

MARIN, MIHAITA

100

4155CSK

9402

G

AV. MARTI PUJOL, 28

15/06/2007

11:10

MARIN ROMERO, JOSE

100

8602CDC

9417

L

C/PAU CLARIS, 0

27/06/2007

08:56

MARIN SORIANO, MANUEL

60

B5593NC

15501

L

AV. POMAR, 0

19/06/2007

08:20

MARINOU MAGEROU, IVAN

90

B9491ST

9412

L

PL. TORRE DE L'OU, 0

19/06/2007

07:25

MARIUS, MARGHIOALA

90

1526BVF

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

18/06/2007

10:46

MARQUES MARFA, ENRIC

40

4018DPF

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

05:40

MARQUEZ ALMEIDA, JORGE

40

B2707PU

9103

G

C/JUAN VALERA, 154

27/06/2007

08:20

MARQUEZ COLLADO, NARCISO

100

4533BVC

9114

G

C/CERVERETA, 18

25/06/2007

10:05

MARQUEZ MOLINA, FLORENCIA

100

B7710WK

9432

L

C/MARINA, 14

14/06/2007

12:10

MARTIN CESPEDES, MANUEL

40

4194BRD

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

20/06/2007

05:08

MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO

40

B0176VT

1803

G

C/COLL I PUJOL, 27

22/06/2007

08:10

MARTIN MONGE, JUAN

150

9927BDC

9417

L

PG. OLOF PALME, 0

21/06/2007

07:50

MARTIN ROMO, SALVADOR

60

5832CDL

9413

L

C/SANTA EULALIA, 0

21/06/2007

03:15

MARTIN SANCHEZ, ANTONIO

90

1383DTN

9431

L

C/MARINA, 20

13/06/2007

06:56

MARTIN TARIN, ELVIRA

40

5810FPS

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 41

13/06/2007

11:10

MARTINEZ ASENCIO, MERCEDES

40

5810FPS

9432

L

C/MARINA, 14

15/06/2007

05:58

MARTINEZ ASENCIO, MERCEDES

40

5810FPS

9432

L

C/MARINA, 20

14/06/2007

11:10

MARTINEZ ASENCIO, MERCEDES

40

B7727TK

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

25/06/2007

10:50

MARTINEZ BELTRAN, CARLOS

100

9765BPC

9412

L

C/BERNAT METGE, 0

28/06/2007

03:25

MARTINEZ CACERES, LORENA

90

B1161VC

9412

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 242

28/06/2007

07:47

MARTINEZ CORTES, JOSE

90

3668CYT

9442

G

AV. ALFONS XIII, 248

19/06/2007

06:48

MARTINEZ CREMADES, ANTONIO

100

6592BSH

9431

L

C/MARINA, 56

20/06/2007

10:18

MARTINEZ DE, FRUTOS

40

4840CZF

9431

L

C/MARINA, 0

11/06/2007

09:56

MARTINEZ DEL, FRESNO

40

B7552TN

9105

G

C/VALLVIDRERA, 0

27/06/2007

11:45

MARTINEZ EXPOSITO, ANTONIO

100

5198DGT

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

15/06/2007

05:03

MARTINEZ FELIP, JOSEPA

40

B8388HV

2001

M

C/OCCITANIA, 0

24/06/2007

04:30

MARTINEZ GARZON, TOMAS

450

B8388HV

9412

L

C/COLOM, 1

26/06/2007

05:10

MARTINEZ GARZON, TOMAS

90

8903CWN

9412

L

AV. PRESIDENT COMPANYS, 112

13/06/2007

11:33

MARTINEZ GOMEZ, ISABEL

90

1639DJH

9431

L

C/TERMES ROMANES, 6

13/06/2007

09:44

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA

40

1639DJH

9432

L

C/TERMES ROMANES, 12

20/06/2007

04:50

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA

40

C6832BLJ

15501

L

C/GENERAL MORAGUES, 0

25/06/2007

09:15

MARTINEZ GRANADOS, GUILLERMO

90

B6526WL

9412

L

C/JOAN PEIRO, 1

29/06/2007

09:10

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO

90

B1894VW

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

28/06/2007

05:46

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO

40

8253BLP

9417

L

C/VIA AUGUSTA, 5

24/01/2007

01:00

MARTINEZ LOPEZ, LORENZO JESUS

60

4418FNT

9432

L

C/TEMPLE, 0

27/06/2007

12:09

MARTINEZ MAHIA, ISAAC

40

B6099PD

9104

G

AV. ALMERIA, 0

20/06/2007

12:15

MARTINEZ MARIN, ANTONIO

100

B6903SH

9413

L

PG. MARITIM, 0

24/06/2007

12:50

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL

90

B2240OH

9105

G

C/SANT FELIP DE ROSES, 0

29/06/2007

05:18

MARTINEZ MOLINA, MARIA

100

B8732SM

9432

L

C/TEMPLE, 43

18/06/2007

10:05

MARTINEZ MOLINA, SANTIAGO

40

C5268BSM

9413

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

05:13

MARTINEZ MONTORO, MARTA

90

B7344SV

9432

L

C/TEMPLE, 26

22/06/2007

12:44

MARTINEZ MORALES, JOSE

40

2569DYN

9431

L

C/GUIFRE, 0

28/06/2007

05:25

MARTINEZ ROJO, ELVIRA

40

4722CRK

9413

L

C/COLL I PUJOL, 172

16/06/2007

09:39

MARTINEZ SANCHEZ, MARIA

90

4743DJY

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 197

13/06/2007

11:30

MARTINEZ SANTALIESTRA, ALBERTO

90

B8527VL

9412

L

C/JUMILLA, 0

26/06/2007

07:10

MARTINEZ SOTO, ANTONIO

90

B4823MH

9411

L

C/BERNAT METGE, 16

14/06/2007

09:00

MARTINEZ TRUJILLO, HECTOR

90

7446BJM

11701

G

C/CIENCIA, 0

13/06/2007

12:45

MARTINEZ VILA, MARIA

150

B7368GN

9411

L

C/FONT I ESCOLA, 59

13/06/2007

07:30

MAS SALVADO, MIGUEL

90

9016FLG

9431

L

C/GUIFRE, 0

23/06/2007

11:56

MASIP GORCHS, ESTHER

40

B0710SM

9413

L

C/AUSIAS MARCH, 0

18/06/2007

04:40

MASRAMON J, AGUSTIN

90

1754FMM

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4

30/06/2007

09:39

MASTERTRAC DE AUTOMOCION SA,

40

B0140TB

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 110

13/06/2007

11:25

MATAMALA ALDA, FRANCISCO

40

B0140TB

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

21/06/2007

12:22

MATAMALA ALDA, FRANCISCO

40

4172FFK

9114

G

C/OCEANIA, 0

27/06/2007

03:25

MEDINA MERTIN, OSCAR

100

3234DBN

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

20/06/2007

10:05

MEDINA NAVARRO, IGNACIO

40

5838BXP

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

30/06/2007

12:08

MEDINA SILVENTE, JOSE

40

B8086OJ

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

16/06/2007

04:35

MEDIOS DE PACO VILLORA SL,

40

5259FKZ

9114

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

19/06/2007

10:55

MEGIAS BRAVO, JUDITH

100

5259FKZ

9431

L

C/TEMPLE, 29

30/06/2007

11:56

MEGIAS BRAVO, JUDITH

40

B9138IJ

9116

G

C/PAU PICASSO, 0

16/04/2007

08:10

MEGIAS MENDEZ, RAQUEL

100

2870CTX

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

26/06/2007

10:05

MEHMOOD, BASHARAT

90

B1367VX

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 263

12/06/2007

06:40

MEJIA CELA, MARIA

40

B1367VX

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 287

20/06/2007

05:30

MEJIA CELA, MARIA

40

3014DLX

9414

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

25/06/2007

01:09

MEJIA CUARTAS, YENSY

100

3014DLX

9105

G

C/MUNTANYA, 11

29/06/2007

08:20

MEJIA CUARTAS, YENSY

100

6945DHG

9412

L

C/PERU, 28

28/06/2007

04:11

MEJIAS BERNAL, YOLANDA

90

8973FRW

9417

L

C/JUAN VALERA, 0

27/06/2007

04:00

MEJIAS LINARES, JULIAN

60

B4196WG

9412

L

C/JUMILLA, 0

26/06/2007

06:45

MELERO LLEDO, ANDRES

90

B0873TD

9409

G

C/SOLSONA, 0

29/06/2007

06:21

MELO SOUZA, MARTA

100

B6842NL

9412

L

C/TINENT C OLEZA COSTA, 0

29/06/2007

07:34

MENA JUAREZ, ALBA

90

B1907NH

9418

L

C/LONDRES, 0

16/06/2007

09:28

MENDOZA ORTEGA, ANGEL

60

2813FRC

0302

G

C/SEU D'URGELL, 24

22/06/2007

09:00

MENDOZA QUILEZ, FERNANDO

300

8882CBZ

9432

L

C/GUIFRE, 94

14/06/2007

12:30

MERCADER CALVO, ROSA

40

B4630TJ

9410

L

C/BELLAVISTA, 0

12/06/2007

10:20

MERENCIANO HERVAS, JONATAN

60

B4630TJ

9412

L

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

