Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Extracte de convocatòria a la BDNS de subvencions per als consells co-marcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de projectes d'atenció social
Nº de Disposición :
8022
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPU- TACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)
Administració pública: DIPUTACIÓ ProVInCIAl De GIronA
Codi Administració pública: l02000017
Órgan: SAlUT PÚBlICA De lA DIPUTACIÓ De GIronA (DIPSAlUT)
Codi òrgan: lA0000038
Id Anunci: 7224
Codi convocatòria: 317705
referència convocatòria: ASCC
Des Convocatòria: Convocatòria de subvencions per als consells comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona
per a la realització de projectes d'atenció social
extracte de la resolució de 6 de setembre de 2016 del Consell rector de l'organisme Autònom de la Diputació de Girona per la qual
es convoquen subvencions per als consells comarcals i consorcis de
benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de
projectes d'atenció social corresponent al període d'1 de desembre
de 2015 fins a 30 d'agost de 2016.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la
base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans)
Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d'aquestes bases els consells comarcals i consorcis de
benestar social que en depenguin de la demarcació de Girona.
S'atorgarà una ajuda per beneficiari i exercici econòmic.
Segon. objecte
Projectes d'atenció social realitzats durant el periode subvencionable per part dels Consells Comarcals i consorcis de benestar social.
Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número
176, de 14 de setembre del 2016.
Quart. Quantia
l'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent
trenta mil euros (130.000,00 ?).
les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de la subvenció. D'acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta
en la convocatòria, es concretarà l'import de l'ajut econòmic que es
concedeix. Si l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l'òrgan responsable de la resolució
del procediment, procedirà al prorrateig de l'import global màxim
entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el
màxim nombre de sol·licituds possibles.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
el termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i finalitzarà el 30 de setembre del 2016.
Sisè. Altres dades
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sollicitud, s'ha de presentar la següent documentació:
El model normalitzat de sol·licitud ( disponible a la seu electrònica
o al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
el projecte per al qual es demana la subvenció
Girona, 6 de setembre de 2016
Josep maria Corominas i Barnadas
President p.d.