Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació. Notificación Ajuntament de Palma del 23 de junio de 2011 - 3558592
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOIB 93
Fecha Publicación :
23/06/2011
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALMA
Atès que no s'ha pogut notificar l'Acord del Consell de Gerència d'Urbanisme, de data 7 d'abril de 2011, de l'Ajuntament de Palma, als propie taris relacionats i pels motius exposats a continuació, i per tal de poder conti nuar amb la tramitació de l'expedient DR 2010/2, relatiu a l'immoble ubicat a la Plaça Barcelona, núm. 15 - 'Estadi Lluís Sitjar', del Negociat de Protecció de l'Edificació, del Departament de Disciplina Urbanística.

Als propietaris relacionats a continuació havent-se intentat la notificació per dues vegades:

Aguilo Aguilo Juana

Aguilo Julia Juana

Amengual Bibiloni Catalina

Bagur Gracia Cristobal Alberto

Ballester Moragues Juan

Barcelo Serra Maria Esperanza

Barcelo Serra Pablo

Bauza Andreu Jaime

Bennasar Amengual Gabriel

Binimelis Ramis Gabriel

Borras Zimmer Monika Susana

Bosch Capo Francesca

Bosch Salva Lorenzo

Brazales Pons Francisco

Brazales Vila Maria Antonia

Brazales Vila Maria Teresa

Canals Ripoll Guillermo Luis

Cerdo Haitz Manuel

Cloquell Palmer Jaime

Costa Simon Francisco Javier

Crespi Company Jaime

Crespi Gamundi Maria Margarita

De Puigdorfila Villalonga Maria Margarita

Duran Vila Guillermo

Estrades Jaume Maria Francisca Antonia

Far Buades Vicente

Ferra Miguel Juan Miguel

Ferragut Rossell Bartolome Alberto

Ferrer Rotger Carlos Maria

Ferrutxe Frau Esperanza

Fiol Arles Martin

Fluxa Salva Pedro Luis

Fuster Tarongi Antonio

Fuster Tarongi Catalina Maria

Gamundi Alzamora Ana

Garau Sacrista Carlos

Garcia Granda Juan Alberto

Garcia Granda Lorenzo

Garcia Nicolau Maria Magdalena

Gost Socias Miguel

Julia Llabres Antonia

Linares Ballester Felix

Lozano Meridiano Juan

Manera Vaquer Jaime

Manera Vaquer Juan Luis

March Ques Francisco

Mesquida Noguera Antonio

Moll Verd Gabriel

Monjo Fuster Rosa

Mora Cerda Juan Antonio

Mora Cerda Martin

Muñoz Salva Domingo

Noguera Rullan Ana Maria

Obrador Piza Antonio Francisco

Obrador Piza Juan Felipe

Orero Rubio Margarita Isabel

Ripoll Sanchez Joaquina

Ripoll Sanchez Marta Maria

Rosell Sanz Catalina Ana

Rossell Camps Antonio

Rossello Balle Francisco Fernando

Rovira Villalonga Maria Dolores

Rubi Codina Catalina

Ruiz Monjo Francisco Javier

Sitjar Cirera Jose

Sureda Trujillo Maria Dolores

Tarongi Capllonch Roman

Torres Rubert Antonio

Vila Mas Ceferino

Vila Niell Maria

Villalonga Magraner Maria Dolores

Zaforteza Villalonga Blanca

Zaforteza Villalonga Jaime Estanislao

Zaforteza Villalonga Jose

Zimmer Kohler Renate Friedericke

Als propietaris relacionats a continuació havent-se intentat la notificació a un domicili, el qual ha resultat ésser desconegut o incorrecte:

Aguilo Valenti Eugenio

Homar Pons Andres

Pons Llado Pedro

Als propietaris relacionats a continuació per ésser difunts, per la qual cosa la notificació va dirigida als actuals titulars de drets reals:

Aguilo de Caceres Mercedes

Jaume Clar Francisca

Mesquida Oliver Mateo

Mir Jaume Juan

Pascual Mateu Antonio

Rossello Moner Miguel

De conformitat amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i amb l'article 194 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, a través del present edicte se li notifica el següent:

Elvira Salvà Armengod, cap de departament per delegació (Decret de Batllia núm. 15748 de 25/09/2008, BOIB núm. 147 de 18/10/2008), us notifico que per Acord del Consell de Gerència d'Urbanisme, de data 7 d'abril de 2011, s'ha aprovat el següent:

I. Atès que mitjançant Decret de Batllia núm. 19601, de data 9 de novem bre 2010, es va incoar expedient contradictori de ruïna, en relació amb l'immo ble situat a la Plaça Barcelona, núm. 15 - Estadi 'Lluís Sitjar', atès el que dis posa l'informe tècnic de data 2 d'octubre de 2010, transcrit a l'expositiu II de l'esmentat Decret.

II. Atès que es va concedir als propietaris l'immoble de referència un ter mini de 10 dies per a que poguessin al·legar i presentar els documents i justifi cants que estimessin pertinents en defensa dels seus drets.

III. Atès que es varen presentar tota una sèrie d'al·legacions, en contesta ció a les quals es va emetre informe tècnic i jurídic en data 4 d'abril de 2011, adjunt a la present resolució.

IV. Atès el preceptiu dictamen pericial emès en data 4 d'abril de 2011, també adjunt al present Acord.

V. Vist l'informe tècnic de data 4 d'abril de 2011, del qual es desprèn la necessitat d'adoptar MESURES CAUTELARS, que transcrit diu:

Descripción.

Se trata de una instalación deportiva en estado de abandono, que en la actualidad está ocupada por personas ajenas a la propiedad.

Características urbanísticas.

Según el PGOU vigente el inmueble se encuentra en zona SGEC/DP 40 01-E.

Informe técnico.

Realizada la visita de inspección ocular se constata que el inmueble no dispone de cerramientos en condiciones que impidan el acceso a su interior. Pudiéndose acceder, no obstante, tanto por la plaza Barcelona, como por su lado opuesto (tribuna descubierta en su lado oeste), en el que su cerramiento de fábri ca se encuentra demolido en una tirada próxima a los 20 metros lineales.

Conclusión.

A la vista de todas estas circunstancias, y vista la gravedad de la situación y el peligro que pudiera causar a personas y bienes, es opinión del técnico abajo firmante que se proceda a dictaminar la siguiente orden de medidas cautelares.

Orden de ejecución de medidas cautelares.

Bajo dirección técnica competente:

1. Tapiado de todos los huecos existentes en su fachada con el fin de evi tar el acceso al interior del inmueble.

2. Reconstrucción del muro de cerramiento en la zona oeste.

3. Afianzamiento y sujeción de la barandilla de la escalera ubicada en la zona correspondiente a la C/Doctor Gómez Ulla y colindante con el acceso al aparcamiento del edificio ubicado en la misma calle angular Plaza Barcelona.

4. Proceder al desalojo de las personas ajenas a la propiedad que se encuentren en el interior del inmueble en el momento de adoptar las mediadas cautelares.

Debiéndose aportar la siguiente documentación:

1. Asume del técnico director de las obras.

2. Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3. Coordinador de la seguridad.

4. Nombramiento de Empresa constructora.

Una vez realizados los trabajos los trabajos el técnico responsable pre sentará:

- Certificado como técnico director de que se ha realizado las obras y que no existe peligro de carácter público.

Plazo Ejecución Medidas Cautelares: 1 mes.

Presupuesto de ejecución material estimativo: 5.150 .

(Este coste es orientativo, el técnico competente determinará la valora ción adecuada)'.

VI. Atès que l'informe tècnic de data 4 d'abril de 2011 del Servei de Protecció de l'Edificació i ITE remarca la urgència de la tramitació de la present ordre d'execució de MESURES CAUTELARS, i vist que la perillositat de la situació aconsella dictar l'ordre d'execució obviant el tràmit d'al·legacions pre vist legalment, i tot això en garantia de persones i béns.