21/06/2007

08:00

MERENCIANO HERVAS, JONATAN

90

B8721VJ

9431

L

C/SAGUNT, 0

12/06/2007

06:09

MERINO GUERRERO, MONTSERRAT

40

B8721VJ

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 22

21/06/2007

06:06

MERINO GUERRERO, MONTSERRAT

40

B4819WW

9431

L

C/MARINA, 64

29/06/2007

04:35

MERP ELECTRICIDAD, S.L.,

40

B5559TJ

9412

L

C/SANT JOSEP ORIOL, 37

16/06/2007

10:40

MIGUEL LORENZO, PABLO DE

90

B2151WP

9431

L

C/MARINA, 0

30/06/2007

11:00

MIGUEL SALAMO, JUAN

40

B0877WJ

9112

G

C/VICTOR BALAGUER, 27

19/06/2007

10:50

MIHAI *, IOAN

100

5812DMT

9114

G

C/PAU PIFERRER, 98

30/06/2007

04:23

MILLA SALAZAR, MAXIMO

100

9010FKW

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

30/06/2007

10:22

MILLAN CINTAS, DOLORES

40

2876DJT

9432

L

C/SANTIAGO RUSIÑOL, 7

18/06/2007

05:17

MIÑANO COSTA, JOSEP

40

B4205WB

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

25/06/2007

06:14

MIRAGAYA MIRAVALLES, AMALIA

40

B9418UN

9105

G

C/TORRENT D'EN VALLS, 0

28/06/2007

11:10

MIRO PUJADAS, ALEJANDRO

100

5578BVR

9431

L

C/SAGUNT, 0

22/06/2007

10:46

MITJANA SOLE, ENRIC

40

5578BVR

9431

L

C/SAGUNT, 67

23/06/2007

12:05

MITJANA SOLE, ENRIC

40

5578BVR

9431

L

C/SAGUNT, 0

26/06/2007

11:47

MITJANA SOLE, ENRIC

40

B3726PL

9301

L

PG. OLOF PALME, 6

26/06/2007

04:20

MOLINA DELAY, JUAN

90

9185CWD

9412

L

AV. SALVADOR ESPRIU, 0

15/06/2007

04:10

MOLINA ELIAS, SANDRA

90

8569CNP

15201

L

C/PRIM, 184

22/06/2007

11:35

MOLINA NAVARRO, CRISTIAN

90

B7751PC

9414

G

C/CORTS, 0

29/06/2007

07:15

MOLINAS LOMBART, ELOI

100

L6943AG

9420

L

PG. MARITIM, 0

29/06/2007

03:10

MOLINE TERRE, FRANCESC

60

C9837BDB

9410

L

PG. MARITIM, 0

24/06/2007

12:40

MOLIST PAGA, JORDI

60

B4490WV

9413

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 56

27/06/2007

05:47

MONGARES OLASO, JOSE

90

B5058XF

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

21/06/2007

06:46

MONOSTO S L,

40

2790CJP

9413

L

C/MANILA, 5

23/06/2007

09:55

MONTAÑO GARCIA, EVA

90

B4082KH

9104

G

AV. MONACO, 0

26/06/2007

07:12

MONTERO MEDINA, MANUEL

100

B4082KH

9417

L

C/MOZART, 56

30/06/2007

12:45

MONTERO MEDINA, MANUEL

60

2257DSJ

9417

L

PG. MARITIM, 0

25/06/2007

03:43

MONTES ALBA, FERNANDO

60

B3774HY

14301

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 0

15/06/2007

09:00

MONTES AMAYA, MANUEL

250

C6567BRH

15404

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

30/06/2007

03:15

MONTESERIN LUQUE, FELIX

90

B4000WW

9413

L

C/PRIM, 170

19/06/2007

07:25

MONTIEL MIRANDA, LISANDRO

90

T8455AY

9432

L

C/MARINA, 0

21/06/2007

12:51

MONTSERRAT DUCH, RAMON

40

7881CFN

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

16/06/2007

09:58

MORA CUBELLS, ANTONIO

40

B8411JZ

9422

L

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

25/06/2007

06:25

MORALES COLLADO, FRANCISCO

60

9539CSM

9414

G

C/JAEN, 0

25/06/2007

12:25

MORALES GARCIA, JOSE

100

B4236TS

9116

G

C/LONDRES, 0

22/06/2007

10:05

MORALES ZAPATA, CESAR

100

B3552TN

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

29/06/2007

10:20

MORAN HERNANDEZ, RICARDO

100

4603DHZ

9413

L

PG. MARITIM, 0

13/06/2007

05:50

MORANTE ESPINOSA, DANIEL

90

2401FMP

9421

L

C/TORRENT D'EN GRAU, 46

13/06/2007

07:42

MOREIRA AREA, FRANCISCO

60

3023FDM

9114

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

17/06/2007

09:15

MOREIRA MANTUANO DE BAQUE, JESENIA

100

2777BFZ

9431

L

C/ALFONS XII, 0

25/06/2007

06:20

MORENO ALAMO, MARIA

40

GE3013AP

9409

G

PL. CHE GUEVARA, 0

16/03/2007

04:47

MORENO ARENAS, ANTONIO

100

B4863OZ

9202

L

C/RICARD STRAUSS, 37

27/06/2007

08:48

MORENO ARENAS, ANTONIO

40

3885BGD

9113

G

C/GENERAL WEYLER, 13

18/06/2007

07:56

MORENO ARENAS, ANTONIO

100

B4963WP

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

16/06/2007

06:40

MORENO CAPILLA, JUAN

40

B4963WP

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 0

26/06/2007

06:51

MORENO CAPILLA, JUAN

40

B7044NH

9411

L

C/ANSELM TURMEDA, 0

26/06/2007

05:30

MORENO CORTES, JOSE

90

0708DFH

9432

L

C/PRIM, 122

13/06/2007

05:19

MORENO DEL, VAS

40

5805BNJ

9118

G

AV. ALFONS XIII, 566

21/06/2007

05:08

MORENO FERNANDEZ, JOSE

100

B1421PL

9412

L

C/JUMILLA, 0

18/06/2007

07:03

MORENO GARCIA, RICARDO

90

B7167TW

9301

L

C/DON PELAYO, 7

19/06/2007

09:15

MORENO HEREDIA, JUANA

90

1475BBV

11701

G

AV. COMUNITAT EUROPEA, 0

19/06/2007

09:00

MORENO HERNANDEZ, PEDRO

150

1471CDG

9112

G

C/PAU PIFERRER, 109

19/06/2007

10:40

MORENO LASO, EMILIO

100

2326FKC

9413

L

C/NAVAS DE TOLOSA, 1

27/06/2007

04:20

MORENO MICHARET, PEDRO

90

B5224NJ

9114

G

C/CIRCUMVAL·LACIO, 116

19/06/2007

11:25

MORENO MORENO, JOSE

100

0780DCK

9103

G

C/EDUARD MARISTANY, 0

29/06/2007

07:50

MORENO SANCHEZ, JOSE

100

B2024OP

9301

L

C/ALFONS XII, 20

19/06/2007

05:45

MORENO VELAZQUEZ, DAVID

90

B0920KY

9411

L

PL. BALEARS, 0

20/06/2007

03:35

MORENO VERDUGO, CRISTOBAL

90

B6142UZ

9412

L

PL. MEDICINA, 0

09/05/2007

09:45

MORENO VILARDELL, AURELIA

90

B1416ML

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 59

20/06/2007

05:00

MORESO VILLAGRASA, MARIA

40

4878CMC

9114

G

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

12/06/2007

12:50

MORILLO VERA, JORDI

100

6851FLT

9422

L

RBLA. SOLIDARITAT, 0

25/06/2007

09:50

MOTORPRIM S L,

60

HU9196L

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

13/06/2007

09:35

MOUSTAHCINE BEN, JELLOUNNE

40

9674CDJ

9432

L

C/SAGUNT, 0

12/06/2007

12:30

MUIÑA CHULIO, LOURDES

40

9559DFB

9418

L

C/SEU D'URGELL, 0

29/06/2007

08:30

MULA DOMINGO, JESUS

60

CC2304P

9114

G

C/PAU, 64

18/06/2007

09:50

MUÑOZ CAPITAN, DIEGO

100

CC2304P

9114

G

C/PAU, 31

22/06/2007

10:00

MUÑOZ CAPITAN, DIEGO

100

B1505NT

9413

L

C/PONENT, 0

28/06/2007

10:00

MUÑOZ CASADO, JOSE

90

4391DYX

9431

L

C/ARBRES, 14

20/06/2007

04:56

MUÑOZ ESCRIBA, EVA

40

B8813VD

1803

G

C/GARRIGA, 0

25/06/2007

06:00

MUÑOZ LLOP, DANIEL

150

3699DVK

9421

L

C/CORTIJO, 0

21/06/2007

11:00

MUÑOZ NIEBLA, EDUARDO

60

B7901XD

9104

G

RBLA. SANT JOAN, 157

20/06/2007

01:13

MUÑOZ NOGUERAS, DANIEL

100

B4336PU

9112

G

C/PAU PIFERRER, 59

18/06/2007

09:35

MUÑOZ TIENDA, SANTIAGO

100

1018CPY

9431

L

C/SAGUNT, 0

27/06/2007

05:56

MURCIA GONZALEZ, SAMUEL

40

B4991OK

9114

G

C/OCEANIA, 0

25/06/2007

10:20

MURGENI SAINEA, GHEORGHITA

100

B4991OK

9111

G

C/DEMOCRACIA, 4

29/06/2007

06:10

MURGENI SAINEA, GHEORGHITA

100

7420DKT

9105

G

C/SOLSONA, 0

29/06/2007

06:20

MURILLO CAPARROS, ANDRES

100

B2003VU

9114

G

C/CIRCUMVAL·LACIO, 122

19/06/2007

11:30

MUROS DELGADO, ANA

100

B3082UM

9431

L

C/TEMPLE, 0

25/06/2007

04:40

NADAL QUILEZ, OLGA

40

8931BMH

9203

L

CTRA. CONRERIA, 0

20/06/2007

04:05

NARANJO RUBIO, ANTONIO

80

B6887UV

9421

L

C/TORREBADAL, 0

