Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de denegació de sol·licitud d'una funcionària interina, procedint d'ofici a la finalització de la seva interinitat per incorporar-se a un altra administració pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 97
Fecha Publicación :
23/05/2011
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RUBI
Als efectes oportuns, es fa públic el següent decret de regidor delegat de data 7 d'abril de 2011 i que es transcriu a continuació.

"Vista la instància presentada per la senyora Susana Espelt Piqué de data 25 de març de 2011 amb número de registre 2011008770, per la qual demana un permís per estudis per la realització del curs selectiu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya entre els dies 5 d'abril i 11 de juliol de 2011 i mantenir les retribucions que ve percebent com a Cap de Serveis Jurídics de l'Àrea de Desenvolupament Urbà.

Vist l'Informe emès pel Director de l'Àrea de Serveis Centrals de 31 de març de 2011 i pel que, estudiades les diferents possibilitats d'atorgament de permís que s'estableixen legalment, s'indica a la interessada l'opció de triar entre fer el curs, causant baixa voluntària a l'Ajuntament de Rubí o bé mantenir la seva situació actual.

Vista la instància presentada per la senyora Espelt en data 4 d'abril de 2011 i número de registre 2011009935 en virtut de la qual demana el reconeixement de la seva situació com a funcionària en pràctiques i la suspensió de la seva relació de funcionària interina i el seu dret a percebre les retribucions a càrrec de l'Ajuntament de Rubí.

Vist l'informe tècnic emès pel Cap del Servei d'Impuls, Innovació i Desenvolupament de Recursos Humans de data 6 d'abril de 2011 pel qual es denega la sol·licitud de la senyora Espelt en virtut dels següents fonaments jurídics:

De l'anàlisi del marc jurídic, s'entén que davant absència de normativa autonòmica, és d'aplicació el Reial Decret 213/2003, de 21 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

Els articles 1 i 2 del Reial Decret 213/2003, de 21 de febrer, que com s'ha dit anteriorment, modifiquen el que s'establia en el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer diu textualment:

"Es modifica el paràgraf segon que diu: No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones resultantes serán abonadas por el Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.

Artículo 2

1. A los efectos retributivos que regula el presente real decreto, los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen:

a. Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos.

b. Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.

2. En todo caso, los funcionarios en prácticas a que se refiere este artículo deberán reincorporarse, una vez finalizado el curso selectivo o período de prácticas, a su puesto de trabajo de origen hasta su toma de posesión como funcionario de carrera en el nuevo cuerpo o escala, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado." De la lectura de l'articulat i de l'exposició de motius, sembla que hi ha una voluntat del legislador de no penalitzar, i per tant afavorir, el dret a l'accés i a la promoció dins de les administracions públiques. La possible culminació de l'obtenció d'una plaça, el període de pràctiques forma part dels processos de selecció, no ha de comportar una disminució de les retribucions dels aspirants que tenen plaça i lloc de treball dins de les administracions públiques.

Una altra qüestió, és que de la interpretació literal de l'article 2 de l'esmentat RD 213/2003, sembla que la voluntat del legislador és que aquesta aplicació sigui dins d'una administració pública. Es fa referència a "Administració" en sentit singular, i es fa referència a "Departamento ministerial o organisme públic", i per tant, dins d'una organització, on està present el concepte de "caixa única", i per tant, té sentit i lògica que s'obri la possibilitat d'opció d'un funcionari que està en procés de selecció a la pròpia administració on ocupa una altre plaça. D'aquesta forma la pròpia exposició de motius del RD 213/2003 afirma que "no suponga aumento del gasto público total, sino un desplazamiento del coste a dichos órganos, a la vez que una mayor transparencia en la asignación de recursos."

L'apartat 2 de l'esmentat article 2 preveu el retorn del funcionari al seu lloc de treball, una vegada finalitzat el període de pràctiques i fins l'acte de pressa de possessió, el que segons sembla, encara redunda més en el fet que s'està fent esment a una única administració.

En qualsevol cas, la pròpia jurisprudència sembla que entén que això és d'aplicació en situacions que es donin entre dos administracions, operant de facto, els principis de cooperació i col·laboració entre les administracions públiques. Però aquest fet, només en els casos de partida de funcionaris de carrera, que mitjançant procés de selecció, poden obtenir plaça en un altre administració. Les situacions de funcionaris interins serien, en qualsevol cas, d'aplicació dins d'una pròpia administració, i sota el principi del dret a l'accés a la funció pública, ja que no hi ha una previsió legal que pugui cobrir aquesta situació.

Per tant, l'apartat 2 de l'article 2 de retorn del funcionari al seu lloc de treball entre dos administracions, només es pot donar amb funcionaris de carrera en situació de servei actiu, que poden tenir situacions administratives que poden comportar la reserva de plaça i lloc de treball. I tot això, amb la voluntat d'afavorir la carrera professional, que de facto i des d'un punt de vista normatiu, només es pot donar entre els funcionaris de carrera. El passi a qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu, es produirà, únicament, respecte el personal funcionari de carrera, no respecte del personal funcionari interí, llevat dels casos excepcionals, com pot ser el referenciat al punt 5 i els recollits a la llei 8/2006 de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques.

Atès que la senyora Espelt s'ha absentat del seu lloc de treball des del passat 5 d'abril de 2011, donant per suposat que és amb motiu de la seva assistència al curs selectiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per accedir a la subescala de secretaria i intervenció i entenent per aquesta raó que causa baixa voluntària en aquest Ajuntament.

Vist el decret d'alcaldia número 2010004390 de 29 d'octubre de 2010, en el qual es deleguen en la regidoria de Serveis Centrals totes les facultats de l'alcaldia en matèria de personal.

Vist que el mateix decret delega en la Regidora la senyora Ma Carmen López Ruiz, la signatura dels actes corresponents a les atribucions que en matèria de recursos humans s'han delegat a la Regidoria de Serveis Centrals.

Per tot això, el Regidor de Serveis Centrals,

RESOL:

Primer.- Denegar la sol·licitud de la funcionaria interina Susana Espelt, procedint d'ofici a la finalització de la seva interinitat a l'Ajuntament de Rubí, per incorporar-se com a funcionària en pràctiques a un altre administració pública.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al seu Cap jeràrquic, a la Junta de Personal, al Regidor de 12 Serveis Centrals i al Servei de Relacions Laborals, Administració i Gestió de Recursos Humans."

Rubí, 28 d'abril de 2011 El secretari accidental, Pere Baños i Gonzalez re