Atès que, entre d'altres obligacions, es meriten les taxes sobre serveis urbanístics per dictar ordre d'execució, concepte 312.02, art. 6 c) de l'OOFF per a 2011, que tindrà el següent càlcul: b) 2,53% sobre el cost total previst pels ser veis tècnics municipals (5.150.- ), sense perjudici del meritament de qualsevol altre tribut (v.gr. Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, si s'escau).

En conseqüència, vistos els antecedents exposats i d'acord amb l'art. 183.2.b) de la Llei del Sòl de 1976; els articles 17 i ss. del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana; l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl; articles 10 i ss. de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística; l'Ordenança municipal sobre protecció d'edificis, publicada al BOIB núm. 185 EXT., de 31 de desem bre de 2008, i que va entrar en vigor el 22 de gener de 2009; l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el Reglament de la Gerència d'Urbanisme, i l' altra normativa aplicable, es proposa al Consell de Gerència d'Urbanisme l'adopció del següent:

ACORD.

1r) DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS presentades per tots els al·legants, atès el que disposa l'informe tècnic i jurídic de data 4 d'abril de 2011, i el dictamen pericial de la mateixa data, els quals s'adjunten a l'Acord (i que es notificarà a cada un d'ells).*

2n) DECLARAR L'IMMOBLE situat a la Plaça Barcelona, núm. 15 - Estadi 'Lluís Sitjar', EN ESTAT RUÏNÓS, donades les patologies descrites al dictamen pericial de data 4 d'abril de 2011, adjunt a la present resolució, que considera que l'edifici està inclòs dins el supòsit 2.b) de l'article 183 del Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana.

3r) ORDENAR als propietaris de l'immoble declarat en estat ruïnós, els quals figuren al darrer punt d'aquest Acord, en virtut del que preveuen els arti cles 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl; els articles 10 i 11 de la Llei 10/1990, de 23 d'oc tubre, de disciplina urbanística; l'article 290 de les vigents normes del Pla General d'Ordenació Urbana, i de conformitat amb el Reglament de la Gerència d'Urbanisme, que, en un termini no superior a 2 mesos, des de la notificació del present Acord, procedeixin a l'inici de la demolició de l'edifici, prèvia presen tació al Servei de Protecció de l'Edificació i ITE del corresponent projecte tèc nic Demolició, i previ informe favorable dels SSTT municipals sobre el projec te presentat, i que, en un termini no superior a 6 mesos, des de la notificació del present Acord, procedeixin a l'execució total de la demolició. Tot això, d'acord amb el que disposa el dictamen pericial de data 4 d'abril de 2011, adjunt a la present resolució.

Es recorda que no es necessita sol·licitar llicència d'obres per tal de donar compliment al que s'ordena.

4t) ADVERTIR a la propietat de l'immoble que, en cas d'incompliment dels terminis fixats en el punt anterior, l'Ajuntament executarà la demolició a costa dels obligats, d'acord amb el que preveuen els articles 183.3 de la Llei del Sòl de 1976 i 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5è) ORDENAR als propietaris de l'immoble, els quals figuren al darrer punt d'aquest Acord, segons el que disposa l'informe tècnic de data 4 d'abril de 2011, que mentrestant no es dugui a terme la demolició de l'edifici s'adoptin les següents MESURES CAUTELARS:

Orden de ejecución de medidas cautelares.

Bajo dirección técnica competente:

1. Tapiado de todos los huecos existentes en su fachada con el fin de evi tar el acceso al interior del inmueble.

2. Reconstrucción del muro de cerramiento en la zona oeste.

3. Afianzamiento y sujeción de la barandilla de la escalera ubicada en la zona correspondiente a la C/Doctor Gómez Ulla y colindante con el acceso al aparcamiento del edificio ubicado en la misma calle angular Plaza Barcelona.