22/06/2007

05:25

NASORO, JOHN

60

B0883PH

1803

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 210

29/06/2007

12:05

NAVARRETE LARA, CRISTOBAL

150

4166BRS

9412

L

C/SANTA MARIA, 0

20/06/2007

09:18

NAVARRETE SANCHEZ, ABEL

90

B9594PY

9111

G

C/HIPOLITO LAZARO, 23

25/06/2007

08:00

NAVARRO AMO, JOSE

100

B3595SL

9431

L

RA. MATAMOROS, 60

15/06/2007

10:22

NAVARRO BONAVILA, MAGDALENA

40

2772DTP

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

25/06/2007

06:50

NAVARRO CAÑIBANO, DANIEL

40

7882FHZ

9413

L

C/MESTRE LLUIS MILLET, 1

27/06/2007

11:19

NAVARRO GARCIA, JORGE

90

8007BJH

9420

L

AV. SANT IGNASI LOIOLA, 0

19/06/2007

06:10

NAVARRO MARTIN, TEODOSIO

60

B0631OZ

9301

L

PG. OLOF PALME, 0

27/06/2007

04:15

NAVARRO PONCE, MANUEL

90

3873CXS

9412

L

AV. SALVADOR ESPRIU, 0

21/06/2007

08:15

NAVAS GODOY, MARCOS

90

B5874VZ

9412

L

C/ISAAC PERAL, 47

18/06/2007

11:10

NAVEA TRUJILLO, MANUEL

90

B7822WW

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 0

21/06/2007

05:42

NDIAYE ABEL, AZIZ

40

8917CKC

9417

L

C/JERUSALEM, 0

25/06/2007

09:15

NEGREDO REJOS, JENIFER

60

B7792WJ

9432

L

C/SAGUNT, 0

22/06/2007

05:05

NEGRO MEJIAS, JOSE

40

B8766WX

9413

L

RBLA. SANT JOAN, 29

19/06/2007

09:20

NIEVES GARCIA, CARLOS

90

B1818TD

9114

G

C/SANT CEBRIA, 21

26/06/2007

10:40

NOGUEROL RODRIGUEZ, MARIA

100

5421BBB

9111

G

C/MONTSERRAT, 103

29/06/2007

11:45

NOLASCO ESTEO, HECTOR

100

5789CSN

9115

G

C/CARME, 0

22/06/2007

05:20

NOLIS VERGES, ANNA

100

B1772TL

9116

G

PG. MARITIM, 0

29/06/2007

04:50

NONE, NONE

100

B0837UC

9418

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 94

30/06/2007

07:08

NOQRA, BRAHIM

60

5387DPT

9431

L

C/PRIM, 43

16/06/2007

10:46

NOVA MONTIGALA 2000 SL,

40

B3812LD

9431

L

C/DOS DE MAIG, 44

22/06/2007

10:20

NUNCIO HERNANDEZ, EUSEBIO

40

B9278XB

9431

L

C/LLIBERTAT, 7

25/06/2007

11:59

OBRAS Y MANTENIMIENTO RETABAS SL,

40

3000FDT

9431

L

C/ARBRES, 10

27/06/2007

09:50

OCAÑA MARTINEZ, MARISOL

40

3000FDT

9431

L

C/MARINA, 62

28/06/2007

10:11

OCAÑA MARTINEZ, MARISOL

40

4226CSK

9421

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

25/06/2007

03:40

ODIAGA ZAVALA, KATHERINA

60

NA3613AZ

9431

L

C/MADOZ, 2

25/06/2007

11:58

OLITE EGEA, LUIS

40

B0444TK

9432

L

RA. MATAMOROS, 60

13/06/2007

11:53

OLIVA ESTEBAN, MA

40

8876FFY

9409

G

C/ISAAC ALBENIZ, 0

27/06/2007

06:52

OLIVA GOMEZ, MONTSERRAT

100

3482BSR

9431

L

C/DOS DE MAIG, 44

19/06/2007

05:40

OLIVARES CABELLO, INMACULADA

40

1528DCH

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

26/06/2007

05:45

ONTANILLA EXTREMERA, RAQUEL

40

B0913KJ

9411

L

C/ROSELLA, 9

21/06/2007

04:10

OÑATE ORTEGA, IÑIGO

90

5312DSW

9431

L

C/SAGUNT, 119

29/06/2007

12:13

ORIENTAL EUROPA SL,

40

5312DSW

9431

L

C/SAGUNT, 0

30/06/2007

12:39

ORIENTAL EUROPA SL,

40

1385CSR

9432

L

C/LAIETANIA, 6

19/06/2007

04:40

ORIHUELA PIZARRO, VANESSA

40

1385CSR

9431

L

C/TERMES ROMANES, 6

20/06/2007

05:05

ORIHUELA PIZARRO, VANESSA

40

1385CSR

9431

L

C/LAIETANIA, 6

28/06/2007

11:36

ORIHUELA PIZARRO, VANESSA

40

1385CSR

9431

L

C/LAIETANIA, 13

29/06/2007

01:04

ORIHUELA PIZARRO, VANESSA

40

1385CSR

9432

L

C/LAIETANIA, 20

27/06/2007

05:58

ORIHUELA PIZARRO, VANESSA

40

B2296OV

9421

L

AV. PIUS XII, 0

20/06/2007

03:45

ORTEGA JAIME, ISABEL

60

2985BBK

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 190

20/06/2007

05:18

ORTI GARCIA, MATILDE

40

6039BVJ

9412

L

RBLA. SANT JOAN, 0

23/06/2007

08:08

ORTIZ BLANCO, NICOLAS

90

8004CRX

9105

G

C/MARIA AUXILIADORA, 0

19/06/2007

08:41

ORTIZ MARTINEZ, EMILIO

100

9447CMS

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 1

27/06/2007

07:45

ORTIZ MONTOYA, NESTOR

90

2253BDC

9418

L

C/RICARD STRAUSS, 25

16/06/2007

12:35

OSUNA RODRIGUEZ, JUAN

60

1215DRC

9431

L

C/TEMPLE, 31

27/06/2007

10:13

OTERO AVILES, ALBERTO

40

1020BJD

9420

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 120

05/01/2007

12:10

OTERO BLANCO, Mª MONTSERRAT

60

B5919TN

9105

G

C/GALILEO, 0

12/02/2007

05:25

OUALI LAAROUSSI, IMANE

100

B7799WV

9431

L

C/ALFONS XII, 0

20/06/2007

05:32

PACHECO SAMBLAS, MA

40

B7997PD

9411

L

C/RIUS I TAULET, 30

27/06/2007

06:00

PACO VAQUERO, CARLOS

90

B4132VP

9413

L

PL. MEDICINA, 0

26/06/2007

05:10

PALANQUES SIMON, CRISTINA

90

5070CWD

9102

G

PTGE. RIU TER, 0

29/06/2007

06:40

PALENCIA DE LA FUENTE, DAVID

100

B8529JF

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 99

20/06/2007

08:35

PALMA LEIVA, SEBASTIAN

90

3487DBG

9431

L

C/ALFONS XII, 102

29/06/2007

12:35

PALOMAR VILLANUEVA, MARIA

40

B7753TT

11701

G

RBLA. SANT JOAN, 0

18/06/2007

05:05

PANEQUE MATEOS, MARCOS

150

B2145XC

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

20/06/2007

12:40

PAPASEIT LLARCH, MARIA

90

B0248VS

9422

L

C/MARIA AUXILIADORA, 0

26/06/2007

09:59

PARAJO SANCHEZ, FRANCISCO

60

B6184VD

9105

G

C/JUAN VALERA, 0

19/06/2007

06:02

PAREDES MEDINA, FRANCISCO

100

B3803XG

9417

L

PG. MARITIM, 0

25/06/2007

03:45

PARRILLA MILLAN, JOSE

60

9146FNT

9417

L

C/MIQUEL DEL PRAT, 2

30/06/2007

05:43

PASCUAL PONCE, LEDA

60

9111FCD

9111

G

AV. ALMERIA, 56

19/06/2007

03:28

PAULIN AKI, LASSI

100

3004BLP

9431

L

C/GUIFRE, 0

16/06/2007

12:59

PEDROS GARCIA, ENRIQUE

40

B3343WW

9431

L

C/MARINA, 60

19/06/2007

05:48

PEIRO DELGADO, BEGOÑA

40

B6427SK

9114

G

C/DON PELAYO, 76

30/06/2007

04:15

PENA HERNANDEZ, JUAN

100

1367DHY

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 1

29/06/2007

05:24

PENUELA BLANCO, DUVAN

90

4421CMC

9103

G

C/PAU PIFERRER, 0

11/06/2007

08:15

PEÑA BERRIDI, JOSE

100

M5302XB

9431

L

RA. MATAMOROS, 60

12/06/2007

09:48

PEÑA MARTIN, MA

40

8196BMP

9417

L

C/F GARCIA LORCA, 21

23/06/2007

11:15

PEÑARANDA ORTEGA, SALVADOR

60

B1400WL

9417

L

C/PAU, 0

28/03/2007

08:39

PERE FABREGAT, JOSE

60

B1400WL

9417

L

C/EUROPA, 87

13/04/2007

10:09

PERE FABREGAT, JOSE

60

6419FRK

9417

L

C/TRIOMF, 0

28/06/2007

07:52

PEREIRA SOSA, ROBERTO

60

B3761MC

9413

L

C/RUBEN DARIO, 9

22/06/2007

07:53

PEREZ ALFEREZ, ESTEBAN

90

3953DNH

15202

L

C/GRECIA, 0

18/06/2007

01:30

PEREZ BARBERO, VICENTE

90

7361DWG

9432

L

C/ANSELM CLAVE, 0

22/06/2007

06:48

PEREZ BAYARRI, JAVIER

40

2624FRM

9413

L

PG. MARITIM, 0

27/06/2007

04:21

PEREZ BOLDO, JOSE

90

3315DPP

9412

L

PTGE. VIÑAS, 0

29/06/2007

03:10

PEREZ CASTILLO, ANTONIO

90

2055FNP

9413

L

AV. CATALUNYA, 0

20/06/2007

04:34

PEREZ DE, TUDELA

90

2909DXD

9417

L

C/INDUSTRIA, 270

20/06/2007

08:27

PEREZ FARNOS, FRANCISCO

60

9607BXC

9413

L

C/ENRIC BORRAS, 0

04/05/2007

12:28

PEREZ GALIAN, RAUL

90

4638BMJ

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

25/06/2007

06:29

PEREZ GALLART, DAVID

40

8705BCR

9105

G

C/MOSSEN ANTON, 0

