Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'audiència prèvia sobre requeriment de legalització d'obres sense llicència
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 109
Fecha Disposición :
07/05/2010
Fecha Publicación :
07/05/2010
Órgano Emisor :
BARCELONA
Barcelona

Districte de Ciutat Vella

EDICTE TRÀMIT CONFERIMENT VISTA EXPEDIENT

Des de lòrgan gestor referenciat a lencapçalament se segueix expedient de disciplina urbanística núm. 01-09-01194/1 amb objecte de conferir tràmit daudiència prèvia a linteressat en lexpedient sobre requeriment de legalització dobres sense llicència a la finca del C Hospital 133 entresol, titularitat de Roger Tamashiro Ishimoto.

Intentada la notificació al seu domicili, aquesta no sha pogut practicar; és per això que, de conformitat amb allò establert a lart. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común es practica la present notificació, indicant a linteressat que en data 04 de març de 2010, el Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella:

Confereix vista de lexpedient núm. 01-09-01194/1 a Tamashiro Ishimoto, Roger, per un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de lendemà de la recepció daquesta notificació, dacord amb el que preveu lart. 84 de la Llei 30/1992, RJPAC, com a tràmit previ a ladopció de la resolució de ordre de legalització, durant el qual pot al·legar el que cregui oportú i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.

Segons informe dinspecció de 04/03/2010: Presentats a lhabitatge situat al carrer Hospital, número 133, planta entresol (al Registre de la Propietat anomenada principal primera), el dia 20-01-2010 a les 11:30, tenim la possibilitat daccedir a linterior de lhabitatge a fi de valorar lús i les condicions dhabitabilitat existents.

A lhabitatge viu una sola família, segons ens comenta el llogater, i presenta la següent descripció: Lentrada es realitza a través de lespai comú interior de ledifici, on trobem lescala de veïns. Un cop dins de lhabitatge tenim una estança destinada a vestíbul, amb accés directe al pati de parcel·la 1, amb una alçada lliure de 2.05m (aquesta alçada es repeteix en la resta de lhabitatge, excepte en lhabitació amb façana a la via pública). Aquí trobem la instal·lació de la caldera.

Del vestíbul en direcció a la façana a la via pública, trobem: habitació doble (2) superfície aproximada de 9,40 m2 i ventilació al pati de parcel·la 1. Habitació doble (1), superfície aproximada de 20 m2 i ventilació a via pública. Alçada lliure d e1.80 m. Possiblement aquesta habitació sha construït posteriorment ocupant la meitat del doble espai del local de planta baixa. Per accedir sha de salvar un nivell de 0,25 m aproximadament.

Del vestíbul en direcció a linterior de la parcel·la trobem: Passadís, amb ventilació al pati de parcel·la 2, que comunica el vestíbul dentrada amb la resta de cambres; Un recinte que només inclou el wàter, sense cap tipus de ventilació (ni forçada ni natural); Bany complet, amb ventilació al pati de parcel·la 1; Habitació doble (3), amb una superfície aproximada de 10 m2. Per arribar a la zona on es situa el llit es passa per un passadís, que ventila al pati de parcel·la (2), que inclou laccés a una petita estança on hi ha una dutxa; La sala destar-menjador-cuina, amb una superfície aproximada de 15 m2, sense cap tipus de ventilació; Habitació doble (4), amb una superfície aproximada de 10 m2 i ventilació a través duna finestra (amb unes dimensions aproximades de 0,20 m2) a un espai exterior amb unes condicions antihigièniques, Aquest espai exterior, que possiblement es correspongui amb lespai ocupat per les galeries en les plantes pis, es troba cobert pel forjat superior i comunica amb un pati tapat per un entarimat de fusta. Aquestes condicions fa que lhabitació no rebi llum natural i la seva ventilació sigui insuficient; Habitació doble (5), la qual es troba tancada amb clau i no es pot accedir. Segons ens informa el llogater és de les mateixes característiques que lhabitació (4).

Lhabitatge amb les condicions actuals no compleix els requisits dhabitabilitat vigents, especialment en relació a les condicions de ventilació, il·luminació, superfície dels espais comuns i alçada lliure mínima de lhabitació (2). Si tenim en compte per una part linforme del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, on no hi ha constància que lhabitatge disposi de cèdula dhabitabilitat, i per una altra part que no consta cap expedient presentat per legalitzar lhabitatge, caldria presentar un projecte de cara a valorar la possible legalització de lhabitatge.

Per tant es proposa resposta informe tècnic i ordre legalització.

Barcelona, 27 dabril de 2010.

La Cap del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria, Ester Solana i Grasa.

022010013781

7732091.pdf