4. Proceder al desalojo de las personas ajenas a la propiedad, que se encuentren en el interior de inmueble en el momento de adoptar las mediadas cautelares.

Debiéndose aportar la siguiente documentación:

1. Asume del técnico director de las obras.

2. Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3. Coordinador de la seguridad.

4. Nombramiento de Empresa constructora.

Una vez realizados los trabajos los trabajos el técnico responsable presen tará:

- Certificado como técnico director de que se han realizado las obras y que no existe peligro de carácter público.

Plazo Ejecución Medidas Cautelares: 1 mes.

Presupuesto de ejecución material estimativo: 5.150 .

(Este coste es orientativo, el técnico competente determinará la valora ción adecuada)'.

6è) ADVERTIR als referits propietaris que podran iniciar les obres esmentades en el punt anterior immediatament, previ nomenament de la Direcció Tècnica competent, i el compliment de les demés condicions incloses en aquest Acord, i prèvia comunicació a aquest Ajuntament per efectuar les comprovacions pertinents. Les mesures cautelars no es consideraran compli mentades fins que no es realitzin els treballs ordenats i s'hagi presentat la docu mentació requerida.

No es necessita sol·licitar llicència d'obres per tal de donar compliment al que s'ordena.

7è) ADVERTIR a la propietat de l'immoble esmentat a la present resolu ció que si incompleix l'execució voluntària de les mesures cautelars dins el ter mini establert, l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària de les obres a costa del propietari de l'immoble.

8è) DONAR COMPTE d'aquest Acord al departament tributari als efec tes oportuns.

9è) NOTIFICAR aquest Acord als propietaris de l'immoble relacionats a continuació, continguts a les notes informatives emeses pel Registre de la Propietat núm. 11 de Palma, i PUBLICAR aquest Acord en els supòsits previs tos a l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

A cadascun dels propietaris enumerats a l'Acord original.

- El dictamen pericial, l'informe tècnic i jurídic i demes documentació es troben a disposició dels interessats al Negociat de Protecció de l'Edificació de la Gerència d'Urbanisme, a l'Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18 de Palma, per la consulta dels quals cal demanar cita prèvia al telèfon 010.'

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu inter posar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notifica ció i, en aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs potestatiu de reposició s'ha de presentar al Registre General d'a quest Ajuntament (1) o a les dependències a què es refereix l'article 38, 4t de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada. S'entén desestimat quan no s'ha resolt i notificat la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'ende mà que s'ha interposat. En aquest cas queda expedita la via contenciosa admi nistrativa.

Si no utilitzeu el recurs potestatiu de reposició, podeu interposar directa ment recurs contenciós administratiu, segons el que estableixen l'article abans esmentat, i els 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notifi cació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Palma, 8 de juny de 2011.

L' Executiva de Govern de L'Area d'Urbanisme i Habitatge, Yolanda Garví Blázquez.

(1) Per registre de documents:

OAC/0-Pl. Santa Eulàlia, 9

OAC/4-Av. Gabriel Alomar, 18 (Ed. Avingudes)

OAC/1-C/Son Dameto, 1 (Policia Local)

OAC/5-C/Cardenal Rossell, 96 (Coll d'en Rabassa)

OAC/2-C/Emperadriu Eugènia, 6 (S'Escorxador)

OAC/6-Av. del Cid cant. Ca Cabot (Son Ferriol)

OAC/3-Av. Amèrica, 11 (S'Arenal)

OAC/7-C/Margaluz, 30 (Sant Agustí)

PUNT DE REGISTRE SON PACS Ci dels Reis, 400

OAC -C/Pere Llobera, 9 (Pere Garau)

____________

Dado que no ha sido posible notificar el Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Palma, a los propietarios relacionados y por los motivos expuestos a continuación, y para poder continuar con la tramitación del expediente DR 2010/2, referente al inmueble ubicado en la Plaza Barcelona, nº 15 - 'Estadio Lluís Sitjar', del Negociado de Protección de la Edificación, del Departamento de Disciplina Urbanística.