20/06/2007

11:40

PEREZ GONZALEZ, DANIEL

100

4765CLC

9431

L

RA. MATAMOROS, 30

25/06/2007

11:38

PEREZ GURIBE, NICOLAS

40

B4630TN

17101

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

19/06/2007

05:03

PEREZ HERRERA, FRANCISCO

60

B5604TW

9111

G

C/SANTIAGO RUSIÑOL, 7

22/06/2007

03:50

PEREZ HIDALGO, MARIA

100

7792BLL

9114

G

C/ESCORIAL, 21

20/06/2007

10:00

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO

100

5355BGZ

9114

G

C/SANT FREDERIC, 4

18/06/2007

10:05

PEREZ LOPEZ, JOSE

100

GI5337BF

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

22/06/2007

05:17

PEREZ LORCA, ROSALIA

40

B2326TC

9431

L

C/TERMES ROMANES, 3

18/06/2007

04:39

PEREZ MALAVE, RAFAEL

40

5224FKD

9413

L

C/SANTA EULALIA, 0

30/06/2007

08:40

PEREZ MARTINEZ, MARIA

90

B8960UH

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 0

21/06/2007

09:44

PEREZ MORENO, ISHTAR

40

0106FDG

9432

L

C/PRIM, 55

16/06/2007

10:51

PEREZ MUÑOZ, VICTOR

40

0106FDG

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

30/06/2007

09:44

PEREZ MUÑOZ, VICTOR

40

B4498PK

9413

L

C/GUIFRE, 243

16/06/2007

07:03

PEREZ NAVAS, JUAN

90

8713BMP

9431

L

C/GUIFRE, 0

22/06/2007

06:20

PEREZ PEREZ, MIGUEL

40

B8745WT

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4

30/06/2007

04:57

PEREZ RAMOS, JESUS

40

1803BZR

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

22/06/2007

04:42

PEREZ REQUENA, BIENVENIDA

40

1803BZR

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

26/06/2007

05:52

PEREZ REQUENA, BIENVENIDA

40

B1709SN

9410

L

AV. AFRICA, 0

20/06/2007

04:20

PEREZ ROMERO, JUAN

60

6346CRF

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 60

09/02/2007

11:10

PEREZ SALAZAR, LUICIO

90

B3049JP

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:52

PEREZ SANCHEZ, IVAN

90

6907BRS

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

29/06/2007

04:00

PEREZ VAZQUEZ, ESTRELLA

90

1297DHH

9434

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3

20/06/2007

01:17

PERRAMON ACOSTA, DOMENEC

40

1297DHH

9420

L

PG. MARITIM, 0

27/06/2007

02:56

PERRAMON ACOSTA, DOMENEC

60

1794VT86

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

10/05/2007

09:25

PINAUD, ALICIA

90

B2592SB

9116

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 0

30/06/2007

05:45

PINEDA CARRILLO, JONHATAN

100

3265BJC

9421

L

C/PONENT, 168

28/06/2007

12:15

PINO CAPDEVILA, SERGIO

60

9194FNF

9434

L

AV. MARTI PUJOL, 287

15/06/2007

12:06

PIÑERO MARTIN, JOSE

40

2437CYY

9114

G

C/QUEVEDO, 78

19/06/2007

06:25

PITA CANTOS, JAIME

100

3593FPV

9432

L

C/LAIETANIA, 22

25/06/2007

11:32

PLA ARMADA, SUSANA

40

B1207SG

9413

L

C/TORRENT BATLLORIA, 0

20/06/2007

10:55

PLANAS BALDO, JOSE

90

4692DSN

9417

L

C/MURCIA, 0

27/06/2007

09:15

PLANAS BERMAN, PENELOPE

60

9432BCM

9414

G

PL. VOLUNTARIS OLIMPICS, 0

19/06/2007

07:40

PLATA PARRA, BERNABE

100

V4563GD

9108

G

C/F PLANAS I CASALS, 0

18/06/2007

07:15

PLAZA NAVARRO, ANTONIO

300

V4563GD

9106

G

C/FRANCESC LAYRET, 0

29/06/2007

12:17

PLAZA NAVARRO, ANTONIO

300

5467DRV

9421

L

C/MARTI I JULIA, 0

25/06/2007

08:37

PLAZA PASCUAL, FRANCESC

60

6852CPG

9421

L

C/SANT MIQUEL, 1

04/04/2007

06:15

POLIDANO SANCHEZ, RAMIRO

60

7139FLP

9413

L

C/ENRIC BORRAS, 0

27/06/2007

11:11

POLO CAPARROS, DAVID

90

2765CVT

9420

L

PG. MARITIM, 0

26/06/2007

11:45

PONCE PEREZ, RAFAEL

60

8709BDR

9413

L

AV. CATALUNYA, 0

20/06/2007

04:39

PONS SALVA, JUANA

90

1456BDV

9413

L

C/CONQUISTA, 66

29/06/2007

11:25

PONS TORNIL, JONATAN

90

5218BFP

0302

G

AV. MARESME, 0

29/06/2007

01:42

PONTEJO BALLESTER, RICARDO

300

5655BWV

9412

L

C/BONAVISTA, 7

16/06/2007

09:50

POUSA NIEVES, JORGE

90

C3373BSK

0302

G

C/TEIA, 25

22/06/2007

04:20

POVEA PULIDO, JAVIER

300

C3373BSK

11801

G

C/TEIA, 25

22/06/2007

04:20

POVEA PULIDO, JAVIER

150

C6197BGJ

9413

L

PG. MARITIM, 0

26/06/2007

06:16

POVEDA SERRANO, SIMON

90

B5444VB

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

30/06/2007

12:47

POZO AGUILERA, JUAN

40

0648DSN

14601

G

TRV. MONTIGALA, 0

03/04/2007

03:30

POZO CABALLERO, MARIA

250

B0776KH

9412

L

AV. ALFONS XIII, 566

20/06/2007

05:25

POZO MARTOS, ANTONIO

90

3092CKP

9118

G

C/ROSSINI, 0

27/06/2007

05:40

POZO SALGUERO, EDUARDO

100

9825DYD

9413

L

C/JOAN PEIRO, 76

27/06/2007

08:05

POZO VICENTE, RUBEN DEL

90

B2225TV

9421

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

13/06/2007

03:50

PRADAS FLORES, FELIPE

60

7905BGW

9105

G

C/RAMIRO DE MAEZTU, 0

19/06/2007

08:10

PRADOS MORERA, JAIME

100

6753BXW

9431

L

C/GUIFRE, 0

15/06/2007

12:02

PRATS EGEA, JOSE

40

C5209BRR

9417

L

C/CANTABRIA, 2

25/06/2007

09:45

PRATS GOL, JAUME

60

0803FNZ

9432

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4

28/06/2007

06:54

PREGONAS BATALLA, SERGIO

40

2081CTN

9431

L

C/TEMPLE, 26

30/06/2007

05:51

PREGONAS BATALLA, VICTOR

40

9912CJC

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

21/06/2007

06:50

PREGONAS BOSCH, ANTONIO

40

B4096UM

9412

L

PL. MEDICINA, 0

09/05/2007

10:20

PREST, JUAN

90

CO8044AF

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

21/06/2007

11:17

PRIETO JIMENEZ, ANTONIO

40

9878FGW

9420

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

05:10

PUCHETA MARIA, JOSE

60

4281DXY

15402

L

RBLA. SANT JOAN, 0

24/06/2007

08:45

PUERTA RAMIREZ, DANIEL

90

4281DXY

11701

G

RBLA. SANT JOAN, 0

24/06/2007

08:45

PUERTA RAMIREZ, DANIEL

150

4120DJV

9431

L

C/PRIM, 123

16/06/2007

11:07

PUERTAS TABERNER, MANUEL

40

4120DJV

9431

L

C/RIVERO, 3

28/06/2007

09:50

PUERTAS TABERNER, MANUEL

40

4120DJV

9431

L

C/PRIM, 135

27/06/2007

09:54

PUERTAS TABERNER, MANUEL

40

4120DJV

9417

L

C/GUERAU DE LIOST, 0

22/06/2007

09:30

PUERTAS TABERNER, MANUEL

60

B3481WV

9420

L

AV. SANT IGNASI LOIOLA, 0

12/06/2007

03:30

PUIG BORONAT, JORDI

60

B1793LS

9432

L

C/TEMPLE, 31

13/06/2007

11:50

PUIG FOIX, MA

40

5292DCW

9413

L

C/GUIFRE, 245

16/06/2007

07:39

PUIG GARRIGA, JORDI

90

9913BHH

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

19/06/2007

10:10

PUIG MARTINEZ, MIGUEL

90

B3719WU

9413

L

C/QUINTANA ALTA, 8

26/06/2007

11:30

PUIG ROVIRA, JOSEP

90

B4096VD

9431

L

RA. MATAMOROS, 29

20/06/2007

11:30

PUIGDOMENECH NAVARRO, JORDI

40

8750DJX

9412

L

C/ISAAC PERAL, 45

18/06/2007

11:25

PUJOL REYNE, IÑAKI

90

B2698VM

9417

L

PL. VICTORIA DELS ANGELS, 0

12/06/2007

12:13

QIU YONGFU,

60

B7601ST

9413

L

C/COLL I PUJOL, 172

20/06/2007

09:40

QUERALT HERNANDEZ, JORGE

90

0921BHM

9416

L

AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 8

18/06/2007

10:40

QUESADA CAMACHO, TANIA

60

B3426OS

9412

L

C/JOAN SEBASTIA BACH, 6

21/06/2007

06:50

QUESADA FERNANDEZ, JOSE

90

3566BKT

9412

L

C/AZORIN, 0

28/06/2007

10:05

QUESADA LOPEZ, JUAN

90

B5941WT

