Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de Junta General
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diversos

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat

ANUNCI de convocatòria de la Junta General de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta Generalque tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer València núm. 9 (08830 - Sant Boi de Llobregat), el DIMECRESdia 21 de desembre de 2016, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segonaconvocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l'Acta de la Junta General de data 23 de desembre de 2015.

2n.- Examen de la Memòria de l'any 2016.

3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d'ingressos i despeses per a l'any 2017. Acord en relació al'aplicació del romanent del Pressupost 2016, en el supòsit d'existir aquest.

4t.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d'obres i treballs i dels programes d'actuació per l'any 2017.

5è.- Precs i Preguntes.

Sant Boi de Llobregat, 28 de novembre de 2016

El secretari de J. Codina Serveis Jurídics S.L., Jordi Codina Roig

Amb el vist-i-plau, el president, Joan Estruch Ardid