A los propietarios relacionados a continuación habiéndose intentado la notificación por dos veces:

(Ver versión en catalan).

A los propietarios relacionados a continuación por tener un domicilio, el cual es desconocido o incorrecto:

(Ver versión en catalan).

A los propietarios relacionados a continuación por estar fallecidos, por lo que la notificación va dirigida a los actuales titulares de derechos reales:

Ver versión en catalan).

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 194 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a través del pre sente edicto se le notifica lo siguiente:

Elvira Salvà Armengod, jefa de departamento por delegación (Decreto de Alcaldía núm. 15748 de 25/09/2008, BOIB núm. 147 de 18/10/2008), le notifi co que por Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 7 de abril de 2011, se aprobó lo siguiente:

'I. Visto que mediante Decreto de Alcaldía núm. 19601, de fecha 9 de noviembre 2010, se inició expediente contradictorio de ruina, en relación con el inmueble situado a la Plaza Barcelona, núm. 15 - Estadio 'Lluís Sitjar', de acuerdo con lo dispuesto en el informe técnico de fecha 2 de octubre de 2010, transcrito en el expositivo II del mencionado Decreto.

II. Visto que se concedió a los propietarios del inmueble de referencia un plazo de 10 días para que pudieran alegar y presentar los documentos y justifi cantes que estimasen pertinentes en defensa de sus derechos.

III. Visto que se presentaron toda una serie de alegaciones, en contesta ción a las cuales es emitió informe técnico i jurídico en fecha 4 de abril de 2011, adjunto a la presente resolución.

IV. Visto el preceptivo dictamen pericial emitido en fecha 4 de abril de 2011, també adjunto al presente Acuerdo.

V. Visto el informe técnico de fecha 4 de abril de 2011, del cual se des prende la necesidad de adoptar MESURES CAUTELARS, que transcrito dice:

Descripción.

Se trata de una instalación deportiva en estado de abandono, que en la actualidad está ocupada por personas ajenas a la propiedad.

Características urbanísticas.

Según el PGOU vigente el inmueble se encuentra en zona SGEC/DP 40 01-E.

Informe técnico.

Realizada la visita de inspección ocular se constata que el inmueble no dispone de cerramientos en condiciones que impidan el acceso a su interior. Pudiéndose acceder, no obstante, tanto por la plaza Barcelona, como por su lado opuesto (tribuna descubierta en su lado oeste), en el que su cerramiento de fábri ca se encuentra demolido en una tirada próxima a los 20 metros lineales.

Conclusión.

A la vista de todas estas circunstancias, y vista la gravedad de la situación y el peligro que pudiera causar a personas y bienes, es opinión del técnico abajo firmante que se proceda a dictaminar la siguiente orden de medidas cautelares.

Orden de ejecución de medidas cautelares.

Bajo dirección técnica competente:

5. Tapiado de todos los huecos existentes en su fachada con el fin de evi tar el acceso al interior del inmueble.

6. Reconstrucción del muro de cerramiento en la zona oeste.

7. Afianzamiento y sujeción de la barandilla de la escalera ubicada en la zona correspondiente a la C/Doctor Gómez Ulla y colindante con el acceso al aparcamiento del edificio ubicado en la misma calle angular Plaza Barcelona.

8. Proceder al desalojo de las personas ajenas a la propiedad que se encuentren en el interior del inmueble en el momento de adoptar las mediadas cautelares.

Debiéndose aportar la siguiente documentación:

5. Asume del técnico director de las obras.

6. Estudio Básico de Seguridad y Salud.

7. Coordinador de la seguridad.

8. Nombramiento de Empresa constructora.

Una vez realizados los trabajos los trabajos el técnico responsable pre sentará:

- Certificado como técnico director de que se ha realizado las obras y que no existe peligro de carácter público.

Plazo Ejecución Medidas Cautelares: 1 mes.

Presupuesto de ejecución material estimativo: 5.150 .

(Este coste es orientativo, el técnico competente determinará la valora ción adecuada).