9414

G

AV. CARITG, 0

20/06/2007

08:55

QUEVEDO LAMAZA, IVAN

100

8104FRJ

9112

G

C/DON PELAYO, 81

15/06/2007

10:50

QUICENO HENAO, MARIA

100

B3151SN

1803

G

AV. MARTI PUJOL, 0

22/06/2007

11:24

QUINTANA ADRIAN, JUAN

150

0773BFD

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 205

22/06/2007

08:05

QUINTANA GARCIA, ANTONIO

90

4364CWF

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 59

16/06/2007

11:26

QUINTANAL SAN, EMETERIO

40

PM9712BX

9431

L

C/TEMPLE, 26

23/11/2006

04:33

RACERO ALBERCH, JOSEP

40

B5100TL

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

30/06/2007

10:13

RAIHANI, ABDELAZIZ

40

7944FCS

9114

G

C/DON PELAYO, 76

30/06/2007

04:00

RAJI, ABDERRAHIM

100

B9981OG

9431

L

C/LAIETANIA, 28

18/06/2007

09:32

RAMIREZ ARTIGAS, MANUEL

40

B9981OG

9432

L

C/LAIETANIA, 22

20/06/2007

04:44

RAMIREZ ARTIGAS, MANUEL

40

C2664BNN

14601

G

AV. MARTI PUJOL, 584

16/06/2007

09:15

RAMIREZ CIRERA, ISAMEL

250

8425CFG

11701

G

AV. CARITG, 0

21/06/2007

07:15

RAMIREZ LOPEZ, OSCAR

150

MA3033CH

9417

L

AV. ALMERIA, 56

19/06/2007

03:19

RAMIREZ PEREZ, JORDI

60

B5305PW

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

15/06/2007

10:25

RAMISA ELIAS, ALEIX

40

4801BCD

9114

G

C/PAU, 64

18/06/2007

09:50

RAMOS ALCAIDE, FRANCISCO

100

5463CXB

9412

L

AV. CARITG, 0

27/06/2007

02:40

RAYA CORPAS, VICTORIA

90

8142DFZ

15401

L

C/SALOU, 0

11/06/2007

05:35

REAL BASANTES, WALTER

60

8180FCX

9432

L

C/SANTIAGO RUSIÑOL, 0

25/06/2007

12:14

RECICLAJES RODILLA S.L.,

40

8654DLS

9116

G

C/ISAAC ALBENIZ, 0

28/06/2007

06:53

REFFAI, ABDELILAH

100

2123DSZ

9409

G

C/SOLSONA, 0

28/06/2007

06:52

REFFAI, ABDELILAH

100

5388BTT

9431

L

C/TEMPLE, 26

25/06/2007

09:32

REGALADO CASTRO, JORGE

40

3344BPG

9421

L

C/OCEANIA, 25

22/06/2007

08:29

REGALADO PINCAY, JANDRY

60

B9727OP

9411

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 123

20/06/2007

08:37

REINOSO MEDINA, ALEX

90

7012BMJ

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 110

15/06/2007

11:20

REIXACH GIMENEZ, EUGENIA

40

5554DFT

9431

L

C/ANSELM CLAVE, 0

18/06/2007

10:35

REPISO ARTACHO, DOLORES

40

1245DTN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

20/06/2007

04:45

REQUENA BERNAL, ANTONIA

40

B2083WF

9105

G

C/MOSSEN ANTON, 0

25/06/2007

06:45

REVELO HIDALGO, JOHN

100

4736BFW

9422

L

C/PERE MARTELL, 0

18/06/2007

05:50

REVERTE MERCADER, DAVID

60

4736BFW

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 206

23/06/2007

09:32

REVERTE MERCADER, DAVID

40

B0108VU

9412

L

C/PINTOR SOROLLA, 5

29/06/2007

11:15

REY REY, CARLA

90

3468DBR

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

15/06/2007

05:06

REY RUIZ, RAUL

40

C8661BSP

9413

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

05:15

REYES ALBA, CARMEN

90

5331DCP

9111

G

C/BALMES, 24

28/06/2007

02:41

RHA, NOUREDDIN

100

2200CTB

9415

G

C/MIGJORN, 0

22/06/2007

12:10

RIERA COLOME, JOSEP

100

5359DTF

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

28/06/2007

11:08

RIOS OMELLA, SILVIA

90

8651BBN

9431

L

C/PROVIDENCIA, 171

19/06/2007

01:08

RIQUELME GARCIA, FRANCISCO

40

8651BBN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

27/06/2007

05:59

RIQUELME GARCIA, FRANCISCO

40

8651BBN

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

20/06/2007

09:56

RIQUELME GARCIA, FRANCISCO

40

T9740AW

9417

L

C/PROGRES, 176

20/06/2007

05:53

RIVAS BECERRA, ALBERTO

60

GE7249AH

9105

G

C/MANILA, 0

14/03/2007

05:00

RIVAS MORA, ANGEL

100

2418FDB

9409

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

20/06/2007

05:20

RIVERA GARCIA, TOMAS

100

GI5214BB

9419

L

C/CONQUISTA, 108

18/06/2007

05:08

RIZVI QAISAR, NADEEM

60

6691BTL

9413

L

C/PROGRES, 293

28/06/2007

10:41

ROALES ARNAU, ISAAC

90

B7921VC

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 129

20/06/2007

06:18

ROCA MACIAS, JOSE

40

B2337OT

9411

L

C/REPUBLICA PORTUGUESA, 59

13/06/2007

08:00

ROCA SOLA, JORDI

90

B2771XF

1803

G

C/SEU D'URGELL, 0

23/06/2007

08:38

RODENAS SEGURA, ISIDORO

150

B2771XF

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

23/06/2007

12:15

RODENAS SEGURA, LUIS

40

B6930WY

9413

L

C/PROGRES, 0

09/05/2007

12:00

RODRIGUEZ ARELLANO, MARIA

90

8341CMT

9432

L

C/DOS DE MAIG, 48

13/06/2007

11:50

RODRIGUEZ BALSEIRO, MIGUEL

40

C6442BMB

9411

L

PL. BALEARS, 27

28/06/2007

11:51

RODRIGUEZ CARO, MARIA

90

2441FBF

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

20/06/2007

09:48

RODRIGUEZ CORBATERA, SANDRA

40

B1280TJ

9412

L

C/ABAT ESCARRE, 0

18/06/2007

08:00

RODRIGUEZ COSIN, ALFREDO

90

TE2679G

9116

G

C/CORDOVA, 2

21/06/2007

03:32

RODRIGUEZ ESTEVE, DANIEL

100

B4000ND

9411

L

C/PAU PIFERRER, 87

20/06/2007

09:15

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL

90

B5075NF

9411

L

C/CERVANTES, 26

20/06/2007

08:00

RODRIGUEZ LIÑAN, JOSE

90

7561CKP

9104

G

AV. PUIGFRED, 0

27/06/2007

03:38

RODRIGUEZ LOPEZ, NIEVES

100

8724DTD

9420

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

19/06/2007

04:45

RODRIGUEZ MARTINEZ, SERGIO

60

3428BTN

9111

G

C/PRIM, 173

16/06/2007

08:32

RODRIGUEZ NADAL, NICOLAS

100

B5430MV

9416

L

C/PAU CLARIS, 1

19/06/2007

07:44

RODRIGUEZ PEREZ, INOCENCIO

60

2181BYP

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 49

13/06/2007

05:30

RODRIGUEZ PUJOL, PABLO

40

8082FDB

9114

G

C/EN EL MUNICIPI, 0

28/06/2007

12:41

RODRIGUEZ RIBERO, FRANCISCO

100

8685CCG

9116

G

C/MADRID, 2

21/06/2007

10:10

RODRIGUEZ RIVERA, JOSE

100

B2928VG

9414

G

C/TINENT C OLEZA COSTA, 0

21/06/2007

07:40

ROIG CAMPILLO, LIDIA

100

2068BRZ

9105

G

C/GARRIGA, 0

21/06/2007

11:08

ROIG FERNANDEZ, JUAN

100

B2158MM

9412

L

C/JOAN SEBASTIA BACH, 0

16/06/2007

06:44

ROJAS LOPEZ, LUIS

90

GI0239BD

9421

L

PL. PAU CASALS, 0

26/06/2007

08:20

ROJAS MORENO, ANTONIO

60

6017BYC

9114

G

C/CONQUISTA, 1

18/06/2007

06:54

ROJAS SANTIAGO, EVA

100

0212CCR

9432

L

C/LAIETANIA, 38

13/06/2007

12:12

ROMAN EUFEMIA, JAVIER

40

B8734UF

9417

L

C/HUELVA, 0

26/06/2007

11:00

ROMERA DOMINGUEZ, MANUEL

60

B7361SP

9417

L

C/DOS DE MAIG, 26

26/06/2007

10:50

ROMERO MARTINEZ, JULIANA

60

5789BXY

9413

L

C/TORREBADAL, 2

28/06/2007

10:00

ROMERO REQUENA, VICTOR

90

B7492TN

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

23/06/2007

12:36

ROMERO SAEZ, DANIEL

40

B0015LV

9114

G

C/FELIU VEGUES, 0

26/06/2007

10:08

ROPERO BARRIOS, CARLOS

100

0437CYD

9418

L

PL. TORRE DE L'OU, 0

21/06/2007

07:05

ROSA MARQUEZ, SARA

60

8394CJK

9409

G

AV. MONACO, 18

27/06/2007

05:44

ROSALES DONADO, HENRY

100

7920CFN

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 22

25/06/2007

09:44

ROSES GRIFOL, JOAN

40

0671DNV

9105

G

C/M J PICH SANTASUSANA, 0

27/06/2007

05:17

ROTELLAR PRIETO, JULIO

100

B5440PG

9434

L

