Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte en la BDNS de la convocatòria dels Premis Smarfils Girona
Nº de Disposición :
8677
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
administració Pública: aJunTamenT De GIrOna
Codi administració Pública: L01170792
Òrgan: aJunTamenT De GIrOna
CodI Òrgan: L01170792
Id anunci: 7889
Codi convocatòria: 319707
ref convocatòria: 2016020746
Des convocatòria: Premis Smarfilms Girona
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
Primer. Beneficiaris:
La participació és gratuïta i es poden presentar tants projectes com
es vulgui per categoria.
El Premi Girona Film Office es dirigeix a qualsevol persona, collectiu o entitat majors d'edat.
els Premis Iguala't i Diversitat es dirigeixi a grups de joves de 14 a
18 anys, dels centres educatius, centres oberts i entitats d'educació
en el lleure de Girona.
segon. Objecte:
D'acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Girona, de 1 de juliol de 2016 i publicades al BOP núm. 143, de 28 de juliol, l'objecte de la convocatòria és
Obrir el concurs, per a l'any 2016, pels Premis Smarfilms Girona per
a filmacions de curtmetratges realitzats a la ciutat de Girona a través
de dispositius mòbils o tauleta amb els premis següents:
Premi Girona Film Office.
Premis Iguala't.
Premis Diversitat.
Tercer. Bases reguladores:
aprovades per acord de 1 de juliol de 2016 de la Junta de Govern
Local i publicades a:
BOP de Girona núm. 143, de 28 de juliol de 2016:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/143/201614306479.pdf
Web municipal:
Bases en català:
http://www2.girona.cat/ca/filmoffice_concursos
Bases en castellà:
http://www2.girona.cat/ca/filmoffice_concursos
Quart. Import
Cada categoria tindrà un guanyador i un finalista. Els guanyadors
de cada categoria obtindran els següents premis:
Premi Girona Film Office: es concedeix un únic premi per valor de
500?, que es financen amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 125
33431 48001 ? Cooperació i difusió arts visuals i audiovisuals, del
pressupost municipal per a l'exercici 2016.
Premis Iguala't i Diversitat: participació dels guanyadors en el rodatge d'un curtmetratge guanyador amb l'equip tècnic de l'escola
universitària eram i presentació dins de la programació de TVGirona.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de publicació de projectes finalitzarà el 27 de novembre
de 2016. La documentació a presentar és la que s'estableix a les bases específiques reguladores dels ajuts.
Girona, 4 d'octubre de 2016
Carles ribas i Gironès
regidor delegat de Cultura