VI. Visto que el informe técnico de fecha 4 de abril de 2011 del Servei de Protecció de l'Edificació i ITE remarca la urgencia de la tramitación de la pre sente orden de ejecución de MEDIDAS CAUTELARES, y visto que la peligro sidad de la situación aconseja dictar la orden de ejecución obviando el trámite de alegaciones previsto legalmente, y todo esto en garantía de persones y bien es.

Visto que, entre otras obligaciones, se meritan les tasas sobre servicios urbanísticos por dictar orden de ejecución, concepto 312.02, art. 6 c) de l'OOFF para 2011, que tendrá el siguiente cálculo: b) 2,53% sobre el coste total previs to por los servicios técnicos municipales (5.150.- ), sin perjuicio de cualquier otro tributo (v.gr. Impuesto de Construcción, Instalaciones yi Obres, si cabe).

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos y de acuerdo con el artículo 183.2.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril; los artículos 17 y ss. del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo; artículos 10 y ss. de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística; la Ordenanza municipal sobre protección de edificios, publicada en el BOIB núm. 185 EXT., de 31 de diciembre de 2008, y que entró en vigor el 22 de enero de 2009; el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; el Reglamento de la Gerencia de Urbanismo, y la otra normativa aplica ble, se propone al Consejo de Gerencia de Urbanismo la adopción del siguien te:

ACUERDO.

1º) DESESTIMAR LAS ALEGACIONES presentadas por todos los ale gantes, visto lo que dispone el informe técnico i jurídico de fecha 4 de abril de 2011, y el dictamen pericial de la misma fecha, los cuales se adjuntan al Acuerdo (y que se notificará a cada uno de ellos).*

2º) DECLARAR EL INMUEBLE situado en la Plaza Barcelona, núm. 15 - Estadio 'Lluís Sitjar', EN ESTADO RUINOSO, dadas las patologías descritas en el dictamen pericial de fecha 4 de abril de 2011, adjunto a la presente resolu ción, que considera que el edificio está incluido dentro del supuesto 2.b) del artículo 183 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

3º) ORDENAR a los propietarios del inmueble declarado en estado ruinoso, los cuales figuran en el último punto de este Acuerdo, en virtud de lo que pre vén los artículos 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo; los artículos 10 y 11 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística; el artículo 290 de las vigentes normas del Plan General de Ordenación Urbana, y de conformidad con el Reglamento de la Gerencia de Urbanismo, que, en un plazo no superior a 2 meses, desde la notificación del presente Acuerdo, procedan al inicio de la demolición del edificio, previa presentación al Servei de Protecció de l'Edificació i ITE del correspondiente proyecto técnico de Demolición, i previo informe favorable de los SSTT municipales sobre el proyecto presentado, y que, en un plazo no superior a 6 meses, desde la notificación del presente Acuerdo, procedan a la ejecución total de la demolición. Todo esto, de acuerdo con lo que dispone el dictamen pericial de data 4 de abril de 2011, adjunto a la presente resolución.

Se recuerda que no se necesita solicitar licencia de obras para dar cumplimiento a lo que se ordena.

4º) ADVERTIR a la propiedad del inmueble que, en caso de incumplimiento de los plazos fijados en el punto anterior, el Ayuntamiento ejecutará la demoli ción a costa de los obligados, de acuerdo con lo que prevén los artículos 183.3 de la Ley del Suelo de 1976 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5º) ORDENAR a los propietarios del inmueble, los cuales figuran en el último punto de este Acuerdo, según lo que dispone el informe técnico de fecha 4 de abril de 2011, que, mientras no se lleve a cabo la demolición del edificio, se adopten las siguientes MESURES CAUTELARS:

Orden de ejecución de medidas cautelares.