C/GUIFRE, 0

22/06/2007

06:55

ROVIRA BERENGUER, JOSEP

40

5700BMB

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

20/06/2007

05:52

ROYO DIAZ, DAVID

40

9517BXM

9111

G

C/APENINS, 45

21/06/2007

07:25

RUANO LOPEZ, FRANCISCO

100

0295BDP

9418

L

C/INDUSTRIA, 422

27/06/2007

03:40

RUBIALES BERMUDEZ, FRANCISCO

60

9511CNZ

9417

L

AV. CARITG, 0

30/06/2007

08:17

RUBIN OTERO, JOSE

60

B5942XB

9419

L

C/FRANCESC LAYRET, 90

19/06/2007

12:25

RUBIO HORTELANO, ANTONIO

60

5452DYX

9108

G

C/AUSTRALIA, 0

27/06/2007

12:15

RUIZ AVILA, ANTONIO

300

6257BCB

9413

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

27/06/2007

06:35

RUIZ CARMONA, RAQUEL

90

0800CVX

9105

G

C/RIVERO, 3

20/06/2007

09:45

RUIZ GARCIA, ANTONIO

100

B7565PG

9419

L

AV. ALFONS XIII, 0

19/06/2007

11:38

RUIZ GARCIA, VALENTIN

60

B9177NT

9431

L

C/TEMPLE, 0

13/06/2007

10:00

RUIZ GUTIERREZ, FCO

40

B7735VZ

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

15/06/2007

11:26

RUIZ MARTINEZ, EMILIO

40

B8177UV

9417

L

C/OCEANIA, 25

22/06/2007

08:15

RUIZ MARTINEZ, RAFAELA

60

9834BCH

9432

L

C/PRIM, 39

14/06/2007

11:53

RUIZ MESA, ANTONIO

40

9654CFX

9413

L

AV. AMERICA, 40

29/06/2007

09:06

RUIZ PASTOR, RAFAEL

90

1543CNY

9114

G

C/FELIU VEGUES, 0

25/06/2007

10:15

RUIZ PRATS, EMILIA

100

B3423JJ

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

30/06/2007

10:27

RUIZ ROMERO, ROSA

40

B5931VJ

9417

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 120

27/06/2007

06:02

RUIZ SOLA, JOSE

60

4832CXH

9412

L

AV. ALFONS XIII, 544

20/06/2007

05:22

RUIZ TARANCON, MARIA

90

3275DRR

9431

L

C/PRIM, 156

18/06/2007

05:27

SABATE POCH, JUAN

40

3275DRR

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 22

29/06/2007

05:10

SABATE POCH, JUAN

40

4947BGF

9431

L

C/GUIFRE, 186

18/06/2007

05:43

SAEED ARELLANO, SORAYA

40

4947BGF

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

15/06/2007

11:12

SAEED ARELLANO, SORAYA

40

8001CGC

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

11:14

SAEZ ROLDAN, JAIME

40

8001CGC

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 0

30/06/2007

11:56

SAEZ ROLDAN, JAIME

40

8001CGC

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 24

22/06/2007

06:10

SAEZ ROLDAN, JAIME

40

7379CHB

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 0

18/06/2007

12:38

SAFONT ASSEGURANCES SCP,

40

B5376TP

9417

L

C/DOS DE MAIG, 24

26/06/2007

10:50

SAFONT BARDENY, MARGARITA

60

B1037LP

9301

L

C/M MORENO MAURICI, 0

26/06/2007

04:57

SAFONT VINUES, ANTONIO

90

B8339PW

9111

G

C/VICTOR BALAGUER, 12

21/06/2007

11:45

SAID NASAR CHEIKH, MOHAMED

100

B7704PJ

9413

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 122

20/06/2007

06:50

SAKOUNI, MOHAMED

90

0018BGF

9111

G

CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 64

19/06/2007

06:44

SALA ALVAREZ, IVAN

100

2900BHP

9114

G

C/SICILIA, 93

19/06/2007

08:30

SALA CODORNIU, NURIA

100

B6241WT

9431

L

C/LAIETANIA, 25

25/06/2007

06:03

SALAS NAVARRO, JUAN

40

8486FKF

9412

L

C/JOAN SEBASTIA BACH, 0

18/06/2007

06:25

SALGUERO ALUNDA, VALENTIN

90

5943BVL

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 141

19/06/2007

06:44

SALGUERO ARENAS, ANTONIO

40

5490DHS

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

16/06/2007

12:50

SALVADOR DIAZ, PEDRO

40

8077CNT

9431

L

C/TEMPLE, 26

21/06/2007

09:39

SALVADOR PLAZAS, JAVIER

40

B9244KC

9413

L

C/SEU D'URGELL, 0

27/06/2007

11:30

SALVAT MARTINEZ, DAVID

90

B4512OV

9421

L

CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 3

20/06/2007

06:38

SAMSO BASTARDAS, JORDI

60

3901CHD

9421

L

C/SAGUNT, 24

19/06/2007

07:09

SANCHEZ AFONSO, MARIA

60

5860DHG

9108

G

C/FRANCESC LAYRET, 0

05/01/2007

11:45

SANCHEZ ALVARADO, RAFAEL

300

0740BZH

9421

L

PG. MARITIM, 0

21/06/2007

04:53

SANCHEZ BESORA, FRANCESC

60

B7456TK

9105

G

C/MOSSEN ANTON, 0

20/06/2007

11:20

SANCHEZ CALLEJERO, JOSE

100

3159CGZ

0303

M

C/MANUEL FDEZ MARQUEZ, 0

23/06/2007

05:40

SANCHEZ CARRASCOSA, CRISTIAN

600

B6130IW

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

13/06/2007

09:49

SANCHEZ CORCHUELO, MA

40

B6130IW

9432

L

C/TERMES ROMANES, 0

20/06/2007

10:02

SANCHEZ CORCHUELO, MA

40

B2928KV

9411

L

C/CERVANTES, 166

20/06/2007

08:30

SANCHEZ CORONADO, JOSE

90

0170DHL

9431

L

C/ROGER DE FLOR, 0

16/06/2007

12:52

SANCHEZ CORTES, ANA

40

0489DBX

9413

L

C/PONENT, 0

22/06/2007

03:20

SANCHEZ CREGO, RUBEN

90

B7477UC

9417

L

C/FRANCESC LAYRET, 165

19/06/2007

12:30

SANCHEZ DE, LEON

60

2452DJZ

9431

L

C/PRIM, 65

14/06/2007

06:32

SANCHEZ FORNELL, PEDRO

40

B6151SY

9431

L

C/TEMPLE, 24

25/06/2007

09:30

SANCHEZ GARRIDO, BENITO

40

9592FBS

9412

L

C/PERU, 28

19/06/2007

01:15

SANCHEZ INIESTA, ANTONIO

90

2192FGT

9412

L

AV. ALMERIA, 0

27/06/2007

07:20

SANCHEZ MARIN, JUAN

90

B4312LF

9412

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

23/06/2007

07:30

SANCHEZ MARTINEZ, JOSE

90

7838FPT

9431

L

C/TEMPLE, 0

21/06/2007

09:43

SANCHEZ MATEO, ESTHER

40

0750BKN

9409

G

C/ANTONI MAURA, 0

26/06/2007

05:05

SANCHEZ MORALES, FRANCISCO

100

5683CNP

9413

L

AV. MARQUES DE SANT MORI, 124

13/06/2007

06:40

SANCHEZ PEREZ, ELADIO

90

0920FCL

9111

G

C/SEVILLA, 46

19/06/2007

11:55

SANCHEZ VAZQUEZ, SERGIO

100

M4776LX

9431

L

C/RIVERO, 3

12/06/2007

10:16

SANCHEZ VELASCO, LUIS

40

4075FDD

9431

L

C/GUELL I FERRER, 98

14/06/2007

06:44

SANCHO FERNANDEZ, ANA

40

B1627OM

9105

G

C/PAU RODON, 0

21/06/2007

06:55

SANTANA FABREGAT, ANTONIO

100

B0819NF

9412

L

AV. SANT SALVADOR, 0

12/06/2007

09:15

SANTANA FERNADEZ, IVAN

90

1918CZR

9114

G

C/ECHEGARAY, 17

22/06/2007

12:24

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES

100

B7739PP

9409

G

C/LONDRES, 0

27/06/2007

08:24

SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO

100

1951FPZ

9413

L

C/MOZART, 63

23/06/2007

08:45

SANTIAGO FLORES, ANTONIO

90

9541FPJ

9431

L

C/MARINA, 40

29/06/2007

06:43

SANTIAGO PEREZ, SERGIO

40

B1469MB

9411

L

C/ANSELM TURMEDA, 0

26/06/2007

05:20

SANTIAGO SALAZAR, SALVADOR

90

B5814TX

9413

L

C/VELEZ RUBIO, 0

21/06/2007

11:55

SANTIAGO SANTIAGO, AMPARO

90

6491CXN

9104

G

C/JUMILLA, 0

27/06/2007

11:09

SANTIAGO SANTIAGO, ANTONIO

100

B5693KZ

9118

G

C/PERU, 0

21/06/2007

07:50

SANTOS CIPRIAN, NOELIA

100

3184BFZ

9105

G

RA. MATAMOROS, 24

19/06/2007

09:40

SANTOS SOLIS, ANGELICA

100

B6948PW

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 41

14/06/2007

06:16

SANTOS VICENTE, FRANCISCO

40

2379BKN

9412

L

AV. MARQUES DE MONTROIG, 0

19/06/2007

10:33

SANZ SANZ, NURIA

90

B0270IY

9411

L

C/VICTOR BALAGUER, 22

28/06/2007

09:40

SARDA PEREZ, CLEMENTINA

90

3716CYW

9105

G

C/ISAAC PERAL, 2

27/06/2007

04:10

SASEITA WONG, JORGE

100

B4066PN

9411

L

AV. CERDANYA, 0

