Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte de la convocatòria en la BDNS per a la concessió de subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comer-cials, de restauracions, d'oficines-serveis i d'activitats tradicionals i artesa-nia situats a peu de carrer a la Bisbal d'Empordà any 2016
Nº de Disposición :
8040
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Administració Pública: AJUnTAmenT De lA BISBAl D'emPorDÀ
CodI Admininistració Pública: l01170221
Òrgan: AJUnTAmenT De lA BISBAl D'emPorDÀ
Codi Òrgan: l01170221
Id Anunci: 7266
Codi Convocatò: 317800
ref Convocatòria: pcremoto
DesConvocatoria: Convocatòria subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de restauració,, oficines-serveis i actividats tradicionals
BDnS(Identif.): 317800
en data 31 d'agost de 2016 mitjançant Decret de l'Alcaldia s'ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de
restauracions, d'oficines-serveis i d'activitats tradicionals i artesania
situats a peu de carrer a la Bisbal d'empordà any 2016; tot de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de data 11 d'agost de 2016
i publicades en el BoP de Girona núm. 160, de data 23 d'agost de
2016.
les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran
de destinar a finançar la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de restauracions, d'oficines-serveis i
d'activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal
d'empordà durant el període: de l'1 de gener a 28 de novembre de
2016.
Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
1.- La subvenció té per finalitat la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de restauració, d'oficinesserveis (excloses les activitats-serveis-institucions financeres o bancàries) i d'activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a
la Bisbal d'empordà.
2.- Serà objecte de la convocatòria l'atorgament de subvencions per
a les següents accions:
Acció I.- millora dels establiments comercials, dels bars-restaurants,
d'oficines-serveis i d'activitats tradicionals i artesania situats a peu
de carrer:
l'objectiu és fomentar la renovació de la imatge i la millora de la
competitivitat i millora de l'eficiència energètica dels locals comercials de la Bisbal d'empordà d'un màxim de 500 m2 de superfície de
venda i se subvencionaran les següents actuacions:
millora de la imatge interior i/o exterior i dels accessos.
millores en la il·luminació i/o substitucions de maquinària que
millorin el rendiment energètic.
millora de la competitivitat (adquisició d'aplicacions informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, comptabilitat, etc.).
Implantació del comerç electrònic: adquisició d'aplicacions informàtiques de gestió, publicitat i/o venda; equips informàtics i
material per les instal·lacions de xarxes necessàries.
Acció II.- Ajuts a la nova implantació. Foment de l'emprenedoria:
l'objectiu és incentivar la creació de nova activitat econòmica que
comporti un desenvolupament del teixit comercial del municipi
d'un màxim de 500 m2 de superfície de venda i se subvencionaran
les següents actuacions:
Adquisició d'elements de mobiliari i decoració, maquinaria, ordinadors, aplicacions informàtiques, marques i patents, eines i
utillatges necessaris per l'inici de l'activitat.
Honoraris tècnics que s'hagin satisfet per part del beneficiari en
la tramitació de les autoritzacions i llicències vinculades a l'activitat.
Instal·lacions i obres (interiors i/o exteriors) per la reconversió o
nova obertura de l'establiment.
3.- l'import de la subvenció serà d'un màxim de 1.000,00 euros per
sol·licitant que compleixi els requisits d'admissió.
el percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà als
següents criteris:
Acció I:
Concessió d'un 25%.
Acció II:
Autònoms i empreses que hagin obtingut el certificat de viabilitat
previ a l'inici de l'activitat econòmica per part de la Xarxa Catalunya emprèn de la Generalitat de Catalunya: concessió d'un 25%.
Autònoms i empreses que no disposin del certificat de viabilitat previ a l'inici de l'activitat econòmica: concessió d'un 15%.
Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions qualsevol persona
física o persona jurídica, amb o sense finalitat de lucre, titular de
l'activitat empresarial i que compleixin els següents requisits:
Que el titular de l'activitat econòmica tingui l'establiment sobre
el que recauen les accions dins del territori delimitat per aquesta
convocatòria.
Que hagi realitzat l'actuació dins del període que s'estableixi en
la corresponent convocatòria.
Que hagi realitzat una despesa mínima de 2.000,00 euros (tributs
no inclosos).
Que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència
o, si escau, comunicació, si són preceptives.
Que no tingui deutes pendents amb l'Ajuntament de la Bisbal
d'empordà, la Seguretat Social o l'Agència estatal d'Administració Tributària.
Que no estigui incurs en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 de la llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Termini de presentació de sol·licituds i documentació
les sol·licituds s'han de formular amb el model que constarà a la
web municipal. S'han de dirigir a l'alcaldia, i s'han de presentar en
el registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l'article 38 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini que abastarà des de la publicació
de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Girona i fins a 7 d'octubre de 2016.
la sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
DnI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d'altri, documentació acreditativa de la seva representació.
en el cas de persones jurídiques s'haurà de presentar el CIF, així
com la còpia dels estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el
registre corresponent.
Fitxa d'alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de
modificació de dades.
Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb
l'Agència estatal d'Administració Tributària i amb Seguretat Social i que no es tenen deutes amb l'Ajuntament de la Bisbal d'empordà.
memòria explicativa de les actuacions per a les que es sol·licita la
subvenció, amb l'emplaçament on es duran a terme, els terminis
d'execució de l'actuació (podrà abastar de l'1 de gener a 28 de novembre de l'any de la convocatòria), el pressupost detallat de les
despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament,
d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament.
Còpia de l'alta a l'Impost d'Activitats econòmiques, en cas de
sol·licitar l'acció II (Ajuts a la nova implantació. Foment de l'emprenedoria).
Acreditació que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada
per llicència (o s'hagi presentat la corresponent sol·licitud de llicència) o, si escau, comunicació, si són preceptives.
Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de de
sancions administratives fermes ni sentències condemnatòries en
matèria d'igualtat de gènere, d'acord amb la llei 17/2015.
Procediment de concessió
es valoraran els criteris següents, d'acord amb la ponderació indicada, amb un màxim de 100 punts:
Millora de la imatge exterior de l'establiment: fins a 35 punts
rehabilitació i pintat de la façana: 15 punts
millora i/o ampliació de l'aparador: 5 punts
millora d'accessos: 5 punts
Adquisició de mobiliari exterior: 5 punts
Altres: 5 punts
Inversió del projecte (proporcionalment respecte a l'import de la
inversió més elevada): fins a 35 punts
Millores en l'eficiència energètica (amb inversió mínima fins a
500,00 euros): 9 punts
Millores en la competitivitat (amb inversió mínima fins a 500,00
euros): 7 punts
Implementació del comerç electrònic(amb inversió mínima fins a
500,00 euros): 7 punts.
Incorporació, a l'estratègia empresarial, criteris per fomentar
la igualtat entre homes i dones, d'acord amb la llei 17/2015: 7
punts.
Distribuïts els punts entre els sol·licitants, es fixarà una prelació
per a la distribució de les subvencions fins a esgotar l'import màxim de la convocatòria.
la Bisbal d'empordà, 21 de setembre de 2016
lluís Sais Puigdemont
Alcalde