Bajo dirección técnica competente:

1. Tapiado de todos los huecos existentes en su fachada con el fin de evitar el acceso al interior del inmueble.

2. Reconstrucción del muro de cerramiento en la zona oeste.

3. Afianzamiento y sujeción de la barandilla de la escalera ubicada en la zona correspondiente a la C/Doctor Gómez Ulla y colindante con el acceso al apar camiento del edificio ubicado en la misma calle angular Plaza Barcelona.

4. Proceder al desalojo de las personas ajenas a la propiedad, que se encuentren en el interior de inmueble en el momento de adoptar las mediadas cautela res.

Debiéndose aportar la siguiente documentación:

5. Asume del técnico director de las obras.

6. Estudio Básico de Seguridad y Salud.

7. Coordinador de la seguridad.

8. Nombramiento de Empresa constructora.

Una vez realizados los trabajos los trabajos el técnico responsable presentará:

- Certificado como técnico director de que se han realizado las obras y que no existe peligro de carácter público.

Plazo Ejecución Medidas Cautelares: 1 mes.

Presupuesto de ejecución material estimativo: 5.150 .

(Este coste es orientativo, el técnico competente determinará la valoración adecuada).

6º) ADVERTIR a los referidos propietarios que podrán iniciar las obras mencionadas en el punto anterior inmediatamente, previo nombramiento de la Dirección Técnica competente, y el cumplimiento de las demás condiciones incluidas en este Acuerdo, y previa comunicación a este Ayuntamiento para efectuar las comprobaciones pertinentes. Las medidas cautelares no se considerarán cumplimentadas hasta que no se realicen los trabajos ordenados y se haya presentado la documentación requerida.

No se necesita solicitar licencia de obras para dar cumplimiento a lo ordenado.

7º) ADVERTIR a la propiedad del inmueble mencionado en la presente resolución que si se incumple la ejecución voluntaria de las medidas cautelares den tro del plazo establecido, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de las obras a costa del propietario del inmueble.

8º) DAR CUENTA de este Acuerdo al departamento tributario a los efectos oportunos.

9º) NOTIFICAR el presente Acuerdo a los propietarios del inmueble relacionados a continuación, contenidos en las notas informativas emitidas por el Registro de la Propiedad núm. 11 de Palma, y PUBLICAR este acuerdo en los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A cada uno de los propietarios enumerados en el Acuerdo original.

El dictamen pericial, el informe técnico y jurídico y demás documentación se encuentran a disposición de los interesados ??en el Negociado de Protección de la Edificación de la Gerencia de Urbanismo, en la Avenida Gabriel Alomar, núm. 18 de Palma, para cuya consulta hay que pedir cita previa al teléfono 010.'

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo esta blecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo para interponerlo es de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación y, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que se haya resuelto el de reposición.

El recurso potestativo de reposición deberá presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento (1) o en las dependencias a que se refiere el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada. Se entiende desestimado cuando no se haya resuelto y notificado la resolución en el plazo de un mes conta do desde el siguiente a su interposición. En este caso queda expedita la vía contencioso administrativa.

Si no se utiliza el recurso potestativo de reposición, se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo, según lo establecido en el artículo antes mencionado, y el 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante el juzgado contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de recibir la presente notificación. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que se considere pertinente

Palma, a 8 de junio de 2011.

La Ejecutiva de Gobierno del Área de Urbanismo y Vivienda, Yolanda Garví Blázquez.

(1) Para registro de documentos: OAC/0-Pl. Santa Eulàlia, 9 OAC/4-Av. Gabriel Alomar, 18 (Ed. Avingudes) OAC/1-C/Son Dameto, 1 (Policia Local) OAC/5-C/Cardenal Rossell, 96 (Coll d'en Rabassa) OAC/2-C/Emperadriu Eugènia, 6 (S'Escorxador) OAC/6-Av. del Cid cant. Ca Cabot (Son Ferriol) OAC/3-Av. Amèrica, 11 (S'Arenal) OAC/7-C/Margaluz, 30 (Sant Agustí) PUNTO DE REGISTRO SON PACS Ci dels Reis, 400 OAC C/Pere Llobera, 9 (Pere Garau).

- o -