30/06/2007

12:00

SASIAIN RODRIGUEZ, RAFAEL

90

6804FBN

9421

L

C/PONENT, 168

21/06/2007

12:55

SAURI LOPEZ, SONIA

60

B1369VV

9301

L

C/M MORENO MAURICI, 0

26/06/2007

04:25

SEFRIOUI *, ABDESSLEM

90

4861DDW

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 55

21/06/2007

05:58

SELECTA VIDAL SA,

40

C3624BJV

11801

G

C/SANT BRU, 0

29/06/2007

05:15

SERENA HORTAS, CARLOS

150

B7819LW

9431

L

C/PRIM, 101

27/06/2007

10:00

SERIOL GASULL, MARIA

40

B0338XF

9412

L

C/PAU VILA, 0

20/06/2007

03:50

SERRA VIGIL, JORGE

90

2545DWB

9421

L

C/TRAMUNTANA, 0

21/06/2007

04:20

SERRALLE MARTINEZ, SALVADOR

60

C7305BBG

14601

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

21/06/2007

06:50

SERRANO ALCOZER, FRANCISCO

250

B9555WD

9432

L

C/TEMPLE, 29

18/06/2007

11:50

SERRANO ATENCIA, FCO

40

B8992XB

9105

G

C/PONENT, 110

21/05/2007

03:35

SERRANO CARRILLO, SERGIO

100

B5228SL

9413

L

C/SANT JOSEP ORIOL, 8

20/06/2007

01:25

SERRANO CORTES, MARIA

90

6406BYY

9432

L

C/TERMES ROMANES, 6

18/06/2007

04:36

SERRANO CORTES, PEDRO R

40

6406BYY

9431

L

C/TERMES ROMANES, 0

26/06/2007

11:25

SERRANO CORTES, PEDRO R

40

6406BYY

9431

L

C/TERMES ROMANES, 3

26/06/2007

09:45

SERRANO CORTES, PEDRO R

40

6406BYY

9431

L

C/TEMPLE, 0

22/06/2007

11:00

SERRANO CORTES, PEDRO R

40

1452FPB

9413

L

C/FRANCESC LAYRET, 52

19/06/2007

11:30

SERRANO DIEZ, DEMETRIO

90

B7520SX

9418

L

C/ALFONS XII, 66

29/06/2007

08:39

SERRANO TOMAS, JORGE

60

3443CJW

9432

L

C/MOSSEN ANTON, 0

21/06/2007

12:14

SEVA VIDAL, ANTONIO

40

8791FFR

9116

G

C/MADRID, 2

21/06/2007

10:15

SHAHID, HUSSAIN

100

0215CDS

9408

G

C/APENINS, 0

27/06/2007

05:22

SILES MULERO, MARIA

100

7317DFX

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 202

14/06/2007

12:21

SILVIA ORDOÑEZ, ANTONIA

40

7472FRT

9412

L

PL. TORRE DE L'OU, 0

26/06/2007

07:25

SINGH, JASBIR

90

B9040KT

9411

L

C/CUBA, 8

21/06/2007

09:30

SINGH, SARABJIT

90

B2218NX

9414

G

C/JAEN, 0

21/06/2007

11:59

SINGH, SUKHDEV

100

7233CZW

9432

L

AV. MARTI PUJOL, 41

28/06/2007

11:52

SIURANA FELTRER, LYDIA

40

B8858SB

9432

L

C/F PLANAS I CASALS, 8

28/06/2007

12:18

SOLA CUSSO, JAVIER

40

5553BNK

9421

L

C/SAGUNT, 24

13/06/2007

12:15

SOLA HERNANDEZ, ESTEBAN

60

B6964SB

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

19/06/2007

09:40

SOLA MENDOZA, MARIA

40

GI3567AV

9116

G

C/CALDERON DE LA BARCA, 0

24/06/2007

11:22

SOLANA MARIN, LETICIA

100

B6798UU

9413

L

C/GUIFRE, 55

14/06/2007

11:00

SOLER FISCHMANN, RICARDO

90

2317CCK

9432

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 30

11/06/2007

05:16

SOLER GINER, MIGUEL

40

6513DJY

9111

G

C/PINTOR ROSALES, 16

26/06/2007

05:20

SOLER MARTINEZ, ANTONIO

100

9768BPC

9410

L

C/CALDERON DE LA BARCA, 96

27/06/2007

08:55

SOLIS AMAYA, FRANCISCO

60

1954BWW

9105

G

C/SANT LLUC, 0

27/06/2007

12:53

SOLIS SANCHEZ, JUAN

100

4558DVC

9431

L

C/SAGUNT, 0

30/06/2007

12:34

SOTO RODRIGUEZ, ENRIQUETA

40

B0586UJ

9104

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

21/06/2007

08:05

SOTORUIZ, MIGUEL

100

B5612WM

15501

L

C/F GARCIA LORCA, 26

18/06/2007

06:30

SOUMAHORO, MOUSTAPHA

90

B4067UL

9114

G

C/DON PELAYO, 78

26/06/2007

09:25

SOUSSI, BOUGHA

100

T8951AU

9417

L

C/F GARCIA LORCA, 3

21/06/2007

11:16

STAN, GREUCEANU

60

CS1516AF

9112

G

C/VICTOR BALAGUER, 29

19/06/2007

10:45

STEFAN STADIAN,

100

3995BSY

9414

G

C/TINENT C OLEZA COSTA, 0

19/06/2007

12:08

SUAREZ YAGUAL, JUM

100

B2281WB

9431

L

C/GUIFRE, 0

26/06/2007

11:03

SUÑOL FAGEDA, CARLES

40

B1711VK

9409

G

C/ANTONI MAURA, 0

26/06/2007

07:15

SURRA CAIRO, CARLES

100

1260DNV

9417

L

C/PAU PIFERRER, 0

29/06/2007

04:05

TAJMUL, HUSSAIN

60

5429FGJ

15404

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

30/06/2007

03:20

TALAVERA NAVARRO, JOSE

90

B4569TB

9413

L

C/MOZART, 63

28/06/2007

05:24

TALIBI, RACHID

90

B8372HP

1502

L

C/PAU PIFERRER, 2

29/06/2007

10:00

TANASE, CIRESAN

60

B1469KF

9417

L

C/JUMILLA, 0

19/06/2007

12:40

TANASE, VASILE

60

B0074OG

9114

G

C/MIQUEL DEL PRAT, 17

20/06/2007

09:15

TANASE, VASILE

100

8563FJK

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 194

22/06/2007

05:04

TARANTO MORERA, ANGELA DE

40

8656BCN

9114

G

C/SANTIAGO, 0

27/06/2007

10:15

TARRAGA AGUERO, MARIO

100

2913BLB

9116

G

C/IQUIQUE, 0

28/06/2007

10:40

TARRAGA CORREOSO, FRANCISCA

100

6253BRJ

9431

L

C/PRIM, 51

30/06/2007

10:44

TARRATS GOMEZ, JORDI

40

6729DTX

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

20/06/2007

04:54

TARRIDAS SANCHEZ, MARTA

40

2516DXX

9102

G

C/COVADONGA, 0

13/06/2007

09:05

TASAWAR IQBAL,

100

B6608VH

9431

L

C/GUELL I FERRER, 0

27/06/2007

09:52

TEIXIDO CHACON, RAMON

40

B0985VF

9105

G

AV. MORERA, 44

29/06/2007

11:13

TEJADA MARTOS, SANDRA

100

5845CFY

9413

L

C/LLUNA, 13

20/06/2007

03:15

TERCEÑO MUÑOZ, VICTOR

90

7689DPC

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

22/06/2007

12:21

TERUEL TERUEL, VICENTE

40

B8708IS

9105

G

C/BALDOMER GALOFRE, 0

18/06/2007

03:52

THIERRY, JEAN

100

2151CMC

9116

G

RBLA. FRANÇA, 0

26/06/2007

03:18

TINEO LOZANO, DIEGO

100

C1205BSZ

9114

G

C/LEPANTO, 4

22/06/2007

09:35

TOBAJAS VALERO, JONATAN

100

1756CVT

9431

L

C/MARINA, 0

16/06/2007

06:09

TOMAS MARCOS, JESUS

40

1756CVT

9431

L

C/MOSSEN ANTON, 0

21/06/2007

05:35

TOMAS MARCOS, JESUS

40

8898BXJ

9417

L

C/PERE MARTELL, 0

16/06/2007

08:07

TOMAS RAMIREZ, JORGE

60

B3703VM

9117

G

C/PAU PICASSO, 0

22/06/2007

08:02

TORRALBO PICAZO, JUAN ANTONIO

100

B9426WN

9432

L

C/TERMES ROMANES, 0

16/06/2007

06:45

TORRAS GARRIGA, AGUSTIN

40

B1060SU

9417

L

C/JAEN, 0

20/06/2007

03:20

TORRECILLAS MUÑOZ, VANESA

60

B9396WS

9431

L

C/PRINCEP DE BERGARA, 0

13/06/2007

05:56

TORRENTE BLANCO, FRANCESC

40

1280CZZ

9431

L

C/GUIFRE, 186

18/06/2007

05:32

TORRENTE RODRIGUEZ, DOMINGO

40

2282CSJ

9417

L

GR. VERGE DE LA SALUT, 0

18/06/2007

09:30

TORRES FUENTES, ANTONIO

60

B2784HT

9411

L

PL. MONTSERRAT ROIG, 0

11/06/2007

11:58

TORRES LOPEZ, SERGIO

90

5910BHW

9416

L

AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 12

22/06/2007

04:40

TORRES PUERTA, ANTONIO

60

0781FRV

0303

M

CAMI GUIXERES, 0

23/06/2007

01:40

TORRES VARO, SERGIO

600

0781FRV

14301

G

CAMI GUIXERES, 0

23/06/2007

01:35

TORRES VARO, SERGIO

250

0781FRV

14601

G

C/TORRENT VALLMAJOR, 0

23/06/2007

01:30

TORRES VARO, SERGIO

250

9502CTR

9412

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

24/04/2007

02:45

TOSSAS RUIZ, CARLOS

90

6248FKN

9432

L

C/TEMPLE, 0

29/06/2007

12:47

TOUNSSI, ABDERRAHMAN

40

B5901MN

9431

L

C/MADOZ, 2

18/06/2007

05:00

TOURIÑO CALVET, PILAR

40

B5901MN

9431

L

C/MADOZ, 4

19/06/2007

12:14

TOURIÑO CALVET, PILAR

40

B0821XG

9415

G

C/SERRA DE DARO, 0

15/06/2007

01:15

TRABADO GALAN, ELISABETH

100

B0250XG

9410

L

AV. MARTI PUJOL, 23

15/06/2007

11:10

TRINIDAD CARCELLER, JULIAN

60

9035FDV

9431

L

C/PRIM, 160

13/06/2007

10:30

TRIVIÑO SEMINARIO, ANGELA

40

9035FDV

9432

L

C/F PLANAS I CASALS, 6

14/06/2007

05:28

TRIVIÑO SEMINARIO, ANGELA

40

9035FDV

9432

L

C/PRIM, 160

15/06/2007

11:53

TRIVIÑO SEMINARIO, ANGELA

40

B9373XD

9409

G

RA. MATAMOROS, 104

20/06/2007

07:48

URBANO MARQUEZ, ALBERTO

100

1359DKZ

1803

G

C/PAU PIFERRER, 114

20/06/2007

04:45

VALDEZ ZANOTTI, MAXIMILINO

150

B5271UM

9412

L

C/PERU, 28

25/06/2007

04:10

VALDIVIESO GONZALEZ, ANTONIO

90

0125BZW

14601

G

AV. ALFONS XIII, 0

23/06/2007

08:20

VALENCIA ROSA, NARCISO

250

B9584TL

9431

L

C/TERMES ROMANES, 12

11/06/2007

11:53

VALENZUELA DE, HARO

40

7405BMV

9111

G

C/EN EL MUNICIPI, 0

28/06/2007

09:00

VALENZUELA MONTORE, JESUS

100

B0742LJ

9118

G

C/AUSTRALIA, 0

28/04/2007

02:35

VALERA GALVEZ, ANTONIO

100

B5692VV

9417

L

C/DOCTOR ROBERT, 185

22/06/2007

09:40

VALERA MUÑOZ, VICTOR

60

2746FRZ

9413

L

C/BRASIL, 0

30/06/2007

06:30

VALERO MONTORO, IVAN

90

9872BJK

9431

L

AV. MARTI PUJOL, 61

30/06/2007

12:17

VALLEJO NOVELL, FRANCISCO

40

4288BKP

9413

L

RA. MATAMOROS, 0

29/06/2007

07:10

VALLS CUSIDO, JUAN

90

0915FGX

9431

L

C/TERMES ROMANES, 1

22/06/2007

05:36

VALLS PASCUAL, JANINA

40

7147DVP

9431

L

C/PARE CLARET, 0

03/01/2007

05:10

VALLS TORIO, JAIME

40

7147DVP

9431

L

C/DOS DE MAIG, 0

17/01/2007

12:16

VALLS TORIO, JAIME

40

7147DVP

9421

L

C/ARNUS, 10

20/03/2007

09:20

VALLS TORIO, JAIME

60

8137BBT

9111

G

C/TORTOSA, 6

20/06/2007

05:30

VALVERDE LOPEZ, BARTOLOME

100

9030CBT

9414

G

AV. MARQUES DE SANT MORI, 0

25/06/2007

10:55

VALVERDE RECHE, ESTHER

100

B6794MN

5201

L

Z.MIL TURO D'EN CARITG, 0

25/06/2007

08:35

VARELA CORA, JUAN

60

B8550PT

9417

L

C/JAEN, 0

12/06/2007

10:25

VARGASSOV ANDREI,

60

8835BXM

9432

L

C/TEMPLE, 24

11/06/2007

11:41

VAZQUEZ GALLARDO, GERARDO

40

8835BXM

9432

L

C/TEMPLE, 31

18/06/2007

11:45

VAZQUEZ GALLARDO, GERARDO

40

8835BXM

9432

L

C/TEMPLE, 0

15/06/2007

11:36

VAZQUEZ GALLARDO, GERARDO

40

8835BXM

9432

L

C/TEMPLE, 0

13/06/2007

11:48

VAZQUEZ GALLARDO, GERARDO

40

PM7987BJ

9412

L

RA. MATAMOROS, 122

16/02/2007

08:25

VAZQUEZ GONZALEZ, FERNANDO

90

GI2085BM

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

19/06/2007

09:35

VAZQUEZ LIARTE, JORGE

90

4958BGG

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

29/06/2007

03:23

VAZQUEZ MORENO, REBECA

90

0501CZT

9431

L

C/PROVIDENCIA, 0

30/06/2007

12:57

VAZQUEZ RUDILLA, DIANA

40

0492BLN

15404

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

06:00

VEGA CORRAL, MIGUEL

90

B8226SF

9411

L

C/BERNAT METGE, 16

14/06/2007

09:00

VELASCO NAVARRO, SUSANA

90

6226CTF

9413

L

PG. MARITIM, 0

20/06/2007

07:47

VELEZ TRUJILLO, CRISTIAN

90

B5537NK

9413

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

28/06/2007

12:46

VENTURA MUÑOZ, MERCEDES

90

B7651TU

9431

L

C/TERMES ROMANES, 10

18/06/2007

12:10

VENTURA TEIXIDO, TOMAS

40

4139DPH

9431

L

C/PROVIDENCIA, 141

11/06/2007

06:04

VENTURA TORRES, MONICA

40

4911FGY

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 2

20/06/2007

04:40

VICENTE MONTAÑA, ESTHER

40

BA2339V

9420

L

PG. MARITIM, 0

19/06/2007

06:05

VICO CASCON, ANTONIO

60

8259FDF

9412

L

C/ISAAC PERAL, 1

18/06/2007

12:25

VIDAL BAZTERRICA, ENRIQUE

90

B8674UM

9431

L

C/TEMPLE, 26

16/06/2007

11:55

VIDAL BLAY, VICENTE

40

B0476PU

9413

L

C/GUIFRE, 243

21/06/2007

07:05

VIDAL MADRID, ESTHER

90

B8913PZ

9414

G

C/MOZART, 0

21/06/2007

01:00

VIDARTE BAOS, RAMON

100

8912FFG

9431

L

C/LAIETANIA, 21

26/06/2007

04:57

VIDAURRE JORDAN, CRISTINA

40

0141BNX

9431

L

PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0

19/06/2007

09:43

VIDAVI SL,

40

0578DZG

9413

L

C/QUINTANA ALTA, 9

21/06/2007

12:40

VILA PUJALS, MARC

90

9247CZZ

9114

G

C/MIQUEL DEL PRAT, 2

24/06/2007

10:30

VILCHES MUÑOZ, IBAN

100

7990CRX

9432

L

C/TERMES ROMANES, 4

13/06/2007

06:42

VILLAGRASA RUS, ISAAC

40

2501DCY

9431

L

C/IGNASI IGLESIAS, 28

22/06/2007

11:44

VILLALOBOS JORGE, PAULA

40

B2018WG

9432

L

C/ROGER DE FLOR, 0

22/06/2007

05:25

VILLANUEVA BAU, LUCIANO

40

B6308MB

9412

L

C/PAU, 21

16/06/2007

10:52

VILLAVERDE BARRETO, ATILIO

90

4425DYW

9103

G

AV. DOCTOR BASSOLS, 0

22/06/2007

06:02

VILLEGAS PELAEZ, MANUEL

100

B0901KB

9411

L

C/MENENDEZ I PELAYO, 0

24/06/2007

09:00

VILLEGAS SANCHEZ, JOSE

90

5003DFK

9412

L

PL. TORRE DE L'OU, 0

19/06/2007

07:10

VIOREL, MARGHIOALA

90

B3501LS

9115

G

C/F GARCIA LORCA, 3

21/06/2007

04:30

VIOREL DUMITRU,

100

B4789KX

9412

L

C/FRANCESC LAYRET, 205

18/06/2007

04:25

VIRGIL CASTILLA, DAVID

90

B2920TW

9413

L

C/CIRCUMVAL·LACIO, 66

23/06/2007

01:00

WANG, JINLIANG

90

1907FCJ

9414

G

C/QUEVEDO, 0

19/06/2007

06:16

WENG, CHUNMEI

100

0691BTB

9114

G

C/CIRCUMVAL·LACIO, 0

21/06/2007

10:00

WIC AGUILA, M

100

B1694TF

9114

G

C/LISZT, 87

12/06/2007

07:55

XIA PINFENG,

100

8603DZN

9412

L

C/TINENT C OLEZA COSTA, 0

27/06/2007

07:56

XIANWEI, WU

90

B4982XD

9413

L

C/NOU CASES, 102

23/06/2007

08:20

XICOLA JARDI, MONTSERRAT

90

B8730PL

9413

L

C/PAU PIFERRER, 19

18/06/2007

09:45

XINFENG, XU

90

B4105TW

9114

G

C/JAEN, 0

25/06/2007

01:03

XIUDONG, XU

100

2358CFY

9412

L

C/SARAGOSSA, 0

19/06/2007

11:13

XU, JIANG

90

T4295AV

9114

G

C/FELIU VEGUES, 0

27/06/2007

09:30

YASSINO, ZAKARI

100

1738CGV

9409

G

C/ISAAC ALBENIZ, 0

27/06/2007

06:47

ZADAIR INSTALACIONES SL.,

100

1738CGV

9409

G

C/SOLSONA, 0

28/06/2007

06:52

ZADAIR INSTALACIONES SL.,

100

2637DTP

9420

L

C/EDUARD MARISTANY, 0

22/06/2007

05:35

ZAFRA ENGUIDANOS, MARIA

60

B1465VJ

9414

G

GR. VERGE DE LA SALUT, 11

19/06/2007

12:00

ZAFRA IBAÑEZ, SERGIO

100

B7077SG

9442

G

AV. ALFONS XIII, 319

12/06/2007

09:04

ZAIM OMAR,

100

B3543OM

9411

L

AV. CERDANYA, 0

30/06/2007

08:00

ZAMBRANO BAENA, FRANCISCO DE

90

3960BBX

9413

L

C/NOU CASES, 0

25/06/2007

04:57

ZAMORA GARCIA DE LA SERRANA, MARIA

90

2559DJH

9413

L

C/TORRAS I BAGES, 125

22/06/2007

10:15

ZAMORA SANCHEZ, ANTONIO

90

B1581WH

9421

L

C/PONENT, 168

25/06/2007

11:45

ZARAGOZA VALENCIA, MARC

60

T7372AN

9431

L

C/SAGUNT, 0

16/06/2007

12:31

ZARATE GARAYAR, MARIO

40

C9582BJ

9417

L

AV. PIUS XII, 0

29/06/2007

10:25

ZAS COUCE, FRANCISCO

60

B8100SV

9105

G

C/SANT LLUC, 72

22/06/2007

09:38

ZAVAGLIA, ALESSANDRO

100

7961CKS

9412

L

AV. MARESME, 113

12/06/2007

11:40

ZHU WU, GUIFEI

90

B9616NU

11701

G

AV. MARQUES DE MONTROIG, 221

20/06/2007

02:45

ZORUOZA CARRASCO, JULIAN

150

Badalona, 17 de setembre de 2007.

El Secretari delegat de la CIAMBGRI, per delegació de signatura del secretari general (R.27/02/2007), Josep A. Faiges Morales.

022007025159